502-09-1 Tariefbeschikking Extramurale zorg 2e/3e compartiment

TARIEFBESCHIKKING
Nummer
Datum ingang
Datum beschikking
502-09-1
01-01-2009
27-11-2008
05-12-2008
Geldig tot
Behandeld door
Zie rekenstaat nr.
Datum verzending
C.S. de Wit-Termaten
De Nederlandse Zorgautoriteit
heeft krachtens de paragrafen 2 en 4 van hoofdstuk 4 van de Wet marktordening
gezondheidszorg (Wmg)
gegeven de inhoud van:
de Beleidsregel tariefstructuur, met nummer CA-344
en gelet op:
artikel 35 en artikel 52, vijfde lid, Wmg
besloten:
dat rechtsgeldig
door:
zorgaanbieders die uitsluitend niet met verblijf gepaard gaande persoonlijke verzorging,
verpleging of begeleiding leveren anders dan op grond van de artikelen 4, 5 of 6 van het
Besluit zorgaanspraken AWBZ en zorgaanbieders, als bedoeld in artikel 1 sub c onderdeel
2 van de Wmg
aan:
alle ziektekostenverzekeraars en alle (niet-)verzekerden
prestatiebeschrijving en bijbehorend tarief (in euro’s):
de volgende bedragen, vermeld achter de desbetreffende prestaties in rekening kunnen
worden gebracht. Voor de beschrijving van de prestaties wordt verwezen naar de
Beleidsregel tariefstructuur (CA-344).
Code
K126
K127
K120
K104
K128
K106
K114
Prestatiebeschrijving
per uur Persoonlijke verzorging
per uur Persoonlijke verzorging extra
per uur Pers. verzorging speciaal
per uur Verpleging
per uur Verpleging extra
per uur Gespecialiseerde verpleging
per uur Verpleging: AIV
Met ingang van
01-01-2009
01-01-2009
01-01-2009
01-01-2009
01-01-2009
01-01-2009
01-01-2009
K149
K150
K152
K153
K144
per
per
per
per
per
01-01-2009
01-01-2009
01-01-2009
01-01-2009
01-01-2009
46,08
49,47
77.43
81,91
78,25
K156
K157
K170
per uur Begeleiding thuiszorg
per uur Begeleiding (j(l)vg)
per uur Begeleiding (zg)
01-01-2009
01-01-2009
01-01-2009
50,84
92,81
110,30
uur
uur
uur
uur
uur
Begeleiding
Begeleiding extra
Begeleiding speciaal 1 (nah)
Gespec. begeleiding (psy)
Begeleiding speciaal 2 (zg)
Maximumtarief
42,96
46,12
64,94
67,02
71,78
72,57
67,02
Pagina
Nummer 502-09-1
2
Prestaties tbv overgangsjaar 2009
K166
per uur Pers. verzorging psychosociaal 01-01-2009
K167
per uur Pers. Verz. psychosociaal extra 01-01-2009
42,96
46,12
K121
K129
K140
K123
K162
K163
per
per
per
per
per
per
uur
uur
uur
uur
uur
uur
Begeleiding
Begeleiding extra
Begeleiding speciaal 1 (nah)
Gespec. begeleiding (psy)
Begeleiding somatisch
Begeleiding somatisch extra
01-01-2009
01-01-2009
01-01-2009
01-01-2009
01-01-2009
01-01-2009
46,08
49,47
77,43
81,91
37,55
40,22
K130
K147
K142
K143
per
per
per
per
uur
uur
uur
uur
Activerende thuiszorg
Act. beg. speciaal 1 (j(l)vg)
Act. beg. speciaal 2 (j(l)vg)
Act. beg. speciaal 3 (zg)
01-01-2009
01-01-2009
01-01-2009
01-01-2009
50,84
92,81
106,73
110,30
K107
per Transfer/indicatiestelling
01-01-2009
98,17
declaratievoorschriften:
Declaratie van de maximum uurtarieven vindt plaats op basis van directe contacturen bij
de cliënt.
De tarieven zijn inclusief BTW-kosten maar exclusief de BTW-heffing en afdracht door de
zorgaanbieder.
Met de afgifte van deze tariefbeschikking wordt de geldigheidsduur van de geldende
tariefbeschikking beperkt tot de ingangsdatum van deze tariefbeschikking.
De Raad van Bestuur van de Nederlandse Zorgautoriteit,
W.G.
drs. H. Lagerwaard,
directeur zorgmarkten Care
Nummer 502-09-1
Pagina
3
TOELICHTING
bij tariefbeschikking
1.
Werkingssfeer
Voor de toepassing van deze tariefbeschikking wordt een persoon, die
•
krachtens de sociale ziektekostenwetgeving van een andere staat verzekerd is en
•
in Nederland woont of hier tijdelijk verblijft en
•
krachtens een Verordening van de Raad van de Europese Unie, dan wel krachtens
enig ander door Nederland gesloten bilateraal of multilateraal verdrag, recht
heeft op verstrekkingen overeenkomstig het bepaalde bij of krachtens de
Zorgverzekeringswet en Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten, gelijkgesteld
met een Zorgverzekeringswet-/AWBZ-verzekerde.
2.
Bezwaar/Beroep
Ingevolge artikel 105 van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg) juncto artikel
7:1 lid 1 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) kan een belanghebbende binnen zes
weken na de datum van verzending van dit besluit een bezwaarschrift, per post dan wel
per fax, indienen bij de Nederlandse Zorgautoriteit, Unit Bezwaar, beroep en boetes,
Postbus 3017, 3502 GA Utrecht. Het bezwaar dient conform artikel 6:5 lid 1 Awb
schriftelijk en ondertekend te worden ingediend en moet tenminste de volgende
gegevens bevatten: naam en adres van de indiener, een omschrijving van het besluit
waartegen het bezwaar zich richt en de gronden van het bezwaar. Het verdient
aanbeveling om een afschrift van het bestreden besluit bij te voegen.