26 februari 2014 - Hersteld Hervormde Gemeente Ouddorp

 Meditatie
WAARVOOR GEWERKT MOET WORDEN (BIDDAG)
Werkt niet om de spijze die vergaat, maar om de spijze die blijft tot in het
eeuwige leven, welke de Zoon des mensen ulieden geven zal.
Joh. 6:27a
Over enkele dagen hopen we onze jaarlijkse Biddag voor gewas, arbeid en
visserij te houden. We komen dan samen om de Heere een zegen te vragen.
Die zegen geldt alles van dit leven. Ook de dingen die het dagelijkse werk
betreffen.
Juist daarom klinkt het op het eerste gehoor vreemd in de oren, dat Jezus in
onze tekst zegt: Werkt niet om de spijze die vergaat. Wil Hij daarmee soms
zeggen dat we niet moeten werken? Dat is toch vreemd!? Hoe kan er dan op
een andere plaats in de Bijbel staan dat de Heere de hand van de vlijtige wil
zegenen, terwijl de luiaard gescheurde klederen zal dragen? En lezen we niet:
Zo iemand niet wil werken, hij zal ook niet eten? (2 Thess 3:10).
De wonderbare spijziging
Lezer(es), we moeten de woorden van de Zaligmaker lezen tegen de
achtergrond van hetgeen de dag ervoor is gebeurd. Toen heeft de Heere Jezus
een grote schare mensen van eten voorzien. Vijfduizend man werd gespijzigd
met vijf broden en twee vissen. De mensen waren het over eens: Deze is
waarlijk de Profeet, Die in de wereld komen zou (vers 14b). En nu, een dag
later, zoeken deze zelfde mensen Jezus weer op. Maar ze doen dat uit
verkeerde motieven. Eerlijk en ontdekkend wijst Christus hen daarop.
Voorwaar, voorwaar zeg Ik u, gij zoekt Mij, niet omdat gij tekenen gezien hebt,
maar omdat gij van de broden gegeten hebt en verzadigd zijt (vers 26).
Christus weet dat deze mensen Hem alleen nodig denken te hebben voor hun
dagelijks brood. Daarvoor zoeken ze Hem. En daarom zegt Hij tegen hen:
Werkt niet om de spijs die vergaat. Hij doorziet deze mensen. Maar ook ons
hart kent Hij. Hij doorziet onze motieven.
Spijze die vergaat
Geliefde lezer(es), de jaarlijkse Biddag staat voor de deur. Waarom houden wij
eigenlijk Biddag? Om het vergankelijke, om het stoffelijke? Dat mag. Het is
goed om te werken. De Heere veroordeelt dat niet. Integendeel. In Zijn Woord
wordt juist de luiheid en traagheid veroordeeld. Over het werk van onze handen
wil Hij Zijn zegen gebieden. Maar het is niet goed als wij de Heere alleen voor
deze dingen nodig hebben en als ons werk een doel wordt in zichzelf. Wanneer
we alleen maar leven om te werken voor het aardse, dan schiet ons leven zijn
doel voorbij. Dan is ons brood geen levensmiddel, maar een levensdoel
geworden. Ja, wanneer het ons alleen maar te doen is om eten en drinken, dan
werken we voor de spijze die vergaat. En van die spijze kunnen wij in dit leven
365
wellicht veel verkrijgen. Maar bij het sterven moeten we alles wat we vergaderd
hebben achterlaten. Wat baat het een mens, zo hij gehele wereld gewint en lijdt
schade zijner ziel? (Matth. 16:26a). Staat u daar wel eens bij stil? Het is net als
met alle voedsel. Hoe goed en hoe nodig het ook is, het doet maar tijdelijk nut.
Uiteindelijk heeft het geen waarde voor de eeuwigheid. Zo is het met de spijze
die vergaat.
Hemelse spijze
Daarom wijst de Heere Jezus op een andere spijze. Hij zegt: Maar werkt om de
spijze die blijft tot in het eeuwige leven. Die spijze is Hij Zelf. Immers, Hij zegt in
vers 35: Ik ben het Brood des levens; die tot Mij komt, zal geenszins hongeren,
en die in Mij gelooft, zal nimmermeer dorsten. Hij is het ware voedsel. Hij alleen
biedt echte verzadiging voor onze kostbare ziel. En om die spijze te verkrijgen,
moeten wij werken. Zoals wij ons inspannen voor ons dagelijks brood, zo
moeten wij ons ook inspannen voor dit geestelijke Brood. De kanttekening
vermeldt: ‘Doet naarstigheid om deze spijze te bekomen.’ Lezer(es), wat
kunnen we van ’s morgens vroeg tot ’s avonds laat zwoegen voor de
vergankelijke spijze. Maar, zo zegt Christus, span u net zo in om de eeuwige
spijze te ontvangen. Zouden we er niet alles voor over moeten hebben om die
spijze deelachtig te worden die blijft tot in der eeuwigheid?
Werken voor de eeuwige spijze
Van nature doen wij dat niet. Er is geen hongeren en dorsten naar de
gerechtigheid van Christus. Er is geen behoefte aan Hem. We wegen geld uit
voor hetgeen geen brood is, en we arbeiden voor hetgeen niet verzadigen kan
(Jes. 55:2). Maar dat neemt niet weg, dat op ons allen de goddelijke eis ligt om
te werken voor de spijze die blijft tot in het eeuwige leven. Wat dat inhoudt?
Geliefde lezer(es), we hebben de genademiddelen te gebruiken. Het Woord
van de Heere te lezen en te overdenken. Biddend op te gaan naar Gods huis.
Smekend Gods aangezicht te zoeken. Werkzaam te strijden tegen de zonde,
en tegelijk wereldse plaatsen en gewoonten te mijden. Ja, wij moeten écht
werken voor deze geestelijke spijze.
Verdiend door Christus
Of wij daarmee dan die spijze kunnen verdienen? Nee, dat niet. In het paradijs
konden wij dat wel. In het werkverbond had God namelijk bepaald dat Adam
het eeuwige leven kon verdienen door zijn werken. Maar door onze nameloos
diepe val en ongehoorzaamheid hebben wij het werkverbond verbroken.
Wanneer door ontdekkende genade zonde tot zonde en schuld tot schuld wordt
gemaakt, proberen wij door onze werken met God verzoend te worden. Gods
Geest doet je echter vastlopen. Je leert dat je niets meer kunt verdienen, maar
dat je niets anders dan naar recht de eeuwige dood hebt verdiend. Zo krijg je
een Ander nodig. Christus Jezus en Zijn volkomen verdiensten. Het
genadebrood dat in het Koninkrijk Gods wordt gegeten, is door Hem verdiend.
Dat heeft Hem alles gekost. Zelfs Zijn leven.
366
De spijze die blijft tot het eeuwige leven is echter niet alleen door Hem
verdiend, deze wordt ook door Hem weggeschonken. Hoor maar: Welke de
Zoon des mensen ulieden geven zal. Dat weggeven, ziet op het werk van Zijn
Geest. Daardoor worden mensen werkzaam gemaakt om de spijze van het
eeuwige leven te ontvangen. Dat gaat niet buiten het waarachtige geloof om.
Want dit is het werk Gods, dat gij gelooft in Hem Dien Hij gezonden heeft (vers
29). De van nature onverzadigbare honger en dorst naar de wereld en het
wereldse wordt weggenomen en een geloofshonger en een geloofsdorst naar
Christus wordt geschonken. Nee, dat kun je zelf niet maken. Maar dat hoeft
ook niet. Want beiden worden door God de Heilige Geest gewerkt.
Geschonken uit genade
Zeg, hongert u al? Roept u het misschien uit: Ik verga van honger? (Luk.
15:17b). Of anders gevraagd: Bent u uitziend? Al maar uitziend naar Hem?
Onverzadigbaar buiten Hem? Hebt u zo’n verlangen naar Hem?
Ach, in Christus is echt alles te vinden, wat u ontbreekt. Zolang de wereld haar
glans voor ons nog niet heeft verloren, en we alleen werken voor de spijze die
vergaat, hebben we aan dit hemelse Brood geen behoefte. Maar waar
geestelijke honger ontstaat en wij door de Heilige Geest werkelijk werkzaam
worden gemaakt om de spijze die nimmermeer vergaat, daar klinken de
uitnodigende woorden: Smaakt en ziet dat de HEERE goed is (Psalm 34:9). En
door de genadige toepassing van Gods Geest mag je de inhoud daarvan gaan
ervaren. Je gaat die woorden opeten en genieten de rijke gunst van de Heere.
En die gunst sterkt meer dan de uitgezochtste spijzen!
Lezer(es), als u behoort tot hen die verlangen de Heere tot hun Deel te
hebben, bekommer u dan maar niet over de vraag of er bij de Heere wel
genoeg spijze is. Want er is bij Hem en in Hem zo’n volheid. Hij wil schenken,
mild en overvloedig! Echter bekommer u er dan wel over dat deze spijze niet
altijd verkrijgbaar zal zijn. Immers, de nacht komt, wanneer niemand werken
kan (Joh. 9:4). Daarom is er haast bij!
Werkt niet om de spijze die vergaat, maar om de spijze die blijft tot in het
eeuwige leven, welke de Zoon des mensen ulieden geven zal. Wie niet werkt,
zal ook niet eten. Dat geldt in het natuurlijke. Dat geldt niet minder in het
geestelijke. Nee, het is niet óm het werken, maar wel óp het werken dat de
Heere de spijze die blijft tot in het eeuwige leven geeft. Dan zorgt de Heere
voor geestelijke honger. Maar dan zorgt Hij ook voor de verzadiging. Want het
is uiteindelijk álles alleen Zijn werk!
En wie zo uit genade dit genadebrood in zijn leven reeds mocht proeven en
smaken, die kan er niet genoeg van krijgen. Echt waar! En straks blijft er niets
anders over dan de verzadiging van vreugde die er bij Gods aangezicht is
(Psalm 16:11). Dat is het blijde vooruitzicht dat nu streelt, maar straks volle
werkelijkheid zal zijn! Ook voor u?
ds. D. Zoet
367
Kerkdiensten
Voor zover bekend bij het persklaar maken van deze kerkbode.
Zondag 2 maart
9.30 uur:
Ds. D. Zoet, Voorbereiding Heilig Avondmaal
18.30 uur:
Ds. D. Zoet
Collecten: 1 werk Jantina Bucur-Mastenbroek in Roemenië
3 fonds kerkbouw
Zondag 9 maart
9.30 uur:
Ds. D. Zoet, Bediening Heilig Avondmaal
18.30 uur:
Ds. D. Zoet, Nabetrachting Heilig Avondmaal
Collecten: 1 morgendienst Bonisa Zending
1 avonddienst pastoraat
3 beide diensten fonds kerkbouw
Woensdag 12 maart, Biddag voor gewas en arbeid
9.30 uur:
Ds. D. Zoet
19.00 uur:
Ds. D. Zoet
Collecten: 1 diaconie, 2 kerkvoogdij
Allen hartelijk welkom. In de eredienst wordt u allen in gepaste kleding
verwacht. Vriendelijk verzoek aan vrouwen en meisjes om in rok of jurk te
komen en een hoofddeksel te dragen. (Zie 1 Korinthe 11)
De tweede collecte is altijd bestemd voor de kerkvoogdij.
Problemen met de kerkradio kunt u op maandagmorgen voor 12.00 uur
doorgeven aan dhr. A. Voogd, tel. 681620.
Vreugde en verdriet
Berichten a.u.b. doorgeven aan ds. D. Zoet, telefoon 68 13 55.
Zieken(t)huis
In het ziekenhuis:
- Mevrouw N. Grinwis-Hameeteman (Dirkdoensweg 9) is met longklachten en
een afwijkende bloedwaarde opgenomen in het ziekenhuis te Dirksland.
Inmiddels hebben we vernomen dat er met behulp van medicatie verbetering is
opgetreden. We hopen dat u weer spoedig mag herstellen en naar uw woning
mag terugkeren. De zwakheid en de broosheid van het lichaam openbaart zich
telkens weer in uw leven en daarmee heeft de Heere u en ons wat te zeggen.
Uw en ons leven neigt naar het einde en daar dienen we op voorbereid te zijn.
We smeken om Zijn genade en daarmede belijdend dat we schuldenaar en
368
zondaar zijn. De Heere binde ons voortdurend op het hart de noodzakelijkheid
van geloof en bekering. Het is ons allen nodig gewassen en gereinigd te zijn in
het bloed van het Lam, waarvan Johannes mocht getuigen: Zie, het Lam Gods,
Dat de zonde der wereld wegneemt (Johannes 1:29b). Er is nog balsem in
Gilead, er is nog een Heelmeester aldaar.
Uit het ziekenhuis:
- De heer T. Klepper (Vliedberg, appartement 145) is weer uit het ziekenhuis te
Dirksland ontslagen. De zorgen rondom uw gezondheid blijven onverminderd
en de ongemakken van het oud zijn worden u niet bespaard. In zulke
omstandigheden kunnen we de oproep van de Prediker zo goed verstaan. En
gedenk aan uw Schepper in de dagen uwer jongelingschap, eer dat de kwade
dagen komen en de jaren naderen, van dewelke gij zeggen zult: Ik heb geen
lust in dezelve (Prediker 12:1). Roep Hem dan maar aan in de dag der
benauwdheid en Hij zal u uithelpen. Hij make het voor u licht in de avond van
het leven en verwachtende de stad die fundamenten heeft, welker Kunstenaar
en Bouwmeester God is.
- De kleine Felicia Hameeteman - 4 jaar (Oudelandseweg) is afgelopen
donderdag weer uit het ziekenhuis te Goes thuisgekomen. De middelen
mochten worden gezegend zodat het virus is geweken. Daarvoor komt de
Heere alle lof en dank toe. Ook het leven van een jong kind is broos en teer en
heeft ook Gods bewarende hand zo nodig en in het bijzonder Zijn onmisbare
zegen. Hij schenke dat ook aan de kleine Felicia en aan allen die haar met zorg
omringen.
- Mevrouw G. de Jong (Schansweg 19) is na een geslaagde ingreep weer
thuisgekomen uit het ziekenhuis te Dirksland. U werd geopereerd en een
pacemaker werd er geplaatst. Sindsdien mag er een verbetering zijn in uw
lichamelijke omstandigheden en mocht u het ziekenhuis weer verlaten en
terugkeren in uw vertrouwde omgeving. De Heere geve daarover verwondering
en dankbaarheid in het hart. Hij is het die alles bestuurt en regeert, ook in uw
leven. Moge in dit alles de hulp en de verwachting alleen van de Heere zijn. Hij
zij u genadig en schenke genezing naar ziel en lichaam beide.
Overig:
- Jacolien Klink (Molenblok 34) verblijft nog steeds in Delta te Hellevoetsluis.
We wensen haar vanaf deze plaats van harte Gods onmisbare zegen toe. Dat
in alle zorg en moeite de Heere mag worden aangelopen als een waterstroom,
om van Hem geholpen te worden ter bekwamer tijd. Hij gedenke nog des
ontfermens voor tijd en eeuwigheid.
- We noemen nogmaals de naam van de heer L. Meijer (Hermansweg 9) omdat
zijn gezondheidssituatie nog verder is achteruitgegaan. Moge de bede maar
gedurig op de lippen zijn met Psalm 38:22 (berijmd):
Heer’ ik voel mijn krachten wijken
En bezwijken;
Haast U tot mijn hulp, en red,
369
Red mij, Schutsheer, God der goden,
Troost in noden,
Grote Hoorder van ’t gebed.
Moge in alle omstandigheden schuiling worden gevonden in de schuilplaats
van de Allerhoogste en te vernachten in de schaduw van de Almachtige. De
Heere sterke ook allen die liefdevol om de zieke heen mogen staan.
Geboren
Op dinsdag 11 februari jl. werd het gezin van de familie A. Nelis-Keijzer
(Julianaweg 12) verblijd met de geboorte van een zoon en broertje Willem
Adriaan met de roepnaam Ralph. Onze hartelijke gelukwensen met dit
geschenk wat jullie uit Gods goede en scheppende hand mochten ontvangen.
Opnieuw werd de kroon op jullie huwelijk geplaatst in het ontvangen van de
kinderzegen. Dat jullie met deze weldaad in de Weldoener mogen eindigen.
Het is onze wens en bede dat Ralph en Femke mogen opgroeien tot eer van
God. Een hele verantwoording voor jullie als ouders om de kinderen op te
voeden in de vreze des Heeren en zonder Zijn hulp is het een onmogelijke
taak. Breng uw kinderen daarom bij de Heere Jezus die het gezegd heeft: Laat
de kinderkens tot Mij komen en verhindert hen niet; want derzulken is het
Koninkrijk Gods (Markus 10:14b). Uw kinderen moeten gewassen en gereinigd
worden in het bloed van het Lam, dat de zonde der wereld wegneemt. Wijs ze
maar voortdurend op die Enige Naam onder de hemel gegeven tot zaligheid,
de Heere Jezus Christus. Dat hebben jullie kinderen nodig maar ook jullie als
ouders.
Memento mori I
Op dinsdag 11 februari jl. is in Nieuw Rijsenburgh, Westplaat te Middelharnis
na een periode van afnemende krachten toch nog onverwachts uit het midden
van haar familie weggenomen Krijntje Tanis-Hoek, laatst gewoond hebbend
aan de Wilhelminaweg 23, in de leeftijd van 85 jaar. We condoleren de familie
met dit verlies. Zij verliezen in haar een lieve zorgzame moeder, schoonmoeder
en oma. Ze heeft een hoge leeftijd mogen bereiken maar ook voor haar moest
het gelden, en zij stierf. De Heere schenke de familie kracht om dit smartelijk
verlies te kunnen dragen. Het spreekt van de vergankelijkheid van het leven
van de mens. We brengen onze jaren door als een gedachte en wij vliegen
daarheen. Als een mens verzwakt is en hij geeft de geest, waar is hij dan? Job
mocht het weten en mogen wij het met hem op goede gronden belijden: Ik
weet, mijn Verlosser leeft. Laten we bedenken dat de overledene ons maar
even is voorgegaan. Ook wij zullen spoedig geopenbaard worden voor de
rechterstoel van Christus. Bekeert u dan en vernedert u onder de krachtige
hand Gods en Hij zal u op Zijn tijd verhogen. De Heere gedenke en
ondersteune de achterblijvende kinderen, klein- en achterkleinkinderen en de
verdere familie van onder Zijn eeuwige armen. Hij zie nog in gunst van boven
en Hij zij hen allen genadig. De begrafenis heeft op zaterdag15 februari jl.
plaatsgevonden op de Algemene Begraafplaats te Ouddorp.
370
Memento mori II
Met droefheid geven wij u kennis, dat na een langdurig, geduldig gedragen
lijden, door de Heere van onze zijde is weggenomen mijn zuster, onze
schoonzuster en tante Klaartje Tanis, sinds 11 september 2007 weduwe van
Jan ’t Mannetje in de leeftijd van 83 jaar. Op 20 februari jongstleden kwam daar
vrij plotseling het einde. Op haar 57ste levensjaar kwam de ziekte van
Parkinson openbaar. Wie ermee te maken krijgt, weet het, langzaam maar
zeker wordt het wel erger maar niet beter. Daardoor waren de laatste jaren niet
de makkelijkste. De laatste jaren zagen we het voor onze ogen gebeuren, dat
ze stukje bij beetje minder werd. De laatste maanden kwam naar nog een
depressie bij, waarom we ook meer aandacht aan haar hebben besteed door
middel van extra bezoek. We hebben deze zorgen menigmaal voor de Heere
mogen neerleggen. De medicamenten voor de depressie leken aan te slaan en
toen kwam daar – na een onrustige nacht - het einde als een dief in de nacht.
’s Morgens om een uur of 5 werd ze gevonden. Wat kan het einde toch dichtbij
zijn! Het leven is een damp en de dood wenkt ieder uur. En als de mens sterft,
waar is hij dan? De dichter zegt in Ps. 8:4 en 5: "Als ik Uw hemel aanzie, het
werk Uwer vingeren, de maan en de sterren, die Gij bereid hebt; Wat is de
mens, dat Gij zijner gedenkt en de zoon des mensen, dat Gij hem bezoekt?"
De hoogheid van de mens boven alle andere schepselen is, dat de Eeuwige
God hem boven alle andere schepselen gedenkt en bezoekt. Want de mens is
geschapen naar Gods beeld, daarin ligt al de grootheid des mensen. Maar wat
zijn we diep gevallen! Ontzettend diep! Wat is het een wonder, dat de HEERE
God gedachten des vredes heeft gehad en Zijn Zoon gezonden heeft naar
deze aarde om zondaren zalig te maken. De Heere geve ons in een rechte weg
rechte Godskennis, zelfkennis en Christuskennis. De Heere gedenke de enige
overgebleven broer, de schoonzussen en zwager en de neven en nichten en
heilige deze roepstem aan hun en ons aller hart. De Heere ondersteune u als
vanonder eeuwige armen. De rouwdienst zal op woensdagmiddag 26 februari
plaatsvinden in Eben-Haëzer, waarna vervolgens de begrafenis plaatsvindt op
de Algemene Begraafplaats te Ouddorp.
Ds. H. Juffer, Nieuwe Tonge
Voor u gelezen….
Gelijk de bruid de bruidegom liefheeft, alzo heeft Christus ons lief en wij
wederom, zo wij geloven en de rechte bruid zijn. En al gaf Hij ons de hemel, de
wijsheid van alle profeten, de heerlijkheid van alle heiligen en engelen, noch
achten wij het niet, zo Hij niet Zichzelf aan ons geeft. De bruid laat zich geen
ding lusten, is onverzadigbaar, wil alleen de Bruidegom Zelf hebben, gelijk zij
zegt in het Hooglied van Salomo: Mijn Liefste is mijn, en ik ben Zijne (Hooglied
2:16). Zij kan niet rusten, voor dat zij de Bruidegom zelf bezit. Alzo is ook
Christus wederom met betrekking tot mij, Hij wil mij alleen hebben en anders
niets meer. En al gaf ik Hem al wat ik geven kon, nog zou het Hem niet
aangenaam zijn. Hij zag het niet aan. Hij wil mijn hart hebben; want dat
uitwendige, die maatschappelijke deugden, zijn maar dienstmaagden, Hij wil de
371
vrouw zelf bezitten. Hij wil hebben dat ik uit de grond van mijn hart zeggen zal:
Ik ben de Uwe. Die vereniging geschiedt door het geloof, dat ik mij vrij op Hem
verlate, dat Hij de mijne is. (Maarten Luther)
Tenslotte
Bij het verschijnen van deze Kerkbode is de voorjaarsvakantie weer voorbij en
zijn de scholen in onze regio weer begonnen. De jeugd mag hun plaats op de
diverse scholen weer innemen om met frisse moed en vernieuwde kracht het
onderwijs te kunnen volgen. De Heere gebiede er Zijn onmisbare zegen over
en geve de leerkrachten de wijsheid en de kracht om de jonge mensen voor te
bereiden op een plaats in de maatschappij. Ook onze eigen herder en leraar is
weer met zijn gezin teruggekeerd van hun vakantieadres en heeft de herderstaf
weer opgenomen. Het zij de gemeente tot nut als de bediening van de
verzoening, zo de Heere dat geeft, zijn voortgang mag hebben te midden van
onze gemeente. Dat we het onderwijs vanuit Gods Woord ter harte zullen
nemen en dat het niet eenmaal tegen ons zal moeten getuigen, omdat we op
zo’n grote zaligheid geen acht hebben gegeven. Het Woord zal nooit ledig
blijven, maar het zal doen hetgeen de Heere behaagt. Het is ons tot een
eeuwig voordeel of ons tot een eeuwig oordeel. Laten we daarom getrouw
opkomen onder de verkondiging van Gods Woord. Dat we er waarlijk lust in
zullen hebben of krijgen door de krachtdadige bediening van de Heilige Geest.
Dan is de dienst van Heere een liefdedienst die ons geen verdriet zal brengen
en mag het door genade een eeuwige vreugde en blijdschap zijn. De Heere
schenke het uit vrije gunst die eeuwig Hem bewoog.
Een hartelijk groet namens uw predikant en kerkenraad,
ouderling A.C. Lokker.
Van de kerkvoogdij
Nieuwe voorzitter kerkvoogdij en contactpersoon Technische Commissie
Als gevolg van het aftreden van president-kerkvoogd A.C. Lokker en kerkvoogd
Kl. Tanis per 1 januari 2014, heeft een functiewisseling plaatsgevonden binnen
de kerkvoogdij.
Tijdens de op 13 februari 2014 gehouden kerkvoogdijvergadering is tot
voorzitter gekozen kerkvoogd A.W. Bruggeman. Daarnaast is benoemd tot
contactpersoon van de Technische Commissie (TC) kerkvoogd N.E. van der
Bok. Beiden hebben aangegeven hun benoeming te aanvaarden met de hulp
van de Heere. We wensen hen Gods onmisbare zegen toe met betrekking tot
het vele werk dat mag gebeuren ten behoeve van de stoffelijke belangen van
de gemeente.
Onderzoek volparkeren
Op verzoek van de kerkvoogdij heeft de TC onderzocht of er mogelijkheden
zijn over te gaan tot zgn. volparkeren. Dit houdt in dat niet alleen de
372
parkeervakken worden gebruikt, maar ook de rijbaan van het parkeerterrein
geheel of gedeeltelijk wordt gebruikt om auto’s te parkeren. Aanleiding voor dit
onderzoek was de parkeerdruk bij minder gunstige weersomstandigheden.
Uit het onderzoek van de TC is gebleken dat aan het volparkeren zowel voorals nadelen kleven. De kerkvoogdij heeft dan ook besloten vooralsnog niet tot
volparkeren over te gaan.
Een alternatief om de parkeerdruk te verlichten kan zijn dat u, als de
weersomstandigheden minder gunstig zijn, niet alleen in uw auto naar de kerk
komt, maar bijvoorbeeld uw medekerkgangers meeneemt. We geven het u in
overweging.
L.J. Flikweert, secretaris
Kinderoppas
0-2 jaar
2 maart: Jaanie Tanis, Gabriëlle Klink. Reserve: Lenny Flikweert, Klarinda
Aleman.
9 maart: Martine Breen, Iris Hameeteman. Reserve: Licia Hoek, Mathilde de
Jong.
12 maart: Arja Aleman, Nienke Dam. Reserve: Charlotte Klepper, Pauline
Tanis.
2-4 jaar
2 maart: Suzan van Wijk, Leonie Tanis. Reserve: Lianne Hameeteman,
Jannemarieke v.d. Linde.
9 maart: Oppas beneden.
12 maart: Marianne Westdijk, Pouline Grinwis. Reserve: Nelleke
Naaktgeboren, Suzanne Melissant.
Van de diaconie
Collecte t.b.v. evangelisatiewerk Jantina Bucur-Mastenbroek in Roemenië
Op D.V. zondag 2 maart wordt een collecte voor Jantina en haar werk in
Roemenië gehouden. Afgelopen jaren zijn diverse acties gehouden om het
zendings- en evangelisatiewerk van Jantina in
Roemenië te steunen. Ook dit jaar willen we als
gemeente het werk van Jantina blijven steunen. Zie
daarvoor ook het artikel van de zendingscommissie.
We bevelen daarom de collecte op 2 maart a.s. van
harte in uw milddadigheid aan.
Collecte Bonisa Zending
Tijdens de avondmaaldienst op D.V. zondag 9 maart a.s. zal de eerste collecte
bestemd zijn voor de Bonisa Zending. De Bonisa Zending heeft onder andere
373
tot doel het bevorderen van de vertaling, de
verspreiding en de verkondiging van Gods Woord
in
China,
evenals
praktische,
christelijke
steunverlening. In China worden officieel 56 volken
erkend door de overheid. De volken zijn verdeeld in
totaal 517 stammen, waarvan er 428 nog niet bereikt zijn met het Evangelie!
Van harte in uw milddadigheid aanbevolen.
Algemene berichten
Bloembollenactie voor Jantina!
D.V. zaterdag 8 maart hopen we weer een actie te houden voor het werk van
Jantina Bucur-Mastenbroek onder de Roemeense kinderen. De bloembollen
zijn afkomstig van Kwekerij Klepper uit Ouddorp.
De deelnemende chauffeurs worden tussen 8.30 en 8.45 uur bij Kwekerij
Klepper verwacht om de bloembolletjes in te laden om daarna naar EbenHaëzer te rijden waar we beginnen met elkaar. Kinderen, we hopen jullie om
8.50 uur in Eben-Haëzer te zien. Evenals voorgaande jaren komen er
’s morgens vanaf 09.00 uur kinderen langs de deur die narcissen en blauwe
druifjes zullen verkopen.
De opbrengst van deze actie komt ten goede aan de sponsoring van Jantina
(Kimon), zodat zij het werk onder de kinderen kan blijven doen en uitbreiden!
Steun dit goede doel en u haalt het voorjaar weer in huis!
D.V. zaterdag 8 maart hoopt Jantina’s man Eugen jarig te zijn. Voor degenen
die een kaartje willen sturen:
Bucur, Eugen
Strada Horatiu nr. 32
Bloc F19 sc.1 ap.15
220104 Drobeta Turnu Severin
Jud. Mehedinti
ROMANIA
Vriendelijke groet,
HomeTeam ‘Speranţa’
Zangcommissie
We mogen terugzien op een mooie zangavond 2 februari jl. In het kader van de
herdenking van de watersnoodramp stonden psalmen waarin water centraal
staat op het programma. De avond werd muzikaal omlijst door een
bovenstemgroep van Schouwen-Duiveland. De collecte bracht het mooie
bedrag van € 632,40 voor de MAF op. Hartelijk dank voor uw en jullie bijdrage.
Schrijf D.V. 10 mei 2014 alvast in uw en jouw agenda! Dan hopen we de
volgende psalmzangavond te organiseren met medewerking van de bekende
bovenstemgroep uit Ouderkerk a/d IJssel. Deze bovenstemgroep telt ongeveer
100 leden dus we rekenen op uw en jouw komst! De collecte zal die avond
374
bestemd zijn voor het werk van Jantina Bucur-Mastenbroek in Roemenië.
Verdere informatie over deze avond volgt te zijner tijd.
Voor suggesties kunt u altijd contact opnemen met één van de
commissieleden.
Bibliotheek ‘Eben-Haëzer’
De bibliotheek is geopend op donderdag van 15.30 tot 16.30 uur en van 18.30
tot 20.30 uur, alsmede op vrijdag van 19.00 tot 20.00 uur. Tel. 683896.
E-mail: [email protected]
Agenda
Van alle voornemens geldt: Zo de Heere wil en wij leven zullen, Jac. 4:15.
Dinsdag 4 maart om 14.30 uur: Contactmiddag
D.V. dinsdag 4 maart hopen we elkaar weer te ontmoeten op onze
maandelijkse contactmiddag in de hoop op verticaal en horizontaal contact. Het
onderwerp van de meditatie door ds. Zoet blijft nog even een verrassing. Het
gedeelte na de pauze wordt deze keer weer verzorgd door ‘eigen’ mensen.
Hanna de Jong, zus van Lenie de Jong uit Ridderkerk hoopt samen met
Simone Voortman ons via het klankbeeld ‘VOOR ELKAAR’ mee te nemen op
vakantie met mensen met een handicap of beperking of alleengaanden.
Vakantie? Een zorg minder! Maar niet voor iedereen… De vakantie kan een
berg zijn waar je tegenop ziet omdat er sprake is van een handicap of
beperking. Of omdat je er tegenop ziet om alleen op vakantie te gaan. De
Hervormde vrouwenbond organiseert al jaren vakantieweken waarin zorg en
begeleiding geboden wordt en waar rekening gehouden wordt met Bijbelse
normen en waarden. De christelijke identiteit heeft haar doorwerking in het
programma. Hanna en Simone nemen al jaren deel aan deze vakantieweken
en willen u graag vertellen van hun ervaringen met dit mooie werk. Het belooft
dus weer een bijzonder mooie middag te worden! We hopen dan ook op veel
belangstelling. De beheerder van Eben-Haëzer, de heer K. Groeneveld en zijn
rechterhand Gerard van de Breevaart zien er naar uit om u met behulp van de
dames vrijwilligers te voorzien van koffie of thee. Hanna en Simone stellen u
vooraf, in de pauze en na afloop in de gelegenheid om iets te kopen voor het
goede doel. Allen hartelijk welkom en graag tot ziens op D.V. dinsdag de vierde
maart! Zoals u weet: 14.00 uur: inloop in ‘Eben-Haëzer’ met koffie/thee. Voor
vervoer: bel 681053.
Wijziging planning contactmiddagen
Het is nog wel vroeg, maar u kunt het maar weten. Er is een wijziging gekomen
in de planning van de contactmiddagen, zoals wij u die in het
decembernummer van de kerkbode hebben laten weten. Wij zouden volgens
planning nog twee contactmiddagen hebben in dit seizoen, namelijk D.V.
375
dinsdag 1 april en dinsdag 6 mei. Voor dinsdag 1 april hebben we de fam.
Kieviet uit Sommelsdijk uitgenodigd voor een presentatie over C.H. Spurgeon.
Dat blijft gewoon staan. De contactmiddag van D.V. dinsdag 6 mei komt te
vervallen. Daarvoor in de plaats hebben we op D.V. dinsdag 15 april een
contactmiddag gepland met een broodmaaltijd. Deze contactmiddag zal in het
teken staan van Pasen en tevens dienen als afsluiting van de contactmiddagen
voor het seizoen 2013-2014. Het bijzondere van deze middag zal zijn dat de
jongeren van de gemeente ons weer verwennen door de broodmaaltijd geheel
te verzorgen en bovendien het programma voor hun rekening te nemen. Van u
wordt voor de broodmaaltijd een bijdrage gevraagd van € 10 per persoon.
Nadere gegevens volgen te zijner tijd. Dus nog even kort samengevat: Laatste
contactmiddag van 6 mei vervalt. Daarvoor in de plaats komt een
contactmiddag op D.V. 15 april a.s. met broodmaaltijd. Noteert u alvast deze
datum?!
Dinsdag 4 maart: Censura Morum
In verband met de bediening van het Heilig Avondmaal op zondag 9 maart zal
dinsdag 4 maart van 19.15-19.45 uur censura morum gehouden worden in de
consistorie van de Eben-Haëzerkerk.
Dinsdag 4 maart: Avondmaalgezelschap
Dinsdag 4 maart a.s. zal ook avondmaalsgezelschap worden gehouden,
aanvang 20.00 uur. Deelnemers aan de bediening van het Heilig Avondmaal
en andere belanghebbenden worden hiervoor hartelijk uitgenodigd. Inloop met
koffie om 19.45 uur.
Woensdag 5 maart: Vervolgcursus ‘Leer de Bijbel kennen’
19.00 uur: Inloop met koffie/thee. Aanvang: 19.30 uur.
Donderdag 6 maart: Brakelavond
De avond begint om 19.15 uur. Vanaf 19.00 uur is er inloop met koffie of thee.
Woensdag 12 maart: Biddag voor gewas, arbeid en visserij
Woensdag 12 maart wordt de jaarlijkse Biddag voor gewas, arbeid en visserij
gehouden. Aanvang van de diensten om 09.30 en 19.00 uur
Donderdag 13 maart: kerkenraadsvergadering
Onze leden
Ledenadministratie
Adreswijzigingen, wijzigingen in gezinssamenstelling en andere zaken die
leiden tot wijziging van de ledenadministratie dienen te worden gemeld bij de
376
Kerkvoogdij, Postbus 173, 3253 ZJ Ouddorp, of als u berichten af wilt geven,
De Kille 8. Rechtstreeks mailen naar [email protected] kan ook.
Verjaardagen
De eerstkomende twee weken hopen de volgende bejaarden D.V. 80 jaar of
ouder te worden. Namens de gemeente van harte gefeliciteerd en Gods zegen
toegewenst.
28 Feb
Dhr. W. Melissant, 84 jaar, Vliedberglaan 121, 3253 VT
5 Maart Mevr. A. Slui-Klepper, 88 jaar, Pretoriuslaan 43, 3253 VP
6 Maart Dhr. K. Tanis, 80 jaar, Molenweg 34, 3253 AM
7 Maart Mevr. R.J. Emaus-Kriekaard, 90 jaar, p/a Emmaweg 18, 3253 BD
8 Maart Mevr. M. Mierop-Vlietland, 81 jaar, Marijkeweg 6, 3253 BP
9 Maart Mevr. H. Mierop-Breen, 92 jaar, Vliedberglaan 112, 3253 VT
12 Maart Dhr. J. Westhoeve, 90 jaar, Marijkeweg 11, 3253 BN
15 Maart Mevr. N.C. Bakelaar-Westhoeve, 91 jaar, Julianaweg 4, 3253 BL
Verder zijn jarig:
8 Maart Mevr. N. Meijer-Sperling, 87 jaar, Nieuw Rijsenburgh, locatie De
Westplaat, Woongroep 5, Joost van de Vondellaan 137, 3241 DR
Middelharnis
12 Maart Anthonij Flikweert, 27 jaar, Pieterstraat 48, 3248 BH Melissant
Varia
Contactdag militairen
Verbondenheid
Het beeld van de poster roept bij u misschien wel de herinnering op van een
periode in uw leven dat u diende als dienstplichtige op de Grebbeberg, in
voormalig Nederlands-Indië of voormalig. Joegoslavië. Als OVW’er in Korea, of
als beroeps bij een van de naoorlogse missies Unifil in Libanon, de MFO in de
Sinaï, of in Cambodja. Als marinier in de 2e Golfoorlog of Haïti. Het kan ook de
herinnering zijn die u hebt als echtgenote of naaste familie aan de periode van
uitzending van uw naaste met de daarbij horende spanning en de onzekerheid
over het welzijn van hem of haar onder miserabele omstandigheden.
De werkgroep militairen van de Hersteld Hervormde Kerk die zich als doel stelt
‘een hand en een voet te zijn’ voor de veteraan en zijn achterban en alle
militairen die zich voorbereiden op een uitzending, organiseert op de zaterdag
voor Goede Vrijdag de jaarlijkse contactdag voor militairen als teken van
erkenning en herkenning van deze bijzondere doelgroep. Militairen die ver van
huis en haard deelnemen aan een militaire missie kampen nadien nogal eens
met hun emoties of een trauma. Een geestelijk luisterend oor, het delen van
ervaringen of een goed geloofsgesprek kan van grote waarde zijn. In de
377
verbondenheid met het ‘veteraan zijn’ nog eens luisteren naar het verhaal van
wat werd beleefd en gevoeld. Luisteren naar het verhaal over de afwegingen
van de Nederlandse regering om een militair op missie te sturen.
Geborgenheid
Of samen de 121e Psalm nog eens zingen: ‘‘k Sla d’ ogen naar het gebergte
heen, vanwaar ik dag en nacht des Hoogsten bijstand wacht. Mijn hulp is van
de HEER’ alleen, Die hemel, zee en aarde eerst schiep en sinds bewaarde’. In
de wetenschap of het vaste vertrouwen dat de Heere u gadesloeg, omdat Hij
meeliep op die inspectietocht, Hij meevloog bij het Apachedetachement of Hij
meevoer op het transportschip van de mariniers naar Cambodja of waar u zich
ook heen zult spoeden, Hij u voor eeuwig u behoeden.
U en jij worden van harte uitgenodigd om in de beschutting van het kerkelijk
dak deze ‘Contactdag voor militairen’ op D.V. zaterdag 12 april 2014 in het
Echos Home ‘de Schakel’ in Ermelo bij te wonen. Doen, omdat u niet gemist
kunt worden!
S.v.p. graag opgeven bij het kerkelijk bureau in Veenendaal (0318-505541 of
per e-mail bij de secretaris, [email protected] c.q. tel: 0528-264599)
Namens de werkgroep militairen HHK:
Ds. J. den Boer, oud-legerpredikant en veteraan; voorzitter
H. Engels, ouderling en veteraan; secretaris
Uitnodiging Revoke
(Reformatorische Vereniging Van Ongewild Kinderloze Echtparen)
Het bestuur nodigt alle leden – en de echtparen die tot de doelgroep behoren,
maar (nog) geen lid zijn - uit om deel te nemen aan onze bijeenkomst op D.V.
zaterdag 29 maart 2014 in de Hersteld Hervormde Kerk, Harderwijkerweg 11 te
Harskamp.
Agenda
13.45 uur Ontvangst met koffie
14.15 uur Opening
14.30 uur Lezing door Maarten van Dijk (maatschappelijk werker) en Jantine
den Uijl (psychosociaal therapeut): ‘Wat doet kinderloosheid met
jouw zelfbeeld?’
15.15 uur Pauze
15.45 uur Nabespreking met vragenbeantwoording
16.30 uur Sluiting
16.40 uur Huishoudelijke vergadering
17.30 uur Maaltijd
Na afloop van de vergadering is er een gezamenlijke maaltijd voor de
(potentiële) leden. U kunt zich hiervoor aanmelden bij Ilona Kalkman, (0184) 64
22 53 of 06 27 10 03 87, per e-mail via [email protected] of via onze
website www.revoke.nl, tot uiterlijk D.V. 15 maart 2014. De kosten voor deze
378
maaltijd bedragen € 12,50 per persoon voor leden en € 15,00 voor niet-leden
en worden ter plaatse bij de penningmeester Arjaan van Rooijen voldaan.
De najaarsbijeenkomst wordt gehouden op D.V. zaterdag 15 november 2014.
Uit de boekenkast/Voor u gelezen
Biddag
We nemen het volgende over uit een biddagpreek van de bekende ds.
F. Bakker. Hij is vooral bekend geworden door zijn prachtige boekje
“Gebedsgestalten”. Daarnaast liet hij evenwel een zestal bundeltjes na met
preken en meditaties.
In een preek over de tekst “Geef ons heden ons dagelijks brood” merkt hij het
volgende op:
Geef ons heden ons dagelijks brood. In dat brood en in dat kleine dagelijkse
wordt dat leven zo teer. En dan moet ik u waarschuwen op deze biddag, met
deze waarschuwing: als we geen God voor de tijd kennen, we zullen ook nooit
een God kennen voor de eeuwigheid; als we niet een God kennen voor de
stoffelijke zaken, is er dan wel een God voor de geestelijke zaken? Ach, het is
alles geestelijk. En voor een geestelijk mens ligt dan de vloek over de gave
Gods als hij ziet wie hij is in zichzelf, dan getuigt alles tegen hem. Maar als de
Heere ons gaat leren en als God eens overkomt in zijn gunst, dan komt daar de
gunst over dat dagelijks brood; en anders heeft Gods gave geen nut voor ons,
dan is het tot een vloek. Dan zullen we eten en dan zullen we drinken, maar
vreselijk is het om gemest te worden tot de dag der slachting. Daarom, och dat
ge het zien mocht, in die eenvoudige kleine dingen, de Heere er in te zien. Ja,
dan is het goed: God te leren zien in onze boterham.
K. Kasteleijn
Verenigingen
Op de volgende dagen zullen de verenigingen Deo Volente bijeenkomen.
Bezoekers en nieuwe leden zijn hartelijk welkom.
Zondagsschool ‘’t Mosterdzaadje’
Op D.V. zondag 9 maart is er geen zondagsschool. Op D.V. zondag 16 maart
hopen we jullie allemaal weer te ontmoeten.
Kinderclub ‘Hosanna’
Hallo jongens en meisjes van groep 5: op D.V. 14 maart hopen we weer club te
hebben, deze avond gaat het Bijbelgedeelte over 'God is alwetend'. Na de
pauze willen we met elkaar iets leuks gaan doen, de avond is van 19.00- 20.30
uur. We hopen jullie weer allemaal te zien!
379
Hallo meisjes van groep 6: op D.V. 7 maart gaan jullie kennismaken op de
meisjesvereniging. Deze avond is van: 19.00-21.00 uur.
Hallo jongens van groep 6: op D.V. 14 maart gaan jullie kennismaken op de
jongensvereniging. Deze avond is van: 19.00-21.00 uur.
Bij de meisjes gaat het deze avond over: 'God is alwetend' Na de pauze gaan
jullie iets leuks maken en voor jullie is de avond gewoon net als anders, van
19.00-20.30 uur. We hopen jullie weer allemaal te zien!
Jongensclub ‘Benjamin’
Ha jongens, vrijdag 28 februari hebben we weer jongensclub. We gaan verder
met het feest uit de Bijbel over Purimfeest, na de pauze gaan we knutselen.
Tot ziens, Adriaan, Johan, Cees, Wim en Agaat.
Meisjesvereniging ‘Mirjam’
Ha meiden, D.V. vrijdag 7 maart verwachten we jullie om 7 uur in Eben-Haëzer.
Het zal deze avond gaan over de opwekking van Dorcas. Je kunt dit
Bijbelgedeelte vinden in Handelingen 9:36-43. Na de pauze willen we een spel
met jullie gaan doen. De oudste meisjes van kinderclub Hosanna hopen deze
avond bij ons te komen kijken. Tot ziens! Groetjes van de leiding.
Jongerenclub 4-you 12+
Ha jongelui, de volgende clubavond is op D.V. vrijdag 7 maart 2014. Deze
avond kunnen alle jongens en meiden, van de jongens- en meisjesclub, kennis
komen maken met de 4-you +12. Ook al zit je niet op een bestaande club en
ben je tussen de 12 en 14 jaar oud, dan nodigen we jou van harte uit voor onze
clubavond. De avond begint om 19.30 uur in Eben-Haëzer. Voor de pauze zal
er een inleiding worden gehouden over een Bijbels thema of een actueel thema
dat aansluit bij jullie leeftijd. Na de pauze gaan we binnen of buiten een leuke
activiteit doen. We zien naar jullie uit! Groeten van Marlies, Jacoline en André
Jeugdvereniging ‘Daniël’
Zondag 2 maart 2014 om 14.30 uur. Inleiding door Arnoud Westhoeve over de
Christenreis, Hoofdstuk 27.
Mannenvereniging ‘Agur’
Op D.V. maandag 3 maart 2014 hopen wij weer te vergaderen, de aanvang is
om 19.30 uur. De heer N. Troost hoopt een inleiding te houden met als thema
“De rijke man en de arme Lazarus” naar aanleiding van Lukas 16 de verzen 19
t/m 31. We hopen u allen weer te ontmoeten.
Avondvrouwenvereniging ‘Ora et Labora’
Op D.V. maandag 3 maart hopen wij weer bijeen te komen. Wij willen deze
avond stilstaan bij "De begrafenis van de Heere Jezus" uit Bijbelstudie 8. Naar
aanleiding van Mattheüs 27:57-66 en Markus 14:42-47. Iedereen is weer van
harte welkom.
380
Activiteitencommissie kerkbouw
Opbrengst rookworst- en soepactie
De rookworst- en soepactie die we 14 februari jl. mochten organiseren heeft
het netto bedrag van € 401,97 opgebracht. Alle kopers hartelijk dank, een
bijzonder woord van dank aan de sponsor. Bovenal gaat onze dank uit naar de
Heere, Die in dit alles nog wilde helpen en zorgen.
Zomermarkt
Voor de zomermarkt die we op D.V 2 augustus organiseren vragen wij:
- verkoopvrijwilligers voor één van de circa 50 kramen. U kunt zich opgeven
bij de fam. Grinwis. Tel: 0187-682277 of per e-mail: [email protected]
- Goede gebruikte spullen. Deze kunnen uitsluitend op de zaterdagen 5 en 19
juli van 09.00 tot 12.00 uur worden ingeleverd bij de fam. Bezuijen aan de
Hazersweg 79a te Ouddorp. S.v.p. geen grote meubelen, computers,
beeldschermen of audioapparatuur.
- Tweedehands boeken kunt u, na een telefoontje, inleveren aan de
Zeebrekersweg 11. Boeken kunnen ook eventueel worden opgehaald.
Tel: 0187-682277
- Standhouders die zelf een kraam willen voor de verkoop van hun producten
en de opbrengst, of een deel daarvan, beschikbaar stellen voor de
kerkbouw. Opgave en informatie bij één van de leden van de
activiteitencommissie.
- De voorjaarsschoonmaak komt er weer aan, wij houden ons aanbevolen
voor tafelzeiltjes voor op de kramen.
Zendingscommissie ‘Onderwijst al de volken’
Collecte Jantina
Afgelopen maand december hebben we via de kerkbode een brief verspreid
met daarin informatie over de contractverlenging van Jantina èn een oproep
om haar werk te steunen. We willen iedereen heel hartelijk bedanken, die
sponsor werd of een gift gaf. Ook zijn we heel dankbaar dat onze huidige
achterban het werk blijft steunen.
In de brief gaven we aan dat er nog € 20.000,- nodig is.
De komende twee jaar hopen we € 9.000,- te ontvangen van alle vaste
sponsors. Dit natuurlijk onder voorwaarde dat er geen sponsors genoodzaakt
zijn de sponsoring stop te zetten.
Daarnaast ontvangen we meestal nog elk jaar zo’n € 6.000,- aan giften van
particulieren, scholen en kerken, die een actie/collecte houden voor Jantina.
381
We zijn dan ook heel blij dat de kerkenraad elk jaar een collecte wil houden
voor Jantina. Wilt u ook dit jaar aan deze collecte denken? Van harte
aanbevolen.
Daarbij mogen we ook opmerken dat we niet bang zijn financieel niet rond te
gaan komen. We mogen dit belangrijke evangelisatiewerk in de Hand van de
Heere weten, Die zorgt en leidt en in alles wil voorzien. En daarbij is naast een
gift ook het gebed zo noodzakelijk. Een krachtig gebed des rechtvaardigen
vermag veel (Jakobus 5:16). Gedenkt u het werk van Jantina en haar
persoonlijk leven ook in uw gebeden?
Een hartelijke groet van de Zendingscommissie en het Hometeam ‘Speranta’
Voor jou
Stuur vragen en andere reacties naar Eben-Haëzer of naar Voor jou, p/a De
Kille 16.
Jongerendag 16- op 22 maart 2014
Schijnheilig? Zondags netjes in de kerk, maar doordeweeks… Schijnheiligheid
komt je overal tegen, bij de mensen om je heen, op school of in de kerk. Maar
misschien ook bij jezelf?
Tijdens de Jongerendag die we op D.V. 22 maart 2014 samen met jou en heel
veel andere jongeren willen houden, staan we bij dit thema stil. Maar ook bij de
heilige God, die door Zijn genade ons van alle schijnheiligheid kan en wil
verlossen. Ds. R.W. Mulder hoopt het appèlwoord te houden.
Rond het thema worden verschillende workshops georganiseerd, die jou zeker
zullen aanspreken. Net als vorig jaar zijn er ook weer sportieve en creatieve
workshops.
Op deze dag hopen we ook jou te ontmoeten! Alleen, samen met je JV,
vrienden of familie. Voor eten en drinken zorgen wij. En natuurlijk maken we
weer veel ruimte voor gezelligheid en ontmoeting!
Mis deze dag niet en meld je aan! Dit kan via je JV-leiding, of anders via de
site.
Waar: Van Lodenstein College, Utrechtseweg 228, Amersfoort
Wanneer: 22 maart 2014, 9.45-14.30 uur
Je bent welkom vanaf 9.15 uur. Reserveer de datum vast in je agenda!
Voor meer info, check de site: www.hhjo.nl/jongerendag16Bezinningsavonden Zeeland
D.V. 15 maart, Calvijn College Goes.
Spreker: Dhr. dr. W. Fieret uit Woudenberg over "identiteitsontwikkeling".
382
Puzzelhoekje
Oplossingen inleveren in de daarvoor bestemde brievenbus bij Eben-Haëzer.
Gedoopt en gewassen…. ?
Joh.1
Misschien heb je het wel eens op een vrachtwagen gelezen: Ik ben vuil. Ik
moet gewassen worden!
Aan die woorden mag je ook denken in de kerk. Steeds weer worden er
kinderen gedoopt. Bij het doopvont hoor je dan deze woorden: Je bent vuil, je
moet gewassen worden. Niet door het water van de doop, maar door het bloed
van de Heere Jezus. Want Zijn bloed reinigt van alle zonden. Wat een
boodschap elke keer weer. Denk nog eens terug aan die woorden op de
vrachtwagen!
Johannes de Doper staat aan de Jordaan. Hij roept de mensen toe: “Bekeert u,
want het Koninkrijk van God is nabij u gekomen”. Er zijn veel mensen gekomen
om naar hem te luisteren. Zou hij de Messias zijn? Nee, hij is de Christus niet.
Elia dan of een andere profeet? “Nee”, zo antwoordt Johannes: ”Ik ben de stem
des roepende in de woestijn“. Meer dan een stem is hij niet. Hij mag de
voorloper van de Heere Jezus zijn.
Op een dag komt de Heere Jezus naar hem toe en vraagt of hij Hem wil dopen.
Johannes wordt er verlegen van. Moet hij de Heere Jezus dopen? Maar Hij is
toch de Messias? Wil Hij gedoopt worden in de Jordaan? Maar Hij is toch niet
vuil door de zonde? Nee, Hij is geen zondaar. Johannes zegt tegen de Heere
Jezus: “Mij is nodig van U gedoopt te worden”. Want de Heere is toch veel
belangrijker dan Johannes.
Maar de Heere Jezus wil door hem gedoopt worden. Zelf is Hij heilig en rein,
zonder zonden. Maar Hij wil naar Zijn Vader luisteren en Hem gehoorzamen.
Anders kan Hij de zonden van Zijn kinderen niet wegnemen.
Daarom moest de Heere Jezus gedoopt worden. Zo alleen kan Hij Middelaar
zijn. Door Zijn doop werd Hij zonder zonde, de mensen in alles gelijk. Hij wil en
kan je zonden vergeven.
Vind jij het al een wonder dat je gedoopt bent? Ook jij kunt nog zalig worden,
door gewassen te worden in het bloed van de Heere Jezus.
Bid maar: Schoon mijn zonden vele zijn, maak om Jezus’ wil mij rein.
Opgave 846
Zoek de ontbrekende woorden op in Johannes 1: 1 t/m 34. De laatste letter is
steeds ook de eerste letter van het volgende woord. Vul de woorden daarna in,
in het figuur. De letters die over blijven maken de woorden die Johannes over
de Heere Jezus zegt: Zie het … …!
Inleveren: woorden met vindplaats en de eindzin
383
1. In den … was het Woord, en het Woord was bij God, en het Woord was
God.
2. een heerlijkheid als des …van den Vader, vol van genade en waarheid.
3. dien heeft Hij macht gegeven kinderen Gods te worden, namelijk die in Zijn
… geloven;
4. Want de wet is door … gegeven, de genade en waarheid is door Jezus
Christus geworden.
5. Wien ik niet waardig ben dat ik Zijn … zou ontbinden.
6. Na mij komt een …, Die voor mij geworden is,
7. Op Welken gij den Geest zult zien …
8. Die … mij komt is vóór mij geworden, want Hij was eer dan ik.
9. Wie zijt gij? Opdat wij … geven mogen degenen, die ons gezonden hebben;
10. Ik … met water, maar Hij staat midden onder ulieden,
11. Zijt gij de …? En hij antwoordde: Neen.
#
2
6#
7
#
10
#
!
11
3
#
9
5#
1
#
4
←
Deze opgave nog niet inleveren!
384
8
Veel puzzelplezier, Elma