(top)bestuurders in de zorg - Wmo-raad Borger

Secretariaat: p/a Molenborg 6, 9531 LC Borger
Aan het College van B & W
van de Gemeente Borger-Odoorn
Postbus 3
7875 ZG EXLOO
Borger, 5 mei 2014
Onderwerp: Ongevraagd advies beloning (top) bestuurders in de zorg.
Geacht College,
Hierbij doen wij u een ongevraagd advies inzake de beloning van (top) bestuurders in de zorg
toekomen.
Aanleiding:
Hoge beloningen voor bestuurders, uit de publieke middelen gefinancierd, in tijden van forse
bezuinigingen op de uitvoering van zorg en welzijn zijn een verkeerd voorbeeld.
De maatschappelijke onaanvaardbaarheid van (te) hoge beloningen in tijden van bezuinigingen een
belangrijk issue op dit moment.
Advies:
De Wmo-raad adviseert de Gemeente bij de inkoop van zorg –ondersteuning, voor zover mogelijk,
normen te stellen ten aanzien van de beloningen van bestuurders van de organisaties waar
contracten mee worden afgesloten.
De in het Regeerakkoord afgesproken maximale hoogte van 100% ministers salaris zou daarvoor een
optie zijn.
Het vervullen van een voorbeeldfunctie door bestuurders en de hierbij behorende beloningssystematiek is issue op dit moment.
Mede door de stijging van uitgaven in publieke middelen voor zorg en AWBZ in de voorgaande
decennia, werd de Wmo ingevoerd. Doel hierbij was om de kostenstijging op het terrein van zorg en
welzijn ten laste van deze publieke middelen te stoppen.
Dit had ook haar effect op de maatschappelijke aanvaardbaarheid om zodoende een reële lastendruk
op de burgers te behouden. Sinds de invoering van de Wmo is er bezuinigd op het terrein van zorg
en welzijn.
Ook de komende periode zal gekenmerkt worden door forse bezuinigen. De inzet van beroepskrachten wordt minder, de eigen verantwoordelijkheid en inzet van vrijwilligers groter. Deze trend zal
zich voortzetten. Derhalve pleit de Wmo-raad voor het actief voeren van beleid om bij te dragen aan
de ontwikkeling om de te hoge beloningen voor bestuurders in de zorg aan banden te leggen.
Met vriendelijke groet
Wmo-raad Borger-Odoorn
C. Hogenkamp, voorzitter
M. Hoogerkamp, secretaris
Noot:
De Balkenende norm werd ingevoerd -opgevolgd door de WNT (Wet Normering (bezoldiging
Topfunctionarissen) om de soms zeer hoge beloningen van bestuurders tegen te gaan.
Bij het Regeerakkoord is aanscherping van deze norm afgesproken.
Het kabinet is ondertussen al akkoord gegaan met de in het Regeerakkoord afgesproken
aanscherping van de normen tot een maximaal salaris van een minister m.i.v. 01-01-2015.
Noot:
Uit diverse publicaties blijkt dat sommige bestuurders van zorgorganisaties ondanks de grote
bezuinigingen hoge beloningen blijven ontvangen en sommige bestuurders die (vrijwillig) verlagen om
mee te mogen doen bij de aanbestedingen. B.v. bestuurder van de zorgaanbieder Attent moest in
2012 terug in beloning omdat Doesburg en de regio gemeente voor het meedoen bij de
aanbestedingen als bovengrens v oor de beloningen bij de aanbestedingen zorg hadden ingesteld
gelijk aan de norm die op 01-010 2013 zou gaan gelden.
Zorgorganisatie zoals NOVO en Espria blijkt uit publicaties forse winst gemaakt te hebben en daar
hun eigen vermogen mee versterken. Espria winst in 2012 € 27, 331,215 miljoen en eigen vermogen
van € 154.808,072
Recentelijk is bij Zorginstelling NOVO een nieuwe interim-bestuurder aangesteld en krijgt deze
jaarlijks 228 duizend euro. Evenals de bestuurder Promenscare.
PromensCare is gefuseerd met NOVO.