GGZ HULPVERLENING

Landhuis, koetshuis en kapel
Stiltemomenten
U vindt de Hezenberg in het landelijke
In de kapel kunnen gasten dagelijks terecht
gebied tussen de bossen van de Veluwe en
voor een persoonlijk moment van stilte. Op
de uiterwaarden van de IJssel. De Engelse
de Hezenberg geven dagelijkse gebedsmo-
landschapsstijl is duidelijk herkenbaar en
menten en wekelijkse vieringen vorm aan
omvat drie gebouwen: een landhuis, koets-
het christelijk geloof. Daarbij spelen rituelen
huis en kapel. De gasten overnachten in het
en symbolen een belangrijke rol. Licht,
koetshuis, in eenpersoons kamers voorzien
water, vuur, zegenende handen: universele
van douche en toilet.
beelden die door iedereen herkend worden,
De oude paardenstal is omgebouwd tot een
van welke achtergrond ook.
kapel.
GGZ Hulpverlening
Als je dreigt vast te lopen
feb14
www.hezenberg.nl І Hezenberg 6 8051 CB Hattem І [email protected] І 038 444 52 51
Herstel
Groeien
op met een groep van 20 à 25 cliënten. Ook
Ben je geïnteresseerd in een hersteltraject,
werkt u individueel aan uw persoonlijke
dan is dat niet zomaar, dan is er iets aan
doelen onder leiding van één van onze
de hand. Aan ieder appèl om hulp ligt een
therapeuten.
vraag ten grondslag, een verlangen: je wilt
groeien, verder komen. Soms gaat daar een
De kosten van de behandeling worden
heel proces aan vooraf. Een periode van
vergoed vanuit het basispakket van uw
orde op zaken stellen, puin ruimen soms
zorgverzekering.
of pijnlijke keuzes maken. De professionele
hulpverleners van de Hezenberg willen u
Nazorg
daarin van harte bijstaan.
Als blijkt dat u na deze periode nazorg of
verdere verdieping nodig heeft, dan kunt
Identiteit
u gebaat zijn bij een aantal terugkommo-
De Hezenberg werkt op basis van een brede
menten. Ook op afstand is een vervolg van
christelijke identiteit. De professionele GGZ-
de behandeling mogelijk, in de vorm van
behandeling die wij bieden, gaat dan ook
internetcontact. U bepaalt samen met uw
hand in hand met aandacht voor zingeving
individuele begeleider de plannen voor een
en spiritualiteit.
eventueel vervolg.
Met verblijf
Ambulante behandeling
De meeste mensen die op de Hezenberg te
Het is niet altijd nodig om voor langere tijd
gast zijn, hebben thuis vaak al een langere
uit huis te zijn. Soms is een ambulant con-
periode van hulp achter de rug. Maar juist
tact van één keer per week of per veertien
vanwege de thuissituatie hebben ze daar
dagen ook al voldoende.
onvoldoende baat bij gehad.
Een behandelingstraject op de Hezenberg
Begeleiding
neemt meestal zeven weken in beslag.
Misschien bent u geholpen met een lichtere
Gedurende deze periode krijgt u alle aan-
vorm van begeleiding. Dan zijn de ‘Zin-
dacht van een team ervaren en geschoolde
Weken’ iets voor u. Zie daarvoor de speciale
therapeuten en begeleiders. U volgt het
folder of onze site.
therapeutisch programma met onderdelen
als creatieve therapie, drama en sociale
vaardigheden en trekt regelmatig samen