Wil llib ror dni ieuw ws

Datum se
eptember 201
14
Jaargang
g 7, nummer 1
Willlibrordniieuw
ws
In deze nieeuwsbrief • Studentten op de Willibro
ordus • Sponsorloop • Halloweeen • Leespro
ogramma Bouw! • Wie is eer jarig? • Activiteeiten‐ kalendeer Een
n nieuw
w scho
ooljaarr
Opnieeuw de start van een
schoo
oljaar. Na zes weken
zomerrvakantie zzijn we
alweeer een paarr dagen
aan de gang.. Even
wennen aan het nieuwe
meester.
lokaall, de juf of m
Wij wensen alle
kinderen(speciaal de
oor het
kinderen, die vo
ol zijn),
eerst op schoo
ouderrs en leerkkrachten
eeen goed sch
hooljaar toee,
eeen jaar waaarin we met
p
plezier leren een spelen. EEen nieuw schooljaar, dus
o
ook maar een nieuw
w
u
uiterlijk voor dee
n
nieuwsbrief. Vanaf dit
schooljaar maakt juf
A
Agnes de opm
maak voor dee
n
nieuwsbrief. Dit in plaats
vvan meneer FFrank, die dit
jaarenlang heeeft gedaan. h begin van het
Zo aan het schooljaaar is er vaakk nog
meer nieeuws. Als U
U wel
eens op school komtt, zult
U missschien eenkele
nieuwe gezichten ggezien
Naast hebben. de
wde leerkracchten
vertrouw
zullen ju
uf Milou en juf
Anouk veelvuldig op
school ziijn. We stellen ze
even korrt voor: schooljaar been ik op dee
W
Willibrordusschool tee
vvinden. H
Het eerstee
h
halfjaar verzorg ik op
p
d
dinsdagochteend dee
ggymlessen aaan groep vijjf
een zes. Verdeer werk ik het
eeerste halfjaaar op dee
achtergrond aan mijn
n
m
minor, die in het teken
n
sttaat van man
nagement en
n
o
organisatie. Vanaf begin
n
jaanuari ga ik mijn LIO
O‐
sttage lopen in groep zes
een daarbij h
hoop ik ookk
w
weer veel ggymlessen tee
kkunnen geveen. LIO staat
voor Lerraar In Opleiding,
dit houd
dt in dat ditt mijn
laatste periode stage is
voordat ik mijn diploma in
ontvangsst mag nemeen. De
laatste sstage staat in het
teken vaan zelfstandigg een
groep draaiend d
ho
ouden
en zorg dragen voor alle
bijbehoreende taken van
een leeerkracht. Een
laatste kkennismakingg met
de beroeepspraktijk d
dus. Ik
heb heel veel zin in mijn
p de Willibro
ordus‐
stage op
school Onzze studenten
Hallo, mijn naam is Milou
nk, ik wo
oon in
Reijrin
Groen
nlo en ik ben
n 20 jaar.
Ik zit iin het vierdee leerjaar
van d
de lerareno
opleiding
(PABO
O) op het Iseelinge in
Doetin
nchem. Heet hele
Wiillibrord
dnieuwss
Mijn naam iss Anouk
20 jaar en
Bonggers, ik ben 2
ik kom uit Groenlo. Ik ben
dent aan
derdejaars stud
nge Hogescchool in
Iselin
Doettinchem, waaar ik de
opleiiding leeerkracht
basisonderw
wijs volg. Dit
schooljaar lo
oop ik stage op
dinsdag en woensdag bij
jjuf Lucia. O
Op deze daggen
zal ik verschillen
nde
oor
opdrachten uitvoeren vo
der
mijn opleiding, waarond
Pagin
na 2 van
n4
minor. Ik hoop op
mijn m
een fijn
ne tijd op d
de Sint
Willibro
ordus‐school.. Hopelijkk tot ziens,
groetjess, Anouk Oplleider in
n de sch
hool
Aansluitend o
op het
van verhaaal onze
studeenten is ju
uf Agnes
Opleider in de sch
hool voor
nlo.
3 basisscholen in Groen
het
Het gaat hier om h
begeleiden en beoordelen
vvan alle P
Pabo‐studentten
die studeren aan de
hool Iselingge te
hogesch
Doetincchem. De dinsdag
is hier vvoor ingeplan
nd. Sch
hoolgidss en web
bsite
Afgellopen week heeft u
de schoolgids, sschooljaar
4‐2015, on
ntvangen.
2014
Hierin hopen we alle
matie te
relevvante inform
hebb
ben opggenomen.
Naasst de schoolgids
organ
niseert iedere groep
een ndividuele
in
Elke
informatieavond.. leerkkracht verttelt dan
speciifiek, wat err komend
schoo
oljaar aan de orde
komt. Tevvens is eer
ggelegenheid kennis tte
ht.
maken met de leerkrach
hopen we op
o
Uiteraard h
een grotee opkomsst.
Hieruit blijkt altijd d
de
betrokkenheeid bij heet
schoolgebeu
uren. D
De
planning voor d
de
informatieavvonden staaat
op de web
bsite van d
de
school: w
www.stwillibro
ordus‐groenlo..nl De kkomende weken
wordt o
ook de websiite van
de scho
ool geüpdatee. Met
de sstichting Delta,
waartoee ook onze school
behoortt, is een
gezamenlijk fformat
oken, afgespro
dat
kenmerrkend is voor onze
stichtingg. Een aantal
zaken blijft echter zo
oals ze
waarin
is o.a. de kalender, w
U steeds de llaatste
v
activiteiiten kunt volgen.
vvan 400 meter. D
De
van d
de
opbrengst p is dit jaaar
sponsorloop
vvoor het heertenkamp in
Groenlo, de d
stichtin
ng
zonnekind in
n Beltrum, d
de
buitenspeeld
dag een
ttoneelvereniging DITO
O,
ntieweek voo
or
die de vakan
kinderen reegelt. Kortom
m,
geweldiige doelen om je
voor in
n te zetten
n. We
hopen dan ook, daat veel
kinderen mee zullen
lopen. Komende week
ontvanggt U viaa de
werkgro
oep n
nadere
informaatie. Spo
onsorloop
Zond
dag 5 oktobeer is weer
de jaaarlijkse spo
onsorloop
voor een aantaal goede
doeleen. Alle bassisscholen
in Grroenlo nemen hieraan
deel. Om 10.00 uur
pen 1 tm.
starteen de groep
6 bij de muziekko
oepel aan
Maliebaan. Zijj lopen zo
de M
vaak mogelijk eeen rondje
Pagina 3 van 3
Willibrordnieuws
Halloween 31 oktober 2014
Om de twee jaar
organiseert de ouderraad
in samenwerking met het
schoolteam een
gezamenlijke activiteit
voor kinderen en ouders.
In plaats van de
gezinsfietstocht is er dit
jaar een Halloweentocht
en wel op vrijdagavond 31
oktober. Houd deze avond
vast vrij, het belooft erg
leuk te worden. In het komende Willibrordnieuws staat nadere informatie. om kinderen die risico
lopen op problemen met
lezen en spellen,
preventief ( in groep 2 tot
4)extra hulp te geven,
actief ondersteund door
een tutor, juf Agnes. Een aantal leerlingen uit
groep 3 en 4 starten in september, vanaf februari wellicht nog een aantal leerlingen uit groep 2. In de groep zelf wordt er met het reguliere lees‐ en spellingsprogramma meegedaan. Bouw!
Vanaf dit schooljaar
starten wij met een aantal
leerlingen het
leesprogramma Bouw! Bouw! Is een effectief,
computergestuurd interventie programma
dat speciaal is ontwikkeld
Verjaardagskalender
2 september 3 september 5 september 6 september 9 september 9 september 10 september 10 september Maud Klein Gebbink (3) Petra Huirne (8) Jason van Embden (6) Andrijana Selimovic (5) Dicheska Hawinkels (2) Livv Arink (4) Bente Kamperman (1) Yannick Scherpenisse (5) 15 september 16 september 18 september 19 september 24 september 26 september 27 september 27 september Evi Klein Gunnewiek (1) Jorn op den Akker (8) Loris Luttikholt (3) Vince Brummelaar (8) Stijn Huyskes (8) Sanne Kamperman (5) Dave Massop (7) Tycho Massop (7) Willibrordnieuws
Pagina 4 van 4
Activiteitenkalender
1 september 11 september 15 september 16 september 18 september 22 september 23 september 24 september 25 september 26 september 29 september 30 september begin schooljaar 2014‐2015 studiemiddag voor leerkrachten, kinderen ’s middags vrij 8:30 uur hercontrole luizenpluizen in gr. 1 en 2 Prinsjesdag. 13:00 ‐15:15 uur ICT‐ lessen gr. 7 en 8 19:30 ‐21:00 uur info avond gr. 3 sportdag gr. 7 en 8 19:30 ‐ 20:30 uur info avond gr. 7 20:00 uur vergadering GMR Delta 20:30 ‐ 21:30 uur info avond gr. 8 19:30 ‐ 20:30 uur info avond gr. 5 20:00 uur vergadering verkeersouders voorleestheater gr. 1 en 2 in de bibliotheek 19:30 ‐ 21:00 uur info avond gr. 6 19:30 ‐ 20:30 uur info avond gr. 1 en 2 voorleestheater gr. 3 in de bibliotheek 19:30 ‐ 20:30 uur info avond gr. 4 20:00 uur MR vergadering