SEK (M/ KSUOLO /V) (34 OOG %)

PZ Bethaniiënhuis worrdt gespeciialiseerde psychiatrisc
p
che
Binnen het P
zo
org opgezett binnen veerschillendee zorgprog ramma’s, gericht
g
op diverse
d
do
oelgroepen
n. Om deze zorg te verrdiepen en vraaggericcht te makeen
zo
oeken we op korte terrmijn een
vzw
w Emmaüs
Psyychiatrisch Zieken
nhuis
Betthaniënhuis
Anddreas Vesaliuslaann 39
29880 ZOERSEL
tel. 03 380 30 11
fax 03 380 30 13
[email protected]
mmaus.be
ww
ww.pzbethanienhuiss.be
SEK
KSUOLO
OOG
(M//V) (34 %)
De seksuoloog binnnen het Psychhiatrisch Ziekenhuis focust vannuit een eigen expertise
e
op hett thema seksuaaliteit en intimiteeit bij de patiëntt, en
doeet dit op drie nivveaus:
 Macroniiveau: beleidsm
matig
 Mesonivveau: vanuit eenn consultfunctiee expertise deleen over zorgeennheden heen
 Micronivveau: in directe relatie met patiënten en hun ssysteem.
OP
PDRACHT
-
Je brengt inhoudelijke verrdieping op vlaak van seksuoologie binnen het psychiatrissch werkveld.. Je stuurt dit thema
t
beleidsmatigg aan met als doel een kwaaliteitsvolle zorrg en zorgvernnieuwing uit tee bouwen
Je speelt vaanuit de projecctgroep en de intervisiegroeep ‘relaties, inttimiteit en sekssualiteit’ een bbelangrijke rol bij het
detecteren vvan zorgnodenn en het duurzzaam implemeenteren en integreren van seksuologie
s
in het reguliere behandelprocces
van de patiëënt
Je organiseeert en onderstteunt vorming: het is belanggrijk dat behanndelaars binneen de behandeelteams kennis verwerven
i.v.m. seksuualiteit in haar brede betekenis en dit aan bod laten kom
men binnen dee hulpverlenerrsrelatie
Je behandelt op indicatie patiënten en eventuele parrtner met sekssuologische prroblemen d.m..v. individuelee
gesprekstheerapie, partnerrrelatietherapie of groepsseessies
Je werkt in ddeze nauw saamen met de behandelend
b
ggeneesheer en psycholoog van het behanndelend team
m, met de
somatisch cconsulent en de
d dienst kinessitherapie van het PZ en inddien aangewezen met de diienst gynaecoologie, urologiee,
oncologie vaan het AZ St.--Jozef.
PR
ROFIEL
-
Je communiceert vlot, mootiveert en entthousiasmeertt medewerkerss en patiëntenn
Thema’s ronnd seksualiteitt en intimiteit en
e geestelijke gezondheid spreken
s
je aann
Je werkt ressultaatgericht en
e projectmattig
Je beschikt over een masster in de sekssuologie of oveer een bachelor/masterdiplooma in een meenswetenschaappelijke richtiing
(psychologiee, pedagogie, verpleegkundde) met een biijkomende maaster in de sekksuologie
Ervaring alss seksuoloog iss een pluspunnt, alsook kennnis van zowel ‘normale’ sekksualiteitsbelevving en seksuualiteit/intimiteiit
die afwijkt vaan de norm, als
a seksualiteitt/intimiteit die beïnvloed wordt door (medicamenteuze)) behandeling en verblijf in een
e
psychiatriscch ziekenhuis
Je legt verantwoording aff aan de therapeutisch veranntwoordelijke PZ
Je wil volgende competennties ontwikkeelen: respect, iintegriteit, sam
menwerken, cooachen, monddeling en schriftelijk
communicerren, visie, zelffstandig werkeen, creativiteit en klantgerichhtheid.
AA
ANBOD
-
Een tewerksstelling als sekksuoloog met voldoende ruiimte en kanseen tot pionieren en innovereen
Een uitdageende en afwissselende functie met groeikaansen en aanddacht voor vorming en ontw
wikkeling
Een professsioneel, collegiaal werkklimaaat waarbij inzzet, initiatief enn opnemen vaan verantwoorrdelijkheid ten volle worden
gewaardeerrd
Een compettitief en veelzijjdig loonpakkeet: info http://w
www.pzbethannienhuis.be/Em
mm2/Werken--en-leren.html
Vo
oor meer innformatie kan je tereecht bij Chhris Anthon
nis, therap
peutisch veerantwoorrdelijke, viaa
033 380 31 177.
Maail je brief met motivvatie en cvv vóór 17 ooktober 20114 naar ch
[email protected]
20114-070 – 2014-09-15