null

MEDEDELING AB
VERGADERING AB
NUMMER
OPSTELLER
VERGADERING DB
0
:
:
:
:
24 juni 2014 0
WM/MIW/RDH/8263
ing. R. Dijsselhof
10 juni 2014
AGENDAPUNT :
AB
ONDERWERP
Veiligheid slibgistingsinstallaties, onderzoek Save.
Inleiding
In oktober 2012 heeft er zich op de zuivering Raalte een hevige explosie voorgedaan. De explosie is
ontstaan doordat biogas uit de slibgistingsinstallatie in de opstellingsruimte van de warmtekrachtinstallatie
is gelekt. Waterschap Groot Salland heeft het onderzoeksbureau Save uit Deventer opdracht gegeven om
alle slibgistingsinstallaties van Groot Salland op veiligheid te beoordelen. Ook het waterschap Reest en
Wieden heeft Save opdracht gegeven om de beide installaties in zijn beheergebied middels een
quickscan op veiligheid te beoordelen. Onlangs is de rapportage hiervan ontvangen. Hieronder wordt kort
verslag gedaan van de bevindingen van Save.
Het onderzoek
Door Save zijn twee onderzoeken uitgevoerd op de RWZI Meppel en de RWZI Echten:
 een procesveiligheidsanalyse aan de hand van de installatietekeningen en een gesprek met de
beheerder ter plaatse;
 een beoordeling van de explosieveiligheid aan de hand van de explosieveiligheidsdocumenten en een
inspectie ter plaatse.
Bevindingen gisting Meppel
De doorgenomen tekeningen kennen een groot aantal tekortkomingen, dit geldt eveneens voor het
explosieveiligheidsdocument. Inspectie ter plaatse heeft een aantal technische tekortkomingen aan het
licht gebracht. Aanbevolen wordt de gehele installatie grondig door te lichten en de noodzakelijke
aanpassingen aan de installatie door te voeren. Ook wordt geadviseerd een nieuw
explosieveiligheidsdocument op te stellen. Een eerste indicatie geeft aan dat voor de aanpassingen
€ 300.000,00 - € 400.000,00 nodig zal zijn. Momenteel loopt het waterschap geen risico omdat de
gistingsinstallatie sinds december 2013 buiten bedrijf is. Het te vergisten slib wordt naar de slibgisting
Echten gebracht. Hierdoor is de inkoop van glycerine in Echten sterk verminderd. De installatie zal niet
weer in bedrijf genomen worden voordat de nodige aanpassingen gedaan zijn.
In 2014 zal het waterschap Reest en Wieden in samenspraak met de gemeente Meppel en Rendo
Duurzaam bepalen of en op welke wijze de gistingsinstallatie weer zal worden ingezet, onder andere voor
de duurzame inrichting van de nieuwbouwwijk Nieuwveense Landen.
Bevindingen gisting Echten
Van de nieuwe installatie zijn de tekeningen in orde. Er wordt een tweetal aanpassingen aan de installatie
voorgesteld. Met betrekking tot het explosieveiligheidsdocument wordt geadviseerd enkele
uitgangspunten voor het bepalen van de zonering beter te onderbouwen. Genoemde aanpassingen
(enkele tienduizenden euro’s) kunnen binnen het bestaande projectkrediet van de slibgisting worden
uitgevoerd.
fws