Wijziging toelating

Toelatingsnummer 13676 N
HET COLLEGE VOOR DE TOELATING VAN
GEWASBESCHERMINGSMIDDELEN EN BIOCIDEN
1 WIJZIGING TOELATING
Gelet op het verzoek d.d. 11 maart 2014 (20140341 WYB) van
DuPont De Nemours International S.A.
2 Chemin du Pavillon PO Box 50
CH-1218 GENEVA
ZWITSERLAND
tot wijziging van de toelating van de biocide, op basis van de werkzame stof
pentakalium bis(peroxymonosulfaat)bis(sulfaat)
Virkon S
gelet op artikel 68, tweede lid, Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden,
BESLUIT HET COLLEGE als volgt:
1.1 Wijziging toelating
Het middel Virkon S is toegelaten tot 1 juli 2022. De toelating van het middel Virkon S wordt
gewijzigd. De houdbaarheidstermijn van het middel Virkon S wordt gewijzigd. Met ingang van
datum dezes geldt een houdbaarheidstermijn van 36 maanden. Voor de gronden van dit besluit
wordt verwezen naar 2.1. van dit besluit.
1.2 Samenstelling, vorm en verpakking
De toelating geldt uitsluitend voor het middel in de samenstelling, vorm en de verpakking als
waarvoor de toelating is verleend.
1.3 Gebruik
Het middel mag slechts worden gebruikt met inachtneming van hetgeen in besluit
d.d. 27 juli 2012 in bijlage I is voorgeschreven.
1.4 Classificatie en etikettering
Gelet op artikel 50, eerste lid, sub d, Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden,
Virkon S
13676 N
1
1. De aanduidingen, welke ingevolge artikelen 9.2.3.1 en 9.2.3.2 van de Wet milieubeheer
en artikelen 14, 15a, 15b, 15c en 15d van de Nadere regels verpakking en aanduiding
milieugevaarlijke stoffen en preparaten op de verpakking moeten worden vermeld,
worden hierbij vastgesteld als volgt:
aard van het preparaat: Wateroplosbaar poeder
werkzame stof:
pentakalium
bis(peroxymonosulfaat)bis(sulfaat)
gehalte:
45,3 %
letterlijk en zonder enige aanvulling:
andere zeer giftige, giftige, bijtende of schadelijke stof(fen):
gevaarsymbool:
Xi
aanduiding:
Irriterend
Waarschuwingszinnen:
R20
R38
R41
R52/53
-Schadelijk bij inademing.
-Irriterend voor de huid.
-Gevaar voor ernstig oogletsel.
-Schadelijk voor in het water levende organismen; kan in het
aquatisch milieu op lange termijn schadelijke effecten
veroorzaken.
Veiligheidsaanbevelingen:
S21
S22
S26
S36/37/39
S61
V31-NL
-Niet roken tijdens gebruik.
-Stof niet inademen.
-Bij aanraking met de ogen onmiddellijk met overvloedig water
afspoelen en deskundig medisch advies inwinnen.
-Draag geschikte beschermende kleding, handschoenen en een
beschermingsmiddel voor de ogen/het gezicht.
-Voorkom lozing in het milieu. Vraag om speciale instructies /
veiligheidsgegevenskaart.
-Kan bij (langdurig) contact corrosie veroorzaken bij metalen.
Specifieke vermeldingen:
2. Behalve de onder 1. bedoelde en de overige bij de Wet Milieugevaarlijke Stoffen en
Nadere regels verpakking en aanduiding milieugevaarlijke stoffen en preparaten
voorgeschreven aanduidingen en vermeldingen moeten op de verpakking voorkomen:
Virkon S
13676 N
2
a. letterlijk en zonder enige aanvulling:
het wettelijk gebruiksvoorschrift
De tekst van het wettelijk gebruiksvoorschrift is opgenomen in besluit
d.d. 27 juli 2012 in Bijlage I, onder A.
b. hetzij letterlijk, hetzij naar zakelijke inhoud:
de gebruiksaanwijzing
De tekst van de gebruiksaanwijzing is opgenomen in besluit d.d. 27 juli 2012 in
Bijlage I, onder B.
De tekst mag worden aangevuld met technische aanwijzingen voor een goede
bestrijding mits deze niet met die tekst in strijd zijn.
c. De houdbaarheidsdatum: 36 maanden
2 DETAILS VAN HET VERZOEK EN DE TOELATING
2.1 Verzoek
Het betreft een verzoek tot wijziging van de toelating van het middel Virkon S (13676 N), een
middel op basis van de werkzame stof pentakalium bis(peroxymonosulfaat)bis(sulfaat).
Toegestaan is uitsluitend het gebruik als middel:
• Ter bestrijding van bacteriën (excl. bacteriesporen en mycobacteriën), gisten, schimmels en
virussen op oppervlakken, apparatuur en schoeisel in dierverblijfplaatsen en bijbehorende
ruimtes op de boerderij, echter met uitzondering van melkwinningsapparatuur.
• Ter bestrijding van bacteriën (excl. bacteriesporen en mycobacteriën), gisten en virussen in
ruimtes of op materialen, oppervlakken en schoeisel in kassen zonder gewasopstand, en in
ruimtes bestemd voor het verblijf van mensen.
De gevraagde wijziging betreft een aanpassing van de houdbaarheidstermijn.
Op grond van de door de aanvrager geleverde gegevens wordt de houdbaarheid verlengd van
12 maanden naar 36 maanden.
2.2 Voorgeschiedenis
De aanvraag is op 20 maart 2014 ontvangen; op 23 mei 2014 zijn de verschuldigde
aanvraagkosten ontvangen.
2.3 Eindconclusie
Bij gebruik volgens het Wettelijk Gebruiksvoorschrift/Gebruiksaanwijzing is het middel Virkon S
op basis van de werkzame stof pentakalium bis(peroxymonosulfaat)bis(sulfaat) voldoende
werkzaam en heeft het geen schadelijke uitwerking op de gezondheid van de mens en het
milieu.
Virkon S
13676 N
3
Degene wiens belang rechtstreeks bij dit besluit is betrokken kan gelet op artikel 4 van Bijlage
2 bij de Algemene wet bestuursrecht en artikel 7:1, eerste lid, van de Algemene wet
bestuursrecht, binnen zes weken na de dag waarop dit besluit bekend is gemaakt een
bezwaarschrift indienen bij: het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en
biociden (Ctgb), Postbus 217, 6700 AE WAGENINGEN. Het Ctgb heeft niet de mogelijkheid
van het elektronisch indienen van een bezwaarschrift opengesteld.
Wageningen, 27 juni 2014
HET COLLEGE VOOR DE TOELATING VAN
GEWASBESCHERMINGSMIDDELEN EN
BIOCIDEN,
ir. J.F. de Leeuw
voorzitter
Virkon S
13676 N
4