2014 notulen ALV en verslag zorgplan

Notulen ALV ( Algemene ledenvergadering) 9 februari 2014
Verslag onderwerp Zorgplan (met sheets) Bijdrage Jonnie Bosch
Aanwezig; 32 ouders, 1 broer
Afmeldingen; Hermans, Buisman, Bosma, August, Hattink
Voorzitter Joop Visser opent de vergadering
- Mededelingen;
- op 23 maart zal een extra ouderavond van OlmenEs gaan over de vrijetijdsbesteding
/ recreatieve voorzieningen voor kwetsbare bewoners.
- OlmenEs wil in samenwerking met de OV iets organiseren voor brussen ( broers en zussen)
en zij die zich zo voelen.
- Notulen van de ALV van 27 januari 2013 worden goedgekeurd.
- Jaarverslag en financieel verslag van de Oudervereniging worden goedgekeurd.
Eelco Galama, penningmeester OV, geeft een toelichting bij het financieel verslag.
- De kascommissie, mevr. Engwerda en mevr. Harkema hebben de kas gecontroleerd en akkoord
bevonden. Mevr. Harkema en mevr. Fokkinga willen volgend jaar de kas controleren.
- Jaarverslag CR; er is een vraag over een passage waarin staat dat OlmenEs geen extra financieel
risico wil lopen m.b.t. ‘de Zandroos ‘, voorgenomen woonvoorziening voor ouderen; of daar het
woord extra kan worden weggelaten. Joop zegt dat het project nog in studie fase is en OE nog geen
verplichtingen is aangegaan behalve in het mede financieren van de haalbaarheid studie.
- Voor het bestuur van de Oudervereniging worden Gea Figaroa en Djoekie de Vries herkozen voor
een tweede en laatste termijn van maximaal drie jaar. D.w.z. dat zij over drie jaar een jaar niet
verkiesbaar zijn. Dit om roulatie in de bezetting te bevorderen.
- Rob Reijngoud gaat vanwege privé omstandigheden de CR verlaten. Rob blijft wel vrijwilliger in ‘de
Huiskamer’. Joop bedankt Rob voor zijn inzet voor de CR.
- Aan de bestuurder van OlmenEs worden de volgende ouders voorgedragen als leden van de CR;
Ans Engwerda, moeder van Jetske. Jetske woont sinds 1999 op OE, momenteel in de Corylus en
Tjibbe –Jan Borger, vader van Sandra. Tjibbe- Jan kan niet aanwezig zijn maar aanwezigen zien een
foto van hem op het scherm. Wiebe Cool en Gerrit van Heijkop hebben zich herkiesbaar gesteld.
Zorgplan
Na dit officiële deel van de vergadering gaat Jonnie Bosch, in het verleden werkzaam voor SIEN, ons
vertellen waarom het zorgplan belangrijk is, waar wij als ouders op moeten letten, hoe wij actief mee
kunnen werken aan een goed zorgplan en wat onze rechten zijn t.a.v. het zorgplan.
Zij begint met een korte reclame voor SIEN, een organisatie voor VG waarbij leden consulenten om
advies kunnen vragen. Ook niet-leden kunnen worden informatie vinden over ontwikkelingen in de
zorg en veranderingen in de financiering. ( zie de website www.sien.nl )
De gebruikte sheets bij de presentatie vindt u achter dit verslag.
In dit verslag zijn de belangrijkste aandachtspunten op de avond beschreven.
De kern van de zorg moet in het zorgplan zijn vastgelegd.
Je zal je steeds af moeten vragen; welke zorg is er nodig.
Daar is bijvoorbeeld op twee manieren duidelijkheid over te verkrijgen;
1 door op te schrijven; wat doe ik thuis voor mijn kind. Alles noteren, of
2 door je de situatie voor te stellen dat je kind alleen thuis is en zichzelf moet redden; wat gebeurt er
wel / niet en wat zou er niet moeten gebeuren / wel moeten gebeuren.
Indicatie CIZ; Uw kind komt tegenwoordig met een ZZP indicatie op OlmenEs ( ZZP 3 t/m 8)
Herindicatie wordt door de instelling verzorgd; u krijgt hierover bericht en heeft hierover desgewenst
overleg. De nieuwe indicatie is tegenwoordig vijftien jaar geldig. Denkt u dat het ZZP hoger moet zijn,
omdat de zorgbehoefte is toegenomen dan kunt u dat aangeven en kan een herindicatie worden
aangevraagd. Het is aan de zorgaanbieder hoe hij de zorg regelt.
Er wordt een zorgovereenkomst getekend en er volgt binnen 6 weken na opname een eerste
eenvoudig zorgplan wat besproken wordt. Een uitgebreider zorgplan volgt binnen een jaar en wordt
steeds maximaal een jaar later ververst, bijgewerkt en besproken.
Het zorgplan is een vertaling van ZZP naar individuele zorgverlening.
Wat kan de bewoner zelf wordt concreet benoemd.
De bewoner wordt zo mogelijk zelf gevraagd naar wat hij of zij wil en in overleg met de bewoner en/
of diens vertegenwoordiger wordt het zorgplan geschreven. Als een bewoner niet kan praten,
kunnen hulmiddelen gebruikt worden zoals verwijzers en gebaren.
In het zorgplan staat wie het geschreven heeft. Dat moet altijd iemand zijn die betrokken is bij de
cliënt. In de regel op OlmenEs is dat de persoonlijk begeleider.
Voor de opbouw van het zorgplan zie vooral ook de sheets.
Doel en plan. Het is eerst zaak een goed doel te formuleren; bijvoorbeeld; kan zelf haar bed
opmaken. Is dit een reëel doel gezien de mogelijkheden en beperkingen van de bewoner, wat wil de
bewoner zelf (motivatie) en kan de bewoner eigen initiatief tonen?.
Daarna maken de opstellers een plan hoe dit (meestal) in stapjes aan te pakken.
Gebruik bij doelen en plannen SMART, het slimme hulpje om te checken of het doel en plan goed zijn
opgesteld. ( achteraan de sheets)
Als u lid bent of wordt van SIEN kunt u informatie vinden over het ondersteuningsplan wat u
bijvoorbeeld kan helpen bij de voorbereiding op de bespreking.
Zet uw vragen en wensen vooraf op een rijtje en lever dat voor de bespreking aan bij uw PBer en
werkleider. Vraag de PBer dit ook te sturen aan andere betrokkenen zoals een pedagoog of
teamleider. Zo kunnen alle betrokkenen over uw inbreng nadenken en zullen de punten gemakkelijk
bespreekbaar zijn en aan bod komen. (toevoeging notulist)
Maak afspraken hoe u contact onderhoudt. ( telefoon, mail)
Een ouder geeft aan dat soms zaken zomaar veranderen zonder overleg. Vraag dan als ouder om
overleg. Ook ouders kunnen thuis zich niet houden aan afspraken waardoor plannen ondermijnd
worden.
Cliënt of diens wettelijke vertegenwoordiger is eigenaar van zorgplan en moet toestemming geven
om derden het plan te laten lezen.
Ouders die dat willen, kunnen om 21.00 uur vertrekken. Omdat steeds meer aanwezigen besluiten te
vertrekken, verloopt het slot van de avond wat rommelig. Jonnie wordt door Joop bedankt voor haar
inbreng. Het was een nuttige avond met informatie en hernieuwde aandacht voor het zorgplan.
Belangrijke data ;
23 maart
OlmenEs ouderavond over vrijetijdsbesteding kwetsbare bewoners
13 april
Thema-avond OlmenEs; o.a. afscheid Merlijn
28 september Ouderavond Oudervereniging
9 november Thema-avond OlmenEs