Week 9 - Gemeente Baarle Nassau

Informatie en publicaties
GEMEENTEHUIS
Singel 1, Baarle-Nassau
Postbus 105, 5110 AC Baarle-Nassau
Telefoon 013-5075200
Telefax 013-5078145
Geopend maandag t/m vrijdag: 9.00 - 12.30 uur.
WOENSDAG VAN 13.30 TOT 17.00 UUR
ONDERDEEL BEVOLKING TOT 19.30 UUR
OPENBARE WERKEN GEMEENTEWERF
Smederijstraat 4, T. 06-10220947
(niet altijd iemand aanwezig)
Baarle-Nassau
Het gemeentehuis
van Baarle-Nassau is
gesloten op carnavalsmaandag en -dinsdag
AFSPRAAK MET
BURGEMEESTER OF WETHOUDER:
Als u de burgemeester of een wethouder wenst te
spreken kunt u een afspraak maken via mevrouw
M. Verboven, tel.: 013-5075294.
Op maandag 3 maart en dinsdag 4 maart is het
gemeentehuis gesloten i.v.m. carnaval. Vanaf
woensdag 5 maart kunt u tijdens de reguliere
openingstijden weer terecht op het gemeentehuis.
MELDEN VAN STORINGEN, KLACHTEN EN
CALAMITEITEN IN DE OPENBARE RUIMTE
U kunt defecte straatverlichting, bestrating, riolering of openbaar groen melden via telefoonnummer: 06 10220947.
Na kantooruren wordt u via dit telefoonnummer
doorverbonden met de dienstdoende opzichter.
Burgerlijke stand is tussen 10.00 uur en 11.00
uur (voor het doorgeven van een overlijden of
een geboorte) wel bereikbaar op carnavalsmaandag- of dinsdag via het volgende telefoonnummer: 06-53787293.
STORING DRUKRIOLERING
U kunt een storing aan de drukriolering melden
via tel.: 06 10220947. Na kantooruren wordt u via
dit telefoonnummer doorverbonden met de dienstdoende opzichter.
ONTSMETTEN VEEWAGENS
Het ontsmetten van veewagens is niet meer
toegestaan op de gemeentewerf. Ontsmetten is
nu mogelijk bij de Firma Van der Walle aan de
Visweg, alleen na voorafgaande tel. afspraak via
nummer 013-5079871 of 013-5077228.
MILIEUKLACHTEN 24/7
013-206-500
Bijvoorbeeld:
- Lawaai- en geluidsoverlast
- Stankoverlast en luchtverontreiniging
- Oppervlaktewaterverontreiniging
- Bodemverontreiniging
BUREAU SLACHTOFFERHULP
Slachtofferhulp helpt na een misdrijf of verkeersongeluk.
Iedere werkdag tussen 09.00 en 17.00 uur telefonisch bereikbaar op: 076-5232999.
KABEL
Telenet
storingen:
003215666666
klantendienst:003215666666
aansluiting: 003215666777
website:
www.telenet.be
POLITIE BAARLE-NASSAU
ALARMNUMMER 1 1 2
• Politie Team Zuid-Oost Breda. Het politiebureau
is 24 uur per dag bereikbaar via 0900-8844 voor
andere meldingen (ook bijvoorbeeld voor algemene meldingen van overlast in uw woonomgeving).
• De wijkagent, Ad van Boxel is te bereiken via
0900-8844. Ook voor andere politiezaken kunt u
dit nummer bellen.
• Spreekuur politie Baarle: iedere donderdag van
13.00 – 16.00 uur kunt u in het gemeentehuis van
Baarle-Hertog (Parallelweg 1) terecht voor het
doen van aangifte. Let op: dit kan uitsluitend op
afspraak, via 0900-8844.
• Meld Misdaad Anoniem: 088-7000
• Steunpunt huiselijk geweld: 0900 126 26 26
Omruilen minicontainers
voor huishoudelijk afval
Heeft u op dit moment een grote 240liter minicontainer staan die eigenlijk nooit vol is, dan kunt er voor
kiezen om deze om te ruilen voor een kleinere variant
van 140 liter.
Een kleinere minicontainer levert voor u een financiële besparing op (u betaalt minder afvalstoffenheffing), en hiermee wordt ook een beter scheidingsgedrag gestimuleerd. Verbetering in scheidingsgedrag
levert een positieve bijdrage in afname van de hoeveelheid restafval op. Met een kleinere minicontainer
bespaart u dus niet alleen geld, maar ook het milieu.
Heeft u momenteel al een kleine 140 liter variant
staan en komt u ruimte te kort, dan kunt u overwegen
om deze om te ruilen voor een 240 liter variant (u
betaalt meer afvalstoffenheffing).
Omruilen kan tot uiterlijk 31 maart
Uw verzoek tot omruilen kunt u tot uiterlijk 31 maart
2014 bij de gemeente indienen door een email te
sturen (voorzien van naam, adres, postcode en telefoonnummer) naar [email protected]
nl of te bellen naar het gemeentehuis 013-507 5 200.
Er wordt één verzoek tot omruiling per jaar geaccepteerd. Het omruilen van de containers staat gepland
in de eerste twee weken van april.
De volgende mogelijkheid om een verzoek tot omruiling van uw minicontainers te doen is in de maand
september. In de tussentijd worden geen verzoeken
tot omruiling gehonoreerd.
Meer informatie over het omruilen van minicontainers
kunt u vinden op de website van de gemeente www.
baarle-nassau.nl
Jongeren omzeilen verbod massaal
Uit een enquête van het Brabants dagblad blijkt dat
80% van de jongeren het verbod omzeilt. Jongeren
van 16-17 jaar passen hun drinkgedrag er niet door
aan en proberen het verbod te ontwijken (thuis indrinken, vriend van 18 koopt de drank, identiteitsfraude
plegen om te kunnen blijven stappen en drinken).
Wat doet u als ouder; verbieden of toestaan?
Een goed gesprek
Uit onderzoek blijkt dat je als ouder meer invloed
hebt op het drinkgedrag van je kind dan je zelf denkt.
Een goed gesprek en regels stellen kan helpen. Ga
bijvoorbeeld in gesprek met je kind over de nieuwe
wet. Wat vindt hij/zij daar nu van. Of neem met je
kind door wat de voordelen zijn van niet drinken en
de nadelen van wel drinken. Een nadeel is dat je
onder 18 jaar strafbaar bent als je alcohol nuttigt in
een openbare ruimte en dat je daarmee kans loopt
op een boete. Bekijk hier de voordelen op www.
nix18.nl
Tips
• Bekijk de tips van puberexpert Marina van
der Wal op youtube http://www.youtube.com/
watch?v=hpRZbyKM6AU
• Kijk ook op www.uwkindenalcohol.nl/tips-vooreen-goed-gesprek
• Volg de gratis online cursus “ praten met uw kind”
op www.hoepakjijdataan.nl
Meer informatie vindt u ook op de website van de
gemeente: www.baarle-nassau.nl
Aanslagen OZB/WOZ-beschikkingen
2014 verzonden
Nieuwe WOZ-waarde per 2014, waardepeildatum
1 januari 2013
De meeste nieuwe WOZ-waardes voor 2014 zijn
met dagtekening 28 februari 2014 bekend gemaakt
middels het versturen van de aanslagen OZB/WOZ
beschikkingen. Deze aanslagen/beschikkingen
worden verzonden door het door de gemeente
ingeschakelde printbureau DataB. Net zoals vorig
jaar worden de taxatieverslagen niet standaard
meegezonden met de aanslag/beschikking. U kunt
uw taxatieverslag(en) digitaal raadplegen via een
beveiligde link op onze website www.baarle-nassau.
nl. Om in te loggen heeft u de gegevens van uw
aanslagbiljet nodig, namelijk het aanslagnummer en
het totaalbedrag van de aanslag, inclusief de cijfers
achter de komma. Enkele taxatieverslagen zijn nog
niet digitaal in te zien, deze zijn meegezonden met
de aanslag/beschikking. Indien gewenst kan een
taxatieverslag ook nog worden opgevraagd bij het
cluster financiën.
Woning en niet-woning
Mensen met een eigen huis betalen alleen het eigenaarsdeel van de OZB. Als er in een object wordt
gewoond én gewerkt, geldt dat als het merendeel
van de waarde van het object wordt gebruikt voor
woondoeleinden (minimaal 70%), er sprake is van
een woning.
GEVONDEN VOORWERPEN
Deze zijn af te geven danwel aan te melden bij
de balies van respectievelijk het Belgische en
Nederlandse gemeentehuis. Ook opgave van
verloren voorwerpen is mogelijk.
DIENSTENCENTRUM ULICOTEN
Bernardusstraat 17, 5113 TG Ulicoten
telefoon: 013 5196316. fax: 013-5196317
www.dienstencentrumulicoten.nl
e-mail: [email protected]
Openingstijden:
ma. 8.45-12.00 uur;
di. 8.45-14.45 uur, tussen 12.00-12.45 gesloten;
wo.: 8.45-12.15 uur;
do.: 8.45-14.45 uur, tussen 12.00-12.45 gesloten;
vr.: 8.45-12.00 uur.
De carnaval komt er bijna aan. Jongeren onder de
18 die feesten met alcohol zijn vanwege de nieuwe
wet voortaan strafbaar en kunnen een boete krijgen.
Lastig, want je kind dronk al of mocht dat al bijna
omdat hij/zij 16 zou worden. Hoe ga je daarmee om?
Laat je je kind zijn ‘snoepje’ afpakken?
Wie zijn belastingplichtig?
Belastingplichtig is degene die op 1 januari 2014
eigenaar en/of gebruiker was van een onroerende
zaak. Als u dus na 1 januari 2014 bent verhuisd, zult
u over het oude adres nog de volledige belasting
moeten betalen. Dit is wettelijk zo bepaald. Over uw
nieuwe woning die u na 1 januari 2014 heeft gekocht,
krijgt u geen aanslag voor 2014. Bij verkoop van een
object wordt de eigenarenbelasting meestal via de
notaris verrekend met de nieuwe eigenaar.
INTERNATIONAAL STEUNPUNT POLITIE
BAARLE
• Tijdens kantooruren (0032 14) 698079.
• op ma., di., wo. en vrij.ochtend is de Belgische
politie aanwezig.
• u kunt bij de balie van zowel het Nederlandse als
het Belgische gemeentehuis een bericht voor de
wijkagent achterlaten. Deze neemt contact met u
op.
AFVALINZAMELING EN DE MILIEUSTRAAT
De dagen waarop uw verschillende afvalcontainers worden geleegd, staan vermeld op de afvalkalender. Mocht u geen afvalkalender (meer) in
uw bezit hebben, kunt u deze downloaden van de
website, www.baarle-nassau.nl of afhalen bij de
receptie van het gemeentehuis.
Klachten over het ledigen van uw containers kunt
u melden bij de gemeente, 013-5075200 of via
[email protected]
Verder kunt u uw (grof) particulier huishoudelijk
afval brengen naar de milieustraat aan de Smederijstraat 6 te Baarle-Nassau. Voor de tarieven van
de verschillende afvalstromen verwijzen wij u naar
de Afvalkalender. De milieustraat is wekelijks geopend van woensdag tot en met vrijdag van 10.00
uur tot 16.00 uur en op zaterdag van 09.00 uur
tot 16.00 uur. Voor de toegang tot de milieustraat
dient u altijd uw magneetkaart te tonen.
De carnaval door zonder alcohol.
Hoe pak je dat aan?
Afsluiting gedeelte van
de Rector van den Broekstraat
De komende weken zal er bij regelmaat een afsluiting zijn van de Rector van den Broekstraat, tussen
dagcentrum Marwijn en het Sint Annaplein. Tijdens
deze weken zullen prefab-onderdelen en dergelijke
worden aangebracht ten bate van het appartementencomplex wat er gebouwd wordt.
De weg wordt afgesloten met dranghekken met C01borden.
Aanvragen reisdocumenten
niet mogelijk op 6 en 7 maart
Zondag 9 maart 2014 wijzigt de Paspoortwet.
Vanaf deze datum krijgen de reisdocumenten
van personen met de Nederlandse nationaliteit
van 18 jaar en ouder een geldigheidsduur van
10 jaar en wordt een nieuw model van de reisdocumenten ingevoerd.
Deze wijziging vereist een zodanige uitgebreide aanpassing van de systemen dat het
niet mogelijk is om op donderdag 6 en vrijdag
7 maart 2014 een paspoort of identiteitskaart
aan te vragen.
Indien uw object in hoofdzaak een niet-woning is,
maar een gedeelte daarvan bestemd is als woning,
krijgt u vrijstelling voor het gedeelte dat in gebruik is
als woning. U betaalt dan OZB over het eigendom
van het gehele object, maar slechts gebruikersbelasting over het niet-woning gedeelte.
OZB-tarieven
De hoogte van de aanslag onroerende-zaakbelastingen wordt bepaald door de WOZ-waarde en de
door de gemeenteraad vastgestelde tarieven. De
onroerende-zaakbelasting wordt berekend naar een
percentage van de waarde van de onroerende zaak.
Het percentage bedraagt voor:
1. eigenaar woning
0,098%
2. eigenaar niet-woning
0,110%
3. gebruiker niet-woning
0,083%
De nummering van de tarieven komt overeen met de
aanduiding op de aanslag.
Bezwaarprocedure
Wanneer u het niet eens bent met de WOZbeschikking of de aanslag, dan kunt u binnen zes
weken na dagtekening van het aanslag-/beschikkingsbiljet schriftelijk bezwaar maken bij de heffingsambtenaar van de gemeente Baarle-Nassau. U ontvangt hier voor het einde van het jaar een uitspraak
op. Meer informatie hierover vindt u in de bijsluiter bij
de aanslag/beschikking en in een aparte publicatie
over de bezwaarafhandeling WOZ door zogenaamde
No cure No pay bureaus.
Kwijtschelding/betalingsregeling
Als u niet in staat bent om de aanslag op tijd te
betalen, kunt u voor het treffen van een eventuele
betalingsregeling contact opnemen met het cluster
financiën. Indien u de aanslag niet of slechts met veel
moeite kunt betalen, dan kunt u gehele of gedeeltelijke kwijtschelding aanvragen via een speciaal
formulier dat bij het cluster sociale zaken verkrijgbaar
is. Alleen mensen met een inkomen op of nabij het
minimum komen daarvoor in aanmerking, dit hangt af
van uw persoonlijke en financiële omstandigheden.
Voor nadere informatie wordt verwezen naar de bijsluiter bij de aanslag OZB/WOZ beschikking.
Bezwarenafhandeling WOZ No cure No pay bureaus
Bezwaarprocedure
De gemeente doet haar best de WOZ-waarde van een
object zo nauwkeurig mogelijk te bepalen. Wanneer
u het niet eens bent met de WOZ-beschikking of de
aanslag, dan kunt u binnen zes weken na dagtekening van het aanslag-/beschikkingsbiljet schriftelijk
bezwaar maken bij de heffingsambtenaar van de
gemeente Baarle-Nassau. Het bezwaarschrift dient
ondertekend te zijn en bevat ten minste uw naam
en adres, de dagtekening en de reden(en) van het
bezwaar.
Vergoeding kosten
De Algemene wet bestuursrecht kent een regeling
voor de vergoeding van de kosten die een belanghebbende maakt bij de behandeling van een door
hem ingediend bezwaarschrift. Volgens de wet komt
u uitsluitend in aanmerking voor een vergoeding van
de kosten als het besluit waartegen het bezwaar zich
richt gegrond wordt verklaard en de WOZ-waarde
wordt verlaagd. U dient een verzoek om vergoeding
van kosten te hebben ingediend voordat u een uitspraak op uw bezwaar heeft ontvangen.
No cure No pay bureaus
De laatste tijd verschijnen in de pers regelmatig berichten over bureaus en makelaars die zich
opwerpen als belangenbehartiger voor de burger
bij de bezwarenafhandeling Wet Waardering onroerende zaken. Diverse argumenten worden hierbij
aangehaald om hen kosteloos (no cure no pay)
in te schakelen voor het indienen van een WOZbezwaarschrift. Het is belangrijk om te weten dat
deze bureaus en makelaars voor zaken waarbij het
bezwaar wordt toegekend en de vastgestelde waarde
wordt verlaagd, de volgende door bovengenoemde
regelgeving vastgestelde kostenvergoeding van de
gemeente krijgen:
-
-
-
vergoeding voor het indienen
van het bezwaarschrift ........................... € 243,00
vergoeding voor het bijwonen van
een hoorzitting ........................................ € 243,00
vergoeding voor het indienen van een
taxatierapport woning......... € 121,00 tot € 242,00
De totale gemiddelde vergoeding van een woningbezwaar aan het bureau of de makelaar bedraagt
daarmee minimaal € 243,00 tot € 712,00.
Indien de waarde van een woning naar aanleiding
van het ingediende bezwaarschrift met € 10.000,00
wordt verlaagd, betekent dit dat de OZB-aanslag van
de eigenaar van de woning wordt verminderd met
een bedrag van € 9,80. Het ingeschakelde bureau
of de makelaar krijgt daarvoor van de gemeente een
vergoeding van minimaal € 243,00.
In het belastingjaar 2013 heeft deze regeling de
gemeente Baarle-Nassau enkele tienduizenden
euro’s gekost. Wij adviseren u, voorafgaand
aan het indienen van een bezwaarschrift via een
bureau, contact op te nemen met de medewerkers
van het cluster financiën. Zij kunnen u informeren
over de totstandkoming van de waarde van uw
object en adviseren hoe u zelf een bezwaarschrift
kunt indienen.
De door de gemeente verstrekte kostenvergoedingen
worden meegenomen bij de tariefbepaling van de
OZB voor het navolgende belastingjaar. Uiteindelijk
worden alle belastingbetalers met deze nieuwe
belastingtarieven geconfronteerd.
U komt toch ook stemmen?
Op woensdag 19 maart
vinden de gemeenteraadsverkiezingen
plaats. U kunt dan uw
stem uitbrengen op
partijen die deelnemen
aan deze verkiezingen
in de gemeente BaarleNassau.
Hoe werkt het ook alweer?
Uiterlijk 2 weken voor de verkiezingen krijgt u uw
persoonlijke stempas thuisgestuurd. Met deze stempas kunt u bij elk stembureau binnen uw gemeente
stemmen. U mag alleen stemmen als u een identiteitsbewijs kunt laten zien. Dit bewijs mag maximaal
5 jaar verlopen zijn.
Wat te doen als u geen stempas heeft ontvangen?
U kunt alleen stemmen als u een stempas heeft.
Wanneer u geen stempas heeft ontvangen of uw
stempas kwijt bent, kunt u contact opnemen met het
Bureau Verkiezingen, wat onderdeel uitmaakt van
het Cluster Burgerzaken van de gemeente BaarleNassau. Dit moet u uiterlijk 2 werkdagen voor de
verkiezingsdag doen.
Stemmen met een stembiljet
U stemt met een papieren stembiljet. U ontvangt de
kandidatenlijst van de gemeente Baarle-Nassau. Op
deze lijst vindt u de namen van de partijen en kandidaten op wie u kunt stemmen. Wanneer op u op de
dag van de verkiezing gaat stemmen, ontvangt u in
het stemlokaal het stembiljet, waarop u met een rood
potlood uw stem kenbaar maakt.
Informatie en publicaties van de gemeente Baarle-Nassau
Informatie en publicaties
Identiteitsbewijs mag maximaal 5 jaar verlopen
zijn
U mag zich bij het stembureau identificeren met een
maximaal 5 jaar verlopen identiteitsbewijs. Ook voor
het geven van een onderhandse volmacht kunt u een
maximaal 5 jaar verlopen identiteitsbewijs gebruiken.
Heeft u geen identiteitsbewijs en wilt u er geen aanvragen, dan kunt u besluiten iemand schriftelijk te
machtigen om namens u te stemmen. In dat geval
controleert de gemeente uw persoonsgegevens in de
Basisregistratie personen.
Bent u niet in de gelegenheid om te stemmen? U
kunt iemand machtigen!
Als u niet in de gelegenheid bent zelf te stemmen,
kunt u een ander machtigen dit voor u te doen. Dit
kan op de volgende twee manieren: :
-U kunt iemand onderhands machtigen. Dit is alleen
mogelijk bij iemand uit dezelfde gemeente. U vult
hiervoor de achterkant van uw stempas in, laat de
gemachtigde medeondertekenen en geeft vervolgens
de pas aan hem of haar mee. Deze persoon moet u
ook een kopie van uw identiteitsbewijs meegeven. De
kopie moet hij of zij laten zien aan het stembureau.
-U kunt een schriftelijk verzoek indienen bij uw
gemeente. Dit kan tot uiterlijk 14 dagen voor de verkiezingsdag. U hoeft hierbij niet te wachten tot u uw
stempas heeft. Voor dit verzoek zijn op elk gemeentehuis formulieren verkrijgbaar.
Openingstijden en locaties stemlokalen
Een stemlokaal is bij verkiezingen geopend van 7.30
tot 21.00 uur. In de gemeente Baarle-Nassau kunt u
op 19 maart stemmen op de volgende locaties:
- Gemeentehuis, Singel 1
- Bremerpoort, Bernardusstraat 17
- Café in Holland, Schootsenhoek 23
- Brandweerkazerne, C.A. Bodestraat 2
- Oranjehaeve, Locatie Janshove, Sint Janstraat 6
Wet maatschappelijke ondersteuning
- vervoersvoorzieningen Kunt u door gezondheidsklachten geen gebruik
maken van de gewone vervoersmogelijkheden, zoals
openbaar vervoer of een fiets? Dan kunt u bij de
gemeente een vervoersvoorziening aanvragen.
Vervoersvoorzieningen zijn:
• gezamenlijk vervoer met de deeltaxi;
• een individuele vervoersvoorziening.
Gezamenlijk vervoer met de deeltaxi
Als u een vervoersvoorziening nodig heeft, bekijken
we eerst of het gebruik van een deeltaxi voor u een
oplossing biedt. De deeltaxi wordt door meerdere
mensen tegelijk gebruikt. Deze voorziening wordt
voor een deel betaald door de gemeente. Voor het
vervoer met de deeltaxi betaalt u hetzelfde tarief
zoals dat geldt bij de bus van het openbaar vervoer.
Meer informatie over dit gezamenlijke vervoer vindt u
in de folder over de deeltaxi die u kunt krijgen bij het
gemeentehuis.
Individuele vervoersvoorzieningen
Een scootmobiel en andere vervoermiddelen zoals
een driewielfiets. De scootmobiel wordt verstrekt voor
afleggen van korte afstanden. U moet de scootmobiel
veilig en overdekt kunnen stallen en kunnen opladen.
Aanpassing van een eigen vervoermiddel of een bijdrage voor het gebruik van (rolstoel)taxi of eigen auto
Enkel als u om medische redenen geen gebruik
kunt maken van de deeltaxi, kan de gemeente een
financiële tegemoetkoming geven voor de kosten
van een (rolstoel)taxi of het gebruik van de eigen
auto. Bovendien moet uw inkomen in dat geval niet
te hoog zijn.
Voor deze individule voorzieningen de gemeente
een eigen bijdrage. Als u meerdere voorzieningen
heeft, bijvoorbeeld van de Algemene wet bijzondere
ziektekosten (AWBZ) en de WMO, betaalt u maar
één keer een eigen bijdrage. De hoogte van het
bedrag dat u zelf moet betalen is afhankelijk van uw
inkomen en de kosten van de voorziening. Hoe hoger
uw inkomen, hoe hoger uw eigen bijdrage. U betaalt
de eigen bijdrage aan het Centraal Administratie
Kantoor (CAK).
In bruikleen of pgb?
U kunt bij een individuele vervoers-voorzieningen
kiezen voor bruikleen óf u kunt kiezen voor een
persoonsgebonden budget (pgb) zodat u zelf een
voorziening kunt aanschaffen.
Bruikleen
De gemeente heeft een overeenkomst met Welzorg.
Met deze leverancier zijn afspraken gemaakt over
de kwaliteit van de voorzieningen en de service door
Welzorg. Welzorg sluit een bruikleenovereenkomst
met u af. Heeft u de voorziening niet meer nodig, dan
gaat deze terug naar de leverancier.
De gemeente en Welzorg verwachten van u dat u de
voorziening goed behandelt. Als er schade ontstaat
door opzet, grove schuld of ernstige nalatigheid van
uw kant, zijn de kosten voor uw rekening.
Pgb
Kiest u voor een pgb, dan krijgt u een geldbedrag om
zelf een vervoersvoorziening aan te schaffen. Ook de
kosten voor aanpassingen, onderhoud, reparatie en
verzekering moet u uit dit budget betalen. Het budget
geldt voor de afschrijvingstermijn van de vervoersvoorziening of langer als deze nog voldoet. U ontvangt van de gemeente een plan van eisen waaraan
uw voorziening moet voldoen. Ook de hoogte van het
geldbedrag dat u ontvangt voor de aanschaf of huur
van de voorziening is gebaseerd op deze eisen.
Algemeen gebruikelijk
Voor een aantal vervoersvoorzieningen of daarmee
samenhangende kosten krijgt u geen vergoeding
omdat ze algemeen gebruikelijk zijn. Bijvoorbeeld:
•
•
•
•
een snorfiets;
een andere fiets met een hulpmotor;
elektriciteit in een schuur/berging;
het aanleggen van een verhard pad naar de
schuur;
• een auto (afhankelijk van inkomen).
Hoe kan een vervoersvoorziening worden aangevraagd?
• U kunt een aanvraagformulier ophalen of aanvragen bij Sociale Zaken/ het WMO-loket (5075272)
of via www.baarle-nassau.nl downloaden.
• Na inlevering van het formulier en de gevraagde
bewijsstukken wordt een aanvraag in behandeling genomen. In sommige gevallen is aanvullend
onderzoek nodig.
• U ontvangt schriftelijk een beslissing op uw aanvraag.
Openbare besluitenlijst College
van Burgemeester en Wethouders
25 februari 2014
Last onder dwangsom wegens woningsplitsing.
Hier is in 2002 een bouwvergunning verleend voor
het uitbreiden van een woning met een slaapkamer
en badkamer en het realiseren van een showroom
en kantine. In strijd hiermee is een tweede woning
gecreëerd. Deze werd bewoond. Na een handhavingsprocedure is de bewoning beëindigd. In 2012
en 2013 werd wederom bewoning geconsta-teerd.
Hiervoor is in december 2013 een vooraan-kondiging
handhaving gestuurd. Er zijn zienswijzen ingebracht.
Het college besluit:
Aan betrokkene een dwangsom op te leggen wegens
bewoning door derden van het bijgebouw bij zijn
woning.
Overlast parkeren vrachtverkeer Grensweg.
Openbare Werken heeft de afgelopen tijd regelmatig klachten ontvangen over overlast van parkeren
en beschadigingen van bermen en taluds langs
de Grensweg. Dit wordt veroorzaakt door zowel
kortstondig als langdurig parkeren van zware vrachtauto’s. Ondanks meerdere verzoeken van zowel de
gemeente als de bewoners zelf aan de betrokken
chauffeurs om niet in de Grensweg maar elders
te parkeren heeft tot nu toe niet tot het gewenste
resultaat geleid. Om verdere escalatie te voorkomen heeft Openbare Werken aan de bewoners van
de Grensweg voorgesteld om voor het gedeelte
van de Grensweg vanaf de kruising met de Grens
(provinciale weg N260) tot aan de kruising met de
Stationsstraat (België) een parkeerverbod-zone voor
grote voertuigen in te stellen. Tevens zal voor het
hetzelfde weggedeelte een wegsleep-regeling permanent van kracht zijn voor de eerder genoemde
verkeersmaatregel.
Het college besluit:
1. in te stemmen met ontwerp verkeersbesluit
20140507-03 “Parkeerverbodzone grote voertuigen Grensweg”.
2. het ontwerp-verkeersbesluit te publiceren en ter
inzage te leggen op de gebruikelijke wijze.
3. te bepalen dat indien er geen zienswijzen zijn
ontvangen het verkeersbesluit daarmee is vastgesteld
Verzoek grondgebruikersverklaring perceel
Loveren fase 2 (C-4424)
Al meerdere jaren verleent het college toestemming
om het bij de gemeente in eigendom zijnde perceel
C 4424 (Loveren 2e fase) te gebruiken voor gewasaanplant en ten behoeve van mestrechten. De maatschap verzoekt ook voor 2014 weer om toestemming.
Het college besluit:
- Het perceel van Loveren 2e fase in gebruik geven
tot en met 1 november 2014, onder voorwaarde
dat er op het perceel onderzoeken uitgevoerd kunnen worden voor het bestemmingsplan. Eventuele
schade aan gewassen is voor rekening van de
gebruiker.
- Een vergoeding van € 1.738,00 te vragen voor het
in gebruik geven
Landelijke Compostactie 2014
In het kader van de Landelijke Compostactie wordt
op zaterdag 15 maart, van 09.00 uur tot 13.30 uur,
gratis compost uitgedeeld aan de inwoners van
Baarle-Nassau en Baarle-Hertog. Door middel van
deze actie worden de inwoners beloond voor hun
scheidingsgedrag. Op deze wijze krijgen de inwoners
hun GFT als het ware weer terug, maar dan in de
vorm van een nuttig kringloopproduct met een positieve bijdrage aan het milieu.
Het college besluit:
Op 15 maart a.s. in het kader van de Landelijke
Compostactie, gratis compost te verstrekken aan
inwoners van Baarle-Nassau en Baarle-Hertog, vanaf
de gemeentewerf.
Landelijke Opschoondag 2014
Zwerfafval is een maatschappelijk probleem dat
alleen door een gezamenlijke inspanning te leveren tot een oplossing kan worden gebracht. Op 29
maart a.s. wordt weer de Landelijke Opschoondag
georganiseerd. De gemeente start daarvoor een
communicatiecampagne om zoveel mogelijk inwoners te stimuleren een lokaal initiatief op te starten
om op zaterdagochtend 29 maart 2014 zwerfafval
op te ruimen. De opruimacties worden die ochtend,
waar nodig, ondersteund door de gemeente en de
gemeente draagt zorg voor het afvoeren van het
verzamelde afval.
Het college besluit:
-Kennis te nemen van het project Landelijke
Opschoondag;
- Op 29 maart 2014 deel te nemen aan de landelijke
Opschoondag
- In te stemmen met het verstrekken van € 50,waarderingsbijdrage aan de eerste 12 lokale
opruim initiatieven in het kader van de Landelijke
Opschoondag
Aanvraag persoonsgebonden beschikking
Aanvraagster woont sinds 2002 op recreatieterrein De Heimolen. Zij heeft hiervoor bewijsstukken
overgelegd. De woning voldoet aan het Bouwbesluit.
Daarom komt zij in aanmerking voor een persoonsgebonden beschikking.
Het college besluit:
Aan aanvraagster onder de gebruikelijke voorwaarden een persoonsgebonden beschikking te verlenen
Verbeterplan implementatie kwaliteitscriteria vergunningverlening, toezicht en handhaving Wabo
taken
Naar aanleiding van de zelfevalutatietool is in samenwerking met de gemeente Gilze en Rijen en AlphenChaam een verbeterplan opgesteld om na 1 januari
2015 aan de wettelijke kwaliteitscriteria op het gebied
van vergunningverlening, toezicht en handhaving te
kunnen voldoen.
Het college besluit:
Het Verbeterplan VTH- kwaliteitscriteria vast te stellen en via de hiervoor geldende website beschikbaar
te stellen aan provincie en Rijk.
Officiële berichten
Ontwerp-verkeersbesluit
nummer 20140507-03
Burgemeester en wethouders van de gemeente
Baarle-Nassau maken, ter voldoening aan het gestelde in afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht, bekend dat op het gemeentehuis het volgende
ontwerp-verkeersbesluit ter inzage wordt gelegd:
Parkeerverbodzone grote voertuigen Grensweg
Het ontwerp-verkeersbesluit houdt het volgende in:
voor het gedeelte van de Grensweg vanaf de kruising met de Grens (provinciale weg N260) tot aan
de kruising met de Stationsstraat (België) wordt een
parkeerverbodzone voor grote voertuigen ingesteld.
Tevens zal voor het hetzelfde weggedeelte een
wegsleepregeling permanent van kracht zijn voor
de eerder genoemde verkeersmaatregel. De parkeerverbodzone voor grote voertuigen zal worden
aangegeven door de verkeersborden E201zb “zone
parkeerverbod grote voertuigen” en E201ze “einde
zone parkeerverbod grote voertuigen”. De wegsleepregeling zal worden aangegeven door middel van
het onderbord OB304 “wegsleepregeling van kracht”;
Ter visie legging
Het ontwerp-verkeersbesluit ligt vanaf maandag 3
maart 2014 gedurende een termijn van zes weken tijdens openingstijden ter inzage op het gemeentehuis
van de gemeente Baarle-Nassau.
Binnen zes weken na de dag waarop het ontwerpverkeersbesluit ter inzage is gelegd kan een ieder
schriftelijk of mondeling gemotiveerde zienswijzen
tegen het ontwerpbesluit indienen. Schriftelijke zienswijzen dienen te worden gericht aan het college
van burgemeester en wethouders van de gemeente Baarle-Nassau, Postbus 105, 5110 AC BaarleNassau.
Voor het mondeling indienen van zienswijzen tegen
het ontwerpbesluit kunt u gedurende eerdergenoemde periode een afspraak maken met de afdeling
Openbare Werken (telefoon 013 - 5075200).
Verleende vergunningen/ontheffingen/
toestemmingen ingevolge APV
en bijzondere wetten
- Vergunning verleend aan C.V. De Grenszuukers
voor het evenement Carnavalsoptocht Baarle 2014
op zondag 2 maart 2014 in het centrum van
Baarle.
- Vergunning verleend aan C.V. De Haaikneuters
voor het evenement Carnavalsoptocht Ulicoten
2014 op maandag 3 maart 2014 in Ulicoten.
- Vergunning verleend aan Eetcafé De Kluis voor
het evenement Carnavalsviering Ulicoten 2014
op donderdag 27 februari, vrijdag 28 februari,
zaterdag 1 maart en maandag 3 maart 2014 op
de locatie Dorpsstraat 32a te Ulicoten (tent op
parkeerterrein De Kluis).
- Ontheffing verleend van het verbod tot het zonder vergunning verstrekken van zwakalcoholische
drank bij het evenement Carnavalsviering Ulicoten
2014 op donderdag 27 februari, vrijdag 28 februari,
zaterdag 1 maart en maandag 3 maart 2014 op de
locatie Dorpsstraat 32a te Ulicoten (tent op parkeerterrein De Kluis) ten name van A.A.F.M. van
Tilburg-van Alphen.
Tegen bovengenoemd besluiten kunnen belanghebbenden op grond van de Algemene wet bestuursrecht bezwaar maken. Het bezwaarschrift moet
binnen zes weken na de dag volgende op de datum
van verzending van dit besluit schriftelijk worden
ingediend bij burgemeester en wethouders, Postbus
105, 5110 AC Baarle-Nassau.
Tevens kan bij de Voorzieningenrechter van de
Rechtbank Zeeland-West-Brabant te Breda, Team
Bestuursrecht, Postbus 90006, 4800 PA te Breda,
gevraagd worden een voorlopige voorziening te treffen indien onverwijlde spoed dit vereist.
Meer informatie over bezwaar, beroep en voorlopige
voorziening vindt u op www.baarle-nassau.nl
Deze vergunningen/ontheffingen/toestemmingen liggen voor iedereen ter inzage in het gemeentehuis
van Baarle-Nassau, cluster Bouwen en Milieu, telefonisch bereikbaar op 013-5075200.
Ontvangen aanvragen
evenementenvergunning
-
Vergunningaanvraag voor het evenement
Avondvierdaagse Baarle 2014 van maandag 2 juni
2014 tot en met vrijdag 6 juni 2014, aangevraagd
door Stichting Jeugdwerk Baarle.
-Vergunningaanvraag voor het evenement Aan
Tafel 2014 op dinsdag 20 mei 2014 op de locatie Loswal te Baarle-Nassau, aangevraagd door
TafelRonde 195 Baarle-Nassau-Hertog.
Deze aanvragen liggen vanaf 5 maart 2014 gedurende een termijn van zes weken ter inzage bij de
afdeling Ruimtelijke Zaken, cluster Bouwen en Milieu,
van de gemeentesecretarie, op werkdagen van 9.00
uur tot 12.30 uur en op woensdagmiddag van 13.30
uur tot 17.00 uur.
Binnen zes weken na de dag waarop deze aanvragen ter inzage zijn gelegd kunnen belanghebbenden
schriftelijk of mondeling gemotiveerde zienswijzen
tegen deze aanvragen indienen. Schriftelijke zienswijzen dienen te worden gericht aan de Burgemeester,
Postbus 105, 5110 AC Baarle-Nassau.
Voor het mondeling indienen van zienswijzen kunt u
gedurende eerdergenoemde periode een afspraak
maken met de afdeling Ruimtelijke Zaken, cluster
Bouwen en Milieu (telefoon 013-5075200).
Verleende Drank- en horecavergunning en exploitatievergunning
Burgemeester en wethouders van Baarle-Nassau
maken - ter voldoening aan het gestelde in 3.4 van
de Algemene wet bestuursrecht - bekend dat de
navolgende vergunningen op 20 februari 2014 zijn
verleend:
• Drank- en horecavergunning en exploitatievergunning t.b.v. het exploiteren van het horecabedrijf broodjeszaak ’t Goede Gevoel, locatie
Alphenseweg 4d te Baarle-Nassau t.n.v. C.M.L.
Harmsen.
Het ontwerpbesluit om de exploitatievergunning te
verlenen, alsmede het ontwerpbesluit om de Dranken horecavergunning te verlenen hebben van 6
januari 2014 tot 17 februari 2014 ter inzage gelegen. .
Van de mogelijkheid voor belanghebbenden om
schriftelijk of mondeling gemotiveerde zienswijzen
in te dienen tegen dit voorgenomen besluit is geen
gebruik gemaakt.
De definitieve besluiten zijn genomen overeenkomstig het gestelde in de ontwerpbesluiten.
Beroep
Tegen bovengenoemd besluit kunnen belanghebbenden op grond van de Algemene wet bestuursrecht beroep instellen. Het beroepschrift moet binnen
zes weken na de dag volgende op de datum van
verzending van dit besluit worden ingediend bij de
Rechtbank Zeeland-West-Brabant te Breda, sector
Bestuursrecht, Postbus 90006, 4800 PA te Breda en
moet tenminste bevatten:
- naam en adres van de indiener;
- datering en ondertekening;
- een omschrijving van het besluit waartegen het
beroep is gericht; en
- de gronden van het beroep.
Voor het indienen van een beroepschrift zijn griffierechten verschuldigd. De griffier van de rechtbank
kan u hierover nader informeren.
Tevens kan bij de Voorzieningenrechter van de
Rechtbank Zeeland-West Brabant te Breda, sector Bestuursrecht, gevraagd worden een voorlopige
voorziening te treffen indien onverwijlde spoed dit
vereist. Voor het indienen van een verzoek om
voorlopige voorziening zijn extra griffierechten verschuldigd.
Meer informatie over bezwaar, beroep en voorlopige
voorziening vindt u op www.baarle-nassau.nl
Baarle-Nassau, 28 februari 2014
Ontvangen sloopmelding
Het college van burgemeester en wethouders van de
gemeente Baarle-Nassau maakt bekend dat het in
het kader van het Bouwbesluit 2012 de navolgende
sloopmeldingen heeft ontvangen:
Heikant 4, 5111 PD te Baarle-Nassau, (SM 20140001), 13 februari 2014,
Het verwijderen en afvoeren van asbesthoudende
golfplaten en dakconstructie van stallen;
Boschoven 5, 5111 XG te Baarle-Nassau, (SM
2014-0005), 15 februari 2014,
Het slopen van een gedeelte van een stal en het verwijderen van asbesthoudende golfplaten nav stormschade (calamiteit)
Verleende omgevingsvergunningen
Het college van burgemeester en wethouders van de
gemeente Baarle-Nassau heeft de volgende omgevingsvergunning verleend.
Onderstaand besluit is tot stand gekomen via de
reguliere procedure.
Cor van der Bokstraat 25, 5111 VC, te BaarleNassau, (OV 2014-0004), 21 februari 2014,
Inritactiviteit: het veranderen van een inrit
Belanghebbenden kunnen binnen zes weken (vanaf
de dag volgend op de verzenddatum), op grond van
de Algemene wet bestuursrecht een gemotiveerd
bezwaarschrift bij het college indienen.
Informatie en publicaties van de gemeente Baarle-Nassau
Informatie en publicaties
Verlengen beslistermijn
aanvragen omgevingsvergunning
Het college van burgemeester en wethouders van
de gemeente Baarle-Nassau maakt bekend dat het
in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht heeft besloten voor de onderstaande aanvragen de beslistermijn te verlengen met een termijn
van maximaal 6 weken.
Nonnenkuil 11, 5111 CP, te Baarle-Nassau, (Ov
2013-0124) 27 februari 2014,
Bouwactiviteit: het plaatsen van twee vlaggenmasten
en een reclamezuil
Belanghebbenden kunnen binnen zes weken (vanaf
de dag volgend op de verzenddatum), op grond van
de Algemene wet bestuursrecht een gemotiveerd
bezwaarschrift bij het college indienen.
Heimolen 6 / Eekhoornpad 99, 5111 RH, te BaarleNassau, (OV 2014-0012), 13 februari 2014,
Kapactiviteit: kappen van 3 grove dennen i.v.m.
stormschade;
Grens 3, 5111 EA, te Baarle-Nassau, (OV 20130097), 20 februari 2014,
Bouwactiviteit: het legaliseren van een reeds
gebouwde garage.
Aanvragen omgevingsvergunning
Zigraeck 5, 5111 ES, te Baarle-Nassau, (Ov 20140011), 15 februari 2014,
Planologische afwijkingsactiviteit: het realiseren van
een afhankelijk woonruimte in een bijgebouw in strijd
met de regels ruimtelijke ordening
Desiree Geeraertstraat 20, 5111 CH, te BaarleNassau, (OV 2013-0016), 21 februari 2014,
Bouwactiviteit: het splitsen van het pand in winkel
en woning
Het college van burgemeester en wethouders van de
gemeente Baarle-Nassau maakt bekend dat onderstaande aanvragen zijn ontvangen.
Tegen deze aanvragen kan geen bezwaar worden
ingediend.
Cor van der Bokstraat 25, 5111 VC, te BaarleNassau, (OV 2014-0004), 10 februari 2014,
Inritactiviteit: het veranderen van een inrit;
Spoorpad 1, 5111 BW, te Baarle-Nassau, (OV
2014-0013), 20 februari 2014,
Bouwactiviteit: het plaatsen van een carport;
Planologische afwijkingsactiviteit: het plaatsen van
een carport in strijd met de regels ruimtelijke ordening.
www.baarle-nassau.nl
Ook voor het digitaal bestellen
van gemeentelijke producten
Informatie en publicaties van de gemeente Baarle-Nassau