Week 41 - Gemeente Baarle Nassau

Informatie en publicaties
GEMEENTEHUIS
Singel 1, Baarle-Nassau
Postbus 105, 5110 AC Baarle-Nassau
Telefoon 013-5075200
Telefax 013-5078145
Geopend maandag t/m vrijdag: 9.00 - 12.30 uur.
WOENSDAG VAN 13.30 TOT 17.00 UUR
ONDERDEEL BEVOLKING TOT 19.30 UUR
OPENBARE WERKEN GEMEENTEWERF
Smederijstraat 4, T. 06-10220947
(niet altijd iemand aanwezig)
AFSPRAAK MET
BURGEMEESTER OF WETHOUDER:
Als u de burgemeester of een wethouder wenst te
spreken kunt u een afspraak maken via mevrouw
M. Verboven, tel.: 013-5075294.
MELDEN VAN STORINGEN, KLACHTEN EN
CALAMITEITEN IN DE OPENBARE RUIMTE
U kunt defecte straatverlichting, bestrating, riolering of openbaar groen melden via telefoonnummer: 06 10220947.
Na kantooruren wordt u via dit telefoonnummer
doorverbonden met de dienstdoende opzichter.
STORING DRUKRIOLERING
U kunt een storing aan de drukriolering melden
via tel.: 06 10220947. Na kantooruren wordt u via
dit telefoonnummer doorverbonden met de dienstdoende opzichter.
ONTSMETTEN VEEWAGENS
Het ontsmetten van veewagens is niet meer
toegestaan op de gemeentewerf. Ontsmetten is
nu mogelijk bij de Firma Van der Walle aan de
Visweg, alleen na voorafgaande tel. afspraak via
nummer 013-5079871 of 013-5077228.
MILIEUKLACHTEN 24/7
013-2060500
Bijvoorbeeld:
- Lawaai- en geluidsoverlast
- Stankoverlast en luchtverontreiniging
- Oppervlaktewaterverontreiniging
- Bodemverontreiniging
BUREAU SLACHTOFFERHULP
Slachtofferhulp helpt na een misdrijf of verkeersongeluk.
Iedere werkdag tussen 09.00 en 17.00 uur telefonisch bereikbaar op: 076-5232999.
KABEL
Telenet
storingen:
003215666666
klantendienst:003215666666
aansluiting: 003215666777
website:
www.telenet.be
POLITIE BAARLE-NASSAU
ALARMNUMMER 1 1 2
• Politie Team Zuid-Oost Breda. Het politiebureau
is 24 uur per dag bereikbaar via 0900-8844 voor
andere meldingen (ook bijvoorbeeld voor algemene meldingen van overlast in uw woonomgeving).
• De wijkagent, Ad van Boxel is te bereiken via
0900-8844. Ook voor andere politiezaken kunt u
dit nummer bellen.
• Spreekuur politie Baarle: iedere donderdag van
13.00 – 16.00 uur kunt u in het gemeentehuis van
Baarle-Hertog (Parallelweg 1) terecht voor het
doen van aangifte. Let op: dit kan uitsluitend op
afspraak, via 0900-8844.
• Meld Misdaad Anoniem: 088-7000
• Steunpunt huiselijk geweld: 0900 126 26 26
INTERNATIONAAL STEUNPUNT POLITIE
BAARLE
• Tijdens kantooruren (0032 14) 698079.
• op ma., di., wo. en vrij.ochtend is de Belgische
politie aanwezig.
• u kunt bij de balie van zowel het Nederlandse als
het Belgische gemeentehuis een bericht voor de
wijkagent achterlaten. Deze neemt contact met u
op.
GEVONDEN VOORWERPEN
Deze zijn af te geven danwel aan te melden bij
de balies van respectievelijk het Belgische en
Nederlandse gemeentehuis. Ook opgave van
verloren voorwerpen is mogelijk.
AFVALINZAMELING EN DE MILIEUSTRAAT
De dagen waarop uw verschillende afvalcontainers worden geleegd, staan vermeld op de afvalkalender. Mocht u geen afvalkalender (meer) in
uw bezit hebben, kunt u deze downloaden van de
website, www.baarle-nassau.nl of afhalen bij de
receptie van het gemeentehuis.
Klachten over het ledigen van uw containers kunt
u melden bij de gemeente, 013-5075200 of via
[email protected]
Verder kunt u uw (grof) particulier huishoudelijk
afval brengen naar de milieustraat aan de Smederijstraat 6 te Baarle-Nassau. Voor de tarieven van
de verschillende afvalstromen verwijzen wij u naar
de Afvalkalender. De milieustraat is wekelijks geopend van woensdag tot en met vrijdag van 10.00
uur tot 16.00 uur en op zaterdag van 09.00 uur
tot 16.00 uur. Voor de toegang tot de milieustraat
dient u altijd uw magneetkaart te tonen.
DIENSTENCENTRUM ULICOTEN
Bernardusstraat 17, 5113 TG Ulicoten
telefoon: 013 5196316. fax: 013-5196317
www.dienstencentrumulicoten.nl
e-mail: [email protected]
Openingstijden:
ma. 8.45-12.00 uur;
di. 8.45-14.45 uur, tussen 12.00-12.45 gesloten;
wo.: 8.45-12.15 uur;
do.: 8.45-14.45 uur, tussen 12.00-12.45 gesloten;
vr.: 8.45-12.00 uur.
Baarle-Nassau
Aanmelden grote evenementen
gemeente Baarle-Nassau 2015
Organisators die van plan zijn in 2015 een of
meerdere grote evenementen te organiseren,
moeten dit vóór woensdag 15 oktober 2014 bij
het college van burgemeester en wethouders
aanmelden.
Wat wordt onder grote evenementen verstaan?
Onder grote evenementen wordt verstaan:
- evenementen waarvan de gemeente op basis van
de plannen van de organisator voorziet dat deze
een belasting op de leefomgeving kunnen vormen.
Het zijn evenementen waar versterkte muziek of
omroepactiviteiten te horen zijn, waar meer dan 500
mensen op afkomen, waar verkeersbewegingen
plaatsvinden enz.
Vaak zijn dit jaarlijks terugkerende evenementen (autocross, Wielerzesdaagse en dergelijke).
Daarnaast kan het voorkomen dat bijvoorbeeld in
verband met een 50-jarig bestaan van een vereniging een groot feest wordt georganiseerd. Zo’n feest
wordt ook aangemerkt als een groot evenement.
Aanmelden grote evenementen 2015 vóór 15
oktober 2014
Als u van plan bent om in 2015 een of meerdere
grote evenementen te organiseren, dan dient u dit
vóór woensdag 15 oktober 2014 schriftelijk bij het
college van burgemeester en wethouders aan te
melden, met vermelding van de naam van uw groot
evenement(en), datum, locatie en het te verwachten
aantal bezoekers. Uw brief dient u te zenden aan:
College van burgemeester en wethouders, Postbus
105, 5110 AC Baarle-Nassau.
Vervolg van de procedure
Het college stelt de ontwerp-jaarplanning grote evenementen 2015 op. Dit ontwerp wordt vervolgens
ter inzage gelegd, waarbij belanghebbenden gemotiveerde zienswijzen tegen de ontwerp-jaarplanning
kunnen indienen. Met inachtname van ontvangen
zienswijze(n) stelt het college hierna de definitieve
jaarplanning grote evenementen 2015 vast.
Het regime voor de grote evenementen in het
komend kalenderjaar staat hiermee vast. Binnen dit
regime kunnen de organisators bij de burgemeester
een evenementenvergunning aanvragen, waarbij
geldt dat de aanvraag minimaal 12 weken voorafgaand aan het groot evenement door de burgemeester moet zijn ontvangen.
Niet tijdig aanmelden van grote evenementen
2015
Zoals hiervoor is aangegeven dienen de grote evenementen, die u in 2015 wilt organiseren, vóór
woensdag 15 oktober 2014 te zijn aangemeld. Grote
evenementen die te laat worden aangemeld, worden
niet meegenomen in de procedure tot vaststelling
van de jaarplanning grote evenementen 2015. Voor
het desbetreffende te laat aangemelde groot evenement wordt in principe geen evenementenvergunning
verleend.
Er zijn weer bladcontainers geplaatst
In navolging van voorgaande jaren worden ook dit
jaar in de Gemeente Baarle-Nassau bladcontainers
geplaatst in verschillende straten. Hierin kunnen
door bewoners tijdens de herfstperiode bladeren
verzameld worden van bomen op openbaar gebied,
waarna de containers door de medewerkers van
Openbare Werken worden geleegd. Dit alles om de
overlast van afgevallen blad te beperken.
In de bladcontainers mag geen tuinafval e.d. verzameld worden: dit dient via de groencontainer of de
milieustraat te worden afgevoerd. De bladcontainers
worden deze week uitgezet op de diverse locaties.
Voor nadere inlichtingen en het melden van volle
bladcontainers kunt u tijdens kantooruren terecht bij
Openbare Werken via telefoonnummer 06-10220947.
Tevens maken wij u er op attent dat er op 25 oktober
2014 en 22 november 2014 tussen 09.00 uur en
13.00 uur snoeihout gratis ingeleverd kan worden
op de Gemeentewerf, Smederijstraat 4 te BaarleNassau.
Meld u aan
voor de dementie simulator!
Op 11 oktober a.s. is op de infomarkt ‘de kracht van
samen’ de simulator van Into D’mentia de gehele dag
aanwezig. Geïnteresseerden kunnen ervaren hoe
het is om dement te zijn. In een verplaatsbare container is een huiskamer nagebouwd waarin iemand
gedurende een half uur het leven van een demente
leeft. Inschrijven vooraf is noodzakelijk.
Hiervoor kunt u contact opnemen met de receptie
van de Gemeente Baarle-Nassau, dagelijks bereikbaar van 9.00 uur tot 12.30 en van 13.30 uur tot
17.00 uur op telefoonnummer 013-5075200. In de
ochtenden of op woensdagmiddag kunt u ook langskomen. Aanmelden per e-mail kan ook: [email protected]
baarle-nassau.nl. Voor eventuele vragen of meer
uitleg kunt u contact opnemen met Kitty Vrolijk van
de afdeling WMO.
Tijdelijke verkeersmaatregelen
Loswal tijdelijk afgesloten
Op 19 oktober aanstaande organiseert KVV Dosko
een jaarmarkt op het parkeerterrein de Loswal te
Baarle-Nassau. Hierdoor zal het parkeerterrein vanaf
zaterdagavond 18 oktober 2014 20:00 uur t/m zondagavond 19 oktober 2014 20:00 uur afgesloten zijn
voor alle verkeer. De wegsleepregeling is van kracht.
Houdt u rekening met enige verkeershinder.
Meer informatie kunt u vinden op www.Staatscourant.
nl en onze website www.baarle-nassau.nl onder
bekendmakingen.
Openbare besluitenlijst College
van Burgemeester en Wethouders
7 oktober 2014
Bestemmingsplan Nassauveste.
Op een perceel langs de Parallelweg ontwikkelt de
CPO groep Baarle Bouwt Collectief samen met de
gemeente de nieuwe woonwijk Nassauveste. Ten
behoeve hiervan is een bestemmingsplan opgesteld
dat nu de formele procedure in moet gaan. In verband met de geluidsbelasting van de Parallelweg
zal ook een Hogere Grenswaard Geluid vastgesteld
moeten worden. Het college wordt gevraagd hierover
een besluit te nemen.
Het college besluit:
1. In te stemmen met de weerlegging van de vooroverlegreacties op het voorontwerpbestemmingsplan;
2. Het onderdeel kwaliteitsverbetering van het landschap nader in te vullen tijdens de tervisielegging
van het ontwerpbestemmingsplan;
3. In te stemmen met het op basis van artikel 1.1
juncto bijlage I (punt 3.1) Crisis- en herstelwet en
artikel 3.8 Wet ruimtelijke ordening in procedure
brengen van het ontwerpbestemmingsplan (na
aanpassing conform. voorstel);
4. In te stemmen met het ter visie leggen van het
ontwerpbesluit Hogere Grenswaarde Geluid.
Officiële berichten
Wet milieubeheer
intrekking milieubeheervergunning
Burgemeester en wethouders van Baarle-Nassau
geven er kennis van, dat zij besloten hebben om
de aan:
2014-2003 J.A.F. Peerden, Nieuwe Strumptse Baan
3, 5113 BZ te Ulicoten op 16 mei 2011
verleende omgevingsvergunning voor de
inrichting gelegen aan Nieuwe Strumptse
Baan 3 te Ulicoten gedeeltelijk in te trekken.
Bekendmaking van het besluit heeft plaatsgevonden
door toezending aan de aanvrager.
Aanvraag, besluit en bijbehorende stukken liggen
vanaf 13 oktober 2014 gedurende zes weken ter
inzage bij de afdeling Ruimtelijke zaken, cluster
Bouwen en Milieu van de gemeentesecretarie, op
werkdagen van 09.00 tot 12.30 uur en op woensdag
van 13.30 tot 17.00 uur. Desgewenst kunt u ook
op maandag in de gemeenschappelijke bibliotheek,
Pastoor de Katerstraat 7 te Baarle-Nassau de stukken inzien en vrijdag van 13.30 tot 20.00 uur en op
zaterdagmorgen van 10.00 tot 12.00 uur. U dient
hiervoor een afspraak te maken met de afdeling
Ruimtelijke zaken, cluster Bouwen en Milieu (telefoon 013-5075200).
Tegen het besluit kan bezwaar worden ingediend bij
het college van Burgemeester en Wethouders van de
gemeente Baarle-Nassau. De termijn voor het indienen van een bezwaarschrift bedraagt zes weken. De
bezwaartermijn vangt aan met ingang van de dag
na de dag waarop het besluit ter inzage is gelegd
(zie hierboven). Bezwaar kan worden ingesteld door
belanghebbende.
Vaststelling bestemmingsplan
Molenbaan - Pastoor de Katerstraat
Burgemeester en wethouders maken ter voldoening
aan artikel 3.8 lid 3 Wro bekend dat de gemeenteraad op 24 september 2014 het bestemmingsplan Molenbaan ongewijzigd heeft vastgesteld. Dit
bestemmingsplan schept het planologisch kader
voor de realisatie twee woningen aan de Molenbaan
(tussen 6 en 8) en twee woningen aan de Pastoor de
Katerstraat (ter plaatse van 21), die zijn toegekend
binnen het Beleidskader kleinschalige bouwinitiatieven.
Het vastgestelde bestemmingsplan en bijbehorende
stukken liggen met ingang vanaf 13 oktober 2014
voor de duur van 6 weken voor eenieder ter inzage.
De digitale stukken kunnen geraadpleegd worden via
www.baarle-nassau.nl > bestemmingsplannen. De
papieren stukken liggen ter inzage in het gemeentehuis. Het gemeentehuis is gevestigd aan Singel
1 te Baarle-Nassau en is geopend op werkdagen
van 9.00-12.30u en op woensdagmiddag van 13.3017.00u. Voor inzage op het gemeentehuis buiten
deze openingstijden of voor nadere informatie kunt
u contact opnemen met de heer Keijsers van de
afdeling Ruimtelijke Zaken, via telefoonnummer 0135075200.
Tijdens bovengenoemde inzage termijn van 6 weken
kan een beroepsschrift ingediend worden tegen het
vastgestelde plan bij de Afdeling Bestuursrechtspraak
van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA
’s-Gravenhage. Beroep kan worden ingesteld door:
• Degene die met betrekking tot het ontwerpbestemmingsplan tijdig zijn zienswijze bij de gemeenteraad heeft ingediend.
• Een belanghebbende die kan aantonen dat hij
redelijkerwijs niet in staat is geweest om tijdig een
zienswijze bij de gemeenteraad in te dienen.
Degene die beroep heeft ingesteld kan gedurende
de beroepstermijn bij de voorzitter van de Afdeling
Bestuursrechtspraak van de Raad van State een
verzoek doen tot het treffen van een voorlopige
voorziening.
Het besluit tot vaststelling treedt in werking daags
na afloop van de beroepstermijn. Indien binnen de
beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State is ingediend, treedt
het besluit tot vaststelling niet in werking voordat op
dat verzoek is beslist.
Baarle-Nassau, 10 oktober 2014
Burgemeester en wethouders van Baarle-Nassau
Hogere Grenswaarde geluid
Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij
op 12 augustus 2014 besloten hebben een Hogere
Grenswaarde geluid vast te stellen voor de bouw van
2 woningen aan de Molenbaan en 2 twee woningen
aan de Pastoor de Katerstraat. Deze procedure
hoort bij het bestemmingsplan Molenbaan-Pastoor
de Katerstraat dat het planologisch kader schept
voor de bouw van deze woningen. Het gaat om de
volgende hogere waarden:
- 54 dB voor de 2 woningen aan de Molenbaan;
- 60 dB voor de 2 woningen aan de Pastoor de
Katerstraat.
Dit bestemmingsplan is op 24 september 2014 door
de gemeenteraad vastgesteld. Het besluit Hogere
Grenswaarde Geluid en bijbehorende stukken liggen met ingang van 13 oktober 2014 voor de duur
van 6 weken voor eenieder ter inzage. De digitale stukken kunnen geraadpleegd worden via www.
baarle-nassau.nl > bestemmingsplannen > bestemmingsplan Molenbaan-Pastoor de Katerstraat. De
papieren stukken liggen ter inzage in het gemeentehuis. Het gemeentehuis is gevestigd aan Singel
1 te Baarle-Nassau en is geopend op werkdagen
van 9.00-12.30uur en op woensdagmiddag van
13.30-17.00uur. Voor inzage op het gemeentehuis
buiten deze openingstijden of voor nadere informatie
kunt u contact opnemen met de heer Keijsers van
de afdeling Ruimtelijke Zaken, via telefoonnummer
013-5075200.
Tijdens bovengenoemde inzage termijn van 6 weken
kan een beroepsschrift ingediend worden tegen het
besluit Hogere Grenswaarde geluid bij de Afdeling
Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus
20019, 2500 EA ’s-Gravenhage. Beroep kan worden
ingesteld door:
• Een belanghebbende die kan aantonen dat hij
redelijkerwijs niet in staat is geweest om tijdig een
zienswijze bij het college in te dienen.
Degene die beroep heeft ingesteld kan gedurende
de beroepstermijn bij de voorzitter van de Afdeling
Bestuursrechtspraak van de Raad van State een
verzoek doen tot het treffen van een voorlopige
voorziening.
Het besluit Hogere Grenswaarde geluid treedt in werking daags na afloop van de beroepstermijn. Indien
binnen de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening bij de voorzitter van de Afdeling
bestuursrechtspraak van de Raad van State is ingediend, treedt het besluit niet in werking voordat op dat
verzoek is beslist.
Verleende vergunningen/ontheffingen/
toestemmingen ingevolge APV
en bijzondere wetten
Verleende toestemmingen
-Toestemming verleend aan Wandelclub De
Ravelse Wandelaars voor het houden van een
wandeltocht (voor zover deze plaatsvindt op
grondgebied van de gemeente Baarle-Nassau) op
zaterdag 11 oktober 2014.
- Toestemming verleend aan Wielervereniging “De
Haaibikers” voor het houden van een mountainbiketocht (voor zover deze plaatsvindt op grondgebied van de gemeente Baarle-Nassau) op zondag
12 oktober 2014.
Deze toestemmingen liggen voor iedereen ter inzage
in het gemeentehuis van Baarle-Nassau, cluster
Bouwen en Milieu, telefonisch bereikbaar op 0135075200.
Ontvangen sloopmelding
Het college van burgemeester en wethouders van de
gemeente Baarle-Nassau maakt bekend dat het in
het kader van het Bouwbesluit 2012 de navolgende
sloopmelding heeft ontvangen:
Veldbraak ong. (Bedafse Heidepad), 5111 HH
te Baarle-Nassau, (SM 2014-0027), 29 september
2014. Het verwijderen en afvoeren van zwerfasbest
in het openbaar gebied.
Ontwerp omgevingsvergunning(en)
Het college van burgemeester en wethouders van
de gemeente Baarle-Nassau maakt bekend dat de
volgende ontwerp-omgevingsvergunning ter inzage
wordt gelegd.
Oordeelsestraat 13, 5111 PB te Baarle-Nassau, (UV
2014-0062), 6 oktober 2014,
Milieuactiviteit: het veranderen van de inrichting.
Bovengenoemd besluit volgt de uitgebreide procedure.
Vanaf 13 oktober 2014 liggen het ontwerpbesluit,
de aanvraag en bijbehorende stukken ter inzage. U
kunt de stukken inzien in het gemeentehuis tijdens de
openingstijden. Binnen zes weken na de dag waarop
het ontwerpbesluit ter inzage is gelegd kan eenieder
schriftelijk of mondeling gemotiveerde zienswijzen
tegen het ontwerpbesluit indienen. Schriftelijke zienswijzen dienen te worden gericht aan het College van
Burgemeester en Wethouders, Postbus 105, 5110
AC Baarle-Nassau.
Informatie en publicaties van de gemeente Baarle-Nassau
Informatie en publicaties
Verleende omgevingsvergunningen
Het college van burgemeester en wethouders van de
gemeente Baarle-Nassau heeft de volgende omgevingsvergunningen verleend.
Onderstaande besluiten zijn tot stand gekomen
via de reguliere procedure.
Generaal Maczeklaan 19, 5111 XA, te BaarleNassau, (OV 2014-0087), 6 oktober 2014,
Kapactiviteit: kappen van 6 bomen i.v.m. afsterven
van 1 boom en renovatie voor- en achtertuin;
Kievit 1a, 5111 HD, te Baarle-Nassau, (OV
20140081), 6 oktober 2014,
Inritactiviteit: het verharden van een bestaande inrit
en het aanleggen van een inrit;
Dorpsstraat 1, 5113 TC, te Ulicoten, (OV 20140071), 2 oktober 2014,
Bouwactiviteit: het legaliseren van het herbouwen
van een schuur
Beemdendreef 4, 5113 CD, te Ulicoten, (OV 20140030), 2 oktober 2014,
Bouwactiviteit: het oprichten van een machineberging;
Milieuactiviteit: milieuneutraal veranderen van de
inrichting.
Belanghebbenden kunnen binnen zes weken (vanaf
de dag volgend op bovengenoemde verzenddatum),
op grond van de Algemene wet bestuursrecht een
gemotiveerd bezwaarschrift bij het college indienen.
Informatie en publicaties van de gemeente Baarle-Nassau