Financiële toestand 2014 - Provincie West

Provincie West-Vlaanderen
Koning Leopold III-laan 41
8200 Sint-Andries
NIS-code: 30000
Beleidsnota bij het budget 2014:
Financiële toestand
2014
BN3
189
190
1. Inhoud en betekenis
De financiële toestand van het budget gaat na in hoeverre het budget spoort binnen de financiële grenzen van het meerjarenplan. Er zijn twee financiële
grenzen bepalend voor het meerjarenplan:
a) Een financieel toestandsevenwicht (= evenwicht op de korte termijn):
Deze voorwaarde is bedoeld om op de korte termijn (periode van één jaar) te zorgen voor een financieel evenwicht. Als gesteld wordt dat het
resultaat op kasbasis per financieel boekjaar groter is dan of gelijk en nul dan wil dat zeggen dat het bestuur tijdens het boekjaar meer geld overhoudt
dan het heeft uitgegeven (of plant uit te geven). Technisch vertaald is dan het budgettaire resultaat verminderd met de bestemde gelden groter dan
of gelijk aan nul. Het budgettair resultaat is de som van alle ontvangsten verminderd met alle uitgaven en verhoogd met het gecumuleerd budgettair
resultaat van het voorbije jaar. Het nettoresultaat van ontvangsten en uitgaven dus. Daarvan worden de bestemde gelden afgetrokken. Bestemde
gelden zijn die middelen die het bestuur als ware reserveert voor toekomstige uitgaven.
b) Een financieel structureel evenwicht (= evenwicht op de lange termijn):
De tweede voorwaarde stuurt aan op een financieel evenwicht op de lange termijn (gedurende de beleidsperiode). Het wordt aangetoond als de
autofinancieringsmarge van het laatste financieel boekjaar waarop de financiële nota van het meerjarenplan betrekking heeft groter dan of gelijk is
aan nul. De autofinancieringsmarge wordt berekend door het verschil te nemen van het deel van de ontvangsten en uitgaven uit de exploitatie dat
gebruikt kan worden voor de vereffening van de netto periodieke leningsuitgaven. Anders gezegd, de autofinancieringsmarge is het verschil tussen de
middelen die beschikbaar zijn om leningen af te lossen (het financieel draagvlak kan je stellen) en het bedrag dat nodig is om de lopende en geplande
netto periodieke leningsuitgaven te vereffenen. Een positief resultaat betekent met andere woorden dat het bestuur meer middelen genereert (of
overhoudt) dan nodig is om haar leningsuitgaven te voldoen. En dus is er marge om zelf nieuwe investeringen te financieren of om bijkomende
leningen aan te gaan en de hieruit voortvloeiende leningslasten te kunnen dragen. De autofinancieringsmarge betekent dus letterlijk de marge
waarbinnen het bestuur in staat is om zelf nieuwe investeringen te financieren (hetzij zelf, hetzij via bijkomende leningen).
De autofinancieringsmarge moet, gelet op de tekst van het artikel enkel maar positief zijn tijdens het laatste financieel boekjaar waarop de financiële
nota betrekking heeft. Een positieve autofinancieringsmarge aan het eind van de beleidsperiode geeft financiële ademruimte voor de volgende
bestuursploeg.
191
Provinciebestuur West-Vlaanderen
Beleidsnota bij het budget: financiële toestand
Budget 2014
192
De financiële toestand bij het budget 2014 geeft een vergelijking van:


Het resultaat op kasbasis in het budget 2014 met het resultaat op kasbasis van het financiële boekjaar in kwestie in het meerjarenplan
De autofinancieringsmarge in het budget 2014 met de autofinancieringsmarge van het financiële boekjaar in kwestie in het meerjarenplan
2. Kengetallen
Gezien het ontwerpbudget 2014 het eerste is binnen het meerjarenplan 2014-2019 stemmen de kengetallen uit het ontwerpbudget en het meerjarenplan
perfect overeen.
De kengetallen met betrekking tot het meerjarenplan 2014-2019 zijn te vinden in de financiële nota van het meerjarenplan.
De kengetallen met betrekking tot het budget 2014 zijn te vinden in de financiële nota van het budget 2014.
193
Provinciebestuur West-Vlaanderen
Beleidsnota bij het budget: financiële toestand
Budget 2014
194