Bijlage 2 Aangepaste begroting Cure 2014

afvalbeheer
Cure afvalbeheer
Begroting 2014
Gemeenschappelijke regeling Cure
November 2013
2
Woord vooraf
Voor u ligt de eerste begroting van de nieuwe gemeenschappelijke regeling Cure. De
gemeenschappelijke regeling Cure is opgericht op 30 januari 2013. Zij verzorgt vanaf 1 januari 2014
het afvalbeheer voor de gemeenten Eindhoven, Geldrop-Mierlo en Valkenswaard.
Deze begroting is tot stand gekomen door aanvulling en wijziging van de ontwerpbegroting die op 20
juni 2013 is vastgesteld door het algemeen bestuur van Cure. De begroting behelst de
werkzaamheden van de gemeenschappelijke regeling Cure in opdracht van de drie gemeenten. Voor
de gemeenschappelijke regeling (GR) verzorgt Cure Uitvoeringsdienst B.V. de uitvoering van de
inzameling. Voorliggende begroting is de begroting van de GR waarbij de begrote cijfers van de
uitvoering van de inzameling door de B.V. ook zijn opgenomen.
De gemeenschappelijke regeling is de opvolger van de gemeenschappelijke regeling Centrum
Reiniging Eindhoven en Omgeving (CURE) die een publiek-private samenwerking (PPS) was van de
drie gemeenten en de RRD BV, een dochterbedrijf van de Van Gansewinkel Groep.
De begroting is gebaseerd op:
• de ontwerpbegroting van juni 2013;
• zienswijzen van de gemeenten op de ontwerpbegroting;
• efficiencytaakstelling van 3 % op de kosten van inzameling ten opzichte van de ontwerpbegroting;
• het liquidatieplan van de gemeenschappelijke regeling CURE dat na bespreking in de drie
gemeenteraden op 30 januari 2013 door het bestuur van CURE is vastgesteld;
• afspraken tussen de gemeenten en Cure inzake overheveling van werkzaamheden, formatie
budgetten en activa van gemeenten naar Cure;
• actualisatie van financiële gegevens door de gemeenten voor 2014 van de verwerkingslasten van
afval en beheer van activa;
• aanbesteding van het extern management van Cure Uitvoeringsdienst B.V.;
• financiering van bestaande en nieuwe leningen.
Ir. J.B. Helms
Voorzitter van de gemeenschappelijke regeling Cure
november 2013
3
4
Inhoudsopgave
1.
Inleiding
2.
2.1
2.2
2.3
2.3.1
2.3.2
2.3.3
2.3.4
Programmaplan
Wat willen we bereiken?
Wat gaan we daarvoor doen?
Wat mag het ons kosten
De totale lasten en baten
Van Ontwerpbegroting naar Begroting
Activiteitenbegroting 2014
Lasten en baten op de gemeentebegrotingen
3
3
4
5
6
6
8
10
3.
3.1
3.2
3.3
3.4
3.4.1
3.4.2
3.4.3
3.4.4
3.4.5
3.4.6
3.4.7
3.4.8
3.5
Paragrafen
Weerstandsvermogen en risicobeoordeling
Onderhoud kapitaalgoederen
Financiering
Bedrijfsvoering
Inleiding
Personeel en organisatie
Kwaliteitszorg
Administratieve organisatie
ICT
Innovatie in aanschaf voertuigen
Inkoop
Communicatie
Verbonden partijen
11
11
12
12
13
13
13
15
15
15
15
15
16
16
4.
4.1
4.2
4.2.1
4.2.2
Financiële begroting
Lastensoorten Cure 2014
Meerjarenramingen
Meerjarenraming exploitatie afvalbeheer
Meerjarenraming Investeringen
17
18
20
20
21
BIJLAGE I
BIJLAGE II
BIJLAGE III
BIJLAGE IV
BIJLAGE V
BIJLAGE VI
BIJLAGE VII
BIJLAGE VIII
Begroting Cure Uitvoeringsdienst B.V.
I.1 Lastensoorten
I.2 Investeringen en kapitaallasten
I.3 Meerjareninvesteringsraming
I.4 Activiteiten
Tabel Van Ontwerpbegroting naar Begroting
Investeringen en kapitaallasten
Financiering
Beginbalans gemeenschappelijke regeling Cure
EMU-saldo
Overzicht interne/externe wet- en regelgeving
Bedrijfsafval gemeente Eindhoven
1
23
23
25
27
28
29
31
34
35
36
37
38
5
6
1. Inleiding
De begroting 2014 is de eerste begroting van de nieuwe gemeenschappelijke regeling Cure. De
gemeenten Eindhoven, Geldrop-Mierlo en Valkenswaard hebben de afvalbeheerstaken zoals bedoeld
in de artikelen 10.21 en 10.22 van de Wet milieubeheer (inzameling van huishoudelijk afval1 en
ketenregie) in deze gemeenschappelijke regeling (GR) ondergebracht. Deze regeling is op 30 januari
2013 in werking getreden en de organisatie zal per 1 januari 2014 operationeel zijn. De begroting
betreft het product Afval dat in de verschillende programma’s uit de programmabegrotingen van de
deelnemende gemeenten is terug te vinden.
Tabel 1. Gemeentelijke Programmabegrotingen en het product Afval
Gemeente
Eindhoven
Programma
08 Ruimtelijk
Geldrop-Mierlo
11 Milieu en Afval
Valkenswaard
1 Wonen
Onderdeel
Programmaonderdeel
08.5 Milieu
Hoofddoelstelling 3
Afval
Product
Thema Afval
1131201 Afvalverwijdering en
afvalverwerking
Milieu
Cure is de opvolger van de GR Centrum Reiniging Eindhoven en Omgeving (CURE) uit 1999 die op
haar beurt een voortzetting was van een in 1992 ingestelde gemeenschappelijke regeling voor
inzameling van afvalstoffen. De GR CURE uit 1999 is een PPS-constructie waarin naast de
genoemde gemeenten ook de Regionale Reinigingsdienst RRD BV deelnam. De RRD BV is een
dochteronderneming van de Van Gansewinkel Groep.
De gemeenteraden van Eindhoven en Geldrop-Mierlo hebben medio 2009 besloten tot het aangaan
van een nieuw samenwerkingsverband. In 2012 hebben de colleges van B&W van Eindhoven,
Geldrop-Mierlo en Valkenswaard gekozen voor een gemeenschappelijke regeling met daarbij een
eigen besloten vennootschap voor de operationele inzamelingstaken. Cure Uitvoeringsdienst B.V. die
de uitvoering van de inzameling verzorgt, is als vennootschap een 100% dochteronderneming van de
gemeenschappelijke regeling. De gemeenschappelijke regeling en de besloten vennootschap vormen
een fiscale eenheid. In december 2012 hebben de gemeenteraden de colleges toestemming gegeven
tot het aangaan van de nieuwe regeling. Tegelijkertijd hebben de raden het liquidatieplan voor de
bestaande regeling CURE besproken en hebben zij ingestemd met het concept-opheffingsbesluit. Het
bestuur van CURE heeft op 30 januari 2013 unaniem het liquidatieplan vastgesteld en het
opheffingsbesluit genomen. De GR CURE blijft tot en met 31 december 2013 operationeel op het vlak
van afvalinzameling in de drie gemeenten.
De gemeenschappelijke regeling Cure (hierna: Cure) heeft als doel het door middel van een openbaar
lichaam behartigen van de belangen van – en het tot stand brengen van een samenwerking tussen –
de aan de regeling deelnemende gemeenten op het terrein van het beheer van huishoudelijke
afvalstoffen afkomstig uit de deelnemende gemeenten en de daarmee samenhangende taken, een en
ander met inachtneming van de Wet milieubeheer en van het door de overheid gevoerde
afvalstoffenbeleid.
1
En daarmee qua samenstelling, volume en wijze van aanbieden vergelijkbaar bedrijfsafval.
1
De gemeenschappelijke regeling kan daarnaast van één of meer deelnemende gemeenten en in
samenhang daarmee van andere gemeenten en organisaties, opdrachten aannemen om belangen te
behartigen.
Cure heeft tot uitvoerende taak:
- de zorg van de inzameling, het vervoer en de eventuele opslag van afvalstoffen, een en ander als
bedoeld in de artikelen 10.21, lid 1 en 10.22, lid 1 van de Wet milieubeheer, met inachtneming van
nadere regelgeving en besluitvorming van de betrokken gemeenten gebaseerd op de
desbetreffende wettelijke bepalingen;
- de zorg voor het beheer van huishoudelijke afvalstoffen, als bedoeld in titel 10.4 van de Wet
milieubeheer voor zover deze aan de gemeente is opgedragen;
- het vermarkten van afvalstoffen;
- klachtenafhandeling.
Daarnaast heeft Cure tot taak:
- technische advisering inzake afvalbeleid, afvalinzameling en afvalverwerking aan de gemeenten;
- fungeren als kenniscentrum op het terrein van afval, gericht op het optimaal vermarkten van afval
en het bevorderen dat afval weer als grondstof kan worden ingezet;
- ontwikkeling van projecten inzake afvalbeheer;
- registratie en administratieve verwerking inzake afvalbeheer;
- verzorgen van rapportages aan de gemeenten en aan nationale instanties (zoals het CBS).
Cure verzorgt haar eigen ondersteuning van de bedrijfsvoering (financiën, personeel en organisatie,
ICT, Inkoop, administratie).
Cure ‘ontzorgt’ de deelnemende gemeenten op het vlak van afvalbeheer. De gemeenten blijven zelf
verantwoordelijk voor het afvalbeleid, de afvalstoffenverordening en het opleggen en innen van de
afvalstoffenheffing of reinigingsheffing.
De begroting is opgesteld volgens de regels van het Besluit Begroting en Verantwoording provincies
en gemeenten (BBV). De inhoudelijke kaders voor de begroting zijn:
• de genoemde programma’s van de meerjarige programmabegrotingen van de gemeenten
Eindhoven, Geldrop-Mierlo en Valkenswaard;
• de milieubeleidsplannen of afvalstoffenplannen van de gemeenten (en de doorwerking daarin
van het tweede landelijke afvalplan – LAP2).
2
2. Programmaplan
De nieuwe gemeenschappelijke regeling Cure levert een bijdrage aan de realisatie van de
doelstellingen op het vlak van afvalbeheer zoals die in de programmabegrotingen van de drie
deelnemende gemeenten Eindhoven, Geldrop-Mierlo en Valkenswaard (hierna: de gemeenten) staan
vermeld.
2.1. Wat willen we bereiken?
De doelstelling voor Cure is het bieden van een goede afvalinzamelservice aan de aanbieders van
afval in de deelnemende gemeenten en het bijdragen aan een betere afvalscheiding en aan reductie
van de hoeveelheid restafval tegen zo laag mogelijke kosten voor de burger.
Drie leidende begrippen voor Cure zijn op grond van het beleid van de gemeenten:
• Milieu (beperking van de hoeveelheid restafval en dus zoveel mogelijk afval gescheiden
inzamelen en beperking van de milieubelasting);
• Service (gemak voor de voor de aanbieders van afval – burgers en een aantal bedrijven);
• Kosten (zo laag mogelijke kosten voor de burger).
Wat willen we bereiken in 2014?
De doelstellingen en beoogde effecten van het gemeentelijk afvalbeleid staan aangegeven in de
gemeentebegrotingen. De gemeenten geven daarin aan te streven naar optimalisering van
afvalscheiding en bevordering van hergebruik van afval tegen zo laag mogelijke kosten. Het doel van
Cure is uitvoering te geven aan het afvalbeleid van de gemeenten. In 2014 willen wij met Cure daarom
werken aan verdere verbetering van scheiding en hergebruik van afvalstromen die moeten leiden tot
een reductie van de hoeveelheid restafval (in kg per inwoner). Naast uitvoering zullen wij daartoe ook
goed doordachte voorstellen aan de deelnemende gemeenten voorleggen.
Van de gemeenten hebben wij de opdracht om in 2014 de huidige lasten voor de afvalinzameling te
beperken. Ook de overige afvalbeheerslasten willen wij met in achtneming van contractuele afspraken
zoveel mogelijk beperken. Er zijn steeds meer mogelijkheden om de verwerkingslasten te
verminderen en zelfs om te zetten in opbrengsten. Daarop willen wij actief inspelen en voorstellen aan
de gemeenten voorleggen.
In 2014 willen we stappen zetten in de ontwikkeling van Cure als organisatie die conform artikel 4 van
de gemeenschappelijke regeling voor de deelnemende gemeenten de regie heeft over de afvalketen
van inzameling en beheer, waarbij de inzameling in eigen beheer is en de verwerking door andere
organisaties wordt gedaan. Daarmee wordt vanuit één gezamenlijk punt de regie gevoerd op het
afvalbeheer in de drie gemeenten.
Effectindicatoren voor Cure (inclusief de B.V.):
• Het scheidingspercentage is hoger (5 %-punt) dan het gerealiseerde scheidingspercentage in
2012.
• De gemeenten zijn tevreden over de wijze waarop Cure het afvalbeheer uitvoert en waarderen dit
als ruim voldoende tot goed.
• De lasten van afvalinzameling worden jaarlijks gereduceerd met 3 tot 4 % in de periode tot 2017;
3
2.2. Wat gaan we daarvoor doen?
Cure Uitvoeringsdienst B.V. zamelt gedurende het gehele jaar voor Cure afval en afvalstromen in
conform de bestekken van de deelnemende gemeenten: door ophalen van afvalzaken en lediging van
minicontainers en verschillende typen verzamelcontainers en door het beheer van de vier
milieustraten in het verzorgingsgebied. De hieronder te noemen prestaties zijn van toepassing op
Cure, zowel de gemeenschappelijke regeling als de B.V.
De activiteiten worden vastgelegd in een werkprogramma. Om de hoeveelheid restafval te reduceren,
zijn verschillende inzamelsystemen beschikbaar. Deels verkeren deze nog in een experimenteel
stadium. Op verschillende plekken in Nederland wordt daarmee ervaring opgedaan. Die ervaringen
worden door Cure in combinatie van ervaringen uit de eigen gemeenten gebruikt voor het doen van
voorstellen aan de gemeenten om tot verbetering van de eigen inzamelsystemen te komen. Veel
inzamelsystemen zijn erop gericht om het gedrag van bewoners te beïnvloeden en ze te bewegen tot
meer en betere scheiding aan de bron. Invoering van de systemen in (delen) van de gemeenten vergt
daarom ook goede communicatie met bewoners.
Hoe gaan we dat doen?
Cure opereert binnen de beleidskaders van de deelnemende gemeenten en de prioriteiten van de
gemeenten. De staf van Cure heeft als opdracht om binnen de kaders die de gemeenten hebben
gesteld, te zoeken naar de verbetering van verwerkingsmogelijkheden voor de diverse afvalstoffen
tegen zo laag mogelijke kosten. De staf adviseert de gemeenten over de beleidskaders en over de
uitwerking en uitvoering van de beleidskaders. Cure Uitvoeringsdienst B.V. verzorgt de inzameling en
transport en het beheer van de milieustraten.
Prestatie-indicatoren voor Cure:
• Het afval wordt ingezameld volledig conform de bestekken van de deelnemende gemeenten en
de dienstverleningsovereenkomsten van de gemeenten met Cure.
• Cure levert tijdig financiële en afvalrapportages aan gemeenten en relevante landelijke
instellingen op het vlak van afvalinformatievoorziening.
• Er is tevredenheid van burgers over afvalinzameling (rapportcijfer minstens een 7):
-a dienstverlening aan de burger bij inzameling;
-b kwaliteit en bereikbaarheid van afvalbrenggelegenheden;
-c kwaliteit van de informatie over afvalinzameling.
• Cure realiseert in 2014 een besparing van 3 % op de inzamelkosten.
Hoe gaan we verantwoorden?
Vanaf 2014 zijn inzameling en regie op inzameling en verwerking ondergebracht in één organisatie.
De kennis op het vlak van afvalinzameling en verwerking kan zo worden afgestemd. Beleid en
uitvoering kunnen dichter bij elkaar worden gebracht.
Wat zijn de indicatoren aan de hand waarvan kan worden getoetst of Cure succesvol is op het vlak
van afvalbeheer? Voorgesteld wordt om in aanvulling van bovengenoemde effectindicatoren en
prestatie-indicatoren in elk geval de volgende indicatoren te hanteren:
•
•
•
•
hoeveelheid ingeleverd afval (in kg per inwoner);
hoeveelheden deelstromen voor hergebruik (in eenheden per persoon);
waarvan hoeveelheid restafval (in kg per inwoner);
het gerealiseerde scheidingspercentage (in het LAP II bepaalde doel is 65 %);
4
•
•
•
de samenstelling van het restafval: aandeel van herbruikbare deelstromen;
inzamelingslasten (€ per aansluiting)
o en in vergelijking met andere gemeenten;
verwerkingslasten afval (€ per inwoner).
De indicatoren worden het eerste jaar nog per gemeente bepaald omdat de startsituatie voor een
aantal indicatoren per 1 januari 2014 verschillend is en gemeenten verschillende
beleidsuitgangspunten hebben.
In het jaarverslagen en de jaarrekeningen van de Gr Cure en Cure Uitvoeringsdienst B.V. worden de
resultaten per gemeente gepresenteerd. De deelnemende gemeenten kunnen in hun begrotingen en
rapportages aanvullende criteria hanteren. De financiële verantwoording aan de gemeenten vindt
conform de Financiële beheers- en controleverordening van Cure meerdere keren per jaar plaats in
aansluiting op de P&C-cyclus van de gemeenten.
Cure levert de informatie voor de indicatoren. De waardering van de burgers wordt gemeten in
enquêtes die door gemeenten (Eindhoven) of voor gemeenten worden uitgevoerd door organisaties
(bijv. waarstaatjegemeente.nl.)
2.3. Wat mag het ons kosten?
Deze en de volgende paragraaf geven de lasten weer van de activiteiten op het vlak van afvalbeheer
voor de gemeenschappelijke regeling en voor de deelnemende gemeenten voor het boekjaar 2014.
De activiteitenbegroting in tabel 4 in paragraaf 2.3.3 is gebaseerd op de uitgangspunten die in
hoofdstuk 4 staan genoemd.
De kosten of lasten van activiteiten variëren per gemeente. Het aantal inwoners en het aantal
aansluitingen is hierbij een bepalende factor.
Tabel 2. Aantal inwoners en aansluitingen van de Cure-gemeenten
Gemeenten
Eindhoven
Geldrop-Mierlo
Valkenswaard
Totaal
Aantal inwoners
218.433
38.785
30.666
286.566
Aantal aansluitingen
99.258
17.010
13.747
128.953
5
2.3.1 De totale lasten en baten
Onderstaande tabel geeft de totale lasten en baten van Cure per deelnemende gemeente.
Tabel 3 Totaaloverzicht Baten en Lasten
Baten-Lasten
Inzamellasten: bijdrage
aan Cure
Uitvoeringsdienst B.V.
Totale Lasten
Totale Baten
Saldo
Bijdragen van
gemeenten
Saldo
Cure
Eindhoven
Geldrop-Mierlo
Valkenswaard
9.875.644
24.318.280
3.056.626
21.261.654
6.860.010
18.486.944
1.909.062
16.577.882
1.600.369
2.884.755
648.064
2.236.691
1.415.266
2.946.582
499.500
2.447.082
21.261.654
-
16.577.882
0
2.236.691
0
2.447.082
0
2.3.2. Van Ontwerpbegroting naar Begroting
In de Ontwerpbegroting van juni 2013 zijn de bedragen voor de activiteiten en producten beperkt tot
de cijfers die betrekking hebben op de uitvoering van de afvalinzameling en het beheer van
milieustraten. Die cijfers zijn gebaseerd op de cijfers van de begroting voor 2013 van de PPS
Gemeenschappelijke regeling CURE. Om van Ontwerpbegroting naar Begroting te komen is een
aantal wijzigingen doorgevoerd.
Bij de wijziging van de begroting van juni 2013 zijn betrokken:
• zienswijzen van de gemeenten op de ontwerpbegroting;
• afspraken tussen Cure en de gemeenten inzake overheveling van werkzaamheden, formatie
budgetten en activa van gemeenten naar Cure;
• actualisatie van financiële gegevens door de gemeenten voor 2014 op het vlak van verwerking
van afvalstoffen en beheer van activa die tot en met het boekjaar 2013 zijn opgenomen op de
gemeentelijke begrotingen.;
• aanbesteding van onderdelen van de werkzaamheden van de Cure (specifiek het externe
management van Cure Uitvoeringsdienst B.V.);
• invoering van alternerend inzameling ter vervanging van inzameling met duobakken in
Valkenswaard;
• lasten van voortzetting van bestaande leningen en van nieuwe leningen voor:
o overname van activa van gemeenten
o nieuwe investeringen in activa (voertuigen en inzamelmiddelen);
• omzetting van de begroting voor afvalinzameling voor Valkenswaard (ontvlechting van
inzamelingslasten en verwerkingslasten);
• toepassing van kostprijsmethodiek voor alle drie gemeenten in plaats van fixed price voor de
gemeenten Eindhoven en Valkenswaard;
• gebruik van voorlopige realisatiecijfers van PPS CURE voor de eerste drie kwartalen van 2013 in
plaats van de voor 2014 geïndexeerde cijfers van de begroting 2013 van PPS CURE;
• efficiencytaakstelling van 3 % op de lasten van inzameling;
6
•
opname in de exploitatie van de begroting van een bijdrage aan Cure Uitvoeringsdienst B.V. voor
de kosten van de inzameling en presentatie van de specificatie van de lasten per lastensoort en
activiteit van Cure Uitvoeringsdienst B.V. in Bijlage I conform de BBV-vereisten.
In Bijlage II zijn de cijfers uit de ontwerpbegroting van juni 2013 afgezet tegen de cijfers van de
activiteitenbegroting uit de volgende paragraaf waarbij de bijdrage aan de B.V. voor de inzameling is
opgenomen per activiteit.
Enkele punten lichten we toe.
In de voormalige samenwerking in de PPS CURE waren er verschillen in de toegepaste
begrotingssystematiek. In de wijziging op de ontwerpbegroting van juni 2013 zijn de verschillen tussen
de gemeenten weggenomen en is voor alle drie gemeenten begroot op basis van kostprijs.
In de ontwerpbegroting waren voor de gemeente Valkenswaard de verwerkingslasten en opbrengsten
van een aantal deelstromen al in de inzamellasten verwerkt. Voor de andere twee gemeenten was dat
niet het geval. Dat is in de begrotingswijziging aangepast. Daardoor zijn de inzamellasten van
Valkenswaard zoals die zijn opgenomen in de B.V. (zie Bijlage I) hoger geworden. Daartegenover
staan hogere baten van verwerking van enkele afvalstromen voor de gemeente Valkenswaard.
De invoering van alternerend inzameling in Valkenswaard is verwerkt in de begroting van de B.V. (zie
Bijlage I). Het efficiencyvoordeel daarvan is verwerkt en de resultaten keren bij de rekening 2014
terug. In deze begroting is geen rekening gehouden met een eventueel boekwaardeverlies bij verkoop
van de huidige duobakwagens, die niet meer in de Cure-gemeenten gebruikt worden. Getracht wordt
dit verlies te voorkomen of te beperken.
In de begroting zijn naast inzamelactiviteiten die ook al in de ontwerpbegroting stonden, activiteiten
overgenomen van de begrotingen van de gemeenten (verwerking, overig transport, bestuur en
management en beheer). Deze lasten en baten waren niet opgenomen in de ontwerpbegroting omdat
de cijfers afkomstig zijn van de deelnemende gemeenten en ten tijde van de vaststelling van de
ontwerpbegroting nog niet beschikbaar waren.
Het jaar 2014 is een overgangsjaar. Dit geldt met name voor de activiteiten, activa en budgetten die
overgaan van de gemeenten naar Cure. De precieze omvang daarvan is per 1 januari 2014 naar
verwachting nog niet volledig uitgekristalliseerd. Dat is de reden waarom ze niet zijn opgenomen in de
begroting van de B.V. (zie Bijlage I), maar in de begroting van de Gemeenschappelijke regeling.
In deze begroting komen verschillende methodieken van omgaan met kapitaallasten samen. In deze
begroting zijn die verschillen nog niet recht getrokken. Bij de rekening 2014 wordt hierop
teruggekomen. In de begroting 2015 wordt één consistente methodiek gehanteerd voor
afschrijvingstermijnen en rentepercentages, conform de Financiële beheers- en controleverordening
van Cure.
Ook is in een deel van 2014 nog geen sprake van overgang van medewerkers van de gemeenten
naar Cure. Medewerkers worden vanuit de gemeenten gedetacheerd bij Cure. De
detacheringsbedragen wijken af van de reguliere salarislasten en sociale lasten waarmee in 2015 zal
worden gewerkt. De begroting van 2015 zal daarom op onderdelen verschillen van die van 2014.
7
2.3.3. Activiteitenbegroting 2014
Met verwerking van de gegevens die tot op heden uitsluitend onderdeel uitmaakten van de begroting
van de gemeenten Eindhoven, Valkenswaard en Geldrop-Mierlo komt de Activiteitenbegroting voor de
Jaarschijf 2014 er als volgt uit te zien. De inzamellasten welke gemaakt worden door Cure
Uitvoeringsdienst B.V. zijn in Bijlage I, paragraaf I.4 per activiteit gespecificeerd.
Tabel 4. Activiteitenbegroting jaarschijf 2014.
Nr.
Jaarschijf 2014
Cure
Eindhoven
GeldropMierlo
Valkenswaard
Omschrijving activiteit
1.
2.
Bijdrage aan Cure
Uitvoeringsdienst B.V.
(inzamellasten)
Lasten verwerking
Restafval
GFT
Grof huisvuil
Restafval milieustraten
Deelstromen milieustraten
Baten verwerking
Papier
Glas
Kunststoffen
Ferro/non-ferro
3.
4.
5.
Baten overig transport
GFT
Glas
Kunststoffen
Deelstromen milieustaten
Lasten Overig
Inzameling luiers
Sorteeranalyses
Overig
Lasten Staf
Communicatie en advies
Voorbereiding. planvorming en
rapportage
Bestuur en management
9.875.644
6.860.010
1.600.369
1.415.266
7.668.465
1.068.473
79.722
1.352.055
887.627
11.056.342
6.138.768
820.478
79.000
1.352.055
416.022
8.806.323
664.534
100.571
0.722
0
209.605
975.432
865.163
147.424
0
0
262.000
1.274.587
1.751.750
215.300
658.565
383.787
3.009.402
1.188.750
154.300
320.225
245.787
1.909.062
246.000
55.000
252.840
66.000
619.840
317.000
6.000
85.500
72.000
480.500
0
4.000
28.224
15.000
47.224
0
0
0
0
0
0
0
28.224
0
28.224
0
4.000
0
15.000
19.000
40.482
39.454
16.762
96.698
0
15.000
12.611
27.611
40.482
12.454
4.151
57.087
0
12.000
0
12.000
200.000
140.000
32.000
28.000
480.000
160.000
840.000
336.000
112.000
588.000
76.800
25.600
134.400
67.200
22.400
117.600
8
Nr.
Jaarschijf 2014
6.
Lasten vernieuwing beheer
Vervanging duobakken
afschrijvingen
Ondergrondse containers
Onderhoud rolcont. bedr.
Activa die overkomen van
gemeenten
Huurlasten milieustraten
Milieustraten overig
Totaal lasten
Totaal baten
Saldo
Bijdragen van gemeenten
Saldo
Cure
Eindhoven
GeldropMierlo
Valkenswaard
80.700
240.838
53.000
0
167.000
53.000
0
54.738
0
80.700
19.100
0
1.742.058
208.000
125.000
2.449.596
1.730.000
130.000
125.000
2.205.000
2.729
60.000
0
117.467
9.329
18.000
0
127.129
24.318.280 18.486.944
3.056.626 1.909.062
21.261.654 16.577.882
21.261.654 16.577.882
0
0
2.884.755
648.064
2.236.691
2.236.691
0
2.946.582
499.500
2.447.082
2.447.082
0
Toelichting
De bijdrage voor de inzamellasten die ook in de ontwerpbegroting in beeld is gebracht, zijn in deze
begroting apart gehouden (post 1.). Zie Bijlage I. De Activiteiten die onder 6. staan genoemd, zouden
daar in feite ook onder geschaard moeten worden. Daarvoor is in de begroting voor dit overgangsjaar
2014 om praktische redenen en omdat er onvoldoende tijd voor beschikbaar was, niet gekozen. In
2014 zal zich uitkristalliseren wat de lasten zijn van de activa en het daaraan verbonden beheer, die
van de gemeenten overkomen naar Cure. In de begroting voor 2015 zullen die lasten verwerkt zijn in
de bijdrage voor de inzamellasten.
De lasten en baten van verwerking, zijn de lasten en baten die de gemeenten tot en met 2013 betalen
voor verwerking, respectievelijk ontvangen van verwerkers of van Nedvang (voor kunststoffen en
glas). Ook ontvangen gemeenten vervoersvergoedingen van Nedvang. Voor Valkenswaard is ook een
vergoeding van Wecycle opgenomen voor vergoeding transport van elektrische apparaten.
Valkenswaard was de enige gemeente die deze vergoeding apart had opgenomen in haar begroting
van 2013. Bij de ander gemeenten waren die vergoedingen verwerkt in andere baten. In de begroting
2015 zal één methodiek van presentatie worden gehanteerd. De bijdragen van organisaties als
Nedvang (Afvalfonds) en Wecycle worden dan expliciet in beeld gebracht.
In de lasten van de staf (5.) zijn onder Communicatie en advies de lasten opgenomen die in de
gemeentelijke begrotingen stonden vermeld onder voorlichting en afvalkalender en de externe
ondersteuning op verschillende vlakken (technisch, logistiek, management). Aan voorbereiding en
planvorming wordt gewerkt door de medewerkers die in 2014 vanuit de deelnemende gemeenten
worden gedetacheerd bij Cure. Het streven is dat die capaciteit in 2014 zo spoedig mogelijk overkomt
naar Cure, binnen de afspraken die daarover met de gemeenten worden gemaakt.
De staf wordt in 2014 gehuisvest aan de Lodewijkstraat 3 te Eindhoven. Daartoe zal het kantoor ter
plekke moeten worden ingericht. De lasten van de staf die direct gerelateerd zijn aan de inzameling
van afvalstoffen (zoals financiële administratie), zijn in deze begroting om praktische redenen en
vanwege beperkte tijd voor opstelling van de begroting, ondergebracht bij de lasten van de
inzamelactiviteiten.
9
Bestuur en management betreffen de lasten van de secretaris-directeur, het bestuur van Cure en
lidmaatschappen en abonnementen (lidmaatschap NVRD en Midwaste en abonnement Afvalonline).
2.3.4 Lasten en baten op de gemeentebegrotingen
De lasten en baten van de begroting van Cure werken door in de begrotingen van de deelnemende
gemeenten. Naast de lasten en baten van activiteiten van Cure kunnen op de begrotingen van de
gemeenten lasten en baten worden opgenomen die betrekking hebben op de volgende onderwerpen.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Afspraken en contracten met kringloopbedrijven over inzameling van afvalstromen.
Afspraken met verenigingen over inzameling van bijvoorbeeld papier en karton.
Afspraken over vergoedingen voor particuliere initiatieven (bijvoorbeeld van IVN).
Bijdragen van het voormalige SRE inzake RVCS calamiteiten.
Afspraken tussen gemeenten in verband van het voormalige SRE inzake transportlastenverevening voor restafval en gft.
Bijdragen voor het medegebruik van milieustraten.
Poorttarieven bij milieustraten.
Individuele vergoeding voor het ophalen van grof huisvuil.
Afspraken met woningbouwcorporaties over specifieke inzameling van afvalstromen.
Kapitaallasten die niet zijn opgenomen in deze begroting van Cure.
Het gemeentelijk sociaal minimabeleid (kwijtscheldingen en verminderingen).
Aan afvalbeheer gerelateerd beheer van openbare ruimte (onder meer beheer zwerfafval).
Toezicht en handhaving.
Bepaling, vaststelling en inning afvalstoffenheffingen en reinigingsheffingen.
Lasten en baten in relatie tot het BTW compensatiefonds (BCF).
10
3. Paragrafen
In deze begroting van de gemeenschappelijke regeling Cure zijn enkele van de paragrafen die worden
genoemd in het BBV relevant. Het gaat om:
•
•
•
•
•
Weerstandsvermogen en risicobeheersing
Onderhoud kapitaalgoederen
Financiering
Bedrijfsvoering
Verbonden partijen
3.1 Weerstandsvermogen en risicobeheersing
De nieuwe gemeenschappelijke regeling Cure heeft per 1 januari 2014 nog geen weerstandscapaciteit
opgebouwd. De systematiek van kostprijsbegroting biedt daartoe ook geen noodzaak. Voor het eerste
begrotingsjaar 2014 gaat het bestuur van Cure er van uit dat eventuele schommelingen in de
operationele lasten opgevangen kunnen worden binnen de begroting. Schommelingen kunnen tot
uitdrukking komen in de begroting van de B.V. (zie Bijlage I) en daarmee in de bijdrage aan de B.V.
De risico’s betreffen:
•
wijziging in brandstofkosten;
•
wijziging in rentepercentages;
•
fluctuaties in werkbare uren door weersinvloeden;
•
onvoorziene bovenmatige uitval van personeel en/of materieel;
•
prijsschommelingen in de verwerkingstarieven.
Op basis van de resultaten van 2014 kan desgewenst voor de begroting 2016 worden besloten een
weerstandsvermogen op te bouwen zodat Cure in staat is om zelf de risico’s en fluctuaties op te
vangen. Hierover neemt het algemeen bestuur van Cure een aparte beslissing en verwerkt die in de
begroting voor 2016.
Fiscale risico's
Met de overgang de PPS Cure naar Cure en van de gemeenten naar Cure zijn vraagstukken van
overdrachtsbelasting en omzetbelasting gemoeid.
• De gemeenschappelijke regeling Cure en Cure Uitvoeringsdienst B.V. vormen een fiscale
eenheid.
• Ten aanzien van omzetbelasting (BTW) is sprake van Cure als onderneming. Cure brengt BTW
in rekening bij de gemeenten.
• Bij rechtstreekse overdracht van roerende zaken van PPS GR CURE aan Cure wordt op grond
van artikel 37d OB BTW-heffing achterwege blijven.
• Bij de levering van roerende zaken van de gemeenten aan Cure dient in beginsel herziening van
BTW bij het BTW-Compensatiefonds plaats te vinden. Echter er hoeft voor deze roerende zaken
geen herziening plaats te vinden als de levering plaatsvindt na het jaar van ingebruikname. Dit is
bij alle activa aan de orde.
• Ten aanzien van de overdrachtsbelasting wordt uitgegaan van vrijstelling.
11
Verzekering tegen risico's
Overige risico’s (aansprakelijkheid, ziekte etc.) worden door Cure gedekt door afgesloten
verzekeringen.
3.2 Onderhoud kapitaalgoederen
Op grond van de BBV gaat deze paragraaf in op het onderhoudsbeleid en de financiële consequenties
daarvan. Het investeringsplan voor de Gr Cure treft u in Bijlage III.
Voor het onderhoud van kapitaalgoederen is geen voorziening gevormd voor het begrotingsjaar 2014.
Er komen ook geen reserveringen over uit het liquidatieplan PPS CURE. Onderhoud wordt in 2014 ten
laste van het begrotingsjaar 2014 geboekt.
De lasten van investeringen in ICT (hardware en software) maken onderdeel uit van de lasten van
ICT-beheer dat is uitbesteed als onderdeel van het extern management van Cure Uitvoeringsdienst
B.V.
Cure huurt de gebouwen en de gronden van de centrale opslag, stalling en het kantoor, de
milieustraten in Geldrop-Mierlo en Valkenswaard en de gronden van de milieustraten in Eindhoven. In
Eindhoven is het onroerend goed op de milieustraten per 1 januari 2014 eigendom van Cure.
Onderhoudsplan 2014
Met de overname van vaste activa van de milieustraten komen de lasten van het onderhoud aan
activa, voorzieningen, gebouwen en hekwerk van de milieustraten ten laste van de
gemeenschappelijke regeling Cure. Cure draagt zorg voor de uitvoering van het onderhoud aan de
inzamelmiddelen in alle drie gemeenten. Datzelfde geldt voor het onderhoud aan voertuigen.
3.3 Financiering
Cure financiert haar investeringen bij banken. Cure heeft de leningen die de PPS CURE is aangegaan
bij de banken overgenomen tegen dezelfde voorwaarden. Voor nieuwe investeringen worden in 2014
nieuwe leningen afgesloten bij de banken. Als samenwerkingsverband van de gemeenten Eindhoven,
Geldrop-Mierlo en Valkenswaard is Cure in de gelegenheid om de kapitaalbehoefte te dekken met
leningen bij de Bank Nederlandse Gemeenten. Op grond van de Financiële beheers- en
controleverordening en het Treasurystatuut van Cure worden voor leningen offertes bij tenminste twee
banken opgevraagd.
Schatkistbankieren
Wijziging van de Wet financiering decentrale overheden (Fido) in verband met het rentedragend
aanhouden van liquide middelen in ‘s Rijks schatkist verplicht alle decentrale overheden om hun
overtollige (liquide) middelen aan te houden in de schatkist. De wet is ook voor Cure van toepassing.
Bijlage VI geeft inzicht in het EMU-saldo.
12
3.4 Bedrijfsvoering
3.4.1 Inleiding
De bedrijfsvoering van de organisatie van de gemeenschappelijke regeling Cure zoals die in deze
paragraaf is bedoeld, heeft betrekking op het adviseren en ondersteunen van het dagelijks bestuur en
het algemeen bestuur op het gebied van middelenbeheer:
•
•
•
•
•
Personeel en organisatie;
Financieel beheer;
Informatisering en automatisering;
Archiefbeheer;
Inkoop en juridische zaken.
De organisatie streeft met het middelenbeheer naar optimalisering van de ondersteuning van de
primaire werkprocessen (inzameling, beheer milieustraten, transport, vermarkten, advisering en
monitoring en rapportage).
De ondersteuning bedrijfsvoering draagt bij aan:
• een efficiënt werkende afvalinbeheerorganisatie Cure;
• een gestructureerde planning en beheersing van de dienstverlening voor de burgers en aan de
deelnemende gemeenten;
• goed werkgeverschap.
De onderwerpen in deze paragraaf hebben betrekking op zowel de gemeenschappelijke regeling Cure
als de Cure Uitvoeringsdienst B.V.
3.4.2 Personeel en Organisatie
De organisatie van Cure bestaat uit een directeur, een staf (aangestuurd door de directeur) en een
besloten vennootschap (B.V.) waarin het uitvoerend personeel en ondersteunend personeel voor de
inzameling en transport van afvalstromen en beheer van milieustraten is ondergebracht. De
arbeidscontracten van het personeel van de B.V. zijn gebaseerd op de CAO Transport en Logistiek
Nederland (TLN).
De directeur is tevens secretaris van het algemeen bestuur en het dagelijks bestuur van Cure. De
directeur is eindverantwoordelijk leidinggevende voor de gehele organisatie. Hij geeft direct leiding
aan de staf. Hij is tevens bestuurder van de B.V. en bestuurder in de zin van de Wet op de
ondernemingsraden voor de gehele uitvoeringsorganisatie. De B.V. kent een uitvoerende manager die
geleverd wordt door een externe marktpartij.
13
Het organogram van de uitvoeringsorganisatie Cure die onder aansturing van het algemeen bestuur
en het dagelijks bestuur van de gemeenschappelijke regeling valt, is als op hoofdlijnen volgt.
Algemeen bestuur
Dagelijks bestuur
SecretarisDirecteur
Staf
Manager
Advies
Monitoring
Analyse
Rapportages
Begroting en Turap
Control
Communicatie
Financiële administratie
BV
Inzameling
Beheer milieustraten
Kraandiensten
Klantenservice
Administratie
Personeelszorg
De personeelszorg en –advies (human resource management – HRM) wordt ingehuurd bij de externe
organisatie die het management van Cure Uitvoeringsdienst B.V. verzorgt. Deze inhuur vindt primair
plaats met het oog op de vraagstukken die spelen bij het personeel van de B.V. (de voor
afvalinzameling relevante Arbo-zorg – werkbelasting, gezondheid, veiligheid, werkbelasting – scholing
en personeelsontwikkeling).
Het personeelsbeleid is een verantwoordelijkheid van de secretaris-directeur in afstemming met de
manager van de B.V. Het beleid is gericht op veiligheid, gezondheid en ontwikkeling. Voor het
ziekteverzuim onder de medewerkers wordt gestreefd naar een verzuimpercentage lager dan 8 % in
2014 aflopend tot een percentage van rond de 5 % in 2018.
In het overgangsjaar 2014 stelt Cure een eigen Personeels- en Organisatieplan en een Sociaal
Statuut op.
Personeelsomvang
De personele omvang van Cure zal zich de komende jaren geleidelijk ontwikkelen ten opzichte van de
startformatie per 1 januari 2014. Deze bedraagt circa 8 fte voor directie en staf en 53 fte vast
uitvoerend en ondersteunend personeel. Daarnaast wordt personeel ingehuurd voor opvang van de
flexibiliteit in de taakuitvoering en worden tijdelijke contracten gesloten om mensen met afstand tot de
arbeidsmarkt in te zetten (zie hierna).
Bij natuurlijk verloop van vast personeel zal Cure zorgvuldig omgaan met het werven van vervangend
personeel. Telkens zal worden afgewogen of een vrijkomende functie volledig, ten dele, flexibel, of
niet wordt ingevuld met het oog op de efficiency en de kwaliteit van de uitvoering van de
afvalbeheertaak. Dit geldt voor alle functies binnen de organisatie.
14
Social Return
Cure zet mensen in met een afstand tot de arbeidsmarkt. Het doel is om deze mensen ervaring met
arbeid te laten opdoen opdat zij in het kader van de toekomstige Participatiewet tot de arbeidsmarkt
kunnen toetreden. Cure creëert in overleg met de deelnemende gemeenten een aantal
leerwerkplaatsen voor deze mensen. De werving van deze medewerkers verloopt via de drie
deelnemende gemeenten. Jaarlijks overlegt Cure met de gemeenten over de omvang van de in- en
uitstroom van deze medewerkers. Daarmee wordt voortgebouwd op de weg die de PPS CURE de
afgelopen jaren is ingeslagen.
3.4.3 Kwaliteitszorg
Voor de kwaliteitszorg laat Cure zich extern ondersteunen. Daardoor wordt de dienstverlening van
Cure aan de burger ISO 9001 en ISO 14001 gecertificeerd. Cure verlangt ook van de bedrijven en
instellingen waarvan zij diensten afneemt, dat zij ISO-gecertificeerd zijn, beschikken over een
milieuzorgsysteem en duurzaamheid en goed werkgeverschap als beleidsdoelen hebben.
3.4.4. Administratieve organisatie
Cure heeft een eigen Financiële beheers- en controleverordening die de administratieve organisatie
regelt. Samen met de Gemeenschappelijke regeling wordt hierin onder meer de interne control en de
transparantie voor de deelnemende gemeenten geregeld, inclusief de verantwoording over de wijze
van bedrijfsvoering. De administratieve organisatie wordt afgestemd met de deelnemende gemeenten.
In het kader van het algemene doel inzake de verbetering van de efficiency van de afvalinzameling,
zullen ook de administratieve functies binnen Cure worden geoptimaliseerd.
Cure sluit voor begroting en rapportages aan bij de planning & controlcycli van de deelnemende
gemeenten.
3.4.5 ICT
Cure streeft naar digitalisering van de administratieve dienstverlening en rapportages. Hierbij stemt zij
de digitalisering van de bedrijfsvoering af met de deelnemende gemeenten.
Naar de burger toe wordt de ICT-dienstverlening geoptimaliseerd. Burgers kunnen meldingen doen
via de website van de gemeente. Burgers ontvangen e-mails of sms-berichten bij individuele
dienstverlening zoals het ophalen van grof huishoudelijk afval. In het kader van het
dienstverleningsconcept ‘De Andere Overheid’ kan de burger Cure bereiken via het centrale
telefoonnummer en via de website van Cure of van zijn of haar gemeente.
3.4.6 Innovatie in aanschaf voertuigen
Cure hecht aan een groene uitstraling. Het aanschafbeleid voor voertuigen richt zich op
milieuvriendelijke wagens. Op dit moment betekent dat aanschaf van CNG voertuigen (op aardgas) en
een elektrisch voertuig en in de toekomst aanschaf van wagens die ‘state of art’ zijn op het vlak van
schone voertuigtechnologie (binnen een businesscase die rekening houdt met de financiële
mogelijkheden van de gemeenten).
3.4.7 Inkoop
Cure is actief op de markt van inkoop van materieel (voertuigen en containers) en op de markt van
inkoop van afvalverwerking. Cure is een aanbestedende dienst. Cure opereert binnen de Europese
aanbestedingsrichtlijn 2004 en de Aanbestedingswet van 2013. Cure heeft eigen Algemene
inkoopvoorwaarden. Deze zijn gebaseerd op de inkoopvoorwaarden van de deelnemende
gemeenten.
15
3.4.8 Communicatie
Cure stelt jaarlijks een afvalkalender op. Deze is toegankelijk via de websites van de deelnemende
gemeenten en van Cure zelf (www.cure-afvalbeheer.nl). Deze kalender is tevens op papier aan te
vragen via de servicelijn van Cure (te bereiken via de centrale nummers van de gemeenten).
Cure ontwikkelt in samenspraak met de deelnemende gemeenten communicatieproducten die burgers
moeten aanzetten tot meer scheiden van afvalstromen.
3.5 Verbonden partijen
Cure heeft als verbonden partij de 100 %-dochter Cure Uitvoeringsdienst B.V. gevestigd te
Eindhoven. Deze B.V. die per 1 januari 2014 operationeel zal zijn, gaat de uitvoering van de
inzameling voor de drie gemeenten van Cure verzorgen en zal haar kosten tegen kostprijs
doorberekenen aan Cure. De B.V. heeft, buiten een beperkt aandelenkapitaal (€ 100,-) geen eigen
vermogen en wordt voorzien in haar liquiditeits- en financieringsbehoefte door een
kapitaalverstrekking van Cure.
16
4. Financiële begroting
In paragraaf 2.3 staat de activiteitenbegroting. In deze pagraaf presenteren we de rest van de
financiële begroting, respectievelijk:
• Lastensoorten van Cure
• Meerjarenraming exploitatie
• Meerjarenraming investeringen
Uitgangspunten
Voor de opstelling van de financiële begroting zijn de volgende uitgangspunten gehanteerd.
•
Aantal verwachte inwoners en aansluitingen per 1-1-2014
Tabel 5. Aantal inwoners en aansluitingen van de Cure-gemeenten
Gemeenten
Eindhoven
Geldrop-Mierlo
Valkenswaard
Totaal
Aantal inwoners
218.433
38.785
30.666
286.566
Aantal aansluitingen
99.258
17.010
13.747
128.953
• De begroting is gebaseerd op kostprijzen. Bij de cijfers is uitgegaan van de reële bedragen op
basis van de realisatiecijfers van de PPS CURE in de eerste drie kwartalen van 2013. Er kon niet
zonder meer van de realisatiecijfers uit de Rekening 2012 worden uitgegaan, omdat dit een
atypisch jaar was vanwege uitstel van investeringen en verlenging van de gebruiksduur van de
voertuigen.
• De verdeling van lasten van de gemeenschappelijke regeling Cure over de gemeenten is
gekoppeld aan het dienstenpakket dat per gemeente wordt afgenomen (artikel 30 lid 3 van de
gemeenschappelijke regeling). Lasten die niet direct zijn toe te delen aan gemeenten worden
verdeeld met de verdeelsleutel 70 : 16 : 14 voor respectievelijk Eindhoven, Geldrop-Mierlo en
Valkenswaard
• De diverse lastensoorten zijn individueel beoordeeld en begroot voor het te verwachten prijspeil.
• Het bestuur van Cure heeft een efficiencytaakstelling van 3 % opgelegd aan de uitvoering van de
afvalinzameling door Cure Uitvoeringsdienst B.V. Deze 3 % maakt deel uit van de 10 % die het
bestuur over een periode van 3 jaar wenst te realiseren.
• Het uitvoerend personeel dat is ondergebracht in de Cure Uitvoeringsdienst B.V. is aangesteld
volgens de CAO van Transport en Logistiek Nederland TLN (en pensioenfonds Vervoer).
• Voor 2014 wordt het personeel van de staf gedetacheerd vanuit de gemeenten en vanuit Cure
Uitvoeringsdienst B.V.
•
De ontwikkeling van de loonlasten is mede bepaald op basis van CAO-ontwikkeling (CAO
Transport en Logistiek) voor medewerkers van de uitvoeringsorganisatie (BV).
17
• De gemiddelde arbeidsproductiviteit per fte bedraagt 1500 uur voor uitvoerend personeel. Voor
de stafmedewerkers wordt uitgegaan van 1375 productieve uren.
Incidentele baten en lasten
De begroting voor 2014 kent geen incidentele lasten en baten in de zin van de BBV. Er is nog geen
reserve gevormd waaruit incidenteel middelen kunnen worden onttrokken of waaraan incidenteel
middelen kunnen worden toegevoegd. Ook is er geen sprake van tijdelijke geldstromen zoals in de
BBV bedoeld.
4.1 Lastensoorten Cure 2014
Het overzicht van de lastensoorten voor Cure is als volgt. De inzamellasten die gemaakt worden door
Cure Uitvoeringsdienst B.V. Zijn in Bijlage I paragraaf I.1 per lastensoort gespecificeerd.
Tabel 6. Lastensoorten
Nr.
Lastensoorten 2014
1.
Bijdrage aan Cure Uitvoeringsdienst
BV (inzamellasten)
2a
2b
3.
4.
Lasten verwerking
Restafval
GFT
Grof huisvuil
Restafval milieustraten
Deelstromen milieustraten
Baten verwerking
Papier
Glas
Kunststoffen
Ferro/non-ferro
Baten overig transport
Glas
Kunststoffen
Deelstromen milieustaten
Overig
Inzameling luiers
Inzamelvergoeding papier
Sorteeranalyses
Overig
Cure
Eindhoven
GeldropMierlo
Valkenswaard
9.875.644
6.860.010
1.600.369
1.415.266
7.668.465
1.068.473
79.722
1.352.055
887.627
11.056.342
6.138.768
820.478
79.000
1.352.055
416.022
8.806.323
664.534
100.571
0.722
0
209.605
975.432
865.163
147.424
0
0
262.000
1.274.587
1.751.750
215.300
658.565
383.787
3.009.402
1.188.750
154.300
320.225
245.787
1.909.062
246.000
55.000
252.840
66.000
619.840
317.000
6.000
85.500
72.000
480.500
4.000
28.224
15.000
47.224
0
0
0
0
0
28.224
0
28.224
4.000
0
15.000
19.000
40.482
0
39.454
16.762
96.698
0
0
15.000
12.611
27.611
40.482
0
12.454
4.151
57.087
0
0
12.000
0
12.000
18
Cure
5.
6
Staf
Personeellasten
Huisvestingslasten
Inhuur communicatie & advies
Bestuur en directie
Lasten vernieuwing beheer
Vervanging duobakken afschrijvingen
Vervanging duobakken rente
Ondergrondse containers afschrijvingen
Ondergrondse containers rente
Ondergr. cont. Overig onderhoud
Onderhoud rolcontainers bedrijven
Afschrijving op activa die overkomen
van gemeenten (inclusief Milieustraten)
Rente activa van gemeenten (inclusief
Milieustraten)
Milieustraten huur
Milieustraten overig onderhoud
Totaal lasten
Totaal baten
Saldo
Bijdragen van de gemeenten - /Saldo
Eindhoven
GeldropMierlo
Valkenswaard
450.000
40.000
200.000
150.000
840.000
315.000
28.000
140.000
105.000
588.000
72.000
6.400
32.000
24.000
134.400
63.000
5.600
28.000
21.000
117.600
60.000
20.700
74.617
41.221
125.000
53.000
0
0
25.000
17.000
125.000
53.000
0
0
35.417
19.321
0
0
60.000
20.700
14.200
4.900
0
0
1.389.895
1.380.000
1.978
7.917
352.163
208.000
125.000
2.449.596
350.000
130.000
125.000
2.205.000
751
60.000
0
117.467
1.412
18.000
0
127.129
24.318.280 18.486.944
3.056.626
1.909.062
21.261.654 16.577.882
21.261.654 16.577.882
0
0
2.884.755
648.064
2.236.691
2.236.691
0
2.946.582
499.500
2.447.082
2.447.082
0
Toelichting per lastensoort
Een aantal van de bovenstaande lastensoorten vergt toelichting.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Voor een specificatie van de bijdrage aan de B.V. voor de inzamellasten wordt verwezen
naar Bijlage I, paragraaf I.1.
Kosten en baten van verwerking op basis van bestaande contracten en regelingen van
organisaties zoals Nedvang.
Vergoedingsregelingen van organisaties zoals Nedvang en Wecycle.
Specifieke activiteiten die Cure voor de gemeenten uitvoert.
Staf bestaat in 2014 uit personeel dat wordt gedetacheerd vanuit gemeenten en vanuit de
Cure Uitvoeringsdienst B.V. De gemeenten ontvangen een detacheringvergoeding.
Huisvesting betreft deel van de huur van het kantoor, de inrichting van werkplekken (bureaus,
scheidingswanden, inventaris voor de staf).
Communicatie- en advieskosten: van de gemeentebegrotingen overgenomen kosten voor
communicatie en externe adviescapaciteit (zowel externe advisering op het vlak van afval en
afvalbeheer als op het vlak van bedrijfsvoering).
De post Bestuur en directie betreft lidmaatschapskosten en kosten van de secretarisdirecteur.
Voor de kapitaallasten verwijzen we naar Bijlage III.
19
Onderhoud ondergrondse containers en milieustraten zijn aanpassingen van de bedragen die
zijn overgenomen van de begroting van de gemeente Eindhoven. Zoals is aangegeven, is
2014 een overgangsjaar. Cure werd geconfronteerd met verschillende
afschrijvingsmethodieken (afschrijvingstermijnen en rentepercentages) van de PPS CURE en
de gemeenten Eindhoven, Geldrop-Mierlo en Valkenswaard. Voorts waren ten tijde van de
opstelling van de begroting de precieze gegevens van de activa die overkomen van de
gemeenten niet bekend (zoals jaar van aankoop en in gebruik neming, aanschafwaarde,
afschrijvingssommen tot nu toe, precieze boekwaarden per 31-12-2013). In de Rekening
2014 zal hierop uitgebreid worden teruggekomen en wordt de gehanteerde methodiek
verantwoord en consistent gemaakt.
4.2. Meerjarenramingen
4.2.1 Meerjarenraming exploitatie afvalbeheer
In de meerjarenraming wordt uitgegaan van een ongewijzigd dienstenpakket en volume (aantal
aansluitingen) zoals opgenomen in de begroting 2014. In de meerjarenramingen wordt rekening
gehouden met de volgende aannames:
•
een efficiencytaakstelling van 10 % op de afvalinzameling door Cure Uitvoeringsdienst B.V. over
drie jaar: 3% in 2014, 4 % in 2015 en 3 % in 2016;
•
vermindering van de lasten van verwerking van restafval voorzien van 45 % in 2017 als gevolg
van de in werking treding van een nieuw verwerkingscontract voor restafval op 1 februari 2017 bij
een aanmerkelijk lagere marktprijs dan ten tijde van afsluiting van het vigerende contract met
Attero; het precieze prijsniveau van het nieuwe contract wordt begin 2014 bekend;
•
per saldo gelijkblijvende overige lasten (salarislasten, brandstoflasten, verwerkingslasten overige
afvalstromen, kapitaallasten): salarislasten zullen naar verwachting stijgen, de verwerkingslasten
dalen, de brandstoflasten blijken te fluctueren en zijn daardoor ongewis, evenals de rentelasten);
•
gelijkblijvende baten (met name opbrengsten afvalstromen: papier, kunststoffen, glas, ferro)
omdat blijkt dat de marktprijzen kortcyclisch fluctueren.
20
Tabel 7. Meerjarenexploitatieraming
Lasten
Afvalbeheer Eindhoven
Afvalbeheer GeldropMierlo
Afvalbeheer
Valkenswaard
Totaal afvalbeheer Cure
Baten
Afvalbeheer Eindhoven
Afvalbeheer GeldropMierlo
Afvalbeheer
Valkenswaard
Totaal afvalbeheer Cure
Bijdragen gemeenten
Eindhoven
Geldrop-Mierlo
Valkenswaard
2014
2015
2016
2017
18.486.944
18.212.544
18.014.975
15.252.530
2.884.755
2.820.740
2.774.650
2.475.609
2.946.582
24.318.280
2.889.971
23.923.254
2.849.212
23.638.836
2.459.888
20.188.026
1.909.062
1.909.062
1.909.062
1.909.062
648.064
648.064
648.064
648.064
499.500
3.056.626
499.500
3.056.626
499.500
3.056.626
499.500
3.056.626
16.577.882
2.236.691
2.447.082
16.303.482
2.172.676
2.390.471
16.105.913
2.126.586
2.349.712
13.343.468
1.827.545
1.960.388
Voor deze jaren kunnen op dit moment geen incidentele baten en lasten worden geraamd.
4.2.2 Meerjarenramingen Investeringen
Het jaar 2014 is een bijzonder jaar. In dit jaar dient Cure investeringen te doen voor de overname van
inzamelmiddelen van de gemeenten. De gemeente Eindhoven had de containers in eigendom en
draagt die over aan Cure. Het gaat om inzamelmiddelen en activa op de milieustraten met in totaal
een boekwaarde van bijna € 7 mln. De minicontainers die in de gemeente Geldrop-Mierlo worden
gebruikt zijn eigendom van de bestaande PPS Cure en worden overgedragen aan Cure. De
ondergrondse containers die eigendom zijn van de gemeente blijven in eigendom van de gemeente.
De nieuwe ondergrondse containers worden aangekocht door Cure in 2014. De gemeente
Valkenswaard draagt het beperkt aantal containers dat in haar eigendom was, over.
Alle gemeenten houden de buitenbakken van de ondergrondse containers in eigendom.
De meerjarenraming voor investeringen van Cure gaat er van uit dat jaarlijks voertuigen ter
vervanging worden aangeschaft en dat jaarlijks containers worden vervangen. Het betreft
minicontainers en verzamelcontainers. In Eindhoven zullen ook de komende jaren ondergrondse
containers worden vervangen.
Cure gaat in 2014 over tot grootschalige aanschaf van nieuwe ondergrondse containers ter
vervanging van de oude systemen die technisch afgeschreven zijn.
21
Voor de gemeente Valkenswaard worden dit boekjaar extra investeringen gedaan vanwege de
overgang van inzameling met duobakken met voertuigen met achterladers naar inzameling met
minicontainers met voertuigen met zijladers.
Tabel 8. Meerjareninvesteringsraming
Investeringen
Aantal
Jaar van aanschaf
2015
€
€
X glascont.
71
17
594.000
425.000
170.000
27.000
720.000
2
560.000
2014
Aanschaf ondergrondse
containers
- Eindhoven
- Geldrop-Mierlo
- Valkenswaard
Boekwaarden inzamelmiddelen per 1-1-2014
over te nemen van
gemeenten
Eindhoven € 6,9 mln.
Geldrop Mierlo € 15.000
Valkenswaard € 51.000
Minicontainers vanwege
wijziging
inzamelmethoden
Valkenswaard
Zijladers vanwege
wijziging
inzamelmethoden
Valkenswaard
Investering milieustraten
Eindhoven
Totaal
2016
€
2017
€
125.000
1.700.000
2.469.000
125.00
1.700.000
Alle investeringen hebben een economisch nut. Zij dragen bij aan de uitvoering van de activiteiten van
de afvalbeheertaak. De lasten van de activiteiten worden opgenomen op de begroting en worden in
rekening gebracht bij de gemeenten die deze op hun beurt bij de burgers in rekening brengt via de
afvalstoffenheffing en de reinigingsheffing (voor bedrijven).
Voor de investeringen die gefinancierd worden door leningen bij de BNG gelden geen beperkende
voorwaarden voor de gemeenschappelijke regeling Cure als samenwerkingsverband van Eindhoven,
Geldrop-Mierlo en Valkenswaard.
De meerjareninvesteringsraming van Cure Uitvoeringsdienst B.V. staat in Bijlage I, paragraaf I.3.
22
BIJLAGE I Begroting Cure Uitvoeringsdienst B.V.
Deze bijlage bevat de begroting van Cure Uitvoeringsdienst B.V. Alle aandelen van deze besloten
vennootschap zijn eigendom van de gemeenschappelijke regeling Cure. De bijlage bevat een specificatie van
de lasten van de afvalinzameling door de B.V. en daarmee van de financiële bijdrage van de
gemeenschappelijke regeling aan de B.V.
I.1 Lastensoorten
Uitgangspunten
•
•
•
•
•
•
De begroting is gebaseerd op kostprijzen.
De diverse lastensoorten zijn individueel beoordeeld en begroot voor het te verwachten prijspeil.
Het bestuur van Cure heeft een efficiencytaakstelling van 3 % opgelegd aan de uitvoering van de
afvalinzameling door Cure Uitvoeringsdienst B.V. Deze 3 % maakt deel uit van de 10 % die het
bestuur over een periode van 3 jaar wenst te realiseren.
Het uitvoerend personeel dat is ondergebracht in de Cure Uitvoeringsdienst B.V. is aangesteld
volgens de CAO van Transport en Logistiek Nederland TLN (en pensioenfonds Vervoer).
De ontwikkeling van de loonlasten is mede bepaald op basis van CAO-ontwikkeling (CAO
Transport en Logistiek) voor medewerkers van de uitvoeringsorganisatie (BV).
De gemiddelde arbeidsproductiviteit per fte bedraagt 1500 uur voor uitvoerend personeel. Voor de
stafmedewerkers wordt uitgegaan van 1375 productieve uren.
Tabel I.1 Lastensoorten Cure Uitvoeringsdienst B.V.
Nr.
Lastensoorten 2014
1
Personeellasten
Directe chauffeurs, beladers. (kls)
Directe monteurs
Indirect personeel
2
3
Voertuiglasten
Afschrijvingslasten wagens
Rentelasten wagens
Huur / lease
Reparatie & onderhoud
Diesel / verzekering / MRB
Overige voertuiglasten
Inhuur Management
Management
P&O
ICT-beheer
Specifieke ondersteuning
Incentives KPI’s
Cure
Eindhoven
GeldropMierlo
3.812.412
83.048
1.002.442
4.897.902
2.682.779
66.903
677.384
3.427.066
618.262
16.145
187.392
821.799
511.371
0
137.666
649.037
803.568
128.007
60.387
502.717
669.394
43.777
2.207.850
585.580
92.381
45.034
385.412
499.045
35.718
1.643.170
103.341
15.523
14.402
65.511
96.574
2.078
297.429
114.647
20.103
0.951
51.794
73.775
5.981
267.251
124.008
28.345
40.404
9.235
170.302
38.926
119.748
27.371
245.000 3.5 56.000
699.462
159.877
24.802
8.081
34.060
23.950
49.000
139.892
177.154
57.720
243.288
171.069
350.000
999.231
Valkenswaard
23
Nr.
Lastensoorten 2014
4
Doorberekende indirecte lasten
Huisvestingslasten algemeen
Huisvestingslasten milieustraten
Verkooplasten
Afschrijvingslasten kantoorinventaris
Rentelasten kantoorinventaris
Overige lasten algemeen
Overige lasten milieustraten
Bestuurslasten
5
6
Kapitaallasten containers
Afschrijvingslasten
Rentelasten
Diensten derden
CMS > laagbouw en hoogbouw
Container hoogbouw
Inhuur inzamelactiviteiten
Huur containers
Totale bedrijfslasten van de B.V.
Cure
Eindhoven
GeldropMierlo
Valkenswaard
375.186
76.564
6.087
19.105
0.512
136.944
71.519
48.247
734.164
270.695
52.657
4.771
13.264
0.357
96.606
34.755
35.784
508.889
59.833
8.089
0.346
3.049
0.081
22.297
20.693
6.057
120.445
44.658
15.818
0.970
2.792
0.074
18.041
16.071
6.406
104.830
187.512
39.063
226.575
140.265
28.763
169.028
37.408
7.570
44.978
9.839
2.730
12.569
26.859
90.532
596.133
96.398
809.922
19.880
34.755
261.362
96.398
412.395
3.807
54.815
97.219
3.172
0.962
237.552
155.841
241.686
9.875.644
6.860.010
1.600.369
1.415.266
Toelichting per lastensoort
Een aantal van de bovenstaande lastensoorten vergt toelichting.
1.
2.
3.
De directe personeelskosten zijn gebaseerd op het geschatte aantal mensuren dat wordt
ingezet voor de inzameling van afvalstoffen en de indirecte op basis van uren voor sturing en
ondersteuning (o.a. planning en administratieve verwerking). Ten opzichte van de
ontwerpbegroting is er een efficiencykorting van 3 % toegepast op de directe uren. De
indirecte uren zijn verminderd voor de kosten van management (zie onder 3).
Voor de Kapitaallasten voor voertuigen verwijzen wij naar I.2.
De kosten voor huur en lease en reparatie en onderhoud zijn gebaseerd op de gerealiseerde
kosten in de eerste drie kwartalen van 2013 van de PPS CURE.
Het management van de Cure Uitvoeringsdienst B.V. is geworven via een Europese
aanbestedingsprocedure in de periode april-juni 2013. Het management is gegund aan Van
Gansewinkel Milieuservices Overheidsdiensten B.V.
Er zijn in deze post middelen gereserveerd voor het toekennen van incentives bij het
realiseren van key performance indicators (KPI’s) door het ingehuurde management. Deze
zijn opgenomen in de aanbesteding van het management van de Cure Uitvoeringsdienst B.V.
Voorwaarde vooraf voor de toekenning van de incentives is het realiseren van de
efficiencytaakstelling van 3 % die in deze begrotingen is verwerkt. De KPI’s hebben
betrekking op beleidsdoelen op het vlak van:
24
prestaties die leiden tot bovengemiddelde positie in de NVRD benchmarks op het
onderdeel operationele dienstverlening;
•
service (afhandelingsnelheid) en klanttevredenheid van burgers;
•
beperking van milieubelasting vanwege voertuigen en werkzaamheden;
•
beperking van ziekteverzuim onder het Personeel;
•
bevordering van medewerkertevredenheid;
•
realisatie van de doelstellingen voor social return;
•
beperking van schades aan objecten in de openbare ruimte: aan plaveisels,
straatmeubilair, voertuigen van derden en andere objecten in de openbare ruimte.
De huisvestingskosten zijn gebaseerd op het huurcontract dat de GR Cure voor een jaar
heeft afgesloten met Robesta B.V. voor het terrein en het pand aan de Lodewijkstraat 3 te
Eindhoven. De huurprijs is verhoogd omdat dit thans om een kortlopend contract gaat waar
deze voorheen voor 5 jaar werd afgesloten en omdat er sprake is van overgang van verhuur
binnen de Van Gansewinkelgroep naar externe verhuur en omdat indexeringen zijn
toegepast waar deze sinds 2007 niet meer waren toegepast. Het gaat om huisvesting van
personeel van de Cure Uitvoeringsdienst en huisvesting van de voertuigen.
Verkoopkosten betreffen presentatie en promotiekosten.
Bestuurskosten betreffen kosten van de accountant.
Kapitaallasten. Zie paragraaf I.2.
Diensten derden.
Dit betreft de kosten van het container managementsysteem CMS en inhuur van containers
en personeel (voor opvang van pieken in de werkbelasting en uitval van regulier personeel).
•
4.
5.
6.
I.2 Investeringen en kapitaallasten
Op grond van het Liquidatieplan CURE dat op 30 januari 2013 door het bestuur van de GR CURE is
vastgesteld, worden machines, installaties, inzamelmiddelen en containers en voertuigen, alsmede
software tegen de boekwaarde per 1 januari 2014 overgenomen door de nieuwe gemeenschappelijke
regeling Cure. Deze activa zijn ondergebracht in Cure Uitvoeringsdienst B.V.
Aan de passivazijde van de Beginbalans treft u het aandelenkapitaal en de schulden van de B.V. aan
de gemeenschappelijke regeling, waarbij de aflossingen in 2014 tot de kortlopende schulden worden
gerekend.
Tabel I.2 Beginbalans Cure Uitvoeringsdienst B.V 01-01-2014
Activa
Materiële vaste activa
Liquide middelen
Passiva
€ 5.824.390
€ 100
Totaal
€ 5.824.490
Eigen Vermogen
Langlopende schulden bij GR
Kortlopende schulden bij GR
Overige kortlopende schulden
Totaal
€ 100
€ 4.197.322
€ 952.332
€ 674.736
€ 5.824.490
25
Tabel I.3 Activa, investeringen en afschrijvingen Cure Uitvoeringsdienst B.V.
Activa
Omschrijving
Containers
Containers uitbreiding
140/240
Containers,
milieuboxen
Vrachtwagens
Kraakperswagens
Containers
Software containers
hoogbouw GeldropMierlo
Hardware Containers
hoogbouw GeldropMierlo
Containers laagbouw
Geldrop-Mierlo
Milieustraten
Software Milieustraat
Geldrop-Mierlo
Hardware Milieustraat
Geldrop-Mierlo
Afzetcontainers
Afschr.term.
Boekw.
Investeringen
Afschrijv.
Boekwaarde
in jaren
01-01-14
2014
2014
31-12-14
12
1.004.668
280.400
166.639
1.118.429
5
940
1.005.608
0
280.400
940
167.579
0
1.118.429
8
4.666.191
4.666.191
210.000
770.000
803.568
803.568
4.072.623
4.632.623
3
0
0
0
0
5
0
0
0
0
6
0
0
0
0
0
0
0
0
3
0
0
0
0
5
12
0
125.160
125.160
0
48.000
48.000
0
19.933
19.933
0
153.227
153.227
5.796.959
538.400
991.080
5.344.279
19.182
8.249
0
27.431
0
0
0
0
16.035
3.070
0
19.105
3.147
5.179
0
8.325
5.824.390
538.400
1.010.185
5.352.605
Totaal materieel
Kantoor
Kantoorinventaris
Hardware
Software
Totaal
5
5
3
26
Tabel I.4. Verdeling Kapitaallasten 2014 Cure Uitvoeringsdienst B.V.
Totaal
Afschrijvingslasten Rentelasten kapitaallasten
Containers
Containers uitbr./v. 140/240
Containers, milieuboxen
Vrachtwagens
Kraakperswagens
Milieustraten
Afzetcontainers
Totaal
Kantoorinventaris
Hardware
Software
Totaal
166.639
940
167.579
34.380
13
34.393
201.019
954
201.973
803.568
803.568
128.006
128.006
931.575
931.575
19.933
19.933
4.669
4.669
24.602
24.602
991.080
167.068
1.158.150
16.035
3.070
0
19.105
319
192
0
511
16.354
3.262
0
19.617
1.010.185
167.579
1.177.766
I.3 Meerjareninvesteringsraming
Tabel I.5. Meerjareninvesteringsraming Cure Uitvoeringsdienst B.V.
Investeringen
2014
Reguliere vervanging
inzamelmiddelen en
containers BV
Reguliere Vervanging
Voertuigen BV
Totaal
Aantal
9000 mini
9 afzetcontainers
Haakwagen
Aanhangwagen
Grijpers
Jaar van aanschaf
2015
€
€
328.000
300.000
2016
€
300.000
2017
€
250.000
210.000
660.000
250.000
250.000
538.000
960.000
550.000
500.000
Alle investeringen hebben een economisch nut. Zij dragen bij aan de uitvoering van de activiteiten van
de afvalbeheertaak. De lasten van de activiteiten worden opgenomen op de begroting en worden in
rekening gebracht bij de gemeenten die deze op hun beurt bij de burgers in rekening brengt via de
afvalstoffenheffing en de reinigingsheffing (voor bedrijven).
27
I.4 Activiteiten
Tabel I.6. Activiteitenbegroting Cure Uitvoeringsdienst B.V. jaarschijf 2014.
Nr.
Jaarschijf 2014
Cure
Eindhoven
GeldropMierlo
Valkenswaard
Omschrijving activiteit
1
Restafval
Restafval minicontainers
Restafval zakken
Restafval 4-wielcontainers
Restafval ondergronds
2
GFT minicontainers
3
Grof huisvuil
4
Papier
Huis aan huis losse bundels
4-Wiel en minicontainers
Huis aan huis met verenigingen
Huis aan huis bovengr. cont.
5
Glas
6
Milieustraten
Beheer milieustraten
Transport afvalstromen
7
KGA
8
Kunststof
Huis aan huis
4-Wiel en minicontainers
9
10
Overig
Kerstbomen
Meldingen oplossen
Extra opdrachten
Containerbeheer
Totaal Cure Uitvoeringsdienst
B.V., Inzamellasten
2.123,662
247,592
303,535
674,356
3.349.145
1.519.664
247.592
271.871
550.564
2.589.692
252.135
0
0
104.254
356.389
351.862
0
31.664
19.538
403.064
1.603.129
1.209.050
161.627
232.453
33.362
26.627
6.735
0
871.313
182.067
545.035
29.994
1.628.409
692.606
161.811
247.461
29.994
1.131.871
178.707
20.257
49.327
0
248.290
0
0
248.248
0
248.248
269.411
190.704
40.917
37.790
1.945.410
464.083
2.409.493
1.200.682
193.701
1.394.383
386.471
187.117
573.588
358.257
83.264
441.521
11.979
5.459
1.024
5.496
185.382
183.839
369.221
0
156.314
156.314
185.382
0
185.382
0
27.526
27.526
34.040
14.660
3.285
51.985
34.040
14.660
0
48.700
0
0
3.285
3.285
0
0
0
0
149.509
107.210
23.132
19.168
9.875.644
6.860.010
1.600.369
1.415.266
28
BIJLAGE II Tabel Van Ontwerpbegroting naar Begroting
Deze tabel geeft de cijfers uit de ontwerpbegroting van juni 2013 en de cijfers van deze gewijzigde begroting. Voor de activiteiten 1 tot met 10 gaat het in de
gewijzigde begroting om cijfers van de Cure Uitvoeringsdienst B.V. uit Bijlage I – zie ook paragraaf 2.3.2.
Nr.
Jaarschijf 2014
Cure
Ontwerp
Eindhoven
Gewijzigde Ontwerp Gewijzigde
begroting
begroting
Geldrop-Mierlo
Ontwerp
Gewijzigde
begroting
Valkenswaard
Ontwerp
Gewijzigde
begroting
Omschrijving activiteit of
product
1
Restafval
Restafval minicontainers
Restafval zakken
Restafval 4-wielcontainers
Restafval ondergronds
Duobakken
2
GFT minicontainers
3
Grof huisvuil
4
Papier
Huis aan huis losse bundels
4-Wiel en minicontainers
Huis aan huis met verenigingen
Huis aan huis bovengr. cont.
5
Glas
2.213.150
279.683
345.131
772.886
887.922
4.498.772
2.123,662 1.920.209
247,592
279.683
303,535
293.439
674,356
603.178
3.349.145 3.096.509
1.519.664
247.592
271.871
550.564
1.531.523
1.603.129 1.347.413
33.362
1.018.806
183.220
29.994
229.711
1.461.731
233.997
252.135
0
0
104.254
2.589.692
292.941
0
0
150.161
443.102
1.209.050
184.110
161.627
26.627
26.627
6.735
6.735
0
0
871.313
839.401
182.067
162.856
545.035
29.994
29.994
249.029
1.628.409 1.281.280
692.606
161.811
247.461
29.994
1.131.871
179.405
20.364
49.434
0
249.203
178.707
20.257
49.327
0
248.290
0
0
-68.752
0
-68.752
0
0
248.248
0
248.248
190.704
40.971
40.917
31.799
37.790
33.362
269.411
161.227
356.389
0
0
51.692
19.547
887.922
959.161
-
351.862
0
31.664
19.538
403.064
232.453
29
6
Milieustraten
Beheer milieustraten
Transport afvalstromen
7
KGA
8
Kunststof
Huis aan huis
4-Wiel en minicontainers
9
10
Overig
Kerstbomen
Meldingen oplossen
Extra opdrachten
Containerbeheer
Totaal bijdrage aan
Cure Uitvoeringsdienst B.V.
Totaal inzamellasten
2.239.987
705.198
2.945.185
1.945.410 1.383.227
464.083
224.224
2.409.493 1.607.451
1.200.682
193.701
1.394.383
448.244
197.654
645.898
386.471
187.117
573.588
408.516
283.320
691.836
358.257
83.264
441.521
11.979
11.979
5.459
5.459
1.024
1.024
5.496
5.496
185.973
214.894
400.867
185.382
183.839
369.221
0
177.359
177.359
0
156.314
156.314
185.973
0
185.973
185.382
0
185.382
0
37.535
37.535
0
27.526
27.526
34.040
14.660
3.285
51.985
34.040
14.660
3.285
51.985
34.040
14.660
0
48.700
34.040
14.660
0
48.700
0
0
3.285
3.285
0
0
3.285
3.285
0
0
0
0
0
0
0
0
170.671
149.509
128.255
107.210
23.239
23.132
19.177
19.168
9.875.644
9.875.644 7.880.280
6.860.010
6.860.010
1.783.540
1.600.369
1.600.369
1.676.252
1.415.266
1.415.266
11.340.072
Overige lasten en baten (niet in Ontwerpbegroting opgenomen)
11.1 Verwerking lasten
11.056.342
11.2 Verwerking baten
3.009.402
12
Overig transport baten
47.224
13
Lasten Overig
96.698
14
Lasten Staf
840.000
15
Lasten beheer
2.464.596
-
8.806.323
1.909.062
0
27.611
588.000
2.220.000
-
975.432
619.840
28.224
57.087
134.400
117.467
-
1.274.587
480.500
19.000
12.000
117.600
127.129
30
BIJLAGE III Investeringen en kapitaallasten
Investeringsplan
Het investeringsplan heeft betrekking op:
• Gebouwen en terreinen;
• Machines en installaties;
• Inzamelmiddelen en containers;
• Voertuigen;
• ICT (hardware en software).
De gemeenten Eindhoven, Geldrop-Mierlo en Valkenswaard hebben taken, activa, budgetten en
formatie van de gemeenten overgeheveld naar de gemeenschappelijke regeling.
De gemeente Eindhoven heeft alle ondergrondse containers (binnenbakken) en overige containers
overgeheveld. De kapitaallasten daarvan zijn opgenomen in de begroting van Cure.
De gemeente Valkenswaard heeft de ondergrondse containers met boekwaarde 0 overgeheveld naar
Cure. Hiervan zijn geen kapitaallasten opgenomen op de begroting van Cure.
Cure heeft met ingang van 1 januari 2014 geïnvesteerd in minicontainers voor het nieuwe
alternerende inzamelsysteem van Valkenswaard.
De gemeente Geldrop-Mierlo zal geen activa die op 31 december 2013 haar eigendom zijn,
overhevelen naar Cure. Deze activa zijn daarom niet opgenomen in de begroting van Cure.
Cure huurt onroerend goed van de gemeenten (milieustraten) en van private organisaties (centrale
huisvesting).
In de gemeenten Geldrop-Mierlo en Valkenswaard zijn de terreinen van de milieustraten inclusief het
daarop aanwezige onroerend goed en nagelvaste zaken eigendom van de gemeenten. In Eindhoven
zijn de gronden van de milieustraten eigendom van de gemeente. Het daarop aanwezige onroerend
goed en nagelvaste zaken zijn overgeheveld naar Cure.
31
Tabel III.1 Activa, investeringen en afschrijvingen
Activa
Afschr.term.
Boekw.
Investeringen
Afschrijv.
Boekwaarde
Omschrijving
in jaren
01-01-14
2014
2014
31-12-14
Containers
Minicontainers
Valkenswaard
12
720.000
720.000
Vrachtwagens
Zijladers VLK*
8
560.000
560.000
Ondergrondse
containers
Eindhoven
Geldrop-Mierlo
Valkenswaard
12
12
12
Overig **
Boekwaarden
Materieel Eindhoven
Boekwaarde
Materieel GeldropMierlo
Boekwaarden
Materieel
Valkenswaard
Totaal
*
0
0
0
0
660.000
660.000
560.000
560.000
25.000
35.417
14.200
74.617
569.000
389.583
155.800
1.114.383
6.907.000
1.380.000
5.527.000
15.000
1.978
13.022
51.000
6.973.000
7.917
1.389.895
43.083
5.583.105
1.524.512
7.917.488
6.973.000
594.000
425.000
170.000
1.189.000
60.000
60.000
2.469.000
Het is nog niet aan te geven wanneer wordt overgegaan tot de aanschaf van deze zijladers.
** De afschrijvingssystematiek voor de activa die overkomen van de gemeenten en waarvan de
boekwaarden in de tabel staan vermeld, kunnen afschrijvingsbedragen pas exact worden bepaald op
basis van de Financiële beheers- en controleverordening van Cure, als de gegevens van de
gemeenten over aankoop en afschrijving tot nu toe, precies bekend zijn. Dat was ten tijde van de
opstelling van de begroting nog niet het geval. Bij de Rekening 2014 zal dit wel het geval kunnen zijn.
Dan hebben de gemeenten de activa gefactureerd en gespecificeerd.
32
Verdeling Kapitaallasten
De kapitaallasten zijn in 2014 als volgt verdeeld (met afrondingsverschillen).
Tabel II.2. Verdeling Kapitaallasten 2014
Totaal
Afschrijvingslasten Rentelasten kapitaallasten
Containers
Minicontainers Valkenswaard
Vrachtwagens
Zijladers Valkenswaard
Ondergrondse containers
Eindhoven
Geldrop-Mierlo
Valkenswaard
Boekwaarden materieel
afkomstig van gemeenten
Eindhoven
Geldrop-Mierlo
Valkenswaard
Totaal
60.000
60.000
20.700
20.700
80.700
80.700
p.m.
p.m.
p.m.
25.000
35.417
14.200
74.617
17.000
19.321
4.900
41.221
42.000
54.738
19.100
115.838
1.380.000
1.978
7.917
1.389.895
350.000
751
1.412
352.163
1.730.000
2.729
9.329
1.742.058
1.524.512
414.084
1.938.596
33
BIJLAGE IV Financiering
De cijfers van bestaande leningen betreffen de overgenomen bestaande leningen van de
gemeenschappelijke regeling Centrum Uitvoering Reinigingstaken Eindhoven en omgeving (CURE)
door de nieuwe gemeenschappelijke regeling Cure.
Daarnaast worden door Cure nieuwe leningen aangegaan voor financiering van activa van de
deelnemende gemeenten (inzamelcontainers en activa op de milieustraten – met name van
Eindhoven), voor aanschaf van nieuwe containers en voor de kapitaalverstrekking aan Cure
Uitvoeringsdienst BV. Cure voorziet met een kapitaalverstrekking aan de 100 %-dochter in haar
liquiditeits- en financieringsbehoefte zodat de B.V. niet zelf behoeft te financieren.
Tabel IV.1. Langlopende leningen
Rente
%
BNG
ING
BNG
BNG
BNG
BNG
27-09-2007
31-12-2008
03-05-2010
28-02-2011
03-08-2012
16-07-2013
8 jaar
8 jaar
8 jaar
8 jaar
8 jaar
8 jaar
4,70%
4,35%
2,58%
3,25%
1,90%
1,74%
Bestaande leningen
16-01-2014
8 jaar
voor nieuwe aankoop
01-02-2014
5 jaar
voor overname materieel
van gemeenten
Totaal bestaand & nieuw
Hoofdsom
Lening
Saldo
31-122012
Aflossing
2013
Aflossing
2014
Saldo
31-12-2014
575.000
500.000
1.000.000
2.600.000
1.500.000
1.300.000
215.625
265.625
714.286
2.031.250
1.453.125
71.875
62.500
142.857
325.000
187.500
40.625
71.875
62.500
142.857
325.000
187.500
162.500
71.875
140.625
428.572
1.381.250
1.078.125
1.096.875
7.475.000
4.679.911
830.357
952.232
4.197.322
3,00%
3.150.000
3.150.000
3,00%
7.000.000
7.000.000
17.625.000
4.679.911
830.357
952.232 14.197.322
Ter toelichting.
Voor kleinere investeringen (zoals minicontainers die ter vervanging gedurende het jaar moeten
worden ingekocht) wordt per kwartaal een lening afgesloten. Deze wordt één maal per jaar afgelost
om de administratieve lasten te beperken. Die aflossing wordt niet zichtbaar gemaakt in deze tabel.
34
BIJLAGE V Beginbalans Gemeenschappelijke regeling Cure
De beginbalans bevat aan de activazijde de posten materiële activa (overgenomen van de
gemeenten) en de leningen aan de B.V. en aan de passivazijde de langlopende leningen bij de
banken (waarvan de aflossingen binnen een jaar tot de kortlopende schulden worden gerekend).
Tabel V.1 Beginbalans gemeenschappelijke regeling Cure per 01-01-2014
Activa
Materiële vaste activa *
Financiële vaste activa bij B.V.
Totaal
€ 6.973.000
€ 5.149.654
€ 12.122.654
Passiva
Langlopende schulden
Kortlopende schulden
Kortlopende schulden *
Totaal
€ 4.197.322
€ 952.232
€ 6.973.100
€ 12.122.654
* In deze begroting wordt er van uitgegaan dat de materiële vaste activa per 1-1-2014 over zijn
gekomen van de deelnemende gemeenten. Op 1-2-2014 worden hiervoor leningen aangegaan bij
banken. Tot die tijd zijn dit schulden bij de gemeenten. Plus middelen ( € 100,-) die de gemeenten ter
beschikking hebben gesteld voor verwerving van aandelen in de B.V. in 2013.
35
BIJLAGE VI EMU-saldo
Tabel VI.1 EMU-saldo 2014
Nr.
Berekening van het EMU-saldo
2013
2014
(x € 1.000)
2015
1
Exploitatiesaldo vóór toevoeging aan
c.q. onttrekking uit reserves (zie
BBV, artikel 17c)
Nvt
0
0
2
Afschrijvingen ten laste van de
exploitatie
Nvt
1.525
1.578 *
3
Bruto dotaties aan de post
voorzieningen ten laste van de
exploitatie
Nvt
0
4
Uitgaven aan investeringen in
(im)materiële vaste activa die op de
balans worden geactiveerd
Nvt
-2.469
5
De in mindering op onder 4 bedoelde
investeringen gebrachte ontvangen
bijdragen van het Rijk, de Provincies,
de Europese Unie en overigen
Nvt
0
6
Verkoopopbrengsten uit
desinvesteringen in (im)materiële
vaste activa (tegen verkoopprijs)
Nvt
0
7
Boekwinst op desinvesteringen in
(im)materiële vaste activa
Nvt
0
8
Betalingen ten laste van de
voorzieningen
Nvt
0
Berekend EMU-saldo:
Nvt
-944
-960
618 *
* Schatting
36
BIJLAGE VII Overzicht interne/externe wet- en regelgeving
Interne en externe wet- en regelgeving Cure
(beheersmaatregel)
Regelgeving intern
Risico
Europese aanbestedingsrichtlijnen
Goedgekeurde begroting
Fin.verord.(art.7.5a/b,22)
AO
Niet Europees aanbesteden
Begrotingsoverschrijding
Europese aanbestedingsrichtlijnen
Goedgekeurde begroting
Fin.verord.(art.7.5a/b,22)
AO
Niet Europees aanbesteden
Begrotingsoverschrijding
Programma's / producten
Specifieke activiteit
Wetgeving extern
inkoopbeleid
Aanschaf activa
Aanschaf goederen en diensten
Betalingenproces
financiering
Doorbelasting kosten
Directiestatuut
AO
Langlopende leningen
wet Fido
Fido regeling
Goedgekeurde begroting
Fin.verordening(art.7.5b)
Kortlopende leningen
wet Fido
Fido regeling
Liquiditeitenbeheer
wet Fido
Fido regeling
Vorderingen participanten
Fin.verordening(art.11)
AO/Gemeenschappelijke
Regeling
Fin.verordening(art.11)
AO
Overige vorderingen
Verkoopfacturen
BTW wetgeving
Goedgekeurde begroting
Reserves
Besteding overschot/overschrijding
op de begroting
BBV
Fin.verordening(art.12)
Gemeenschappelijke
Regeling
Waardering activa
Afschrijvingen
BBV
Fin.verordening(art.10)
Kostprijsberekening
(kostenverdeelstaat)
Urenregistratie activiteiten /
Registratie van kosten die rechtstreeks toegerekend dienen te
worden aan een gemeente
Kosten RRD
Personeelskosten/Fee
Wanbetaling/betalingsvoorwaarden
Wanbetaling/betalingsvoorwaarden
Goedgekeurde begroting
OA
Fin.verordening(art.13)
CAO
Soc. Wetgeving
Belastingwetgeving
Gemeenschappelijke
Regeling
Samenwerkingsovereenkomst RRD-Cure
37
BIJLAGE VIII Bedrijfsafval Eindhoven
De gemeente Eindhoven maakt de activiteiten op het vlak van inzameling van bedrijfsafval apart
inzichtelijk op haar begroting. Dat gebeurt ook in onderstaande tabel. Bedrijven moeten in principe zelf
zorgen voor de inzameling van hun bedrijfsafval. Zij kunnen voor klein afval een afvalcontainer
aanvragen (of ruilen) bij de gemeente. Hierbij gelden de volgende voorwaarden:
• Het aangeboden afval is qua samenstelling en hoeveelheid te vergelijken met huishoudelijk afval;
• Het bedrijf betaalt reinigingsrecht;
• Het bedrijfspand is gevestigd aan de afvalinzamelroute voor particuliere huishoudens.
• De afvalcontainers zijn zogenaamde minicontainers met dezelfde inhoud als minicontainers voor
huishoudelijk afval.
Tabel VIII.1 Lasten beheer bedrijfsafval als onderdeel van het totaal voor Eindhoven
Eindhoven
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Inzameling restafval
Inzameling Papier
Inzameling Glas
Overig
Inzameling Kerstbomen
Meldingen oplossen
Containerbeheer
Verwerking Restafval
Onderhoud rolcontainers bedrijven
Totaal
Totaal
Bedrijfsafval
2.589.692
1.131.871
190.704
181.278
79.230
13.349
34.040
14.660
107.210
6.138.768
53.000
2.382
1.026
7.504
429.713
53.000
767.482
38
Colofon
Gemeenschappelijke regeling Cure
p/a
KBC 4-B2
J.F. Kennedyplein 200
5611 ZT Eindhoven
www.cure-afvalbeheer.nl
39