Jutjat Mixt número 3 d`Elda Juzgado Mixto número 3 de Elda

Num. 7461 / 09.02.2015
Jutjat Mixt número 3 d’Elda
3842
Juzgado Mixto número 3 de Elda
Notificació de la sentència dictada en el juí de faltes
número 450/2014. [2015/877]
Notificación de la sentencia dictada en el juicio de faltas
número 450/2014. [2015/877]
El jutge d’instrucció d’esta ciutat, en les diligències de juí de faltes
número 000450/2014, sobre estafa, ha dictat la sentència que té l’encapçalament i dispositiva com es diu:
«David González Burguera, jutge d’adscripció territorial de la província d’Alacant, en funcions de reforç dels jutjats de primera instància i instrucció d’Elda, he vist estes actuacions de juí de faltes número
450/2014, entre Raúl Navarro Simón, com a denunciant, i Marius Chitulescu, com a denunciat, amb la intervenció del ministeri fiscal, i dicte
esta sentència.
Dispositiva
Absolc lliurement Marius Chitulescu dels fets objecte d’este juí de
faltes d’estafa, i declare d’ofici les costes processals».
I perquè valga de notificació a Marius Chitulescu, amb domicili
desconegut, mitjançant la seua inserció en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana, expedisc este edicte.
El juez de Instrucción de esta ciudad, en las diligencias de juicio de
faltas número 000450/2014, sobre estafa, se ha dictado sentencia cuyo
encabezamiento y fallo dice así:
«Vistos por mí, David González Burguera, juez de adscripción territorial de la provincia de Alicante, en funciones de refuerzo de los juzgados de primera instancia e instrucción de Elda, los presentes autos de
juicio de faltas número 450/2014, entre Raúl Navarro Simón, en calidad
de denunciante, y Marius Chitulescu, en calidad de denunciado, con
intervención del ministerio fiscal, dicto esta sentencia.
Fallo
Que debo absolver y absuelvo libremente de los hechos objeto de
este juicio de faltas de estafa a Marius Chitulescu, declarando de oficio
las costas procesales».
Y para que sirva de notificación a Marius Chitulescu, sin domicilio
conocido, y su insercción en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana, expido el presente.
Elda, 2 de febrer de 2015.– La secretària judicial: Margarita Requena Pleguezuelos.
Elda, 2 de febrero de 2015.– La secretaria judicial: Margarita
Requena Pleguezuelos.