13. AB voorstel bekrachtiging brief 2 juni 2014

Voorstel voor
Algemeen bestuur
Vergaderdatum
2 juli 2014
Onderwerp
Fax ingeland 25 maart 2014, bekrachtiging brief 2
juni 2014 aan ingeland
Agendapunt
13
Kenmerk
B2014/u244
Portefeuillehouder
S.M.M. Kuks
Opsteller/indiener
M. Guijs
A. Verdurmen
[email protected]
Aard voorstel
Hamerstuk
Vertrouwelijkheid
Nee
Besluit algemeen bestuur 2 juli 2014
I. Voorstel
Voorgesteld wordt:
- de brief van het dagelijks bestuur van 2 juni 2014, met kenmerk 2014/u6835,
verzonden aan ingeland te bekrachtigen en voor rekening van het algemeen bestuur
te nemen.
II. Inleiding
Ingeland heeft op 25 maart 2014 het algemeen bestuur een fax gestuurd. Deze fax is als
ingekomen stuk in de vergadering van het algemeen bestuur van 28 mei 2014 geagendeerd.
Het algemeen bestuur heeft ingestemd met de afdoening van de fax door middel van een
door het dagelijks bestuur te verzenden reactiebrief. Deze brief is op 2 juni 2014 aan ingeland
gezonden.
De rechtbank Overijssel heeft op 11 juni 2014 uitspraak gedaan over een vorig jaar door
ingeland ingesteld beroep. Uit die uitspraak blijkt, dat deze wijze van behandelen van een
brief (fax) waarbij het algemeen bestuur slechts instemt met de verzending van een
reactiebrief door het dagelijks bestuur, geen besluitvorming door het algemeen bestuur is.
Dit is de reden dat de fax van 25 maart 2014 opnieuw ter besluitvorming wordt geagendeerd
en de brief van het dagelijks bestuur van 2 juni 2014, kenmerk 2014/u6835 door het
algemeen bestuur moet worden bekrachtigd en voor zijn rekening genomen. Daarmee
verzendt het algemeen bestuur genoemde brief nu zelf.
III. Beoogd effect
Door de agendering, het bekrachtigen en het voor rekening nemen door het algemeen
bestuur van de brief van 2 juni 2014, wordt door het juiste bestuursorgaan besloten over de
fax van ingeland van 25 maart 2014.
pagina 1 /3
IV. Argumenten
Door de agendering, het bekrachtigen en het voor rekening nemen door het algemeen
bestuur van de brief van 2 juni 2014, wordt gehandeld in lijn met genoemde uitspraak van de
rechtbank Overijssel.
V. Risico’s en kanttekeningen
Ingeland heeft onder verwijzing naar de bovengenoemde uitspraak van de rechtbank
Overijssel het algemeen bestuur bij fax van 16 juni 2014 in gebreke gesteld en gesommeerd
binnen veertien dagen alsnog te besluiten op zijn verzoek van 25 maart 2014.
In dit geval is de dwangsomregeling uit de Algemene wet bestuursrecht van toepassing.
Door middel van dit voorstel aan het algemeen bestuur wordt tevens de periode waarover
een dwangsom is verschuldigd zo kort mogelijk gehouden (enkele dagen) en daarmee enkele
tientallen euro’s.
VI. Financiën
Niet van toepassing
VII. Communicatie
Niet van toepassing
VIII. Uitvoering
Het besluit van het algemeen bestuur zal aan betrokkene worden toegezonden. Daartegen
staat voor betrokkene rechtsbescherming open.
IX. Bijlage(n)
- fax ingeland 25 maart 2014
- brief aan ingeland van 2 juni 2014, kenmerk 2014/u6835
pagina 2 /3
Besluit bekrachtiging brief 2 juni 2014
aan ingeland
Kenmerk: WVS - B2014/u244
Het algemeen bestuur van het waterschap Vechtstromen;
gezien het advies d.d. 1 juli 2014 kenmerk WVS - B2014/u244;
gelet op artikel 56 en 77 van de Waterschapswet;
BESLUIT
-
de brief van het dagelijks bestuur van 2 juni 2014, met kenmerk
2014/u6835, verzonden aan ingeland te bekrachtigen en voor
rekening van het algemeen bestuur te nemen
Aldus vastgesteld in de vergadering d.d. 2 juli 2014.
Het algemeen bestuur voornoemd,
dr. S.M.M. Kuks, watergraaf
drs. O. Dijkstra, secretarisa, secretaris
pagina 3 /3