(p.15-18) in het JCWeetje

kiddoe
SPEL
SP
ELEN
EL
EN M
MET
ET V
VUU
UUR!
UU
R!
Nadat we vorige
vor
orig
or
ige
ig
e ke
keer
er e
enk
enkele
nkele proefjes met water gedaan hebben, presenteren
nk
presente
we
nu … proefjes met vuur
vuur.
ur. Omdat je met vuur altijd voorzichtig moet zijn en go
ur
goed moet
opletten, doe je deze proefjes best niet alleen, maar vraag je de hulp van je ouders
of grote broer / zus.
Op de volgende bladzijde gaat Chris op bezoek bij de brandweer en leer je welke
dingen noodzakelijk zijn om een vuurtje te kunnen maken. Probeer zeker het proefje
met het theelichtje zelf even uit.
Ook in het proefje van Winadoe blijven we ‘vurig’ experimenteren met wetenschap.
Je hebt er enkele hulpmiddelen voor nodig, maar het loont de moeite om zelf het
resultaat te ontdekken zonder de oplossing al te lezen in het artikel zelf …
(QKRXRQVRSGHKRRJWHYDQMHUHVXOWDDW0DDNHHQÀOPSMHRIIRWR·VYDQMRXZSURHIMH
Stuur dat op en dan zetten wij het volgende keer op deze bladzijde. Wij zijn benieuwd!
6WXXU MH UHDFWLH IRWR RI ÀOPSMH
MH GRRU QDDU MFZHHWMH#MFZHEEH RI QDDU -&:
Vlaanderenstraat 101, 1800 Vilvoorde.
orde.
Onze eigen resultaten vind je via deze link:
www.jcweb.be/kiddoe.
15
16
17
winadoe
In d
dit
it p
pro
roef
efje
je m
mag je
e ee
een
n vuurtje stok
oken,
maar
ma
ar zzor
org
g ervo
voor
or dat
at jje
e wa
wate
terr of e
een
en
natt
na
tte
e do
doek in de b
buu
uurt
rt hou
oudt,, en e
een
volwasse
sene
ne o
om
m je tte
e he
help
lpen
en o
of to
toez
ezicht
ht
te h
hou
oude
den.
n.
Neem
Ne
em een
en m
met
etal
et
alen
al
en p
pla
laat ((ijijzer of k
kop
oper)
en een p
pla
laat die gem
emaa
aakt
aa
kt iiss va
van piep
epschu
sc
huim
im. Le
Leg de p
plate
ten
te
n na
naast elkaar
ar, lilief
ar
efst
st
op e
een
en opp
pper
ervl
vlak
ak dat
at niet bran
andb
an
dbaar
is. Bede
dek
k be
beid
ide pl
plat
aten
en m
met
et e
een b
blad
d
papi
pa
pier
pi
er. Le
er
Leg
g op b
bei
eide
de p
pla
late
la
ten
te
n ee
een
n br
bran
an-dend
de
nde
e lu
luci
cifer. B
Bek
ekijijk
k he
hett ef
effe
fect
ct e
en
n do
doe
e
dan
da
n sn
snel
el het vuur uit. Laat het zeke
ker ni
niet
et
te v
ver
er komen
en.
Za hett pa
Zal
papi
pier
pi
er v
vla
lam vatten? Zo ja, bij
welke pl
plaa
aat?
t? W
Welk materiaal zal achteraf
het warm
rmst
rm
st a
aan
anvo
voelen: het metaal of het
piepschu
huim
im?
?
pl
plaat
lag,
la
g, heeft vlam gevat. Als je even
aan
aa
n de platen vo
voel
elt,
t, denk je dat
at de
metalen plaatt ko
me
koud
uder is dan die va
van
piepschu
huim
im. Da
Datt is d
dan
an ffou
outt ge
geda
dach
cht.
t. JJe
e
handen zijn geen goede thermometer
ers.
Wanneer je het metaal aanraakt, vloeit
de lic
icha
haam
amsw
swar
armt
mte van je handen
naar
na
ar h
het
et m
met
etaa
aal.l. JJe
e ha
hand
nd zelf koelt dus
af. Daarom denk je d
dat
at d
de
e me
meta
tale
len
n
plaa
pl
aatt ko
koud
ud a
aan
anvoel
elt.
t. Bij het aanrake
ken
van
va
n pi
piep
epsc
schu
huim
im lloo
oopt
pt d
de
e wa
warmte van je
hand
ha
nden
en niett we
weg
g om
omda
datt pi
piep
epsc
schu
huim
im de
warm
wa
rmte slecht ge
gele
leid
idt.
id
t.
Bij de metalen p
pla
laat
at lloo
oopt ook
oo
ok d
de
e wa
warmte
van de lucifer weg, wa
waar
ardo
door
or h
het
et p
pap
apier
geen vlam vat.
Metalen zijn goede w
war
armt
mteg
egel
elei
el
eiders
rs..
Bron:“De proefjeskoffer”, Winadoe
doe vz
vzw
w-
Het papier dat op
p de p
pie
ieps
psch
chui
uimen
18
users.telenet.be/Wina
inadoe
doe//