ROOSTER VAN AFTREDEN - Bestuurdersvereniging PO

ROOSTER VAN AFTREDEN
In de statuten (d.d. 03-10-2012) van de bestuurdersvereniging PO (BvPO) is bepaald dat
bestuursleden worden benoemd voor een periode van maximaal 4 jaar en dat ze kunnen
worden herbenoemd (art.8.3.).
De zittingstermijnen worden door het bestuur vastgelegd in een rooster van aftreden. Bij
herbenoeming van een bestuurder wordt rekening gehouden met zijn functioneren als lid
van het bestuur in de afgelopen periode.
TERMIJNEN BESTUURSLEDEN
Naam
Functie
Eerste
Eventuele
benoeming
herbenoeming
C. de Ruiter
Voorzitter
3 oktober 2012
3 oktober 2015
A.F.M. van Noort
Vice voorzitter
3 oktober 2012
3 oktober 2016
L.S.H.M. Breukel
Bestuurslid
3 oktober 2012
3 april 2016
T. Jansen
Bestuurslid
3 oktober 2012
3 oktober 2015
M.W. Everink
Bestuurslid
3 oktober 2012
3 april 2016
A.J.M. Groot Zwaaftink
Bestuurslid
3 oktober 2012
3 oktober 2016
H. van Malsen
Bestuurslid
1 augustus 2013
1 augustus 2017