Week 34 - Gemeente Baarle Nassau

Informatie en publicaties
GEMEENTEHUIS
Singel 1, Baarle-Nassau
Postbus 105, 5110 AC Baarle-Nassau
Telefoon 013-5075200
Telefax 013-5078145
Geopend maandag t/m vrijdag: 9.00 - 12.30 uur.
WOENSDAG VAN 13.30 TOT 17.00 UUR
ONDERDEEL BEVOLKING TOT 19.30 UUR
OPENBARE WERKEN GEMEENTEWERF
Smederijstraat 4, T. 06-10220947
(niet altijd iemand aanwezig)
AFSPRAAK MET
BURGEMEESTER OF WETHOUdER:
Als u de burgemeester of een wethouder wenst te
spreken kunt u een afspraak maken via mevrouw
M. Verboven, tel.: 013-5075294.
MEldEN vAN STORINGEN, KlAcHTEN EN
cAlAMITEITEN IN dE OPENBARE RUIMTE
U kunt defecte straatverlichting, bestrating, riolering of openbaar groen melden via telefoonnummer: 06 10220947.
Na kantooruren wordt u via dit telefoonnummer
doorverbonden met de dienstdoende opzichter.
STORING dRUKRIOlERING
U kunt een storing aan de drukriolering melden
via tel.: 06 10220947. Na kantooruren wordt u via
dit telefoonnummer doorverbonden met de dienstdoende opzichter.
ONTSMETTEN vEEWAGENS
Het ontsmetten van veewagens is niet meer
toegestaan op de gemeentewerf. Ontsmetten is
nu mogelijk bij de Firma Van der Walle aan de
Visweg, alleen na voorafgaande tel. afspraak via
nummer 013-5079871 of 013-5077228.
MIlIEUKlAcHTEN 24/7
013-2060500
Bijvoorbeeld:
- Lawaai- en geluidsoverlast
- Stankoverlast en luchtverontreiniging
- Oppervlaktewaterverontreiniging
- Bodemverontreiniging
BUREAU SlAcHTOFFERHUlP
Slachtofferhulp helpt na een misdrijf of verkeersongeluk.
Iedere werkdag tussen 09.00 en 17.00 uur telefonisch bereikbaar op: 076-5232999.
KABEl
Telenet
storingen:
klantendienst:
aansluiting:
website:
003215666666
003215666666
003215666777
www.telenet.be
POlITIE BAARlE-NASSAU
AlARMNUMMER 1 1 2
• Politie Team Zuid-Oost Breda. Het politiebureau
is 24 uur per dag bereikbaar via 0900-8844 voor
andere meldingen (ook bijvoorbeeld voor algemene meldingen van overlast in uw woonomgeving).
• De wijkagent, Ad van Boxel is te bereiken via
0900-8844. Ook voor andere politiezaken kunt u
dit nummer bellen.
• Spreekuur politie Baarle: iedere donderdag van
13.00 – 16.00 uur kunt u in het gemeentehuis van
Baarle-Hertog (Parallelweg 1) terecht voor het
doen van aangifte. Let op: dit kan uitsluitend op
afspraak, via 0900-8844.
• MeldMisdaadAnoniem:088-7000
• Steunpunthuiselijkgeweld:0900 126 26 26
INTERNATIONAAl STEUNPUNT POlITIE
BAARlE
• Tijdenskantooruren(003214)698079.
• op ma., di., wo. en vrij.ochtend is de Belgische
politie aanwezig.
• ukuntbijdebalievanzowelhetNederlandseals
het Belgische gemeentehuis een bericht voor de
wijkagent achterlaten. Deze neemt contact met u
op.
GEvONdEN vOORWERPEN
Deze zijn af te geven danwel aan te melden bij
de balies van respectievelijk het Belgische en
Nederlandse gemeentehuis. Ook opgave van
verloren voorwerpen is mogelijk.
AFvAlINZAMElING EN dE MIlIEUSTRAAT
De dagen waarop uw verschillende afvalcontainers worden geleegd, staan vermeld op de afvalkalender. Mocht u geen afvalkalender (meer) in
uw bezit hebben, kunt u deze downloaden van de
website, www.baarle-nassau.nl of afhalen bij de
receptie van het gemeentehuis.
Klachten over het ledigen van uw containers kunt
u melden bij de gemeente, 013-5075200 of via
[email protected]
Verder kunt u uw (grof) particulier huishoudelijk
afval brengen naar de milieustraat aan de Smederijstraat 6 te Baarle-Nassau. Voor de tarieven van
de verschillende afvalstromen verwijzen wij u naar
de Afvalkalender. De milieustraat is wekelijks geopend van woensdag tot en met vrijdag van 10.00
uur tot 16.00 uur en op zaterdag van 09.00 uur
tot 16.00 uur. Voor de toegang tot de milieustraat
dient u altijd uw magneetkaart te tonen.
dIENSTENcENTRUM UlIcOTEN
Bernardusstraat 17, 5113 TG Ulicoten
telefoon: 013 5196316. fax: 013-5196317
www.dienstencentrumulicoten.nl
e-mail: [email protected]
Openingstijden:
ma. 8.45-12.00 uur;
di. 8.45-14.45 uur, tussen 12.00-12.45 gesloten;
wo.: 8.45-12.15 uur;
do.: 8.45-14.45 uur, tussen 12.00-12.45 gesloten;
vr.: 8.45-12.00 uur.
Baarle-Nassau
Wijzigingen busdiensten lijn 132
i.v.m. werkzaamheden aan
Baarleseweg en
chaamseweg-Hazenberg
Zoalsbekendwordendekomendemaandeninhet
buitengebied van de gemeente Baarle-Nassau 60
km-zones ingesteld en worden er fietsverbindingen
aangelegd.
Na Voske en Groot Bedaf zijn nu de Baarleseweg
en de Chaamseweg-Hazenberg aan de beurt. In
verband met die werkzaamheden is het van 28 juli
t/m 29 augustus voor lijnbus 132 niet mogelijk om
Ulicoten aan te doen.
In overleg met de gemeente Baarle-Nassau en de
Provincie Noord-Brabant is besloten om tijdens deze
werkzaamheden een 8-persoons busje in te zetten
gedurende de onderstaande perioden:
Tijdens de afsluiting van de Baarleseweg van 28 juli
t/m 1 augustus (week 31) rijdt het busje tussen de
halte Ulicoten, Kloosterstraat en de halte Chaam,
Dorpsstraat v.v. Op maandag t/m vrijdag wordt een
aantal ritten gereden in de ochtend- en middagspits
in aansluiting op lijn 132 in de richting Breda en
Baarle-Nassau/Tilburg. In de overige perioden rijdt
het busje niet, ook niet op zaterdag en zondag.
Tijdens de afsluiting van de Chaamseweg van 4 t/m
29 augustus (week 32 t/m 35) rijdt het busje tussen
de halte Ulicoten, Kloosterstraat en de halte BaarleNassau, St. Janstraat v.v. Op maandag t/m vrijdag
wordt een aantal ritten gereden in de ochtend- en
middagspits in aansluiting op lijn 132 in de richting
Breda en Tilburg. In de overige perioden rijdt het
busje niet, ook niet op zaterdag en zondag.
De dienstregelingen zijn te vinden op de website van
de gemeente (www.baarle-nassau.nl) en op de website van de busmaatschappij. (www.veolia-transport.
nl)
Op tijden dat het busje niet rijdt kunt u dan gebruik
maken van deeltaxi West-Brabant (€ 1,95 per zone).
In de periode van 14 juli t/m 15 augustus kunt u
bovendien, uitsluitend voor ritten tussen de kern
Ulicoten en het NS Station in Breda en omgekeerd,
tegen een gereduceerd tarief reizen (tarief Kleine
Kernen € 0,65 per zone).
Zievoormeerinformatiewww.deeltaxi-westbrabant.
nl of bel voor informatie met de Klantenservice van
PZN0135499954.
VoorhetbestellenvaneenDeeltaxiritbeltumetPZN
op telefoonnummer 0800 0230033 (gratis nummer).
Officiële berichten
Wet milieubeheer
MEldINGEN (voor bedrijven waarvoor
geen vergunning is vereist)
Burgemeester en wethouders van Baarle-Nassau
maken bekend, dat in het kader van artikel 8.40 van
de Wet Milieubeheer bij hen de volgende meldingen
zijn ingediend:
- Veldbraak 19a, 5111 HH te Baarle-Nassau,
activiteitenbesluit. De vrijkomende ammoniakemissie van 656 kg zal ten goede komen aan de
inrichting van Bervoets-Bedaf B.V. gelegen aan
Klein Bedaf 3 te Baarle-Nassau, ten behoeve
van de aanvraag om een vergunning in het kader
van de Natuurbeschermingswet voor dat bedrijf.
Deze bedrijven moet voldoen aan de algemene
regels, zoals deze zijn gesteld in eerdergenoemd
besluit.
Deze meldingen met bijlagen liggen vanaf 25 augustus 2014 zes weken ter inzage, op werkdagen van
9.00 uur tot 12.30 uur en op woensdag ook van 13.30
tot17.00uur,bijdeafdelingRuimtelijkeZaken,cluster bouwen en milieu van het gemeentehuis.
Op afspraak kunt u de stukken ook inzien op
maandag en vrijdag van 13.30 tot 20.00 uur en op
zaterdag van 10.00-12.00 uur in de gemeenschappelijke bibliotheek in het Cultureel Centrum, Past. de
Katerstraat 5-7. Na deze termijn kunnen de stukken
ook nog worden ingezien na telefonische afspraak.
Voor meer informatie kunt u zich wenden tot eerdergenoemde sector.
Tegen betaling van de kosten worden voor zover
mogelijk afschriften van de stukken verstrekt.
verleende vergunningen/
ontheffingen/toestemmingen
ingevolge APv en bijzondere wetten
Verleende toestemming
- Toestemming
verleend
aan
Toerisme
Noorderkempen vzw voor het houden van de
fietstocht DE SCHAKEL-Noord 2014 (voor
zover deze plaatsvindt op grondgebied van de
gemeente Baarle-Nassau) op zondag 31 augustus 2014.
Deze toestemming lig voor iedereen ter inzage in het
gemeentehuis van Baarle-Nassau, cluster Bouwen
en Milieu, telefonisch bereikbaar op 013-5075200.
van de Wabo en de Invoeringswet Wabo artikel 1.2,
lid 1, onder g.
Bouwvergunning(en) ingetrokken op verzoek van
vergunninghouder:
AdRES, POSTCODE, te WOONPLAATS, (RB 20100000), DATUM VERZONDEN, bouwactiviteit: het
(OMSCHRIJVING BOUWEN);
Ingevolge de Algemene Wet Bestuursrecht bestaat
voor belanghebbenden de mogelijkheid om binnen
6 weken na verzenddatum van deze beschikking
bezwaar te maken bij burgemeester en wethouders
en tegelijkertijd voorlopige voorziening aan te vragen
bij de president van de rechtbank Zeeland-WestBrabant, Team Bestuursrecht, Postbus 90006, 4800
PA Breda.
Ontvangen sloopmelding(en)
Het college van burgemeester en wethouders van de
gemeente Baarle-Nassau maakt bekend dat het in
het kader van het Bouwbesluit 2012 de navolgende
sloopmelding(en) heeft ontvangen:
veldbraak 20, 5111 HH te Baarle-Nassau, 14 augustus 2014,
Het slopen van afvoeren van een sleufsilo.
Grensweg 26, 5111 EC te Baarle-Nassau, 14 augustus 2014,
Het slopen van twee loodsen.
Aanvra(a)g(en) omgevingsvergunning
Het college van burgemeester en wethouders van
de gemeente Baarle-Nassau maakt bekend dat
onderstaand(e) aanvra(a)g(en) is/zijn ontvangen.
Tegen deze aanvra(a)g(en) kan geen bezwaar worden ingediend.
Beemdendreef 6, 5113 CD, te Ulicoten, (OV 20140030), 14 augustus 2014,
Bouwactiviteit: het oprichten van en machineberging;
Milieuactiviteit: het milieuneutraal veranderen.
verleende omgevingsvergunning(en)
Het college van burgemeester en wethouders van
de gemeente Baarle-Nassau heeft de volgende
omgevingsvergunning(en) verleend.
Onderstaand(e) besluit(en) is/zijn tot stand gekomen via de reguliere procedure
Kerkstraat 10, 5111 CJ te Baarle-Nassau, (OV
2014-0047), 19 augustus 2014,
Bouwactiviteit: het verbouwen en uitbreiden van een
winkelpand en appartement. Voor het appartement
is tevens het huisnummer Kerkstraat 10a toegekend.
Belanghebbenden kunnen binnen zes weken (vanaf
de dag volgend op bovengenoemde verzenddatum),
op grond van de Algemene wet bestuursrecht een
gemotiveerd bezwaarschrift bij het college indienen.
Ingetrokken bouwvergunning(en)
Bekendmaking van ingetrokken bouwvergunning(en)
als bedoeld in artikel 2.33, lid 2 aanhef en onder a
van de Wabo en de Invoeringswet Wabo artikel 1.2,
lid 1, onder g.
BElANGRIjK TElEFOONNUMMER:
POlITIE, spoed: 112
Bouwvergunning(en) ingetrokken voor:
Oordeelsestraat 94, 5111 PL, te Baarle-Nassau,
(RB 2008-0001), 18 augustus 2014,
Bouwactiviteit: het oprichten van een hygiënesluis,
kantine en zeugenstal
Bekendmaking van ingetrokken bouwvergunning(en)
als bedoeld in artikel 2.33, lid 2 aanhef en onder b
www.baarle-nassau.nl
Ook voor het digitaal bestellen
van gemeentelijke producten
Informatie en publicaties van de gemeente Baarle-Nassau