september 23 openbaar

BESLUITENLIJST
Gemeente Assen
Vergadering van burgemeester en wethouders d.d. 23 september 2014
Aanwezig: C. Abbenhues
A. Smit, M. Hoogeveen, H. Vlieg-Kempe en R. Wiersema
I. Oostmeijer-Oosting
Afwezig:
- burgemeester
- wethouders
- secretaris
BESPREEKSTUKKEN
Nr.
Onderwerp
O1
Vaststellen van het verslag van de vergadering
van 16 september 2014.
O2
Beantwoording schrifte- Instemmen met bijgelijke vragen van de PvdA voegde beantwoording.
inzake sloop huurwoningen Assen oost. (BB/561)
Voorstel
Beknopte toelichting
Besluit
Vastgesteld.
Vastgesteld in de vergadering van 30 september 2014.
, burgemeester
, secretaris
De PvdA fractie heeft vragen
gesteld over de (uitgestelde)
sloop van huurwoningen van
Actium in Assen oost.
Conform,
met inachtneming van
de tekstuele
wijzigingen.
Gemeente Assen
CONFORMSTUKKEN (overige collegebesluiten 12 t/m 17 september 2014)
Nr.
Onderwerp
Voorstel
Beknopte toelichting
O3
1. Besluiten
de
ontwerp- Onderhavige ontwikkeling maakt onderOmgevingsvergunning
omgevingsvergunning en de deel uit van de herinrichting van de
voor het aanleggen van
bijbehorende stukken te pu- Brink. Voor deze herinrichting heeft uw
parkeerplaatsen ten bebliceren en 6 weken ter inza- college de visie voor de Brink vastgehoeve van de
heringe leggen;
steld. Deze nieuwe inrichting moet leirichting van de Brink, op
overeenkomstig den tot goede verbindingen tussen cultuhet perceel kadastraal 2. Besluiten
paragraaf 3.3 van de Wet al- rele organisaties in het gebied en een
bekend sectie I nummer
gemene bepalingen omge- goede verbinding van het historische
13987 te Assen. (BB/543)
vingsrecht (Wabo) en afde- centrum met het winkelgebied in de
ling 3.4 van de Algemene binnenstad.
wet bestuursrecht (Awb),
met toepassing van artikel Omdat het niet mogelijk is om het hele
2.12 lid 1 sub a onder 3° van project in één keer te realiseren wordt de
de Wabo, af te wijken van uitvoering van de visie opgeknipt in
het geldende bestemmings- meerdere deelprojecten.
plan “Erfgoedkwartier”;
3. Besluiten mandaat te verle- Deze ontwikkeling betreft dan ook enkel
nen voor vergunningverle- de aanleg van 14 parkeerplaatsen naast
ning onder voorwaarde dat er het gerechtsgebouw.
geen zienswijzen worden ingediend en vervolgens overgaan tot het ter inzage leggen
van het definitieve besluit.
O4
Grondprijzenbrief 2015. 1) De nieuwe grondprijzen voor
woningbouwlocaties, bedrij(BB/527)
venterreinen en overige
bouwkavels vaststellen zoals
vermeld in bijgaande grondprijzenbrief 2015.
2) het komende jaar (2015)
continueren van de tijdelijke
'pionierspremie' à €10.000
excl. BTW op de woontoeslag bij de uitgifte van een
woon-werkkavel op Groene
Dijk.
O5
Brief raad stand van Instemmen met bijgaande brief Op 17 oktober 2013 heeft de raad ingestemd met de bouw en exploitatie van 36
zaken 36 sociale huur- aan de raad.
sociale huurwoningen op de locatie
woningen Kloosterveen.
Kloosterveste. Ook heeft de raad het
(BB/525)
bijbehorende krediet beschikbaar gesteld. Middels deze brief wordt de raad
geinformeerd over de laatste stand van
zaken.
Vastgoedwaarden, bouwkosten en daarmee ook grondwaarden veranderen als
gevolg van gewijzigde marktomstandigheden. Het is daarom nodig om onze
uitgifteprijzen jaarlijks te herzien. Vorig
jaar is ervoor gekozen om deze uitgifteprijzen reeds bij de begrotingsbehandeling te laten vaststellen. Het voordeel is
dat het toetsingskader daarmee gelijk
oploopt met de begrotingscyclus. De
nieuwe uitgifteprijzen voor 2015, zoals
opgenomen in de bijgaande grondprijzenbrief (zie bijlage), zijn als rekenuitgangspunt gehanteerd voor de begroting
en het meerjarenperspectief van het
grondbedrijf, conform de memo" Uitgangspuntennotitie gemeentelijk grondbedrijf; Begroting 2015; d.d. juni 2014”.