In het hart van de vereniging

U I TNO D I G I N G
In het hart van
De vereniging
Op zoek naar excellente teams
van bestuurders en professionals
donderdag 15 mei, Panteia te Zoetermeer
In het hart van
De Vereniging
‘De Vereniging’ is één van de oudste samenwerkingsvormen. Zij is gebaseerd op
Op zoek naar excellente teams
van bestuurders en professionals
vrijwillige afspraken tussen haar leden. Zij stelt ons in staat gezamenlijke doelen
Uw voordeel als deelnemer:
vast te leggen en krachten te bundelen. Zij mobiliseert mensen en middelen om
deze doelen te realiseren. Zij werpt zich op als vertegenwoordiger van het collectief
Op donderdag 15 mei a.s. vindt bij Panteia te
van haar leden. En zij ontleent haar bestaan aan de inbreng van vrijwilligers, waar
Zoetermeer de kick-off plaats van de Mans Lejeune
nodig aangevuld met professionele ondersteuning.
Award 2014. De vier inhoudelijke thema’s worden tijdens deze themamiddag uitgediept. Samen met de
aanwezige deskundigen uit het werkveld, bestuur-
Maar wat onderscheidt nu succesvolle verenigingen?
ders en verenigingsprofessionals worden voor elk
Mans Lejeune richtte 50 jaar geleden het huidige
van de vier thema’s de beoordelingscriteria voor de
Lejeune Association Management op met de ambitie
•
Wordt geïnspireerd door sportmanagement
deskundige Berend Rubingh en diens kijk op
het functioneren van (sport)verenigingen;
•
Leer van experts hoe u uw organisatie nog
succesvoller kunt maken;
•
Deel uw visie en kennis in dialoog met ‘vakgenoten’ actief als bestuurder of verenigingsprofessional.
prijs verder gedefinieerd. Deze vorm van ‘co-creatie’
om verenigingen door advisering en ondersteuning
zo succesvol mogelijk te maken. Intensieve samen-
In lijn met deze nog steeds actuele bedrijfsvisie en ter
werking tussen gekozen bestuurders en aangestelde
gelegenheid van haar 50-jarig bestaan, introduceert
verenigingsprofessionals bleek door de jaren heen
Lejeune Association Management de ‘Mans Lejeune
steeds de belangrijkste organisatorische voorwaarde
Award’ voor excellente teams van bestuurders en
voor succes.
professionals. Er zijn vier actuele inhoudelijke aandachtsgebieden gedefinieerd die bij veel teams van
Op het inhoudelijke vlak ontwikkelden de thema’s
bestuurders en verenigingsprofessionals zowel bij
die succes bepaalden mee met de maatschappe-
nationale als bij internationale verenigingen op dit
lijke, economische en technologische trends. Maar in
moment op de agenda staan.
doet recht aan de deskundigheid en decennia prak-
Aan het eind van ons jubileumjaar zal de prijs-
tijkervaring die in het Nederlandse verenigingsvak
uitreiking plaatsvinden. Plaats en datum worden op
aanwezig is.
15 mei aangekondigd.
U bent van harte welkom om aanwezig te zijn op de themamiddag die wij samen met onze
partners Mostly Media, Kuperus & Co, Panteia, en De Ruijter Strategie organiseren.
Graag nodigen wij u uit zich door middel van de registratieknop op onze website,
www.lejeune.nl aan te melden. Het staat u vrij om deze uitnodiging te delen
met collega-bestuurders
Dit programma wordt geörganiseerd in samenwerking met de volgende partners:
het hart van de vereniging wordt de kracht van de
verbinding anno 2014 nog steeds bepaald door de
Deze vier thema’s zijn:
samenwerking.
•
Visie en toekomstbestendigheid
•
Strategische communicatie
•
Organisatie en bestuur
•
Vernieuwing en verjonging
Locatie kick-off 15 mei 2014:
Panteia
Bredewater 26
2715 CA Zoetermeer
Programma
14.00 uur
Aankomst en welkomstkoffie deelnemers
..................................................................................................................
14.30 uur
Welkom
Hans Donkers, directeur Panteia, gastheer van de middag
Op zoek naar excellente teams
van bestuurders en professionals
15.45 uur
korte plenaire toelichting van stellingen door de volgende discussieleiders:
Paul de Ruijter, De Ruijter Strategie, over het belang van een flexibele strategie op basis van
alternatieve scenario’s voor de toekomstbestendigheid van verenigingen;
..................................................................................................................
14.45 uur
Introductie dagvoorzitter
Jules Lejeune, algemeen directeur Lejeune Association Management
Wat onderscheidt het leiderschap van succesvolle
branche-, beroeps- en personenverenigingen?
Bert van Loon, Mostly Media, over het consistent uitdragen van visie en beleid door doelgerichte communicatie en ‘storytelling’ via de geëigende kanalen;
Marike Kuperus, Kuperus & Co, over teamwork en governance als kritische succesfactoren voor
..................................................................................................................
het samenspel tussen actieve leden en professionals;
15.00 uur
Sturen op verenigen
Hans Donkers, Panteia, over best practices om de nieuwe generatie beslissers actief bij het
Wat kunnen branche-, beroeps- en personenverenigingen leren van de wereld
vormgeven en ‘bemensen’ van eigentijdse verenigingen te betrekken.
van de sportvereniging?
Berend Rubingh, directeur en senior consultant Manage to Manage, is gespecialiseerd in ‘de
..................................................................................................................
16.15 uur
sportvereniging’ als organisatie. Als adviseur begeleidt hij organisaties in de sportwereld bij
Onder leiding van de vier inleiders, met als doel de ‘criteria of excellence’ van ‘winnende’ teams
complexe besturings-, ontwikkelings- en veranderingsvraagstukken. Binnen de voetbalwereld
verwierf hij landelijke bekendheid met de in opdracht van de KNVB vervaardigde serie animatiefilmpjes ‘Back to Basics’ waarin het functioneren van de vereniging onder de loep wordt
van bestuurders en professionals vast te stellen.
..................................................................................................................
17.00 uur
genomen. De filmpjes zijn op YouTube inmiddels bijna 200.000 keer bekeken. Welke parallellen
zijn er te trekken, en wat zijn de verschillen? En wat kunnen branche-, beroeps- en personen-
Groepsdiscussies
Plenaire presentatie
Resultaten groepswerk door discussieleiders.
..................................................................................................................
organisaties leren van de sportwereld?
Afsluiting door dagvoorzitter
en lancering Mans Lejeune Award 2014
Aansluitend netwerkborrel
17.30 uur
Sprekers
Op zoek naar excellente teams
van bestuurders en professionals
Berend Rubingh
Bert van Loon
Berend Rubingh (1957) is directeur en senior organisatieadviseur van Manage to Manage, bu-
Bert van Loon (1962) maakte als uitgever van B2B publicaties de transformatie van zijn sector
reau voor management- en organisatieontwikkeling. Hij is als adviseur actief in verschillende
van puur grafische naar ‘cross media’ branche van dichtbij mee. De laatste jaren begeleidt hij
branches waarbij de sportwereld het meest in het oog springt. Hij is een van de grondleggers van
opdrachtgevers bij het ontwikkelen en implementeren van eigentijdse marketing en communi-
het vakgebied sportmanagement in Europa en is oprichter (1992) en erevoorzitter van de Euro-
catiestrategieën. Met gebruikmaking van zijn uitgeversachtergrond helpt hij vanuit Mostly Media
pean Association for Sport Management (EASM).In de sportwereld heeft hij zich gespecialiseerd
klanten om doelgroepen te bereiken, te engageren en aan opdrachtgevers te binden. Zijn motto:
in complexe besturings-, ontwikkelings- en veranderingsvraagstukken. Op dit gebied vervult hij
“Content marketing is vandaag wat adverteren in de jaren ’60 was”. www.mostlymedia.nl
nationaal en internationaal diverse adviesopdrachten bij o.a. sportbonden, sportclubs en overheden. “De sportvereniging” als organisatie is zijn specialisatiegebied, waarnaar hij momenteel
..................................................................................................................
o.a. in opdracht van de VUB en de KNVB onderzoek doet. Centrale vragen zijn daarbij, het orga-
Marike Kuperus
nisatorisch functioneren, de besturing en de ontwikkeling. In dat kader is een getekende ani-
Marike Kuperus (1963) is partner van Kuperus&Co en auteur van ‘De vereniging op survival’(2005).
matie uitgebracht, http://www.youtube.com/watch?v=Umomu_aDQ4w .
Kuperus&Co adviseert verenigingen bij bestuursvragen, verenigingsinrichting, vrijwilligerswerk.
Hij is medeauteur van diverse studie- en managementboeken. Voor het volledige CV zie link.
Speciaal aandachtsgebied is de verbinding tussen vereniging, haar actieve leden en de grote
www.managetomanage.nl
achterban van beroepsgenoten, betrokken burgers, consumenten of donateurs. Marike pu-
..................................................................................................................
Ir. Paul de Ruijter
Ir. Paul de Ruijter (1968) studeerde Bedrijfskunde aan de Universiteit Twente. Since 1992 legt hij
zich toe op het ontwikkelen en implementeren van scenario en strategische planning-projecten.
bliceert regelmatig in onder andere VM en Sociale vraagstukken over governance in de civil society. Recent is Marike betrokken geweest bij onder andere ANWB, Rode Kruis, ANBO en de KNVI.
www.kuperusenco.nl
..................................................................................................................
Hij ontwikkelde zijn expertise onder andere bij de Shell Planning Group in Londen. Sinds 1996
Hans Donkers
voerde zijn bureau De Ruijter Strategie talrijke nationale en internationale strategieprojecten
Hans Donkers (1961) studeerde af als economisch geograaf aan de KUN. Hij werkte een aan-
voor overheden, multinationals en brancheorganisaties. Paul is gastdocent strategisch manage-
tal jaren als consultant bij Krauthammer International. Hij is docent voor de Masteropleiding
ment aan diverse universiteiten en is veel gevraagd als spreker en moderator bij congressen
Beleidsonderzoek aan de Faculteit der Sociale Wetenschappen van de Erasmus Universiteit
en seminars. Hij is coauteur van het boek “Klaar om te Wenden – Handboek voor de Strateeg”
Rotterdam (i.s.m. het RISBO). Op dit moment is hij directeur van Panteia, het grootste gecom-
(2012). www.deruijter.net
bineerde beleids- en marktonderzoekbureau van Nederland.Panteia voert jaarlijks voor circa
100 branche- en intermediaire organisaties onderzoeks- en adviesprojecten. In 2013 is door
Panteia een onderzoek uitgevoerd onder verenigingen naar de toekomstbestendigheid en de
mate waarin verenigingen zijn voorbereid op de Generatie XYZ. Hieraan hebben 200 verenigingen deelgenomen. www.panteia.nl
Op zoek naar excellente teams
van bestuurders en professionals
Lejeune is ISO 9001 gecertificeerd door Certiked, certificeerder voor kennisintensieve dienstverlening
Lejeune | Laan Copes van Cattenburch 79 | 2585 EW Den Haag | 070 360 38 37 | www.lejeune.nl