20141103 gr agenda openbaar

Agenda gemeenteraad maandag 3 november 2014
openbare zitting
1
Secretariaat. Notulen. Goedkeuring verslag 6 oktober 2014.
2
Sport. AGB Westerlo. Goedkeuring beheersovereenkomst AGB
Westerlo.
De gemeenteraad dient goedkeuring te geven aan de beheersovereenkomst AGB
Westerlo die werd goedgekeurd door de Raad van Bestuur van het AGB Westerlo.
3
Sport. AGB Westerlo. Strategisch meerjarenplanning en budget 2014 en
2015.
De gemeenteraad hecht goedkeuring aan de strategische meerjarenplanning en aan
het budget 2014 en 2015 van AGB Westerlo.
Zie bijlage.
4
Financiën. Budgetwijziging 2/2014. Vaststelling.
Om verschillende uiteenlopende redenen dienen een aantal kredieten te worden
voorzien en/of gewijzigd in min of meer.
5
Secretariaat. Iveka. Algemene vergadering in buitengewone zitting 18
december 2014.
De gemeenteraad bespreekt de agenda van de algemene vergadering in
buitengewone zitting van 18 december 2014 o.m. over de verlenging activiteit Gas
Ex-Igao tot de normale vervaldag 31 december 2016, statutenwijzigingen.
6
Secretariaat. IKA. Buitengewone algemene vergadering 16 december
2014.
De gemeenteraad neemt kennis van de agenda van de algemene vergadering, incl.
statutenwijziging.
7
Financiën. Iveka. Overname aandelen naar aanleiding van exit Electrabel
nv.
De transparantie op de vrijgemaakte energiemarkt vereist het uittreden van private
vennoten uit Iveka. Deze transactie wordt in verschillende stappen uitgevoerd en
heeft voor de gemeente geen cashverrichtingen tot gevolg.
8
Financiën. Iveka. Bijkomende kapitaalverhoging in het kader van
optimalisatie aandelenbezit naar aanleiding van exit Electrabel nv.
Door het uittreden van Electrabel uit Iveka is er ruimte bij Iveka om de strategische
participatie van de gemeente Westerlo in de elektriciteitssector uit te breiden door
een inbreng van maximaal 1.019.730,93 euro.
9
Secretariaat. CIPAL DV. Buitengewone algemene vergadering 12
december 2014.
De gemeenteraad bespreekt de agenda van de buitengewone algemene vergadering.
10
Secretariaat. Pidpa. Buitengewone algemene vergadering van 15
december 2014.
De gemeenteraad bespreekt de agenda van de algemene vergadering.
11
Secretariaat. PONTES. Wijziging gemeentelijke afvaardigingen.
Het gemeenteraadsbesluit aangaande de gemeentelijke afvaardiging in PONTES
wordt ingetrokken. De gemeentelijke afvaardiging wijzigt voor de resterende duur
van de legislatuur 2013-2018.
12
Secretariaat. PONTES. Algemene vergadering 17 december 2014.
De intergemeentelijke vereniging PONTES vraagt aan de gemeenteraad om de
agendapunten goed te keuren van de algemene vergadering.
13
Ruimtelijke Ordening. GECORO. Huishoudelijk reglement: goedkeuring.
14
Patrimonium. Concessie van 4 loodsen gelegen Britselaan. Goedkeuring
bijvoegsel nr. 2.
Defensie wil een bijkomende voorwaarde opnemen in de concessieovereenkomst
over de 4 loodsen in de Britselaan, ondertekend op 3 mei 2010. Deze voorwaarde is
opgenomen in het bijvoegsel nr. 2 dat aan de domaniale vergunning nr. 103.10118
dient gehecht te worden.
15
Patrimonium. Overname door het Vlaamse gewest van de gemeenteweg
Bell-Telephonelaan. Goedkeuring.
Het Agentschap Wegen en Verkeer wenst de N156 Bell-Telephonelaan tussen kmp.
7k25 en kmp. 8k over te nemen van de gemeente Westerlo. Dit wegvak heeft een
bovenlokale functie.
16
Basisonderwijs. Convenant project voor vervangingen van korte
afwezigheden in het basisonderwijs tijdens de schooljaren 2014-2015 tot
en met 2019-2020.
Bij korte afwezigheden van personeelsleden in de basisscholen kan het college van
burgemeester en schepenen vervangers aanstellen. Hiervoor mag men
vervangingseenheden gebruiken. De convenant regelt het gebruik voor de
schooljaren 2014-2015 tot en met 2019-2020.
17
Kunstonderwijs. Intergemeentelijke samenwerking ICT-coördinatie voor
de schooljaren 2014-2015 tot en met 2019-2020. Goedkeuring
overeenkomst.
18
Personeel. Vrijwillige brandweer. Openverklaring bij bevordering van
korporaal, sergeant, adjudant en luitenant.
019 Artikel 22. Jef Van den Eynde en Evelien Belmans. Patrimonium. Gebouwen
en percelen met perceelnummers 866A, 867A en 871H/deel, sectie B, eerste afdeling
Westerlo, gelegen Kasteelpark. Goedkeuring erfpachtovereenkomst tussen
gemeente Westerlo en AGB Westerlo, onder voorbehoud dat de akte pas verleden
wordt wanneer het definitieve opmetingsplan voorhanden is.
19
20
Artikel 22. Marc Van den Bruel. Tarieven zwembeurten - verschil tussen
inwoners van Westerlo en niet-inwoners van Westerlo.
21
Artikel 22. Winny Van Calster. Secretariaat. IOK. Buitengewone
algemene vergadering 16 december 2014.
De gemeenteraad bespreekt de agenda van de buitengewone algemene vergadering.
22
Artikel 22. Winny Van Calster. Secretariaat. IOK Afvalbeheer.
Buitengewone algemene vergadering 16 december 2014.
De gemeenteraad bespreekt de agenda van de buitengewone algemene vergadering.
23
Artikel 22. Frans De Cock en Sonia Leysen-Laeremans. De gemeente
Westerlo dient de openbare verlichting duurzamer te gebruiken.
Het doven van de openbare verlichting in bepaalde delen van bepaalde straten in
onze gemeente (bv. tussen 23u00 en 06u00) draagt bij tot een serieuze
energiebesparing, wat goed is voor het milieu en de strijd tegen de
klimaatverandering. Dit is uiteraard ook gunstig voor de gemeentekas.
Alleszins dient de veiligheid verzekerd te blijven : op kruispunten, op het einde van
doodlopende straten, op pleinen en aan openbare gebouwen, aan gevaarlijke
bochten, enz. dient de verlichting te blijven branden.
Opdracht tot kostprijsberekening en tot planning van de werken bij Eandis (Iveka).
Voorzien van de nodige middelen in de begroting 2014/2015.
Bespreking en beslissing.
Zitting achter gesloten deuren
24
Personeel. Brandweer. Roger Meirte. Ontslag wegens pensionering als
brandweerman-vrijwilliger.