Vacaturemelding Stichting VluchtelingenWerk Oost Nederland twee

Vacaturemelding Stichting VluchtelingenWerk Oost Nederland
Informatie algemeen
Het werkgebied van de Stichting VluchtelingenWerk Oost Nederland (VWON) omvat de
gemeenten binnen de provincies Gelderland en Overijssel en enkele Utrechtse gemeenten. Het
werkgebied is opgedeeld in vier regio's, de werkzaamheden worden lokaal uitgevoerd met
ondersteuning vanuit regiokantoren. Het hoofdkantoor van de stichting met staf en
ondersteunende diensten (communicatie, personeel, financiële administratie en automatisering),
tevens de uitvalsbasis voor een aantal projectmedewerkers, is gevestigd in Arnhem.
Activiteiten
De activiteiten van de stichting richten zich op de belangenbehartiging van vluchtelingen en op
ondersteuning en begeleiding van asielzoekers, vluchtelingen en andere nieuwkomers. Centrale
thema's in de dienstverlening zijn maatschappelijke participatie, inburgering / integratie en
toelating, deze zijn uitgewerkt in producten. De werkzaamheden worden zowel decentraal (in de
gemeenten) als centraal (in opvangcentra voor asielzoekers (AZC's), Proces Opvang Locatie
(POL) en Aanmeldcentrum (AC) Zevenaar uitgevoerd. Het grootste deel van het uitvoerende
dienstverlenende werk wordt gedaan door vrijwilligers.
Vacature
Naar aanleiding van het succes van het project Inburgering en de ontwikkeling daaromtrent willen
wij graag een flexibele pool van projectmedewerkers die minimaal 16 uur ter beschikking hebben
om deel te nemen aan deze pool.
Wij zoeken daarom per direct, voor ten minste 16 uur en maximaal 32 uur per week (44,44% 88,89%), voor de duur van het project:
twee projectmedewerkers (m/v)
De hoofdtaken
De algemene werkzaamheden van de projectmedewerkers richten zich op het traject
Inburgering.
Voor deze tijdelijke functie zijn de werkzaamheden met name gericht op:
 het werven en selecteren van vrijwilligers (taalcoaches/toetsers/klassenassistenten)
 het faciliteren en organiseren van (nieuw) op te starten locaties/groepen
Inburgering.
 werkbegeleiding aan de vrijwilligers om te zorgen voor voldoende kwaliteit bij de
productuitvoering;
 erop toezien dat de noodzakelijke administratieve handelingen t.b.v. registratie en
verantwoording verricht worden (met ondersteuning van administratief medewerker
Inburgering)
 monitoring voortgang van de lessen en procesbegeleiding in individuele
ondersteuning door taalcoach.
 overleg met projectleider en inburgeringsteam bij opstart nieuwe groep of
tussentijdse problemen/uitzonderingen;
 het faciliteren en het onderhouden van contacten met Agens en QC (docenten)over
het inburgeringsaanbod van de Stichting.

Daarnaast ligt de nadruk op de begeleiding van het projectteam (vrijwilligers) en de
monitoring van het uitvoeringsproces. Dit betekent onder andere coördinatie op de
verschillende werklocaties en het actualiseren van cliëntgegevens in VVS-ERP in
kader van het keurmerk Blik op Werk en DUO.
Standplaats
De standplaats is nader te bepalen, de werkzaamheden zullen flexibel in regio´s worden ingezet
met nadruk op regio West en regio Noord.
Informatie over de functie
•
•
De projectmedewerker voert projecten uit die door hun grootschaligheid en/of aard
niet als project binnen bestaande functies van VWON onder te brengen zijn. Deze
projecten kunnen het gevolg zijn van bijvoorbeeld regionale en/of landelijke
initiatieven of beleidswijzigingen en kunnen meerdere jaren duren. De projectteams
worden doorgaans samengesteld uit diverse geledingen uit VWON.
De projectmedewerker geeft functioneel leiding aan projectleden (vrijwilligers) en
ressorteert hiërarchisch onder de projectleider.
•
Van de projectmedewerker worden sociale vaardigheden (richting projectleden, in- en
externe contacten), goede mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid verwacht
alsmede plan- en organisatievermogen; accuraatheid in administratieve handelingen.
•
•
•
Een flexibele instelling en mobiliteit zijn van belang;
De bijgaande functieomschrijving is van toepassing (zie bijlage).
Rijbewijs en auto ter beschikking is een pre gezien de geografische spreiding van
het project.
Informatie over de vacature
•
•
Aanstelling is in het werkgebied van de stichting. Werkdagen en -tijden zijn te
bepalen in overleg met projectleider.
De CAO Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening is van toepassing. Inschaling
vindt plaats in schaal 8 van de salarisregeling CAO (indicatie: schaal 8 heeft een
bereik van € 2.406 tot € 3.371 bruto per maand bij een volledig dienstverband van
36 uur per week)
Informatie over de procedure
Vragen over de inhoud van de functie kunnen worden gesteld aan Mascha van Lith, projectleider,
via telefoonnummer 026 4451151 (intern 2383) of 06 8370 4824. Informatie over de procedure is
te verkrijgen bij P&O, te bereiken op telefoonnummer 026 3838 997 (intern 2997).
Reageren
Sollicitatiebrief met curriculum vitae, o.v.v. 'Projectmedewerker (01)' per e-mail sturen aan
[email protected]
Reacties moeten uiterlijk woensdag 22 januari om 09.00 uur binnen zijn.
Gesprekken zullen plaatsvinden spoedig daarna, op het hoofdkantoor. Kandidaten ontvangen
hierover tijdig bericht.
Stichting VluchtelingenWerk Oost Nederland VWON
Bijlage Functie: Projectmedewerker
Algemene kenmerken
De projectmedewerker voert projecten uit die door hun grootschaligheid en/of aard niet als project
binnen bestaande functies van VWON onder te brengen zijn. Deze projecten kunnen het gevolg
zijn van bijvoorbeeld regionale en/of landelijke initiatieven of beleidswijzigingen en kunnen
meerdere jaren duren. De projectteams worden doorgaans samengesteld uit diverse geledingen
uit VWON.
Doel van de functie
Het realiseren van een project(en) conform afgesproken doorlooptijd, budget en oplevercriteria.
Organisatorische positie
De projectmedewerker ressorteert hiërarchisch onder de directeur/bestuurder of een door deze
aangewezen leidinggevende. De projectmedewerker geeft functioneel leiding aan projectleden.
Resultaatgebieden
Resultaatgebied 1.
Activiteiten/
werkzaamheden
Resultaat
Projecten ontwikkelen en uitwerken
• Draagt, in de aanloopfase van projecten, bij aan de vormgeving
van projecten en de beoordeling van de scope en
randvoorwaarden;
• Stelt de planning, het budget, de kwaliteitsnormen en
acceptatiecriteria vast en legt deze ter goedkeuring voor aan de
leidinggevende en belanghebbenden;
• Bepaalt de samenstelling van het projectteam en overlegt de
beschikbaarheid van medewerkers met de leidinggevenden van
de desbetreffende disciplines;
• Onderhoudt contact met belanghebbenden om wensen en
verwachtingen te peilen en te bespreken;
Projectopdrachten zijn ontwikkeld en uitgewerkt in een realistisch en
gedetailleerd projectplan, waarvoor van betrokkenen goedkeuring is
verkregen.
Resultaatgebied 2.
Activiteiten/
werkzaamheden
Projecten uitvoeren en aansturen
• Draagt zorg voor een betrokken, goed functionerend en
geïnformeerd projectteam en lost zonodig conflicten op;
• Controleert de voortgang van het project met betrekking tot tijd,
budget en kwaliteit;
• Voegt persoonlijke deskundigheid toe aan door projectleden
gedefinieerde oplossingen en/of coacht projectleden ten
aanzien van specifieke vakgebieden, daar waar nodig;
• Stuurt het project bij in geval van (dreigende) afwijkingen en
informeert zonodig betrokkenen;
• Rapporteert en communiceert de projectstatus aan
leidinggevende;
• Draagt zorg voor de oplevering van het project conform
afspraak;
• Vergelijkt de resultaten en het verloop van het project met de
planning en evalueert de verschillen.
Resultaat
Projectmedewerkers zijn aangestuurd en naar behoefte en noodzaak
gecoacht. De status van projecten is tijdig en inzichtelijk
gecommuniceerd en projecten zijn gerealiseerd conform afspraak.
Profiel van de functie
Kennis
•
•
•
•
HBO werk- en denkniveau
Kennis op het gebied van sociaal cultureel werk/maatschappelijke dienstverlening
Kennis van procedures en richtlijnen en de werkomgeving van de opdrachtgever
Kennis van en inzicht in de doelgroep en ontwikkelingen in de maatschappij
Specifieke functiekenmerken
• Sociale vaardigheden voor het leiding geven aan projectleden en het in- en extern contact
onderhouden
• Schriftelijke en mondelinge uitdrukkingsvaardigheid voor het rapporteren en het
onderhouden van contacten
• Plan- en organisatievermogen om een projectplan op een gestructureerde wijze vorm te
geven en uit te voeren
• Ondernemend voor het initiëren van projecten
• Teamplayer, vanwege het continue leiding geven aan en het onderdeel uitmaken van een
projectteam
• Stressbestendig vanwege het psychisch belast worden met deadlines en problemen