Aanvraagformulier hertoets Starterslening

Aanvraagformulier hertoets Starterslening
1. Gegevens Starterslening
> Leningnummer:
2. Gegevens huishouden
Let op! Als het huishouden ten minste zes maanden twee personen telt, moet u ook de inkomensgegevens van uw partner/huisgenoot aanleveren.
Voert u in de woning ten minste zes maanden een gezamenlijk huishouden?
Ja
Nee
Aanvrager 1
Geslacht
Man Vrouw
Aanvrager 2
Man Vrouw
Voorletter(s)
Tussenvoegsel
Achternaam
Geboortedatum
Adres
Postcode
Woonplaats
Telefoonnummer
E-mailadres
ongehuwd
ongehuwd
gehuwd/geregistreerd partner
gehuwd/geregistreerd partner
ongehuwd samenwonend
ongehuwd samenwonend
Eerder huwelijk of geregistreerd
ja, d.d.
ja, d.d.
partnerschap ontbonden?
nee
nee
Heeft u inkomen uit?
loondienst
loondienst
uitkering/pensioen
uitkering/pensioen
zelfstandige onderneming
zelfstandige onderneming
geen inkomen
geen inkomen
overig inkomen, namelijk:
overig inkomen, namelijk:
Burgerlijke staat
3. IBAN
SVN0317A
> Uw IBAN
Let op! U dient ook de volgende pagina van dit formulier in te vullen.
Aanvraagformulier hertoets Starterslening
4. Slotverklaring
Ik wil per e-mail op de hoogte gehouden worden over de voortgang van mijn aanvraag.
Ik wil per post op de hoogte gehouden worden over de voortgang van mijn aanvraag.
De ondergetekende(n), aanvrager(s), verklaart/verklaren:
1. Alle verstrekte gegevens naar waarheid te hebben ingevuld inclusief de bijlage(n).
2. Er geen bezwaar tegen te hebben dat de verstrekte gegevens indien nodig worden geverifieerd.
3. Er geen bezwaar tegen te hebben dat de gemeente met de in dit formulier verstrekte gegevens een controle uitvoert in de Basisregistratie personen (BRP).
4. Er geen bezwaar tegen te hebben dat SVn de aangeleverde gegevens voor de aanvraag deelt met de instantie die de Starterslening mogelijk maakt.
5. Kennis te hebben genomen dat alle verstrekte gegevens en nog te verstrekken gegevens worden geregistreerd conform de bepalingen van
de Wet bescherming persoonsgegevens.
6. Akkoord te gaan met een toetsing bij de Stichting Bureau Krediet Registratie en Verificatie Informatie Systeem.
Plaats
Datum
Handtekening aanvrager 2
Handtekening aanvrager 1
Om uw aanvraag definitief te maken, dient u:
De kosten van de hertoets van € 155,- over te maken naar: stichting
Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten,
IBAN NL32RABO0265866294 onder vermelding van uw leningnummer.
Het aanvraagformulier ingevuld en ondertekend samen
met de gevraagde bijlagen van de checklist op te sturen naar:
SVN0317A
SVn, Antwoordnummer 1530, 3860 VE Hoevelaken.
SVn
Postbus 9
3870 CA Hoevelaken
T 033 253 9436
[email protected]
www.svn.nl/producten
Checklist
Welke bijlagen zijn noodzakelijk bij de aanvraag van een hertoets voor uw Starterslening?
Tenzij anders is vermeld kunt u volstaan met het insturen van een kopie (ingezonden stukken worden niet geretourneerd). Alleen compleet
ingevulde aanvraag­formulieren met alle benodigde bijlagen worden in behandeling genomen. Bij een hertoets worden de lasten vastgesteld
op basis van het inkomen van het huishouden. Het huishouden bestaat uit de personen die de Starterslening zijn aangegaan. Is de
Starterslening door één persoon aangegaan, maar telt het huidige huishouden ­tenminste zes maanden twee personen (niet zijn de kinderen
of pleegkinderen), dan wordt bij de berekening van de hertoets ook het eventuele inkomen van deze ­partner/huisgenoot meegenomen.
De gegevens ­worden gecontroleerd door middel van de Basisregistratie personen (BRP). Vraagt u gezamenlijk de hertoets aan?
Stuur dan de gevraagde stukken mee van u beiden.
Op deze checklist staat vermeld welke stukken wij minimaal nodig hebben om uw dossier te beoordelen.
Wij behouden ons het recht voor om aanvullende stukken op te vragen als daar aanleiding voor is.
Algemeen
Identiteit
■■Geldig identiteitsbewijs: paspoort (inclusief het geperforeerde documentnummer en Burgerservicenummer), Europese identiteitskaart
(voor- én achterzijde) of vreemdelingendocument, geen rijbewijs. Het gedeelte met de handtekening moet altijd duidelijk zichtbaar zijn.
IBAN
■■Recent bankafschrift of, wanneer u elektronisch bankiert, een afdruk van uw rekeningoverzicht met uw naam en adresgegevens
van de op het aanvraagformulier opgegeven IBAN voor de automatische incasso.
Aangifte Inkomstenbelasting
■■De meest recente aangifte Inkomstenbelasting (IB).
Bent u gescheiden (geweest)?
■■Het echtscheidingsvonnis of de echtscheidingsbeschikking van de rechtbank.
■■Het bewijs van inschrijving in het register van huwelijken en echtscheidingen.
■■Indien van toepassing het echtscheidingsconvenant of de notariële akte van verdeling.
Heeft u een geregistreerd
partnerschap ontbonden?
■■De overeenkomst beëindiging geregistreerd partnerschap.
Gegevens inkomen uit loondienst
Bent u in loondienst?
■■Een originele werkgeversverklaring volgens het NHG-model (niet ouder dan drie maanden).
■■Een recente salarisstrook (niet ouder dan drie maanden).
■■Bent u korter dan twee maanden in dienst, heeft u een tijdelijke aanstelling of bent u nog in uw proeftijd:
een aanstellingsbrief/arbeidscontract van uw werkgever.
■■Ontvangt u inkomen uit een flexibele arbeidsrelatie, zoals seizoenswerk, uitzendwerk, werk als oproep- of invalkracht of werk
op basis van een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd waarbij geen verklaring voortzetting dienstverband wordt afgegeven:
jaaropgaven van inkomen en/of uitkeringen van de afgelopen drie kalenderjaren en een werkgeversverklaring waaruit blijkt dat
inkomen wordt genoten uit een (flexibele) arbeidsrelatie.
■■Als er sprake is van een onvoorwaardelijke inkomensverhoging: verklaring inkomensverhoging, opgesteld door de werkgever.
Gegevens inkomen uit pensioen of uitkering
Heeft u een uitkering
en/of pensioen?
■■Het laatste toekenningsbesluit van de sociale uitkering.
■■Het laatste toekenningsbesluit pensioen-, AOW en/of VUT-uitkering.
■■De meest recente afrekening van de uitkering of het pensioen of jaaropgaven.
Heeft u de leeftijd van
57 jaar bereikt?
■■Opgave van het te bereiken pensioeninkomen (Uniform Pensioenoverzicht).
SVN0312A
Gegevens inkomen uit onderneming
Bent u zelfstandig
ondernemer?
■■Volledige jaarrapporten (balans, verlies- en winstrekening en toelichtingen) van de laatste drie jaar, opgemaakt door een erkend bureau.
■■Aangifte + aanslag Inkomstenbelasting (IB) van de laatste drie jaar, inclusief de bijlagen.
Bent u directeurgrootaandeelhouder
van een vennootschap?
■■Volledige jaarrapporten (balans, verlies- en winstrekening en toelichtingen) van de laatste drie jaar opgemaakt door een erkend bureau.
■■Aangifte + aanslag Inkomstenbelasting (IB) van de laatste drie jaar, inclusief de bijlagen.
■■Dezelfde gegevens als iemand in loondienst.
Z.O.Z.
Checklist
Welke bijlagen zijn noodzakelijk bij de aanvraag van een hertoets voor uw Starterslening?
Gegevens overig inkomen
Heeft u bijverdiensten/
inkomsten op andere wijze?
(bijvoorbeeld freelance)
■■Aangifte + aanslag Inkomstenbelasting (IB) van de laatste drie jaar, inclusief de bijlagen.
Gegevens over de gefinancierde woning
Heeft u een canonverplichting?
■■Actueel overzicht van de huidige canonverplichting.
Financiële verplichtingen
Eerste hypotheek
■■Het laatste saldobiljet of de laatste jaaropgave van uw eerste hypotheek. Indien de rentevaste periode van uw eerste hypotheek recent is verstreken
of binnenkort gaat verstrijken: een opgave van de huidige rentevaste periode en rente of een verlengingsvoorstel van uw eerste hypotheek.
■■Als er sprake is van eerder gedane extra aflossingen/premiestortingen: een opgave van de extra aflossing/premiestorting.
Heeft u een DUOstudiefinanciering?
■■Een volledige opgave van DUO waaruit blijkt wat uw oorspronkelijke hoofdsom is en wanneer uw betalingstermijn ingaat/is ingegaan. En
■■Indien de betalingsverplichting al is ingegaan: een volledige opgave van DUO per 1 januari van het huidige jaar. Dit overzicht geeft
aan wat u het voorafgaande jaar heeft betaald aan rente en aflossing en welk bedrag u vanaf januari van het huidige jaar moet betalen.
Andere financieringen
Voor de oorspronkelijke aanvrager(s) van de Starterslening gaat het om financieringen die al bestonden bij de totstandkoming van de Startersle­ning
en nu nog lopen. Voor de aan het huishouden toegevoegde persoon kunt u informatie meesturen over alle lopende financiële verplichtingen.
SVN0312A
■■De leningovereenkomst van uw financiering(en).
SVn
Postbus 9
3870 CA Hoevelaken
T 033 253 9436
[email protected]
www.svn.nl/producten