ssgpi-1517-14

Minister van Binnenlandse Zaken
Secretariaat van de Geïntegreerde Politie (SSGPI)
Kroonlaan 145 A
1050 Brussel
Tel 02 554 43 16
Uitgiftenummer
Uitgiftedatum
Classificatiegraad
SSGPI-RIO/2014/1517
24-11-2014
PUBLIEK
Geadresseerden
Aan de personeelsdiensten en de bijzondere rekenplichtigen van de lokale politie
zones
Aan DGS en DSP(-C)
ONDERWERP
Getransfereerde militairen – Herberekening
Referenties
1. Koninklijk besluit van 30 maart 2001 tot regeling van de rechtspositie van het
personeel van de politiediensten, BS 31 maart 2001 (RPPol);
2. Wet 16 juli 2005 houdende de overplaatsing van sommige militairen naar een
openbare werkgever, BS 10 augustus 2005 (Wet van 16 juli 2005);
3. Koninklijk besluit van 3 juli 2007 tot regeling van de overplaatsing van bepaalde
militairen naar het administratief en logistiek kader van de politiezones, BS 13 juli
2007 (KB van 3 juli 2007);
4. Koninklijk besluit van 12 juli 2009 tot regeling van de overplaatsing van bepaalde
militairen naar het administratief en logistiek kader van de federale politie, BS 24
juli 2009 (KB van 12 juli 2009);
5. Koninklijk besluit van 12 september 2011 tot regeling van de overplaatsing van
bepaalde militairen naar het operationeel kader van de federale politie, BS 23
september 2011 (KB van 12 september 2011).
1. Ratione personae
De militairen die bij toepassing van de wet van 16 juli 2005 werden overgeplaatst naar het administratief en
logistiek kader van de federale en de lokale politie of naar het operationeel kader van de federale politie.
2. Ratione materiae
Bij koninklijk besluit van 12 juli 2009 werd een wijziging ingevoerd van de berekeningswijze van de vrijwaring
van de wedde die de getransfereerde militairen voor hun overplaatsing uitbetaald kregen.
Zoals hierna verder uiteengezet wordt, hield de oude berekeningswijze in dat wanneer de
beschermingswedde (militair statuut) hoger was dan de wedde verschuldigd volgens het politiestatuut, de
wedde van het politiestatuut uitbetaald werd, maar met een bijkomende toelage gelijk aan het verschil tussen
de twee statuten.
In de nieuwe berekeningswijze, zoals ingevoerd bij KB van 12 juli 2009, wordt de jaarwedde van het
politiestatuut met inbegrip van de vaste toelagen vergeleken met de beschermingswedde en wordt de
“hoogste” wedde uitbetaald. Deze nieuwe berekeningswijze kan gevolgen hebben op het vlak van de
berekening van de nettomaandwedde, de onregelmatige prestaties, het vakantiegeld en de
eindejaarstoelage.
De technische aanpassingen van de loonmotor, die zich door deze wijziging opdrongen, bleken complexer
dan verwacht, waardoor de aanpassing in de loonmotor van de berekeningswijze pas in de weddecyclus van
november 2014 konden worden gefinaliseerd.
Door de aanpassing van de berekeningswijze werden de wedden van de getransfereerde militairen
geregulariseerd met terugwerkende kracht tot 1 januari 2010. Deze herberekening kan, afhankelijk van de
situatie van het betrokken personeelslid, zowel een positief als een negatief resultaat tot gevolg hebben.
2.1
Oude berekeningswijze van de vrijwaring
1
“Elke maand dat de wedde van de overgeplaatste militair, vermeerderd met de samen met de wedde
bepaalde toelagen, lager is dan de in het tweede lid bedoelde beschermingswedde, ontvangt hij een toelage
gelijk aan het verschil tussen de twee.
De beschermingswedde is gelijk aan de wedde van de militair voor de maand vóór zijn overplaatsing,
vermeerderd met, in voorkomend geval, de toelage voor geselecteerde bedoeld in artikel 30 van het
koninklijk besluit van 18 maart 2003 houdende bezoldigingsregeling van de militairen van alle rangen en
betreffende het stelsel van de dienstprestaties van de militairen van het actief kader beneden de rang van
officier, de vormingstoelage bedoeld in artikel 32 van hetzelfde besluit en de meesterschapstoelage bedoeld
in artikel 34 van hetzelfde besluit, indien hij deze genoot in de maand vóór zijn overplaatsing.
Telkens als de wedde van de overgeplaatste militair niet volledig is verschuldigd, wordt de
beschermingswedde in dezelfde mate verminderd.”
Het SSGPI heeft voor de berekening van de beschermingswedde rekening gehouden met de bedragen die
vermeld werden op de inlichtingenfiche die door door het Ministerie van Defensie werden overgemaakt.
In de oude berekeningswijze werden de jaarwedde en de vaste toelagen van het politiestatuut vergeleken
met de beschermingswedde. De wedde en de vaste toelagen van het politiestatuut werden steeds uitbetaald
en indien de beschermingswedde hoger lag dan de wedde en de vaste toelagen van het politiestatuut, werd
het verschil uitbetaald in de vorm van een bijkomende toelage.
Deze bijkomende toelage werd onderworpen aan de ‘inhouding ziekte en invaliditeit’ (ZIV) maar niet aan de
‘inhouding fonds voor overlevingspensioenen’ (FOP).
De wedde van het politiestatuut werd steeds als berekeningsbasis gebruikt voor de berekening van de
onregelmatige prestaties, het vakantiegeld en de eindejaarstoelage.
2.2
Nieuwe berekeningswijze van de vrijwaring
2
“Elke maand dat de wedde van de overgeplaatste militair, vermeerderd met de samen met de wedde
betaalde toelagen, lager is dan de in het tweede lid bedoelde beschermingswedde, geniet hij de
beschermingswedde.
De beschermingswedde is gelijk aan de wedde van de militair voor de maand vóór zijn overplaatsing,
vermeerderd met, in voorkomend geval, de haard- of standplaatstoelage en een twaalfde van de toelage voor
geselecteerde bedoeld in artikel 30 van het koninklijk besluit van 18 maart 2003 houdende
bezoldigingsregeling van de militairen van alle rangen en betreffende het stelsel van de dienstprestaties van
de militairen van het actiefkader beneden de rang van officier, van de
vormingstoelage bedoeld in artikel 32 van hetzelfde besluiten van de meesterschapstoelage bedoeld in
artikel 34 van hetzelfde besluit, indien hij deze genoot vóór zijn overplaatsing).
Telkens als de wedde van de overgeplaatste militairniet volledig is verschuldigd, wordt de
beschermingswedde in dezelfde mate verminderd.”
Het SSGPI heeft voor de berekening van de beschermingswedde rekening gehouden met de bedragen die
vermeld werden op de inlichtingenfiche die door door het Ministerie van Defensie werden overgemaakt.
In de nieuwe berekeningswijze wordt de jaarwedde van het politiestatuut met inbegrip van de vaste toelagen
vergeleken met de beschermingswedde. Vervolgens wordt het voordeligste jaarbedrag genomen als
berekeningsbasis.
Met andere woorden:
- indien de wedde van het politiestatuut met inbegrip van de vaste toelagen hoger ligt dan de
beschermingswedde, wordt de wedde van het politiestatuut met inbegrip van de vaste toelagen als
berekeningsbasis genomen;
- indien de beschermingswedde hoger ligt dan de wedde van het politiestatuut met inbegrip van de
vaste toelagen, wordt de beschermingswedde als berekeningsbasis genomen.
Er is aldus geen sprake meer van een bijkomende toelage.
1
2
Oud artikel 19 KB van 3 juli 2007
Artikel 19 KB van 3 juli 2007, artikel 18 KB van 12 juli 2009; zie ook artikel 13 KB 12 september 2011
2
A. De wedde van het politiestatuut (+ de vaste toelagen) is voordeliger dan de
beschermingswedde
Indien de wedde van het politiestatuut met inbegrip van de vaste toelagen voordeliger is dan de
beschermingswedde, zullen deze bezoldigingselementen gebruikt worden voor de berekening van de
nettomaandwedde.
Als berekeningsbasis voor de onregelmatige prestaties, het vakantiegeld en de eindejaarstoelage zal de
wedde van het politiestatuut sensu stricto (i.e. zonder vaste toelagen) gehanteerd worden.
B. De beschermingswedde is voordeliger dan de wedde van het politiestatuut (+ de vaste
toelagen)
a. Berekening van de wedde
Indien de beschermingswedde voordeliger is dan de wedde van het politiestatuut met inbegrip van de vaste
toelagen, dient de beschermingswedde gebruikt te worden voor de berekening van de nettomaandwedde.
Men gaat aldus van bruto naar netto berekenen met de volgende elementen: de wedde van militair, de
haard- of standplaatstoelage, de meesterschapstoelage, de vormingstoelage en de toelage voor
geselecteerde.
Bij deze bruto-netto berekening moet er rekening gehouden worden met de sociale inhoudingen op de
toelagen die deel uitmaken van de beschermingswedde:
Toelage
3
Vormingstoelage
Meesterschapstoelage
4
Toelage voor geselecteerde
Basisbedrag
€ 600
€ 700
€ 250
€ 1875
€ 1250
Inhouding ZIV
Ja
Ja
Ja
Ja, gedeeltelijk
Ja, gedeeltelijk
Inhouding FOP
Ja
Ja
Ja
Neen
Neen
De toelage voor geselecteerde is gedeeltelijk vrijgesteld van de onderwerping aan ZIV:
Toelage voor geselecteerde
€ 1875
€ 1250
Onderworpen aan ZIV
€ 1198,82
€ 799,20
Niet onderworpen aan ZIV
€ 676,18
€ 450,80
b. Berekening van de onregelmatige prestaties, het vakantiegeld en de eindejaarstoelage
Als berekeningsbasis voor de onregelmatige prestaties, het vakantiegeld en de eindejaarstoelage zal de
wedde als militair sensu stricto (i.e. zonder toelagen) gehanteerd worden.
3
€ 600 (jaarbedrag) voor de adjudant, die niet heeft deelgenomen of nog niet heeft kunnen deelnemen aan
het vergelijkend kwalificatie-examen of aan het kwalificatie-examen voor de graad van adjudant-chef;
€ 700 (jaarbedrag) voor de adjudant die minstens éénmaal heeft deelgenomen aan het vergelijkend
kwalificatie-examen of aan het kwalificatie-examen voor de graad van adjudant-chef, ongeacht het resultaat
van dit examen, de adjudant-chef en de adjudant-majoor;
4
€ 1875(jaarbedrag) voor een commandant – € 1250 (jaarbedrag) voor een adjudant
3
2.3
Voorbeeld
Een getransfereerde militair geniet van een beschermingswedde van € 29.390,00, bestaande uit de wedde
als militair van € 28690,00 en de vormingstoelage van € 700.
In de maand juni 2014 geniet betrokkene als CALog-personeelslid een jaarwedde van € 26.921,45 en een
tweetaligheidstoelage – nuttige kennis Frans (maandbedrag € 33,47).
Uit het bovenstaande blijkt dat de beschermingswedde voordeliger is dan de CALog-wedde met inbegrip van
de tweetaligheidstoelage.
A. Oude berekeningswijze
De CALog-wedde met inbegrip van de tweetaligheidstoelage wordt gebruikt als berekeningsbasis en er wordt
een bijkomende toelage toegekend bestaande uit het verschil tussen de beschermingswedde en de CALogwedde met inbegrip van de tweetaligheidstoelage.
De bijkomende toelage wordt als volgt berekend:
- Beschermingswedde: (€ 28.690,00 + € 700) / 12 = € 2.449,17 niet geïndexeerd
- CALog:
(€ 26.921,36/12) + € 33,47 = € 2.276,92 niet geïndexeerd
- Bijkomende toelage: € 2.449,17 - € 2.276,92 = € 172,25 niet geïndexeerd
Brutomaandwedde
Tweetaligheidsoelage
Bijkomende toelage
Inhouding FOP
Inhouding ZIV
Belastbaar bedrag
Bedrijfsvoorheffing
Bijzondere bijdrage sociale
zekerheid
Netto
Weddeberekening maand juni 2014
€ 3.608,36
(€ 26.921,36 x 1,6084) /12
€ 53,83
€ 33,47 x 1,6084
€ 277,05
€ 172,25 x 1,6084
- € 270,63
€ 3.608,36 x 7,50%
- € 139,84
(€ 3.608,36 + € 53,83 + € 277,05) x 3,55%
€ 3.528,77
(€ 3.608,36 + € 53,83 + € 277,05) – (€ 270,63 + € 139,84)
- € 1.125,06
- € 37,84
€ 2.365,87
€ 3.528,77 – (€ 1.125,06 + € 37,84)
B. Nieuwe berekeningswijze
De beschermingswedde is voordeliger dan de CALog-wedde met inbegrip van de tweetaligheidstoelage.
Bijgevolg wordt de beschermingswedde gebruikt als berekeningsbasis.
Brutomaandwedde
Vormingstoelage
Inhouding FOP
Inhouding ZIV
Belastbaar bedrag
Bedrijfsvoorheffing
Bijzondere bijdrage
sociale zekerheid
Netto
Weddeberekening maand juni 2014
€ 3.845,42
(€ 28.690,00 x 1,6084) /12
€ 93,82
(€ 700 x 1,6084) /12
- € 295,44
- € 139,84
€ 3.503,96
- € 1109,49
- € 37,84
€ 2.356,63
(€ 3.845,42 + € 93,82) x 7,50%
(€ 3.845,42 + € 93,82) x 3,55%
(€ 3.845,42 + € 93,82) - (€ 295,44 + € 139,84)
€ 3.503,96 – (€1109,49+ € 37,84)
3. Boekhoudkundige verwerking
Aan de vaste toelagen die gekoppeld zijn aan de beschermingswedde werden volgende economische codes
toegekend:
- Meesterschapstoelage: 111-01/78
- Vormingstoelage: 111-01/79
- Toelage voor de geselecteerde: 111-01/80
4
4. In het kort…
De berekeningswijze van de vrijwaring die van toepassing is op de getransfereerde militairen werd gewijzigd
met terugwerkende kracht tot 1 januari 2010. Dit kan zowel een negatieve als positieve regularisatie van de
nettomaandwedde, de onregelmatige prestaties, het vakantiegeld en de eindejaarstoelage tot gevolg hebben.
Voor bijkomende inlichtingen kan u steeds rechtstreeks contact opnemen met de bevoegde satelliet van het
SSGPI op het nummer 02/554.43.16 (voor de lokale politie) of via het callcenter Polsupport op het nummer
0800/99 271 (voor de federale politie).
Hoogachtend,
Isabelle CORRADIN
Waarnemend directeur-diensthoofd SSGPI
5