Nieuwsbrief Ledenraad December 2014

Nieuwsbrief December 2014
Jaarplan en begroting 2015 goedgekeurd
In de voorgaande Ledenraadsvergadering zijn het Jaarplan 2015 en de conceptbegroting
gepresenteerd en toegelicht, nadat de financiële commissie deze al op regelniveau met
de penningmeester had besproken en haar positieve advies hierover had uitgesproken.
In de Ledenraadsvergadering van woensdag 10 december jl. werd allereerst het Jaarplan
vastgesteld, nadat de opmerkingen uit de regio’s zijn verwerkt. Onderdeel van het
jaarplan is de uitbreiding van de dienstverlening aan fokkers tijdens de EPTM-testen,
door naast stamboekopname en sterverklaring tevens de mogelijkheid te bieden voor het
toekennen van het keur- of elitepredicaat. De Fokkerijraad heeft hierover eerder al een
positief advies afgegeven en het Algemeen Bestuur is voornemens dat over te nemen.
Een meerderheid van de Ledenraad is daar voor. De regio’s Noord-Brabant, NoordHolland, Gelderland in de hoedanigheid van Afdeling Noord-Veluwe en het JongKWPN zijn
geen voorstander van die mogelijkheid en maakten bezwaar op dit punt.
De begroting 2015 stond voor definitieve vaststelling op de agenda van de Ledenraad,
die vervolgens haar goedkeuring gaf. Ondanks de moeilijke economische
omstandigheden is er een keurig sluitende begroting opgesteld. Penningmeester de heer
Muntel gaf aan dat de meerkosten voor de exploitatie van het nieuwe KWPN-centrum
volledig worden opgevangen door de destijds ingevoerde contributieverhoging van 15
euro per lid, waardoor het centrum kostendekkend is. Een toelichting op het Jaarplan en
de conceptbegroting is reeds gepubliceerd in middels een ‘Toegelicht’-artikel en de
column van Chantal de Ruiter in IDS nummer 20.
JongKWPN
Ledenraadslid Jaap de Keizer presenteerde namens het JongKWPN hun Jaarplan 2015.
Het aanbod van de evenementen is de afgelopen jaren uitgebreid. De diversiteit van de
leden heeft tot een breder aanbod van activiteiten geleid. Voor komend jaar staat onder
meer de buitenlandse trip naar Holstein, de aanwezigheid op de KWPN Hengstenkeuring
in ’s-Hertogenbosch, de tuigpaardencursus, het selectieprogramma voor en deelname
aan het WK Young Breeders (UK), de Twente Tour, het veulens selecteren bij de VDL
Stud, Mental Coaching voor sporters, een bezoek aan Stal van Silfhout en het hengsten
selecteren bij Nol Gerritsen op de agenda.
Jaap zette tevens de doelstelling van het jeugdplatform uiteen: naast informatieoverdracht wil het JongKWPN jonge fokkers opleiden, zodat zij in de toekomst het stokje
kunnen overnemen van de huidige generatie en ervoor zorg kunnen dragen dat het
KWPN het meest succesvolle stamboek blijft.
Arbeidsvoorwaarden
Naar aanleiding van vragen in de Ledenraad is door het Algemeen Bestuur een toelichting
gegeven op het arbeidsvoorwaardenbeleid van de kantoororganisatie en het voornemen
om een adjunct directeur aan te trekken. Om de uitdagingen de komende jaren aan te
kunnen heeft het Algemeen Bestuur, in overleg met Johan Knaap, besloten om de
directie van het KWPN uit te breiden met een plaatsvervangend directeur bedrijfsvoering
die zich zal richten op de bedrijfsprocessen. Door de bedrijfsprocessen slimmer te
organiseren, kunnen we waarde toevoegen aan de organisatie en kosten besparen. Doel
is de strategische positie van het KWPN verder te versterken. Het Algemeen Bestuur
heeft directie en management gevraagd het beleid verder uit te rollen.
Toekomst CK’s
N.a.v. het Jaarplan 2014 is in december 2013 besloten om een gecombineerde
werkgroep te benoemen uit de Ledenraad, Fokkerijraad, JongKWPN, Algemeen Bestuur
en inspectie met als doel advies uit te brengen over de ontwikkeling van de Centrale
Keuringen. Deze ‘Werkgroep Toekomst CK’s’ gaf in de Ledenraadsvergadering van
10 december een presentatie over haar aanbevelingen. Uitgangspunt is het continueren
en versterken van de CK’s, aangezien deze een belangrijke regionale rol vervullen bij de
ledenbetrokkenheid en sport en fokkerij samenbrengt. De CK heeft een etalagefunctie
waar mensen elkaar ontmoeten en paarden met elkaar kunnen vergelijken. De laatste
jaren is geconstateerd dat de behoefte van de fokkers door de jaren heen verandert. Een
aantal scenario’s ter verbetering zijn gepresenteerd:
• Samenvoeging met stamboekkeuring
• Samenwerking met sportevenement; sport en fokkerij
• Sportrubrieken toevoegen
• Fokgroepen toevoegen
• Afzetbevorderende activiteiten toevoegen
• Showprogramma toevoegen
• Avondkeuring organiseren
• Samenwerking regio’s
Op elk scenario volgde een uitgebreide toelichting. Regio’s kunnen kiezen uit de
verschillende scenario’s. Zij blijven autonoom, waarbij er ondersteuning kan worden
verleend vanuit het KWPN-kantoor.
Aanpassing reglementen
Enkele reglementen behoeften aanpassing. De Fokkerijraad Rijpaard adviseert om de
termijn waarbinnen röntgenfoto’s voor het PROK-onderzoek dienen te worden ingediend
te verruimen van drie naar acht maanden. Dit als gevolg van het feit dat de röntgenfoto’s
tegenwoordig eerder in het seizoen gemaakt mogen worden, nu vanaf 1 april en
voorheen vanaf 1 september.
Op grond van adviezen van de Fokkerijraad behoeven de selectiereglementen voor de
merries, veulens en ruinen dressuur en springen enkele aanpassingen. Belangrijkste
wijziging is uitbreiding van het programma van de Nationale Merriekeuring te Ermelo met
een rubriek vier- tot en met zevenjarige keur- en elitemerries.
Het Algemeen Bestuur heeft het advies van de Fokkerijraad Gelders paard overgenomen
om, onder bepaalde voorwaarden, deelname aan de stamboekkeuring voor register Bmerries mogelijk te maken middels een Registerkeuring (RK).
Het Algemeen Bestuur heeft ook het advies van de Fokkerijraad Gelders paard
overgenomen om te starten met een EPTM Gelders paard.
En tot slot is het advies van de fokkerijraad Tuigpaard en Gelders paard overgenomen
voor introductie van het predicaat ‘prestatie GP’ voor tuigpaardmerries met goed
presterende nakomelingen in de richting Gelders paard.
Verkenning samenwerking Indoor Brabant
Met het bestuur van Indoor Brabant wordt momenteel onderzocht of het in de toekomst
strategische meerwaarde heeft om de KWPN Hengstenkeuring te gaan organiseren in
samenwerking met Indoor Brabant. Samenwerking brengt de sport en fokkerij dichter bij
elkaar en het kan leiden tot een wereldwijd uniek evenement met kans op meer
internationale bezoekers. Afgesproken is om in februari 2015 in een discussiebijeenkomst
met de Ledenraad van gedachte te wisselen over eventontwikkeling waaronder de KWPN
Hengstenkeuring en het WK Jonge Dressuurpaarden dat vanaf 2016 in Ermelo zal
plaatsvinden.
Masterplan Tuigpaarden
Afgelopen periode is hard gewerkt aan een nieuw Masterplan Tuigpaarden. Het Algemeen
Bestuur zal daar begin volgend jaar haar visie op geven aan de vier regiobesturen
Tuigpaard. Daarna is het de bedoeling om dat in een volgende Ledenraadsvergadering te
presenteren.
(Her)benoemingen Hengstenkeuringscommissies
Per januari 2015 zijn de heer J.J. Pen (Herkeuringscommissie springen en dressuur) en
de heer C.C. van Zanten (Herkeuringscommissie dressuur) aftredend. Het bestuur stelde
voor om de heer Van Zanten op te laten volgen door de heer Ad Aarts, tevens lid van de
hengstenkeuringscommissie Gelders paard. In de Ledenraadsvergadering van april zal
een definitief voorstel voor de opvolging van de heer Pen worden gedaan, hij zal derhalve
gevraagd worden nog 3 maanden langer in functie te blijven.
Tevens zijn in januari 2015 de volgende herbenoemingen aan de orde: De heer B.
Henstra voor de herkeuringscommissie springen en mevrouw M. Kool voor de
herkeuringscommissie dressuur. Het voorstel was hen te herbenoemen voor een tweede
periode per januari 2015.
Met betrekking tot de herkeuringscommissie tuigpaard (de heer J. Oude Lenferink en de
heer G.J. Hermanussen) was het voorstel herbenoemen voor een derde periode per
januari 2015. Ditzelfde voorstel (herbenoemen derde periode per januari 2015) werd
gedaan voor de heer Ad Aarts in het kader van de herkeuringscommissie Gelders paard.
De Ledenraad ging akkoord met alle (her)benoemingen.
Afscheid Ledenraadsleden
Van vier Ledenraadsleden werd afscheid genomen: de heren Peter Bleeker, Dolf ter
Horst, Frank Bouwman en Minne Hovenga traden af. Siem Korver dankte hen afzonderlijk
voor hun inzet. Als blijk van waardering kregen zij een KWPN-jas overhandigd.
Terugblik
Tot slot sprak Siem Korver: “2014 loopt ten einde, wij kunnen terugzien op een heel
bijzonder jaar. Op de kaderdag stonden sport en fokkerij centraal en kwamen zo twee
werelden bij elkaar. Op de zeer goed bezochte bijeenkomst in oktober werden al veel
goede ideeën geopperd. We zijn benieuwd naar de uitwerking hiervan.
Een ander hoogtepunt dit jaar was het bezoek van Zijne Majesteit de Koning die het
centrum heeft geopend: heel mooi voor het KWPN, maar bovenal een erkenning voor
onze fokkerij.
Op de Wereldruiterspelen in Caen hebben we genoten van de vele succesvolle KWPNpaarden die een enorme reclame hebben gemaakt voor het Nederlandse sportpaard. De
koppossitie in de WBFSH-rankings waren een ander hoogtepunt. Het blijft de kunst om
aan de top te blijven presteren. We zullen continu vooruit moeten blijven kijken hoe we
zo goed mogelijk kunnen blijven acteren in dit internationale fokkerijlandschap.
Het JongKWPN-jubileum was een schitterend evenement, op naar de volgende 10 jaar!
Rest mij niets anders dan u, mede namens mijn collega’s, hele fijne dagen te wensen en
een gezond 2015. Hopelijk snel tot ziens op eerste bezichtiging, de
tuigpaardhengstenkeuring in januari in Ermelo of de KWPN Hengstenkeuring in ’sHertogenbosch.”
***
Het KWPN wenst u allen hele fijne feestdagen,
een goed einde van 2014 en een nog beter begin van 2015.