Nieuwsbrief Impact april 2014

 NIEUWSBRIEF IMPACT KENNISCENTRUM
April 2014
Doe mee aan de veerkracht-test!
,HGHUHHQPDDNWZHOHHQVHHQKHIWLJHJHEHXUWHQLVPHH+RHJRHGLHPDQG
KLHUPHHRPNDQJDDQZRUGWRRNZHOYHHUNUDFKWJHQRHPG,QKHW$UT
SURMHFW,135(=(ZDDUELM,PSDFWEHWURNNHQLVZRUGWRQGHU]RHNJHGDDQ
QDDUKHWIHQRPHHQYHHUNUDFKW9RRUGLWRQGHU]RHN]LMQUHVSRQGHQWHQQRGLJ
GLHHHQRQOLQHYUDJHQOLMVWLQZLOOHQYXOOHQ,HGHUHHQNDQPHHGRHQ+HWNRVW
RQJHYHHUHHQNZDUWLHU%LMYUDJHQNDQFRQWDFWRSJHQRPHQZRUGHQPHW
0DQRQ1RRWHERVPQRRWHERV#LPSDFWDUTRUJ
>1DDUGHYHHUNUDFKWYUDJHQOLMVWª@
Publicatie over PSH na chemische, biologische, radiologische
en nucleaire rampen
2QGHU]RHNHUVYDQ,PSDFWRQGHU]RFKWHQRISV\FKRVRFLDOHRQGHUVWHXQLQJQD
FKHPLVFKHELRORJLVFKHUDGLRORJLVFKHHQQXFOHDLUH&%51UDPSHQDQGHUV
LVGDQQLHW&%51UDPSHQ=LMYRHUGHQHHQV\VWHPDWLVFKOLWHUDWXXURQGHU]RHN
XLWHQSXEOLFHHUGHQKXQUHVXOWDWHQLQKHWWLMGVFKULIW(QYLURQPHQW,QWHUQDWLRQDO
,PSDFW)DFWRU>/HHVKHWDUWLNHOª@
Folder voor Groningers over aardbevingsstress verschenen
=RDOVLQGHYRULJHQLHXZVEULHIDOYHUPHOGJDI**'*URQLQJHQ,PSDFWGH
RSGUDFKWHHQIROGHUWHNVWWHVFKULMYHQYRRUGHLQZRQHUVYDQKHW
JDVZLQQLQJVJHELHGGLHLQJDDWRSZDWOHYHQLQKHWµEHYLQJVJHELHG¶PHW
PHQVHQGRHW'HIROGHULVLQPLGGHOVYHUVFKHQHQHQWHGRZQORDGHQYLDGH
VLWHYDQGH**'*URQLQJHQ
Internationaal symposium: The Impact of Great Wars and
Beyond; Medical and Military Psychotraumatology - Past,
Present and Future
'LWV\PSRVLXPZRUGWRSGRQGHUGDJPHLJHKRXGHQ+HWGRHOLVRPGRRU
HHQYHUNHQQLQJYDQYHUOHGHQKHGHQHQWRHNRPVWGHHQRUPHRQWZLNNHOLQJWH
ODWHQ]LHQGLHGHSV\FKRWUDXPDWRORJLHGHDIJHORSHQHHXZKHHIW
GRRUJHPDDNW(ULVELM]RQGHUHDDQGDFKWYRRUGHLPSDFWYDQRRUORJHQ
DQGHUHFRQIOLFWHQHQGHLQVSDQQLQJHQYDQ'HIHQVLHRPDDQWHVOXLWHQELM
KHGHQGDDJVHRQWZLNNHOLQJHQHUNHQQLQJVJHULFKWLQQRYDWLHJHVWXXUGHQ
YRRUEHUHLGRSWRHNRPVWLJHXLWGDJLQJHQ2RN]DOGHLPSDFWYDQ
SV\FKRWUDXPDRSDQGHUHJHQLIRUPHHUGHQDDQERGNRPHQ]RDOVSROLWLH
EUDQGZHHUHQDQGHUHSURIHVVLRQDOV+HWV\PSRVLXPLVJHNRSSHOGDDQGH
RUDWLHYDQGU.RO(ULF9HUPHWWHQELMGHDDQYDDUGLQJYDQ]LMQDPEWDOV
bijzonder hoogleraar 'medisch-biologische aspecten van psychotrauma' op
23 mei. Bekijk de flyer en meld u aan.
Nieuw boek over de gevolgen van terrorisme
Op 27 maart vond in Londen de presentatie plaats van het boek Response
to Terrorism: Can Psychosocial Approaches Break the Cycle of Violence?
De aan Arq verbonden hoogleraar prof. dr. Berthold Gersons leverde een
bijdrage met een hoofdstuk over de ondersteuning van politieke leiders die
bedreigd worden en onder persoonlijke beveiliging moeten leven.
Quickscan agressie, geweld en onveiligheid
Agressie tegen medewerkers is in veel organisaties een probleem. Een
buschauffeur wordt uitgescholden of een zorgmedewerker wordt bedreigd
door een bewoner. Dit zorgt voor stress, minder werkplezier, ziekteverzuim
en mogelijk zelfs langdurige uitval van werknemers. Impact heeft onlangs in
samenwerking met het Instituut voor Psychotrauma (IVP) een quickscan
uitgevoerd naar agressie, geweld en onveiligheid bij een grote
zorgorganisatie. Met een dergelijke quickscan kunnen knelpunten op het
gebied van veiligheid worden opgespoord in een organisatie. Op basis van
deze kennis kan beleid worden ontwikkeld of aangepast of kunnen
trainingen worden ingezet. De werkwijze helpt organisaties beter om te gaan
met agressie.
Nieuwe Cogiscope
In het eerste nummer van Cogiscope van 2014 onder andere aandacht voor
het gebruik van apps voor de behandeling van PTSS. Lees alvast het artikel
van Hans te Brake over veerkracht. Benieuwd naar de volledige Cogiscope?
Bekijk de inhoudsopgave of abonneer je op het blad voor €27,50 per jaar.
Arq scholingsaanbod
De Partners in Arq hebben een scholingsaanbod op het gebied van
psychotrauma. Interesse? Bekijk het scholingsaanbod van het tweede
kwartaal.
Bezoek Website
Nieuws archief
Arq Psychotrauma Expert Groep Impact
Landelijk kennis & adviescentrum
psychosociale zorg en veiligheid
bij schokkende gebeurtenissen
Nienoord 5
1112 XE Diemen
tel: 020-660 19 01
email: [email protected]