Decentralisa es Sociaal Domein

Decentralisa+es Sociaal Domein Houdt eenvoudig grip op de uitvoering Een idee van gemeente Gouda en Pepperflow “Een project ter groo5e van een kwart van de begro9ng, dat wil je in control hebben” Walter Huith – Directeur Dienstverlening gemeente Gouda De decentralisa/es in het sociaal domein zijn in 2014 (en daarna) een flink gewicht op de schouders van de gemeenten. Het vaak nu nog conceptuele gedachtegoed, moet vertaald in een goed stuurbaar implementa/eplan waarbij actueel zicht op de uitvoering cruciaal is. In samenwerking met gemeente Gouda is voor gemeenten een eerste aanzet gelanceerd tot een (webbased) plaGorm waarin gemeenten en ketenpartners het totale project kunnen aansturen en volgen. In één overzicht hebben alle betrokkenen zicht op alle (deel)projecten van de 3D’s. Stoplichten geven statusinforma+e over kwaliteit, +jd en geld. Wanneer wordt doorgeklikt vindt de (deel)projectleider of supervisor meer projec+nhoudelijke informa+e, zoals documenten, standen van zaken en planning. De (deel)projectleider zelf kan zijn planning inclusief mijlpalen en (bestuurlijke) besluitvorming opnemen en zichtbaar maken voor geautoriseerde gebruikers. De balkenplanning maakt de planning van het (deel)project visueel en overzichtelijk. Per besluitvormingsorgaan wordt een overzicht gegenereerd van wanneer welke (ac+viteiten uit) bepaalde (deel)projecten worden besproken en / of besloten.