Notariskantoor Adam Elzinga - Notariskantoor mr. Adam Elzinga

“ Wi j vi n d e n h e t o ntzette nd l euk o m u te helpen bij a lle n ot a r is z a ken die komen kijken bij de
a a n ko o p va n u w d ro o mhui s en hyp o the ek . Als u voor on s k a ntoor kies t zorgen w ij er voor dat
a l l e s g o e d e n o p ti jd wo rd t g e re g e l d, zo d at u zorgeloos eigen a a r va n u w droom h u is wordt !
En … … … n at u ur l i jk hel p en wi j u o o k b i j e en h eleboel a n dere n ot a r is z a ken
Dr. Nassaulaan 8
zo a l s te s t a m e nten, sche nki ng e n en l e ve nsvo l ma c hten .”
9401 HK Assen
Tel: 0592 311 550
No tar isk anto o r M r. Ada m Elzin ga sta at voor kwaliteit, aandacht, clië nt vriende lij khe id e n plezier
in het wer k . Als u op zoek ben t n a a r een n otarisk antoor, waar u e nthousiast, kund ig en op e en
[email protected]
leuke m anier wordt geh olpen , da n is h et logisch d at u kiest voor ons k antoor.
w w w. notaris k antoorad amelz ing a.n l
Ontvang
een presentje
bij aankoop van
uw huis
notariskantoor mr. Adam Elzinga
@notaris_assen