Klik hier om door te lezen

Herfst 2014
Hoe lieflijk zijn Uw woningen, HEERE van de legermachten. Psalm 84:2
Lieve gebedsvrienden,
We zijn heel dankbaar voor een ieder die ons werk regelmatig in gebed voor de troon van
God brengt. We realiseren ons dat zonder Zijn genade en kracht voor elke dag dit werk al
lang geleden verloren zou zijn gegaan. Ik heb recent een boek van Warren Wiersbe
gelezen dat “Ware aanbidding” heet. Ergens in het boek staat dat het antwoord voor al
onze problemen "aanbidding" is. Als ik denk aan wat er in Romeinen 8:28 staat, “En wij
weten dat voor hen die God liefhebben, alle dingen meewerken ten goede, voor hen
namelijk die overeenkomstig Zijn voornemen geroepen zijn”, dan is er één weg om Hem
waarlijk te aanbidden, namelijk om wie Hij is en niet om wat Hij ons geeft. Psalm 84 vers
2 zegt zo duidelijk dat Hij in mijn hart woont en als ik Hem aanbid, dan wordt mijn hart
vernieuwd, mijn leven verrijkt en mijn uitzicht op de toekomst verbreed. Alles wat ik ben
komt in overeenstemming met Hem. Dit wil ik boven alles. Zijn grootheid gaat boven alles
en iedereen uit.
Op 7 augustus jl. is Oma (Evelyn) gevallen en heeft haar rechtearm gebroken net onder
de schouder. Zij is op 14 augustus geopereerd waarbij een pin en zes schroeven in de
arm zijn geplaatst. Wij zijn de Heer dankbaar voor de dokters en verpleegkundigen, zij
zijn een zegen geweest in het helpen van Oma en voor ons. Het doet ons veel genoegen
om te zien dat Oma aan de beterende hand is. Zij herstelt ook goed van de narcose die
zij gehad heeft. De Heer is op de troon. Voor meer informatie over Oma kunt u op de
website kijken.
We mogen nog steeds veel goederen zoals computers, kleding, voedsel en andere
materialen verzenden om God’s dienaren wereldwijd te zegenen. We zijn heel dankbaar
voor de 32 mensen die komen helpen. Zonder hen zouden we hier geen bediening
hebben. Als u deze bladzijde omslaat, ziet u dit kleine legertje van toegewijde werkers die
de Heer hier gebracht heeft.
(((((((((((((SJ*
P1"%,(R.#/
(((!"=T=(W(!*&+X((((((((((>#J."%X,(-*1?,(
(((((\*$.0((((((((((()*&/
((((M#?J*
M#J
-="=;
((((((((:&((((((((((((((Y.1'(W()#?+*((
W
D;*J
(((((((Z=;;#"(W([*;=&(((((
(((((((].;
-#="
((((((((((((P*&+X((((((((((((:*;"(((((((((((((((((((((((((:;<*&((((((((((((:?0=;"(((((((((((((((((((((((\.%*&(((((((((((((Z=;0=&(((((((((((((((((((((:;"%1;
((((((((((((((P%=*(((((((((((((Y#J*&((((((((((((((((((((((((D#0#((((((((((((((((-=";*((((((((((((((((((((-="=;(
)="("=*J(T*&(!"#$%"#&'()*&+(N#?(1(%*;"=?#<F(0=+*&F=&(T..;(
1N('=0=+=&(=&('#K"=&,(+=E=(E#<&(*?"#<+(==&(=&.;J=(0=J.=+#'#&'(
T..;(.&/U(V.&+=;(1(E.1+=&(N=(+#"(N=;F(&#="(F1&&=&(+.=&U
T..;(.&/U V.&+=;(1(E.1+=&(N=(+#"(N=;F(&#="(F1&&=&(+.=&U
(((((D=&"(1(+#"^
!"#$%"#&'()*&+,(-./"01/(2345,(6789(::,(!";#<=&(>[email protected](53ABC349258
D=E.=F*+;=/@(!G1#(45,(6789(HI(!";#<=&
HJ*#[email protected](#&K.L/"#$%"#&'%*&+!&?(M=0/#"[email protected](NNNO/"#$%"#&'%*&+!&?
P*0.0*&[email protected](QR43(P:DS(56C9(A5C2(85