Folder Luna SENSATION aardbei 4662 KB

t
c
u
d
o
r
Uw p
!
l
a
a
t
i
v
r
e
g
n
a
l
EN
G
E
T
N
E
D
E
H
K
J
WE MOGELI
NIEU
ARDBEI
V
W IN A
U
A
D
L
E
E
M
N
E
T
RUCHTRO
BESCHERM UW GEWAS TEGEN VRUCHTROT EN MEELDAUW
Op welke manier u uw aardbeien ook teelt, meeldauw
en vruchtrot vragen altijd de aandacht. Vruchtrot bij
aardbeien wordt door een aantal schimmels veroorzaakt. De belangrijkste vruchtrotschimmel is Botrytis
cinerea. Andere schimmelsoorten die vruchtrot in
aardbei veroorzaken zijn Colletotrichum spp, Phytophthora cactorum, Gnomonia comari, Rhizopus
spp en Mucor piriformis. Vaak beperkt de aantasting
zich niet tot de vruchten, maar worden ook andere
plantendelen aangetast.
Meeldauw in aardbei wordt veroorzaakt door de
schimmel Sphaerotheca macularis. Bij een beginnende aantasting krijgt het blad een gevouwen stand.
De bladranden krullen ongelijk om naar boven. Aan
de onderzijde van de bladeren ontwikkelt zich wit
schimmelpluis en er ontstaan onregelmatige licht-
paarse tot rode vlekken. De aardbeivruchten kunnen
ook door meeldauw worden aangetast en verkleuren
dan wit-grijs.
In aardbei zijn vooral de diverse vruchtrotsoorten
en meeldauw zeer effectief te bestrijden met Luna
SENSATION, de jongste telg uit de Luna familie.
Luna SENSATION bevat de werkzame stoffen
fluopyram en trifloxystrobine (250 + 250 g/l).
Fluopyram is de basis voor een nieuwe generatie
fungiciden en vormt een nieuwe chemische groep
binnen de groep van de SDHI’s. Fluopyram biedt
een oplossing tegen een zeer breed spectrum aan
schimmels in een groot aantal gewassen. Door de
combinatie van twee sterke actieve stoffen in Luna
SENSATION worden alle belangrijke vruchtrot
schimmels en meeldauw bestreden.
ZET LUNA SENSATION IN AAN HET BEGIN VAN DE HOOFDBOEI
Luna SENSATION komt in aardbei het beste tot zijn
recht op het moment dat het risico op infectie het
grootst is; aan het begin van de hoofdbloei als vele
bloemen opengaan. Wissel Luna SENSATION
Frupica
Figuur 1. Adviesschema schimmelbestrijding met Luna SENSATION
af met middelen als Teldor® en/of Frupica®.
Uit proeven is gebleken dat de beste bestrijding
van meeldauw en vruchtrot wordt behaald als u
onderstaand adviesschema aanhoudt.
Frupica
Teldor
Teldor
“Uw product langer vitaal”.
U maakt dan ook optimaal gebruik van de beschikbare werkingsmechanismen. Voor een duurzame
en effectieve inzet van de middelen is afwisseling van
werkingsmechanismen essentieel. Daarnaast vergroot
vooral de tweede Luna SENSATION toepassing het
uitstalleven van de aardbeien en wordt maximaal van
het na-oogst effect van de fluopyram geprofiteerd.
TOTAALOPLOSSING VOOR ZIEKTEN EN PLAGEN
In onderzoek uitgevoerd samen met DLV aardbeien
is gedurende 3 jaar gekeken naar totale ziekten- en
plagenschema’s. Uitgangspunt was een effectief
schema om ziekten en plagen optimaal te bestrijden,
om een goede kwaliteit te oogsten en een product in
de markt te zetten wat goed houdbaar is en voor veel
afzetkanalen geschikt zou zijn.
Gedurende het onderzoek is gebleken dat het afwisselschema, zoals weergegeven in figuur 1 een optimaal
eindproduct levert met residuen lager dan 33% van
de MRL (Maximale Residu Limiet) en maximaal 4
residuen van fungiciden. Hiermee is dan nog ruimte
voor één residu van een insecticide. In het onderzoek
is Calypso® kort voor het begin van de bloei gebruikt
ter bestrijding van trips, luis en aardbeibloesemkever,
Milbeknock® vóór de bloei ter bestrijding van spint
en na de bloei is Decis® gebruikt voor de bestrijding
van trips. Deze insecticidenbespuitingen hebben
niet tot residuen bij de oogst geleid. Kortom, met dit
totaalschema ter bestrijding van ziekten en plagen
zijn uitstekende resultaten bereikt in de teelt en na
de oogst ten aanzien van houdbaarheid in de keten
en is een product geteeld dat geschikt is voor vrijwel
alle afzetkanalen.
“Luna SENSATION heeft de afgelopen
jaren in het DLV onderzoek “Residu-arme
aardbeienteelt” laten zien vruchtrot en
meeldauw prima te bestrijden. En als bewust
gekozen wordt in de afwisseling met andere
middelen kan prima voldaan worden aan de
bovenwettelijke eisen van de afzetketen
zonder concessies te doen aan oogstresultaat
en kwaliteit.”
Harrie Pijnenburg, DLV Aardbeien
Voor fluopyram gelden geen handelsbarrières.
In Europa, maar ook in de rest van de wereld zijn een
groot aantal MRL’s gerealiseerd. Dit betekent dat er
ruime mogelijkheden zijn voor de import en export
van een groot aantal land- en tuinbouwproducten
die met fluopyram behandeld zijn. In de EU zijn voor
aardbeien de volgende MRL’s van toepassing voor
de actieve stoffen in Luna SENSATION
EU-MRL (mg/kg)
Fluopyram
2
Trifloxystrobine
1
RESISTENTIEMANAGEMENT
Luna SENSATION bevat een uitstekend ingebouwd
resistentiemanagement, doordat het bestaat uit twee
actieve stoffen die elkaar qua werkingsspectrum
sterk overlappen. Om de goede werking van Luna
SENSATION ook in de toekomst te behouden is het
belangrijk het etiket te volgen en het middel maximaal tweemaal toe te passen.
LUNA SENSATION IN HET KORT
• Sterke en brede werking tegen meeldauw en vruchtrot
• Dosering 0,8 l/ha
• Vloeibare formulering
• Verbetering van het uitstalleven in de gehele keten
• Eerste toepassing begin hoofdbloei
Postbus 231, 3640 AE Mijdrecht
www.bayercropscience.nl
www.lunasensation.bayer.nl
BAYER DRESSCODE - Maatwerk voor persoonlijke bescherming
Het dragen van correcte persoonlijke beschermingsmiddelen is een essentiële
factor in het kader van goede landbouwpraktijken. Bayer CropScience wil graag
dat u in alle omstandigheden met de meeste geschikte beschermende kleding
werkt. Ga daarom naar www.dresscode.bayercropscience.nl en maak gebruik
van BAYER DRESSCODE voor een persoonlijk beschermingsadvies-op-maat.
Onze gebruiksadviezen, zowel mondeling als schriftelijk verstrekt, berusten op
uitgebreide proefnemingen. Wij adviseren naar beste weten volgens de kennis
van zaken op dit ogenblik, echter zonder daarvoor aansprakelijkheid op ons te
nemen, omdat opslag/bewaring en toepassing zich aan onze controle onttrekken.
Beschrijvingen van een product resp. gegevens over de eigenschappen daarvan
betekenen niet, dat verantwoordelijkheid wordt gedragen bij eventuele schade.
Overigens zijn onze Algemene Verkoopvoorwaarden van kracht.
Stand: mei 2014