Bent u klaar voor de pensioenveranderingen in 2015?

November 2014
Pensioenrecht
Bent u klaar voor de
pensioenveranderingen
in 2015?
Op 1 januari 2015 verandert het fiscale kader voor pensioenen.
Dit heeft voor de meeste pensioenregelingen gevolgen. De fiscale
veranderingen zullen moeten worden vertaald naar een wijziging van
de pensioenregeling die tussen werkgever en werknemers is
afgesproken. Dit vraagt om een zorgvuldige benadering.
Het feit dat de fiscale kaders veranderen, rechtvaardigt doorgaans
niet dat de pensioenregeling eenzijdig wordt aangepast door de
werkgever. Werknemers en ondernemingsraden kunnen niet zomaar
worden gepasseerd in de besluitvorming. Hoe ver bent u?
Maximale opbouwpercentages gaan omlaag
Per 1 januari 2015 wordt de fiscaal gefaciliteerde pensioenopbouw beperkt. Voor alle
werknemers wordt het fiscaal maximale opbouwpercentage verlaagd. In
middelloonregelingen wordt het percentage verlaagd naar 1,875% (was 2,15%) van de
pensioengrondslag. Dit betekent dat tezamen met de AOW uitkering in 40 jaar een pensioen
van 75% van het gemiddelde loon kan worden bereikt. In eindloonregelingen wordt het
opbouwpercentage verlaagd naar 1,657% van de pensioengrondslag en beschikbare
premiestaffels mogen zich niet richten op een hoger pensioen dan een pensioen dat na 40
jaar 75% van het gemiddelde loon zal bedragen.
Pensioenregelingen waarin meer pensioen wordt opgebouwd dan fiscaal is toegestaan,
zullen geheel in de belastingheffing worden betrokken.
Pensioengevend salaris gemaximeerd op 100.000 euro
Een andere fiscale beperking betreft de beperking van het maximale salaris waarover
pensioenopbouw kan plaatsvinden. Het maximale pensioengevend salaris bedraagt vanaf
1 januari 2015 100.000 euro op full time basis. Voor werknemers met een hoger salaris dan
het maximum kan dit grote gevolgen hebben, vooral omdat ook het nabestaandenpensioen
hierdoor direct wordt geraakt.
Aanpassing pensioenregeling is wijziging arbeidsvoorwaarden
Wijziging van de pensioenregeling dient zorgvuldig te gebeuren. Het feit dat de fiscale
kaders veranderen, betekent niet zondermeer dat de pensioenregeling ook eenzijdig
gewijzigd mag worden. De werknemers (en in bepaalde gevallen ook de ondernemingsraad)
dienen namelijk in te stemmen met de wijziging van de arbeidsvoorwaarden. In veel gevallen
zal daarvoor gedeeltelijke compensatie van het verlies aan pensioenopbouw worden
gevraagd. Het is daarom raadzaam na te denken over de wijze waarop deze compensatie
kan worden vormgegeven en wat voor zowel werkgever als werknemers aanvaardbaar is. Bij
het vormgeven van compensatieregelingen zult u ervoor moeten waken dat u geen
verboden onderscheid maakt, bijvoorbeeld op grond van leeftijd.
Bij pensioenregelingen die bij een verzekeraar zijn ondergebracht, heeft een ondernemingsraad een wettelijk instemmingsrecht. Het instemmingsrecht van de ondernemingsraad
vervangt, in beginsel, niet het eigen instemmingsrecht van de individuele werknemers.
Wanneer sprake is van een verplichte deelneming in een bedrijfstakpensioenfonds of een
(algemeen verbindend verklaarde) collectieve arbeidsovereenkomst lopen de
wijzigingstrajecten via de sociale partners (vakbonden).
Bent u klaar voor de pensioenveranderingen in 2015?
2
Nettopensioen en nettolijfrente
Voor werknemers die een salaris van meer dan 100.000 euro verdienen maakt de wetgever
het mogelijk om bij te sparen voor een oudedagsvoorziening middels netto pensioen of een
netto lijfrente. Inleg in deze regelingen is vrijwillig en gebeurt vanuit het netto inkomen, dus
nadat het inkomen is belast. De regelgeving omtrent de nettopensioenen en nettolijfrenten
is op dit moment nog niet definitief vastgesteld. Wij volgen de ontwikkelingen op de voet
voor u.
Mogelijkheden voor optimalisatie pensioenopbouw binnen de
huidige pensioenregeling
Hoewel de fiscale kaders wijzigen, kan het in sommige gevallen mogelijk zijn om door
aanpassingen in de huidige pensioenregeling toch de vermindering in pensioenopbouw te
beperken. Wellicht is er nog ruimte voor het opnemen van loonelementen in het
pensioengevend loon die nu nog niet pensioengevend zijn. Of misschien gaat uw
pensioenregeling nu uit van een hogere franchise dan de minimaal toegestane franchise,
waardoor de pensioengrondslag nog iets kan worden opgerekt als tegenwicht voor het
lagere opbouwpercentage. Dit heeft uiteraard alleen zin voor zover het pensioengevend
loon nog niet 100.000 euro of meer bedraagt, vanwege de aftopping van het
pensioengevend loon.
Compensatie en verboden onderscheid
Wanneer u het verlies aan pensioenopbouw voor uw werknemers wilt compenseren, dient u
zich steeds te realiseren dat dit kan leiden tot onderscheid tussen werknemers dat in
beginsel verboden is. Wanneer u bijvoorbeeld eenvoudigweg de voor een individuele
werknemer minder te betalen pensioenpremie aan deze werknemer zult uitbetalen als loon,
dan zal dit voor oudere werknemers al gauw tot hogere loonsverhogingen leiden dan voor
jongere werknemers. Dit onderscheid naar leeftijd is in beginsel verboden, tenzij daar een
objectieve rechtvaardiging voor aanwezig is. Dat vraagt een zorgvuldige afweging van
eventuele alternatieve maatregelen.
Tijdig juridisch advies is geen overbodige luxe
Kortom, wijziging van de pensioenregeling en vormgeving van compenserende maatregelen,
kunnen tot juridische complicaties leiden. U kunt uzelf veel ellende voorkomen door tijdig
juridisch advies in te winnen. Wij kunnen u daarbij uitstekend van dienst zijn door de kennis
en ervaring van onze experts in pensioen- en arbeidsrecht voor u te combineren. Wij gaan
graag met u in gesprek!
Bent u klaar voor de pensioenveranderingen in 2015?
3
HVG
Advocatuur | Notariaat
Over HVG
Holland Van Gijzen Advocaten en Notarissen LLP
Contactpersonen
(HVG) is een toonaangevend advocaten- en
notarissenkantoor met hoogwaardige juridische
dienstverlening. Onze advocaten en (kandidaat-)
Pieter van Rijsbergen
notarissen zijn actief op alle rechtsgebieden die
Advocaat Pensioenrecht
Telefoon: 088-4070490
E-mail: [email protected]
voor ondernemingen relevant zijn. Met vestigingen
in Amsterdam, Den Haag, Eindhoven, Rotterdam,
Utrecht, Brussel en New York zijn wij in staat u
passende oplossingen te bieden voor al uw
juridische vraagstukken. In Nederland heeft HVG
Suzanne Bos
Advocaat Arbeidsrecht
Telefoon: 088-4072472
E-mail: [email protected]
een strategische alliantie met Ernst & Young
Belastingadviseurs LLP.
www.hvglaw.nl
Holland Van Gijzen Advocaten en Notarissen LLP
is een limited liability partnership opgericht naar
het recht van Engeland en Wales met
registratienummer OC335658 en is in Nederland
geregistreerd bij de Kamer van Koophandel
Rotterdam onder nummer 24433164.
© 2014 Holland Van Gijzen Advocaten en
Notarissen LLP
Disclaimer
Deze publicatie is met grote zorgvuldigheid samengesteld. Voor
mogelijke onjuistheid en/of onvolledigheid van de hierin
verstrekte informatie aanvaardt HVG geen aansprakelijkheid,
evenmin kunnen aan de inhoud van deze publicatierechten
worden ontleend.
Bent u klaar voor de pensioenveranderingen in 2015?
4