Overleg inzake btw-complicaties bij exploitatie van warmte

Overleg inzake btw-complicaties bij exploitatie van warmte koude opslagsystemen (WKOinstallaties)
Bij de exploitatie van WKO-installaties door woningcorporaties kunnen naar het huidige algemene
standpunt van de Belastingdienst btw-complicaties optreden. Aedes is samen met Deloitte in overleg
met de Belastingdienst met als doel meer duidelijkheid en eenduidigheid voor de praktijk te bereiken
en de btw-complicaties zo veel mogelijk te beperken.
Algemeen standpunt Belastingdienst ten aanzien van WKO’s
Op basis van het huidige algemene standpunt van de Belastingdienst is de levering van energie aan
huurders van woningen in beginsel vrijgesteld van btw, mits de verhuur van de woning en de levering
van de energie plaatsvindt door een en dezelfde juridische entiteit (of fiscale eenheid voor de btw).
De levering van energie aan eigenaren van koopwoningen en huurders van zakelijk vastgoed is belast
met btw.
Indien met eenzelfde WKO-installatie energie wordt geleverd aan zowel huur- als aan koopwoningen
zullen lastige splitsingen moeten worden gemaakt en dit leidt vooral administratief tot een
waarschijnlijk verzwaarde last bij woningcorporaties. Een deel van de energie administratie zal
mogelijk zijn zonder btw (en dus ook géén aftrek recht van btw op de investeringskosten en
exploitatiekosten) een ander deel zal btw-belast zijn (met btw en dus ook aftrek recht).
Gevraagde input van woningcorporaties
Aedes is momenteel met Deloitte bezig met het in kaart brengen van diverse situaties m.b.t. WKOinstallaties, waarbij btw-complicaties kunnen optreden. De voorbeelden van deze situaties zullen wij
gebruiken in ons overleg met de Belastingdienst en het ministerie van Financiën zodat hiervoor
mogelijk meer duidelijkheid en eenduidigheid kan worden verkregen. Te denken valt aan:

Hoe om te gaan met de splitsing in de administratie in een deel met btw en zonder btw?

Hoe om te gaan met toerekening van kosten, ook in geval van leegstand van woningen?

Wanneer is sprake van een fiscale eenheid voor de btw met bv een afzonderlijke Energie BV?

In geval van (ook) de levering van water; hoe om te gaan met de verdeling van 6% en 21% btw over
de afrekeningen?
Wij bieden daarom alle leden de gelegenheid voor dit overleg input te leveren en algemene
praktijkvoorbeelden van WKO-installaties aan te dragen waarbij (mogelijk) btw-complicaties
optreden. Deze voorbeelden kunt u tot 1 mei sturen naar [email protected] of
[email protected] Graag als onderwerp: WKO problematiek meegeven. We zullen de
voorbeelden gebundeld en geanonimiseerd bij de Belastingdienst/MinFin aandragen.