2015-81 - Nota Patronale pensioenbijdragen Lokale

Minister van Binnenlandse Zaken
Secretariaat van de Geïntegreerde Politie (SSGPI)
Kroonlaan 145 A
1050 Brussel
www.ssgpi.be
DIENSTNOTA
Uitgiftenummer
Uitgiftedatum
Classificatiegraad
SSGPI-RIO-2015/81
22-01-2015
PUBLIEK
Onderwerp
Patronale pensioenbijdragen voor de vastbenoemde personeelsleden bij de
lokale politiezones - Herberekening
Referenties
1. Wet van 24 oktober 2011 tot vrijwaring van een duurzame financiering van de
pensioenen van de vastbenoemde personeelsleden van de provinciale en
plaatselijke overheidsdiensten en van de lokale politiezones, tot wijziging van de
wet van 6 mei 2002 tot oprichting van het fonds voor de pensioenen van de
geïntegreerde politie en houdende bijzondere bepalingen inzake sociale zekerheid
en houdende diverse wijzigingsbepalingen, B.S. 3 november 2011;
2. Koninklijk besluit tot uitvoering van de artikelen 16, eerste lid en 22, § 3, van de wet
van 24 oktober 2011 tot vrijwaring van een duurzame financiering van de
pensioenen van de vastbenoemde personeelsleden van de provinciale en
plaatselijke overheidsdiensten en van de lokale politiezones, tot wijziging van de
wet van 6 mei 2002 tot oprichting van het fonds voor de pensioenen van de
geïntegreerde politie en houdende bijzondere bepalingen inzake sociale zekerheid
en houdende diverse wijzigingsbepalingen voor de jaren 2015, 2016 en 2017,B.S.
13 januari 2015;
3. Administratieve instructies DIBISS – 2014/04.
1. Ratione personae
De bijzondere rekenplichtige van de lokale politiezone.
2. Ratione materiae
Het koninklijk besluit, hernomen als referentie 2, bepaalt dat vanaf 1 januari 2015 de patronale
pensioenbijdragen voor de vastbenoemde personeelsleden bij de lokale politiezones 31% bedraagt in plaats
van 32,50%.
Deze nieuwe patronale bijdrage van 31% dient berekend te worden vanaf de wedde van januari 2015 voor de
voorafbetaalden (berekend in december 2014) en vanaf de wedde van januari 2015 voor de na vervallen
termijn betaalden (berekend in januari 2015).
Ten gevolge van een technische fout in de loonmotor Themis werd er voor de wedde van januari 2015 van
de voorafbetaalden rekening gehouden met een patronale pensioenbijdrage van 32,50%.
Om deze reden zal het SSGPI voor deze categorie van personeelsleden overgaan tot een retroactieve
rechtzetting van de patronale bijdragen. Deze herberekening zal plaatsvinden in de weddecyclus van januari
2015. Het resultaat van deze rechtzetting zal zichtbaar zijn in het controle-, boekhoud- en
rapporteringsbestand.
3. In het kort ...
In de weddecyclus van januari 2015 zal er een rechtzetting plaatsvinden van de patronale pensioenbijdragen
die berekend werd op de wedde van januari 2015 voor de personeelsleden die voorafbetaald worden.
Voor bijkomende inlichtingen kan u steeds rechtstreeks contact opnemen met de bevoegde satelliet van het
SSGPI op het nummer 02/554.43.16.
Hoogachtend,
Isabelle CORRADIN
Waarnemend directeur-diensthoofd SSGPI
-----xxxxx-----
2