Kerkenraad Gereformeerde kerk Ermelo Stationsstraat 135 3851 ND

Kerkenraad Gereformeerde kerk Ermelo
Stationsstraat 135
3851 ND Ermelo
Verslag van de gemeenteavond d.d. 10 juli 2014
Aanwezig: ca. 265 gemeenteleden, Kerkenraad, beroepingscommissie, kandidaten predikant
Aanleiding: Kerkenraad wil twee kandidaten voor de vacante predikantsplaats (1 fte) voorstellen aan
de gemeente met daarbij het advies beroep op hen uit te brengen.
Agendapunten:
1. Terugmelding van de beroepingscommissie
2. Voorstellen van de kandidaten
e
3. Besluitvorming 3 predikantsplaats
De voorzitter, Alex Smidts, opent de gemeenteavond en heet de gemeente en de twee kandidaten ds.
Henk Jansen en proponent Irma Jansen-Kleinjan welkom. De schriftlezing is uit Exodus 33 : 12-15 en
er wordt gebeden.
Na een uitleg over het programma en het doel van de gemeenteavond geeft de voorzitter het woord
aan de voorzitter van de beroepingscommissie, de heer Henk Hagoort:
Deze begint met te noemen dat het vertrekpunt van de beroepingscommissie steeds weer de Bijbel is
geweest; zoekend naar een kandidaat die vanuit doorleefd geloof in de opgestane Heer zich met
name richt op de herderlijke zorg in de gemeente.
In het kort resumeert hij het proces; de gemeente is vanaf het begin van de voortgang op de hoogte
gehouden d.m.v. het kerkblad en de website.
Op een bepaald moment was de beroepingscommissie het eens over een geschikte kandidaat maar
toen dit aan deze predikant werd meegedeeld bleek dat deze inmiddels ook een ander beroep had
gekregen en daar voorkeur aangaf.
Hierop volgde spoedberaad van de beroepingscommissie; er werd gelezen uit Handelingen 16 en het
weekend werd zoekend en biddend doorgebracht. De commissie wilde unaniem en overtuigd komen
tot een voordracht.
Op maandag 2 juni kreeg het proces een wonderlijke wending doordat de commissie zich twee
geschikte kandidaten herinnerde uit de eerdere sollicitatieprocedure. Deze zouden de
predikantsplaats dan elk voor 50% kunnen vervullen. Na bij hen geïnformeerd te hebben of er nog
interesse was en hierop bevestigend werd geantwoord, vonden er gesprekken plaats met de
beroepingscommissie, ons predikantenteam en een deel van het Moderamen.
Aangezien allen positief ten opzichte van elkaar staan, kan gesteld worden dat aan de opdracht is
voldaan en kan de beroepingscommissie het advies geven tot beroepen van ds. Henk Jansen en
proponent Irma Jansen-Kleinjan uit Dalfsen:
 Vanwege langjarige ervaring als respectievelijk predikant en pastoraal werker;
 Zij beiden het leven in afhankelijkheid van Gods leiding en Geest zien;
 Hiernaast voldoen zij aan het profiel dat de Kerkenraad heeft meegegeven.
Vervolgens noemt de voorzitter van beiden een aantal kwaliteiten als persoon en als predikant. Zij
passen goed in het team van predikanten en in de gemeente. De verwachting is dat zij de gemeente
energie zullen geven.
Op 26 juni 2014 heeft de Kerkenraad het advies van de beroepingscommissie overgenomen.
De gemeenteleden krijgen nu gelegenheid om vragen te stellen aan de beroepingscommissie.
Hiervan wordt geen gebruik gemaakt, maar een gemeentelid merkt wel op dat de
beroepingscommissie op voorbeeldige wijze bezig is geweest en dit wordt met applaus beaamt.
Proponent Irma Jansen krijgt de gelegenheid om zich voor te stellen en hierna haar echtgenoot,
dominee Henk Jansen.
Ook aan hen kunnen de gemeenteleden vragen stellen. Er volgen vragen zoals: waarom zij gekozen
hebben voor Ermelo, hoe zij staan tegenover moderne theologie en hoe zij de werkzaamheden
denken te verdelen.
Hierna verlaten de kandidaten de zaal. Ook aan de Kerkenraad wordt gevraagd hoe de
werkzaamheden worden verdeeld. Hierop antwoordt de voorzitter dat de vier predikanten onderling
een verdeling zullen maken en zullen werken met een werkplan.
De voorzitter legt uit dat men tijdens de pauze zijn/haar stem kan uitbrengen over het al dan niet
beroepen van de kandidaten. Vier gemeenteleden zullen vervolgens de stemmen tellen.
Na de pauze deelt de voorzitter mee dat er niemand tegen het beroepen van de kandidaten heeft
gestemd. Er zijn 227 stemmen uitgebracht, waarvan 222 stemmen voor het beroepen van de
kandidaten zijn, 1 stem ongeldig is en 4 stemmen blanco zijn.
Nadat het echtpaar Jansen weer terug is in de zaal, deelt de voorzitter de uitslag mee en feliciteert
hen met het beroep.
Om een eerste beeld te krijgen van onze gemeente vertellen enkele gemeenteleden over hun
activiteiten, te weten:
Erik-Jan v.d. Hel over Taakgroep Vieren en de belangrijke rol die muziek speelt bij de zondagse
vieringen;
Margareeth de Jong over het Leerhuis dat in samenwerking met Zendingskerk en RK Parochie een
gevarieerd programma aanbiedt;
Wout Lourens interviewt een ouderling en diaken over hun visie op pastoraat en vindt dat bv. Running
Diner ook als pastoraat gezien kan worden.
Ria Brouwer vertelt tot slot dat de Open Kerk sinds 1997 elke dinsdag zowel Ermelo’ers als gasten
van buiten een kopje koffie en een luisterend oor biedt.
Als laatste onderdeel van de gemeenteavond neemt Rikkert Vliek, namens het Moderamen, het woord
en vraagt de beroepingscommissie naar voren te komen. Hij spreekt hen lovend toe en bedankt hen
door middel van een boeket.
Onze predikanten Sjaak Teuwissen en Jan Visser sluiten de avond met een dankgebed.