Entitat d`Infraestructures de la Generalitat (EIGE) Entidad de

Num. 7473 / 25.02.2015
Entitat d’Infraestructures de la Generalitat (EIGE)
5259
Entidad de Infraestructuras de la Generalitat (EIGE)
Notificació de requeriment de pagament de despeses de
comunitat. Expedient número V-DAGC-15/004. [2015/1386]
Notificación de requerimiento de pago de gastos de comunidad. Expediente número V-DAGC-15/004. [2015/1386]
En compliment del que disposen els articles 59.5 i 61 de la Llei
30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions
Públiques i del Procediment Administratiu Comú, modificada per la
Llei 4/1999, de 13 de gener, mitjançant aquesta notificació es fa saber a
la interessada que s’indica, el requeriment de pagament de despeses de
comunitat ressenyat més avall.
L’interessat, per a coneixement i constància del contingut íntegre
de l’expedient, podrà comparéixer a les oficines de l’Àrea de Gestió
d’Habitatge Públic de l’Entitat d’Infraestructures de la Generalitat, a la
avinguda de la Plata, número 50, baix, de València, en horari de 09.00
a 14.00 hores, de dilluns a divendres, excepte festius, i disposa d’un
termini, a tal fi, de 30 dies.
En cumplimiento con lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, por la presente notificación
se hace saber a la interesada que se indica, el requerimiento de pago de
gastos de comunidad abajo reseñado.
El interesado, para conocimiento y constancia del contenido íntegro
del expediente, podrá comparecer en las oficinas del Área de Gestión
de Vivienda Pública de la Entidad de Infraestructuras de la Generalitat,
en la avenida de la Plata, número 50, bajo, de Valencia, en horario de
09.00 a 14.00 horas, de lunes a viernes, excepto festivos, disponiendo
de un plazo, a tal fin, de 30 días.
Expedient: V-DAGC-15/004.
Codi de l’immoble: 4609250065.
Adreça: Mariano Benlliure, 13, 5.
Població: Tavernes Blanques.
Adjudicatari: Francisca Amado Salcedo.
Règim de cessió: arrendament.
Data requeriment: 26 de gener de 2015.
València, 16 de febrer de 2015.– La responsable de l’Àrea de Gestió
d’Habitatge Públic: María Jesús Rodríguez Ortiz.
Expediente: V-DAGC-15/004.
Código del inmueble: 4609250065.
Dirección: Mariano Benlliure, 13, 5.
Población: Tavernes Blanques.
Adjudicatario: Francisca Amado Salcedo.
Régimen de cesión: arrendamiento.
Fecha requerimiento: 26 de enero de 2015.
Valencia, 16 de febrero de 2015.– La responsable del Área de Gestión de Vivienda Pública: María Jesús Rodríguez Ortiz.