A) Besluitenlijst van de besluitvormende

Besluitenlijst van de besluitvormende vergadering van het Algemeen Bestuur van de bestuurscommissie Zuidoost
d.d. 23 september 2014
Aanwezig
: mw C.T.M. de Boer, OZO; mw A.A. Carr, PvdA; mw M.A. Dalgliesh, PvdA; R. van Dijk, D66; M.M. Idsinga, PvdA; E.R. Jaensch, WD;
I.W. Leeuwin, GL; J.H. Olsen, CU; L.N. Parsan, PvdA; R.H. Ristie, D66; U.C. Vyent, GL en K.J. Wirnkar, PZO
Voorzitter
: mw. M.A. Dalgliesh
Secretaris
: mw. F. Dadi
Besluitenlijst
: mw. R.H. Kasiem
AGENDAPUNT
Algemeen gedeelte
1.Opening en mededelingen
BESLUIT:
De voorzitter opent de vergadering om 00.05 uur en heet de aanwezigen welkom.
-
-
2. Vaststelling van de agenda
Dhr. Ristie herinnert aan de conferentie ‘Indigenous Peoples’ die op 25 en 26 september a.s.
e
plaatsvindt op de 1 etage van het stadsdeelkantoor, en nodigt de AB-leden nogmaals uit om
daaraan deel te nemen.
Daarnaast attendeert hij op de ‘Nationale week van Dementie’ en verzoekt het AB om zoveel
mogelijk deel te nemen aan de activiteiten.
Dhr. Van Dijk geeft aan dat D66 verheugd is dat dhr. Res uiteindelijk toch als AB-lid benoemd
zal worden, maar niet blij is dat de PVVA-kiezers niet vertegenwoordigd worden.
De voorzitter deelt mee dat van 6 t/m 11 oktober 2014 de ‘Nationale week van de Veiligheid’
plaatsvindt. Meer informatie volgt via de nieuwsbrief. Deelname van het AB is gewenst.
De voorzitter geeft aan dat, zoals afgesproken in de oordeelvormend vergadering, agendapunt 7
‘Evaluatie Evenementen’ op een later moment zal worden geagendeerd.
De agenda wordt met inachtneming van het bovenstaande vastgesteld.
3. Besluitenlijst van de vergadering d.d. 11 september 2014
De Besluitenlijst wordt conform vastgesteld.
N.a.v. de Besluitenlijst:
- T.a.v. ‘ Openbare ruimte Driemond’ (pag.1), vindt dhr. Ristie de planning voor de
1
-
4. Lijst van ingekomen stukken en schriftelijke mededelingen
werkzaamheden in 2017 een te lange termijn.
Pfh. Jaensch geeft aan dat de werkzaamheden in Driemond eerder zullen plaatsvinden dan 2017.
- Dhr. Ristie merkt nav pag.2 (de gedateerde foto op de website) op dat nu de samenstelling van
het AB wordt gewijzigd, de nieuwe foto kan worden gemaakt.
Er zijn geen ingekomen stukken en shriftelijke mededelingen ontvangen.
Dhr. Ristie stelt voor om in de toekomst de Toezeggingenlijst toe te voegen aan agendapunt 4.
De voorzitter geeft aan dat de Toezeggingenlijst zal worden besproken in het AB van 7 oktober a.s.
Mochten er dringende vragen zijn, dan kunnen die gemaild worden naar
[email protected]
5. Advies commissie onderzoek geloofsbrieven
Mw. Carr doet als voorzitter van de commissie voor onderzoek van de geloofsbrieven verslag van
het onderzoek van de geloofsbrief van dhr. H. M. Res.
De commissie adviseert tot zijn toelating als lid van het Algemeen Bestuur van de
Bestuurscommissie Zuidoost.
Het advies van de Commissie voor onderzoek van de geloofsbrieven wordt Aangenomen.
De overige fracties spreken hun blijdschap uit over de benoeming van dhr. Res, waardoor nu ook
e
de 13 zetel is bemand.
6. Beëdiging dhr. H. Res
De voorzitter beëdigt dhr. Res als lid van het Algemeen Bestuur.
Dhr. Res legt de eed af, en is daarmee geïnstalleerd als lid van het Algemeen Bestuur van de
bestuurscommissie Zuidoost.
8. Rondvraag
Er wordt geen gebruik gemaakt van de Rondvraag.
9. Sluiting
De voorzitter dankt de aanwezigen voor hun inbreng en sluit de vergadering om 00.20 uur.
2