Infoavond BTW 03 12 14 - Belgian Society for Private Clinics

BTW op ESTHETISCHE GENEESKUNDE, EXPERTISEGENEESKUNDE en S PORTGENEESKUNDE. De regering h eeft centen nodig en dan is een beetje extra b elastinginkomsten natuurlijk altijd welkom. Vanaf volgend jaar zou er BTW op niet medisch noodzakelijk handelen gerekend worden. De regering volgt hiermee een Europese richtlijn d ie reeds 1 januari 2012 had moeten toegepast worden. In d e pers spreekt men voorlopig vooral over esthetische ingrepen omdat die h et meest populistische doelwit zijn, maar d e richtlijn h eeft h et ook over verzekeringsgeneeskunde en sportgeneeskunde. Ook tandartsen met implantaten en protheses vallen onder d eze richtlijn. Wat betekent een BTW p licht? Welke administratieve verplichtingen zijn er? Welke BTW kan ik n u aftrekken? Welke impact b etekent een prijsstijging van 21 procent? Hoe h et medisch geheim b ewaren binnen een BTW administratie? Waar ligt d e grens medisch/esthetisch, BTW/niet-­‐BTW en h oe kan d e administratie d ie lijn trekken? Wat is ons standpunt a ls b elangengroep hiertegenover en hoe kunnen we d eze overbrengen of onderhandelen met d e overheid? We gaan op deze topics graag dieper in tijdens een infoavond op woensdag 3 d ecember ’14. Deze infoavond wordt georganiseerd door d e vzw Belgian Society for Private Clinics ( BSPC) waarbij Deloitte a ls gastspreker zal optreden. Hun experten zullen d e verschillende topics b ehandelen in h et eerste d eel van d e a vond. In h et tweede d eel willen we een ronde tafel discussie voeren met d e experten en d e mensen op h et veld met d e b edoeling tot een werkbare consensus te komen. Datum & locatie: Woensdag 3 d ecember 2014 om 19u30 in d e kantoren van Deloitte Leuven -­‐ Martelarenlaan 38 -­‐ 3010 Leuven (zie routebeschrijving in b ijlage). Parking mogelijk in h et gebouw. Inschrijven? Stuur een mail naar [email protected] . U ontvangt vervolgens een b etalingsuitnodiging met d e nodige gegevens tot overschrijving. Opgepast, d e p laatsen zijn b eperkt dus snel inschrijven is d e b oodschap. Prijs: 100 euro voor niet leden -­‐ 75 euro voor BSPC leden. Accreditering punten ethiek in aanvraag.