de infosessies buitengewoon basisonderwijs

29/08/2014
KRACHT GEMEENTELIJK ONDERWIJS
Infosessie buitengewoon
basisonderwijs
27 augustus 2014
Welkom
KRACHT GEMEENTELIJK ONDERWIJS
• Hoe staan diezelfde academici tegenover een
verdere schaalvergroting?
– Voordeel van vrij grote autonomie op vandaag
– Risico van te ver doorgedreven schaalvergroting risico op nieuw centralisme
– Advies academici
• Versterken bestuurskracht van scholen
• Meer samenwerking tussen scholen
KRACHT GEMEENTELIJK ONDERWIJS
• Eén jaar geleden: oefening bij tal van
gemeenten inzake overdracht gemeentelijk
onderwijs
• Intussen
– gesterkt door de feiten, slechts één gemeente
droeg haar onderwijs over
– gesterkt door academici, wetenschappelijk bewijs
van kwaliteit gemeentelijk onderwijs
KRACHT GEMEENTELIJK ONDERWIJS
• Bij voorbereiding nieuwe cyclus
scholengemeenschappen
– Versterken
– Verhogen beleidsvoerend vermogen
• Nieuwe SG voor 6 jaar
– Belang van het beheerscomité en rol directies
– Schoolbestuur met bijzondere/bepaalde
kenmerken
• Eerst BVR nodig
KOOGO sensibiliseert
MISSION STATEMENT
van het
gemeentelijk onderwijs
De gemeenteschool is ons dorp
1
29/08/2014
KOOGO sensibiliseert
Inhoudelijk opgebouwd rond
zes slogans die de krachten
van het gemeentelijk
onderwijs in de verf zetten
Inhoud
KOOGO sensibiliseert
Jouw gemeente
meent het met de
toekomst van
kinderen en
jongeren. Daarom
richt ze zelf
onderwijs in
De gemeenteschool
staat niet alleen, ze
werkt samen met
gemeentelijke
diensten voor de
ontwikkeling van
jouw kind
Ouders hebben
vertrouwen in de
kwaliteit van het
gemeentelijk
onderwijs. De
leerlingencijfers
stijgen ieder jaar.
De gemeente kent
de noden van haar
inwoners, ook op
onderwijsvlak
Zowel
ouderwerkingen als
schoolteams kunnen
rekenen op
begeleiding en
ondersteuning
Het gemeentelijk
net ontwikkelt de
sterke OVSGeindtoets waar 800
scholen aan
deelnemen. Dat
geeft ook jou
zekerheid
1. Organisatie
A. OD XXIV: Klassenraad
Definitie: team van personeelsleden dat onder leiding van de
directeur samen de verantwoordelijkheid draagt of zal dragen
voor de begeleiding van en het onderwijs aan een bepaalde
leerlingengroep of individuele leerling.
1.
2.
3.
4.
ORGANISATIE
PERSONEEL
Nieuwe collega’s
OVSG feest
1. Organisatie
Inschrijvingsdecreet
• Wijzigingen op komst
• Wat zijn de knelpunten?
• Suggestie naar oplossingen?
via vragenblad of via mail : [email protected]
Uitbreiding van bevoegdheden:
- Toelating tot lager onderwijs als kleuter minder dan 220
halve dagen aanwezig geweest is in het kleuteronderwijs
- Toelating voor vijfjarige die wenst door te stromen naar het
lager onderwijs
- Advies: Tuchtmaatregelen: tijdelijke en definitieve
uitsluiting
Uitreiken getuigschrift basisonderwijs
1. Organisatie
Inschrijvingsdecreet
Verworven inschrijving bij herstructurering of fusie
Een leerling behoudt het recht op inschrijving bij een
herstructurering of fusie
- Wanneer dit niet mogelijk is , geldt dit recht op
inschrijving in een andere school van het SB , gelegen op
een billijke afstand
- Als de enige school van een SB sluit , dan mogen de
leerlingen in overcapaciteit ingeschreven worden in
andere scholen
2
29/08/2014
1. ORGANISATIE:
B. Decreet rechtspositie van de leerlingen en
participatie op school:
Schoolreglement
-getuigschrift basisonderwijs
-preventieve schorsing, tijdelijke en
definitieve uitsluiting in lager onderwijs
-zittenblijven
-overdracht van leerlingengegevens bij
schoolverandering
Lokale participatieregeling
B. Decreet rechtspositie van de leerlingen en
participatie op school
Getuigschrift basisonderwijs-BaO/98/11
-Op voordracht en na beslissing van de klassenraad
-Uiterlijk op 20 juni: lijst van leerlingen die het lager
onderwijs zullen voltooien
-Klassenraad :
-na 20 juni en voor het einde van het schooljaar
beslissing over toekenning getuigschrift(bij
meerderheid van stemmen , anders beslist de
voorzitter)
-deelt beslissing uiterlijk op 30 juni mee aan de
ouders
-Onbetaalde facturen: getuigschrift kan NIET ingehouden
worden
B. Decreet rechtspositie van de leerlingen en
participatie op school
Beroepscommissie
Het SB bepaalt de samenstelling, de werking en de
stemprocedure van de beroepscommissie
Verplichte bepalingen:
-zowel interne ( vb. leden van de klassenraad, de
directeur en eventueel een lid van het schoolbestuur)
als externe leden (behoren niet tot het betrokken SB
en tot de betrokken school)
-het SB duidt een voorzitter aan onder de externe leden
-de samenstelling kan per te behandelen dossier
verschillen
-leden hebben discretieplicht
B. Decreet rechtspositie van de leerlingen en participatie
op school
Schoolreglement-BaO/2002/1
- nieuw model schoolreglement en model GR-besluit op extranet
OVSG, moet bekendgemaakt worden op website van de gemeente
- schriftelijk of elektronisch bezorgen en met toelichting indien de
ouders dit wensen (ook de wijzigingen)
- Nieuw:
- de wijze waarop de schoolraad en de ouderraad worden
samengesteld
- recht op inzage en recht op toelichting bij gegevens die de
school m.b.t. de leerling verzamelt en het recht op een kopie van
deze gegevens
- reglement inzake tucht en schending van de leefregels,
preventieve schorsing, tijdelijke/definitieve uitsluiting en
beroepsprocedure
- afspraken m.b.t. de leerlingenevaluatie (getuigschrift basis)
B. Decreet rechtspositie van de leerlingen en
participatie op school
Overleg en beroepsmogelijkheid bij niet verkrijgen
van getuigschrift (zie SR)
-eerst overleg ouders-directeur (schriftelijk verslag)
-klassenraad komt opnieuw samen (toekennen of
niet) of de klassenraad komt niet opnieuw samen :
schriftelijk aan ouders meedelen
-ouders kunnen beroep instellen bij het
schoolbestuur
-het schoolbestuur richt een beroepscommissie op
B. Decreet rechtspositie van de leerlingen en
participatie op school
Preventieve schorsing, tijdelijke en definitieve
uitsluiting in het lager onderwijs-BaO/2014/04
vanaf 1 september 2014
Mogelijkheden:
- de preventieve schorsing
- tijdelijke en definitieve uitsluiting
-directeur kan schorsen of uitsluiten
-enkel voor leerplichtige leerlingen
-school zorgt voor opvang
3
29/08/2014
B. Decreet rechtspositie van de leerlingen en
participatie op school
Preventieve schorsing
-uitzonderlijke bewarende maatregel (geen
tuchtsanctie )
-leerling mag de activiteiten of lessen niet
volgen
-éénmalig maximaal 5 opeenvolgende
schooldagen
-kan éénmalig met maximaal 5 opeenvolgede
schooldagen verlengd worden
-kan onmiddellijk ingaan (ouders verwittigen)
-geen beroep mogelijk
B. Decreet rechtspositie van de leerlingen en
participatie op school
Tijdelijke uitsluiting
-uitzonderlijke tuchtsanctie (in verhouding met de
ernst van de feiten)
-leerling mag de activiteiten of lessen niet volgen
-minimaal 1 en maximaal 15 opeenvolgende
schooldagen
-kan niet verlengd worden
-kan wel terug bij een nieuw feit opgelegd worden
-beroep is mogelijk
B. Decreet rechtspositie van de leerlingen en
participatie op school
Tijdelijke uitsluiting (vervolg)
Procedure:
-advies klassenraad
-intentie tot tijdelijke uitsluiting schriftelijk aan de ouders
meedelen
-inzage in het tuchtdossier en ouders/leerling worden
gehoord
-beslissing tot tijdelijke uitsluiting schriftelijk motiveren en
meedelen aan de ouders en verwijzen naar de
beroepsmogelijkheid(SR)
B. Decreet rechtspositie van de leerlingen en
participatie op school
Definitieve uitsluiting
-uitzonderlijke tuchtsanctie
-leerling mag de activiteiten of lessen niet volgen
-leerling wordt uitgeschreven uiterlijk 1 maand na
de schriftelijke kennisgeving
-beroep is mogelijk
B. Decreet rechtspositie van de leerlingen en participatie
op school
- Procedure:
- advies klassenraad en CLB
- intentie tot definitieve uitsluiting schriftelijk aan
de ouders meedelen
- inzage in het tuchtdossier en ouders/leerling
worden gehoord
- beslissing tot definitieve uitsluiting schriftelijk
motiveren en meedelen aan de ouders en
verwijzen naar de beroepsmogelijkheid (SR)
B. Decreet rechtspositie van de leerlingen en
participatie op school
Beroepsprocedure
Het SB richt een beroepscommissie op, bepaalt
haar samenstelling, werking en stemprocedure
Verplichte bepalingen:
-
-
zowel interne (leden intern aan het SB of aan de school
waar de uitsluiting zich voordoet, behalve de directeur)
als externe leden (behoren niet tot het betrokken SB en
tot de betrokken school)
het SB duidt een voorzitter aan onder de externe leden
de samenstelling van de beroepscommissie kan
verschillen per dossier
4
29/08/2014
B. Decreet rechtspositie van de leerlingen en participatie
op school
B. Decreet rechtspositie van de leerlingen en
participatie op school
Beroepsprocedure (vervolg)
- leden van de beroepscommissie hebben
discretieplicht
- leden zijn allemaal stemgerechtigd (bij
stemming: evenveel externe als interne leden).
Bij staking van stemmen beslist de voorzitter
- ouders moeten gehoord worden
- het SB is verplicht om de beslissing van de
beroepscommissie te aanvaarden
Overdracht van leerlingengegevens bij schoolveranderingnieuwe M.O. BaO/2014/05
-vanaf 1 september 2014
B. Decreet rechtspositie van de leerlingen en
participatie op school
B. Decreet rechtspositie van de leerlingen en
participatie op school
Lokale participatieregeling- GD/2004/03
vanaf 1 september 2014
a. verhoogde aandacht voor participatie van
kansengroepen
b. geen verplichte verkiezing voor ouderraad,
pedagogische raad en leerlingenraad
-toepassen bij eerstvolgende wedersamenstelling
-elke zetelende raad bepaalt voor de volgende
mandaatperiode zelf de wijze van samenstellen via
hun huishoudelijk reglement
B. Decreet rechtspositie van de leerlingen en
participatie op school
e. Participatie op niveau SG:
medezeggenschapscollege geen verplichting meer ,
wel een keuze
f. Recht op gemotiveerd antwoord van het
schoolbestuur op een advies op eigen
initiatief van de pedagogische raad of de
ouderraad
-Leerlingengegevens:
-doorgeven bij schoolverandering aan de nieuwe
school
-ouders kunnen zich verzetten tegen de overdracht
(behalve voor bv. B-codes) na inzage van de gegevens
-moeten betrekking hebben op de onderwijsloopbaan
-mogen geen betrekking hebben op de schending van
de leefregels (schone lei)
c. Minimale inhoud voor het huishoudelijk reglement
van de pedagogische raad en de ouderraad
d. Afschaffen van verplichte adviesbevoegdheid en
uitbreiding overlegbevoegdheid
-overleg in een gezamenlijke vergadering van het
schoolbestuur en de schoolraad
-overleg mondt uit in een verslag waarin alle
standpunten worden opgenomen
-SB neemt een gemotiveerde eindbeslissing
-overleg over materies die een reële impact hebben op
het dagelijkse leven op school
2. personeel
 Vervanging van korte afwezigheden (Pers/2005/23)
 Nieuwe vervangingscoëfficiënt 2014 – 2015: 61,3520185
(2013 – 2014: 60,62283379)
 Loopbaandebat
 Resultaat: nihil behalve fragmentair enkele wijzigingen
(herinschakeling na re-integratie of MEDEX)
5
29/08/2014
2. Personeel
Herinschakeling - reïntegratie
2. personeel
• de herinschakeling van een definitief
arbeidsongeschikt personeelslid in het kader
van een re-integratieprocedure
(PERS/2014/04)
• herinschakeling van een definitief
arbeidsongeschikt personeelslid na een
beslissing van MEDEX (PERS/2014/03)
• bezoldigd ziekteverlof nog niet uitgeput
• VB PL definitief arbeidsongeschikt verklaard
door eigen geneesheer
• Schriftelijke overeenkomst (na overleg tussen
PL, SB en PA-AG)
– Aanpassing FB
– Inperking draagwijdte VB
– Ander ambt
2. Personeel
Herinschakeling - MEDEX
•
•
•
•
bezoldigd ziekteverlof uitgeput
PL ter beschikking gesteld wegens ziekte
verschijnen voor pensioencommissie MEDEX
Beslissing MEDEX: ongeschikt gewone functie;
nog geschikt specifieke functie
• Schriftelijke overeenkomst (na overleg tussen PL,
SB en PA-AG)
2. Personeel
• Arbeidsreglement
– NIEUW: ondanks verplichting voor lokale besturen
om hun reglementen en verordeningen bekend te
maken via website van de gemeente, is dit niet
nodig voor het arbeidsreglement.
• Reden : specifieke regeling inzake bekendmaking in de
arbeidsreglementenwet voorzien (deze specifieke regling heeft
voorrang op de algemene)
– Aanpassing FB
– Inperking draagwijdte VB
– Ander ambt
– Model AR OVSG voor het gewoon basisonderwijs
wordt aangepast (ingevolge aangepaste KB’s)
3. Nieuwe collega’s
• Helpdesk Wisa:
- Veerle Vanfraechem → Ann Ballegeer
4. Feestjaar 2015 - 25 jaar OVSG
OVSG en het gemeentelijk onderwijs in ‘the spotlight’
• GSM 0479/25 83 30 blijft behouden
• Stafmedewerker juridische dienstverlening en
belangenbehartiging
- Anne Van Loon → Bart Van Dyck
• Tel. 02/506 41 78 blijft behouden
• Scholengemeenschappen basis- en secundair ond.
- Anne Van Loon
• 0495/99 62 28
•
•
•
•
•
•
Feest logo ‘OVSG 25’
Inspiratiekalender als opstapje vandaag…
Wedstrijd ‘nieuwjaarswens 2015’
Een jubileumeditie van Imago
Academische zitting op 20.11.2015
Tal van activiteiten voor al onze doelgroepen
6
29/08/2014
Bedankt voor uw
aandacht
[email protected]
02/506 41 78
7