Klik hier en lees de nieuwe Dorpskrant. - Jezus-Eik

P E RI O D I E K E U I T G A V E V A N D E D O RP SRA A D JE Z U S- E I K • JA A RG A N G 1 2 N R. 3 9
v.u. Pips Luppens - Brusselsesteenweg 538A- Jezus-Eik (3090 Overijse)
In mei leggen alle vogels een ei…
Als dorpsraad gaan we ons zeker niet profileren
als ornithologische vereniging, maar we willen het
gezegde graag even lenen om de productiviteit van
het verenigingsleven te omschrijven. Gedurende de
weken die u nog scheiden van een welverdiende
zomervakantie kan u nog genieten van een brede
waaier aan activiteiten. In deze editie van de
Dorpskrant geven we u graag een overzicht. Op
het menu: film, muziek, etentje, buurt -en schoolfeesten, bedevaart enzovoorts. En uiteraard vraagt
ook koning voetbal de nodige aandacht. Aan u
de keuze!
4. Benoeming leden Dagelijks Bestuur
a. Ontslag leden dagelijks bestuur (1 ontslag)
b. Oproep tot kandidaturen voor het Dagelijks
Bestuur
c. Voorstelling van de kandidaat-leden voor het
Dagelijks Bestuur
d. Benoeming leden van het Dagelijks Bestuur
5. Varia en rondvraag
Na korte pauze deel 2 om 20u45:
6. Voorstelling van Jezus-Eik kermis op 14
september. Verslag van de stuurgroep.
7. Voorstelling en toelichting van de beleidsvisie
2014 – 2020 van GC de Bosuil door
Centrumverantwoordelijke Geoffrey Heyrbaut
Uitnodiging algemene vergadering
Het dagelijks bestuur van de dorpsraad van
Jezus-Eik heeft het genoegen om u uit te nodigen
op de algemene vergadering van de dorpsraad,
welke plaats heeft op donderdag 24 april 2014
om 20.00u in het GC de Bosuil te Jezus-Eik.
Drive in
Filmfestival
18 19 20 APRIL
De agenda van de statutaire vergadering om 20u00
*
*
Parking G.C. de Bosuil
1. Verwelkoming en overzicht voorbije werkjaar.
2. Voorleggen jaarrekening
a. Kennisname van het ontwerp van de
jaarrekening, de begroting en het jaarverslag
van het Dagelijks Bestuur
b. Goedkeuring van de jaarrekening, de begroting
en het jaarverslag en kwijting aan de leden van
het Dagelijks Bestuur
3. Kandidatuur
nieuwe
leden:
(Eventuele
kandidaturen voor algemene vergadering en /
of dagelijks bestuur graag indienen voor 22
april bij de voorzitter.)
a. Voorstelling van de kandidaat-leden
b. Stemming over de toetreding van de
kandidaat-leden
c. Aanvaarding, verlenging mandaat of ontslag van
gemotiveerd burger (1 ontslag)
d. Wijziging van afgevaardigden
witherendreef JEzus -EIK
Info
Info en
en tickets:
tickets:
www.debosuil.be
www.debosuil.be
[email protected]
[email protected]
02/657
02/657 31
31 79
79
Telkens
Telkens om
om 21.00
21.00 uu
Toegang:
Toegang: 55 euro
euro
Combiticket
Combiticket 22 dagen:
dagen: 88 euro
euro
Combiticket
Combiticket 33 dagen:
dagen: 12
12 euro
euro
1
Voorfilm:
selectie uit het
Kortfilmfestival
Leuven 2013
Meibedevaart
Zaterdag 3 mei 2014
OVERIJSE
Eerst was er bedevaart en daaruit ontstond
Jezus-Eik. Het bedevaartsoord is de voorbije
decennia wat rustiger geworden. Maar naast de
individuele personen en groepen die nog regelmatig
het Mariaoord bezoeken, is er nog de traditionele
jaarlijkse Meibedevaart op 2 mei 2014:
19u15: verzameling aan Mariahof
19u30: kaarsjesprocessie door het Zoniënwoud
20u15: eucharistieviering in de kerk
o.l.v.
Verenigingskalender
Tom Pipeleers en Bram Mergaert
Demonstratie
door
Oficina da Capoeira
Volledige kalender op www.jezus-eik.be
-------------------------------------------------------------Zaterdag 21 april 2014
GINI cup
Org:
VOK Jezus-Eik - Chalet Jean-Marie
Lode Gunsstraat - meer info: www.vokjezus-eik.be
--------------------------------------------------------------Woensdag 23 april 2014
Kookles: Picknick
Org: K.V.L.V. Jezus-Eik - GC de Bosuil - om 20u00
--------------------------------------------------------------Vrijdag 2 mei 2014
Meibedevaart Jezus-Eik
19u15: verzameling aan Mariahof
19u30: kaarsjesprocessie door het Zoniënwoud
20u15: (eucharistie)viering in de kerk
Org: Landelijke Gilden
--------------------------------------------------------------Woensdag 14 mei 2014
Bloemschikken bloementaart, -cake en sweeties
Org: K.V.L.V. Jezus-Eik - GC de Bosuil - om 20u00
--------------------------------------------------------------Vrijdag 16 mei 2014
Schoolfeest Vrije Basisschool Jezus-Eik
Org: V.B.S. - Witherendreef 25 - vanaf 16u00
--------------------------------------------------------------Zaterdag 24 mei 2014
Schoolfeest Gemeentelijke Basisschool
Org: Gemeentelijke Basisschool Jezus-Eik- vanaf
14u 00
--------------------------------------------------------------aterdag 31 mei 2014
Tornooi Jean-Marie Dewit
Org: VOK Jezus-Eik- Terrein - Lode Gunsstraat meer info: www.vokjezus-eik.be/
---------------------------------------------------------------
G.C. de bosuil / Jezus-Eik
Aanvang : 20u
Zitplaatsen : € 10 / Staanplaatsen : € 6 / Kinderen jonger dan 12 jaar : gratis.
in samenwerking met
VOK
Jezus-Eik
Aspighetti
Aspimeisjes Chiro Jezus-Eik
3 mei 2014 Vanaf 18U
G.C. De Bosuil
V.U.: Li en Vand er keLen, w.degr eefs tr aat 12, ho ei Laart – 0 495625930
2