Voorzitter, In deze week van de Europese verkiezingen

Voorzitter,
In deze week van de Europese verkiezingen, heb ik vaak opgevangen dat Brussel wel wat
boerenverstand kan gebruiken. Dat spreekt mij aan want ook Assen, Mijn Assen, Ons Assen, kan
volgens de VVD-fractie wel wat boerenverstand gebruiken.
Want voorzitter,
Er zijn tekenen van voorzichtig economisch herstel. Het gaat steeds beter in Nederland.
Investeringen nemen weer toe. Het vertrouwen van consumenten en producenten stijgt al weer een
tijd lang. Het aantal faillissementen daalt. En deze positieve ontwikkelingen, die meer ruimte gaan
geven, gaan wij natuurlijk ook in Assen bemerken.
Maar tegelijkertijd kennen gemeenten nog een aantal grote onzekerheden. De 3 decentralisaties, de
invoering van de BAG, de Basisadministratie Adressen en Gebouwen, het doorwerken van
Rijksbezuinigingen. Maar de werkgelegenheidscijfers blijven nog achter. En daarmee neemt het
aantal mensen in een uitkering nog toe.
Daarom vindt de VVD dat wij geen seconde stil kunnen blijven zitten, integendeel. De gemeente
moet hard blijven werken, slim investeren en zorgen voor mensen die het echt nodig hebben. Zo
kunnen wij deze voorzichtige trend opwaarts ondersteunen en aanwakkeren.
Vanuit een sobere en beleidsarme Voorjaarsnota, geven wij vanuit de VVD-fractie graag aan aantal
speerpunten mee voor de beleidsinzet in de nieuwe programmabegroting. Wij sluiten daarbij aan op
het nieuwe collegeprogramma, dat voldoende aanknopingspunten biedt én uitnodigt tot
samenwerking:




Bij een aantrekkelijk Assen past een levendige binnenstad. De afgelopen jaren is flink
geïnvesteerd in evenementen en de marketing van strategisch economisch beleid. Dat vinden wij
terug in het collegeprogramma, met het plan om het “sterk merk Assen” verder uit te bouwen. Is
het college voornemens de budgetten voor evenementen en marketing te continueren?
Assen moet een plek zijn waar mensen zich veilig voelen en op hun gemak. Handhaving en
voldoende toezicht dragen daaraan bij. In de jaarrekening (p.32) lezen wij over een voordeel van
264 duizend euro als gevolg van minder ureninzet voor toezichthouden, wat is hier aan de hand?
Want de VVD vindt dat de investering in versterking van stadstoezicht continuïteit verdient.
Wij vinden het belangrijk te blijven investeren in het arbeidsmarktbeleid. In het nieuwe
collegeprogramma wordt – terecht – het versterken van de verbinding tussen onderwijs en
arbeidsmarkt als speerpunt benoemd. De VVD-fractie is benieuwd naar de concrete plannen.
Welke rol ziet het college hierbij voor de gemeente weggelegd? Welke inzet wordt vanuit het
bedrijfsleven en de onderwijssector zelf gevraagd? Heeft het college reeds de intentie hiervoor
geldmiddelen beschikbaar te stellen? Of blijft het bij regie?
De drie decentralisaties - Jeugdzorg, Zorg en welzijn en de participatiewet - roept bij ons ook
zorgen op. De tijd tussen duidelijkheid over de budgetten versus de mogelijkheden voor
beleidsvorming is kort, heel kort. Dit vraagt om een enorme inspanning van ambtelijke apparaat
college en raad.
De instrumenten die op deze domeinen zijn ontwikkeld, zoals Mijn Buurt Assen / het meedoenbeleid / de nieuwe welzijnsstichting (welzijnspraktijk 2.0), zien wij als perspectiefrijk. Maar
plannen en evaluaties zullen wij beoordelen op behaalde resultaten en effecten.

Dat geldt ook voor bijvoorbeeld de combinatiefunctionarissen, waarvan wij vinden dat zij zich
nog meer kunnen richten op de ondersteuning van het verenigingskader van sportverenigingen.
Inzake Mijn Buurt Assen horen wij graag hoe het college daarmee verder wil in 2015? Want om
woningcorporatie Actium en andere partijen te blijven binden, moet de gemeente ook zelf over
de brug komen.
Economie en ondernemerschap: Wij verwachten van dit college een stevige ambitie / concrete
maatregelen om het ondernemerschap en het economisch herstel te stimuleren. Het
collegeprogramma rept over het bouwen aan een zachte infrastructuur.
Lezen wij daarin terecht het voortzetten van het ondernemersloket en het intensiveren van
acquisitie en accountmanagement? Gaat het college daaraan extra middelen besteden in de
begroting?
Voorzitter,
De VVD wil nog een stap verdergaan. Wij vinden noodzakelijk om vandaag al – niet pas bij de
begroting 2015 – een duidelijk signaal af te geven aan de ondernemers in onze stad. Een signaal
dat de gemeente Assen stevig wil inzetten op de kenniseconomie en innovatie, stevig wil
inzetten op werkgelegenheid, stevig wil blijven inzetten op kansrijke sectoren in onze stad. Wat
daarvoor nodig is, is een goed gevuld Fonds voor Cofinanciering van Economisch Beleid, voor
nieuwe initiatieven. Deelt het college deze visie met ons? Deze urgentie? En is het college bereid
een toezegging te doen om dit fonds te vullen met een forse bijdrage?
In deze situatie van pril economisch herstel, vinden wij dát namelijk normaal boerenverstand.
Voorzitter, Nog een paar belangrijke ontwikkelingen:




De nieuwe Kolk, het nieuwe programma oogt fantastisch, complimenten. Maar de exploitatie
baart ons ernstige zorgen. In januari heeft de raad een presentatie gehad over de ontwikkelingen
en kansen. Eén belangrijk aandachtspunt is het versterken van de samenwerking tussen de
gebruikers van De Nieuwe Kolk. In het collegeprogramma krijgen zij de tijd en ruimte om hun
samenwerking te laten groeien. Maar in januari sprak de wethouder steviger woorden en kregen
deze partijen een half jaar de tijd; die tijd is bijna om. Dus college, wanneer bestaat er nu zicht op
de eerste vruchten van de verbeterde samenwerking?
Wij begrijpen de verlaging van de jaarlijkse bijdrage uit het Parkeerbedrijf. Logisch, want het
parkeerbedrijf is toch geen melkkoe voor de algemene middelen? Een kleine uitname is te
verdedigen, bijvoorbeeld om te investeren in de bereikbaarheid. Maar hoe lager deze uitname,
des te lager de tarieven. Dat draagt bij aan de aantrekkelijkheid van onze binnenstad. Wanneer
krijgt de raad, het parkeerplan dat samen met ondernemers wordt uitgewerkt, aangeboden?
Dan de komende bezuinigingsronde. Dat wordt wederom een stevig pakket, wij houden rekening
met een oplopend bedrag tot 8 miljoen euro. Hoe wil het college de raad betrekken bij het
invullen van het bezuinigingspakket? Hoe zit het tijdpad eruit?
Wat zou kunnen helpen richting een definitieve programmabegroting, is een discussie over een
drietal scenario’s. Voelt het college voor een scenariobenadering en een debat daarover met de
gemeenteraad?
In ieder geval pleit de financiële situatie voor behoedzaamheid en stevig vast houden aan de
door het college genoemde financiële uitgangspunten. Ons viel op de uitname uit de algemene
uitkering van het buitenonderhoud scholen (netto 600 duizend euro); zou dat volgens de
begrotingsregels niet binnen hetzelfde beleidsterrein onderwijs moeten worden opgevangen?

Natuurlijk houden wij de ontwikkeling van de lokale lastendruk nauwlettend in de gaten. Wij
vragen het college de raad bij de Najaarsnota uitgebreid te informeren over de voortgang van de
afvalinzameling en de ontwikkeling van de bijbehorende kosten? Op deze wijze kan deze raad de
gevolgen van de uitruil OZB/Afvalstoffenheffing blijven monitoren.
Voorzitter, ik rond af.
Ook wij hadden een hele batterij aan technische vragen gesteld. Teveel om te verwerken in deze
bijdrage. Dank aan de ambtenaren voor de beantwoording van deze vragen. Het gaf extra diepgang
aan het reeds dikke pakket aan stukken.
De VVD ziet lichtpunten en kansen voor Assen bij een aantrekkende economie. Blijven bouwen aan
de stad, blijven investeren en zorgen voor de inwoners die het echt nodig hebben.
Bij het opstellen van nadere voorstellen, de Najaarsnota en programmabegroting wensen wij het
college veel gezond verstand toe.