Rooster van aftreden - de Bibliotheek Eindhoven

Raad van Toezicht
Rooster van aftreden
Naam
in RvT per
einddatum 1e periode
Adams, R.J.J. (Rob)
01-01-2014
01-01-2018
Bomer, I. (Ike)
01-10-2012
01-10-2016
Boon, G.M. (Geertje)
01-01-2009
01-01-2013
Dubach, M.A.C.F. (Marc)
01-01-2014
01-01-2018
Hendrikse, P.J.J.
01-01-2009
01-01-2013
Mujović, E. (Edita)
01-01-2014
01-01-2018
einddatum 2e periode
einddatum 3e periode
01-01-2017
01-01-2017
Statuten: artikel 14
Elk bestuurslid treedt uiterlijk vier (4) jaar na zijn/haar benoeming af volgens een door het bestuur vast te stellen rooster van aftreden.
In afwijking van het bepaalde art. 7 lid 2 jo. Art 8 lid 1 sub e van de Statuten is het aftredend bestuurslid aansluitend eenmaal herbenoembaar
voor een periode van vier (4) jaar, behoudens een uitdrukkelijke afwijking van deze bepaling in uitzonderlijke gevallen waarbij het bestuur
met normale meerderheid beslist ten gevolge waarvan een aftredend bestuurslid nog een derde periode van vier (4) jaar overeenkomstig de
statuten kan worden benoemd.