Leaflet Luna SENSATION sla 2569 KB

t
c
u
d
o
r
p
Uw
!
l
a
a
t
i
v
r
e
g
lan
NIEUWE MOGELIJKHEDEN TEGEN BOTRYTIS, SCLEROTINIA EN BREMIA IN SLA
Schimmels als Bremia, Botrytis, Sclerotinia en Rhizoctonia
kunnen veel schade aanrichten in sla. Luna staat voor een
nieuwe generatie van fungiciden van Bayer CropScience,
gebaseerd op de werkzame stof fluopyram. Fluopyram
biedt een oplossing tegen een zeer breed spectrum aan
schimmels in een groot aantal gewassen.
Uniek is het naoogst effect van fluopyram, wat zich in
veel gewassen uit in verbeterde bewaarbaarheid en
uitstalleven van het geoogste product. In 2013 is Luna
PRIVILEGE toegelaten in de teelt van sla. Recent is de
Luna familie uitgebreid met Luna SENSATION, dat de
werkzame stoffen fluopyram en en trifloxystrobine
(250 + 250 gr/ltr) bevat.
Door de combinatie van fluopyram en trifloxistrobine
is Luna SENSATION uitermate effectief tegen Botrytis,
Bremia, Sclerotinia en heeft een goede nevenwerking
tegen Rhizoctonia.
• de actieve stoffen werken op verschillende processen
van de ademhaling van de schimmel (complex II en
III), waardoor preventief een zeer sterke werking op
kieming, kolonisatie en sporulatie van de schimmel
verkregen wordt.
• Door de verschillen in systemische eigenschappen van
fluopyram en trifloxystrobine wordt een uitstekende
verdeling op en in de plant bereikt.
• Beide actieve stoffen staan bekend om hun uitstekende
lengtewerking.
CHEMISCHE GROEP
Fluopyram behoort tot de SDHI-groep (SuccinateDesHydrogenas Inhibitors). Binnen deze groep behoort het
tot een nieuwe chemische klasse, genaamd pyridinylethyl-benzamiden. Middelen uit verschillende klassen
binnen de SDHI-groep kunnen onderling zeer veel van
elkaar verschillen, wat o.a. tot uitdrukking komt in het
spectrum van de gecontroleerde ziekten. Hierdoor
heeft fluopyram een uniek werkingsspectrum.
ZET LUNA SENSATION PREVENTIEF IN
De combinatie van twee actieve stoffen zorgt voor een
zeer brede schimmelbestrijding bij de start van de teelt.
Sclerotinia komt in steeds meer gewassen voor. Ook in
sla kunnen we onder doek en in het najaar Sclerotinia
vinden. Zowel Luna PRIVILEGE als Luna SENSATION
hebben zich in steeds meer teelten bewezen als een
zeer sterk middel tegen Sclerotinia en Botrytis.
Start preventief met Luna SENSATION 7-10 dagen na
planten. Fluopyram wordt opgenomen door het blad en
zorgt dat Sclerotinia niet in het onderste blad binnen
• Onderste bladen beschermen
• Sclerotinia en Botrytis
• Lange duurwerking
• Systemische werking
• Preventieve werking Bremia
zaai
planten
kan dringen. Luna SENSATION mag één keer per jaar
worden toegepast. Bij hoge druk van Sclerotinia of
Botrytis een toepassing herhalen met een ander middel
uit een andere chemische groep.
Trifloxystobine (bekend van Flint) zorgt preventief
voor bestrijding van Bremia en heeft preventief een
nevenwerking op Rhizoctonia. Naast de uitstekende
fungicidewerking heeft Luna SENSATION ook een
positieve invloed op het geoogste product; het
helpt om het geoogste product langer vitaal te houden.
Bremia bestrijding
oogst
LUNA SENSATION IN HET KORT:
• Sterke en brede werking.
• Goede preventieve werking tegen Botrytis, Bremia,
Sclerotinia en een goede nevenwerking tegen
Rhizoctonia.
• Positieve invloed op het geoogste product.
BAYER DRESSCODE - Maatwerk voor persoonlijke bescherming
Het dragen van correcte persoonlijke beschermingsmiddelen is een essentiële
factor in het kader van goede landbouwpraktijken. Bayer CropScience wil graag
dat u in alle omstandigheden met de meeste geschikte beschermende kleding
werkt. Ga daarom naar www.dresscode.bayercropscience.nl en maak gebruik
van BAYER DRESSCODE voor een persoonlijk beschermingsadvies-op-maat.
Onze gebruiksadviezen, zowel mondeling als schriftelijk verstrekt, berusten op
uitgebreide proefnemingen. Wij adviseren naar beste weten volgens de kennis
van zaken op dit ogenblik, echter zonder daarvoor aansprakelijkheid op ons te
nemen, omdat opslag/bewaring en toepassing zich aan onze controle onttrekken.
Beschrijvingen van een product resp. gegevens over de eigenschappen daarvan
betekenen niet, dat verantwoordelijkheid wordt gedragen bij eventuele schade.
Overigens zijn onze Algemene Verkoopvoorwaarden van kracht.
Stand: juni 2014
• In vollegrondsgroenten is Luna
SENSATION toegelaten in de teelt van sla.
• Maximaal 1 keer paar jaar toepassen.
• Dosering: 0,8 l/ha.
• Vloeibare formulering.