ZVA_ZVA-1-12_150121.ps, page 1 @ Preflight

Ü www.zva.nu
Zeeuwsch Vlaams Advertentieblad • woensdag 21 januari 2015 • 12
BEKENDMAKINGEN
WET RUIMTELIJKE ORDENING
fBurgemeester en Wethouders van Terneuzen maken
bekend dat op grond van artikel 3.31 van de Wet ruimtelijke
ordening ter inzage worden gelegd:
- Het ontwerp van het bestemmingsplan Axel,
Szydlowskiplein (NL.IMRO.0715.BPAXL09-ON01);
- De ontwerp omgevingsvergunning voor de activiteiten
bouwen, uitvoeren van een werk of werkzaamheid
(aanleggen), het kappen van bomen (APV) en het aanleggen
van een weg (APV) ten behoeve van het uitbreiden van
het parkeerterrein met bijbehorende werkzaamheden en
bouwwerken aan het Szydlowskiplein, het verleggen
van de hoofdrijbaan (Nassaustraat), het uitvoeren van
werkzaamheden in de pastorietuin en het ondergeschikt
uitbreiden van bebouwing van de panden Szydlowskiplein 2
tot en met 22 (W-AOV140649).
Het ontwerp bestemmingsplan Axel, Szydlowskiplein omvat
het Szydlowskiplein aan de oostzijde van Albert Heijn in Axel,
een gedeelte van de Nassaustraat, de (voormalige) kerk en
pastoriewoning aan de Walstraat en de daarbij behorende tuin.
Voor dit gebied is een plan gemaakt om het parkeerterrein
van Albert Heijn uit te breiden. Daarbij wordt de
Nassaustraat verlegd in oostelijke richting. De pastorietuin
wordt ingericht als openbaar parkje. De (voormalige) kerk
en pastoriewoning krijgen een nieuwe bestemming waarbij
onder andere een horecafunctie mogelijk wordt. Het
bestemmingsplan voorziet in een juridische regeling om deze
ontwikkelingen mogelijk te maken.
Artikel 3.30 van de Wet ruimtelijke ordening en de
coördinatieregeling 2014 maken het mogelijk dat diverse
procedures gezamenlijk kunnen worden doorlopen.
De voorbereiding en de bekendmaking van verschillende
besluiten wordt dan tegelijk behandeld. Omdat voor de
realisatie van het plan meerdere besluiten nodig zijn,
worden om die reden het bestemmingsplan en de aanvraag
omgevingsvergunning gecoördineerd behandeld.
De ontwerpbesluiten liggen van 22 januari tot en
met 4 maart 2015 ter inzage bij de publieksbalies in
Axel en Terneuzen. Het ontwerp bestemmingsplan Axel,
Szydlowskiplein is integraal te raadplegen via de website
www.ruimtelijkeplannen.nl en via http://www.terneuzen.nl/
Inwoners_Terneuzen/Wonen/Bestemmingsplannen
Datum ontvangst/
datum acceptatie: 30 december 2014 / 14 januari 2015
Zaaknummer:
138150 en 138213
En
Aanvrager:
Voor:
Locatie:
R.Valck-Roels
tijdelijke mestopslag
Zwaluwendreef ongenummerd in
Axel (AEL00;M536)
Datum ontvangst/
datum acceptatie: 31 december 2014 / 14 januari 2015
Zaaknummer:
138226
Aanvrager:
Voor:
Locatie:
R. Fruytier
tijdelijke mestopslag
Moerspuistraat ongenummerd in
Zuiddorpe (AEL00;O374)
Datum ontvangst/
datum acceptatie: 8 januari 2015 / 14 januari 2015
Zaaknummer:
138560
Aanvrager:
Voor:
Locatie:
A. Maljaars
tijdelijke mestopslag
Genderdijkseweg ongenummerd in
Zaamslag (TZN00;O535)
Datum ontvangst/
datum acceptatie: 13 januari 2015 / 14 januari 2015
Zaaknummer:
138748
De genoemde meldingen kunnen met ingang van heden
gedurende vier weken digitaal worden ingezien aan de
publieksbalies in Axel en Terneuzen.
MELDING VAN ELOCOAT B.V.
fOp 5 december 2014 is een melding in het kader van het
Activiteitenbesluit ontvangen van Elocoat b.v. gelegen aan
de Osloweg 1 in Terneuzen. Het betreft een melding
voor de verandering van de parkeerinrichting. De melding is
geregistreerd onder nummer M-ACT143164.
Gedurende de inzagetermijn kan iedereen schriftelijk of
mondeling een zienswijze indienen bij de Raad (bestemmingsplan) of het college (omgevingsvergunning) van de
gemeente Terneuzen, Postbus 35, 4530 AA Terneuzen.
Mondelinge zienswijzen kunnen, nadat hiervoor een afspraak is
gemaakt, naar voren worden gebracht bij mevrouw J. Ocké of
de heer J. Smeenk, telefoon 14 0115 (vanuit het buitenland 0031
115 455 000).Van een mondelinge zienswijze wordt een verslag
gemaakt. Tevens is het mogelijk om uw zienswijze schriftelijk via
het e-mailadres [email protected] kenbaar te maken.
fOp 11 december 2014 is een melding in het kader
van het Activiteitenbesluit ontvangen van Duurzaam
Afvalbeheer Zeeland BV betreffende de locatie gelegen
aan de Mercuriusstraat 2 in Sas van Gent. Het betreft
een melding voor het in gebruik nemen van een tweetal
bedrijfshallen aan de Mercuriusstraat 2 voor de op- en
overslag van beendermeel en katalysatoren. De melding is
geregistreerd onder nummer M-ACT143173 /00091572.
Aanvrager:
Voor:
Locatie:
L. Windhey
tijdelijke mestopslag
Oude Karnemelkstraat ongenummerd en Kerlaan ongenummerd in
Koewacht (AEL00;O602 en AEL00;N583)
Voor:
Activiteiten:
het bouwen van een woning
Bouw en RO (handelen in strijd met
bestemmingsplan)
Locatie:
Het Zand 37 in Koewacht
Zaaknummer:
W-AOV140643
Datum verzending: 15 januari 2015
Op 15 januari 2015 is besloten de behandeling van de aanvragen op te schorten in verband met het beoordelen aanvullende gegevens (archeologie). Dit betekent dat wij uiterlijk
27 februari 2015 respectievelijk 8 mei 2015 (termijn indiening
aanvullende gegevens) een beslissing nemen op de aanvraag.
en
Voor:
En
Indien daaraan behoefte bestaat, kunnen inlichtingen worden
ingewonnen bij de RUD Zeeland, tel. 0115-745 169.
fBurgemeester en Wethouders van de gemeente
Terneuzen maken, overeenkomstig het bepaalde in artikel
8:41, lid 4, van de Wet milieubeheer, bekend dat bij hen de
volgende meldingen in het kader van het Activiteitenbesluit
Milieubeheer zijn ingekomen:
en
En
Op donderdag 29 januari 2015 wordt een
informatiebijeenkomst gehouden in de (voormalige) kerk
aan de Walstraat 31 in Axel. U kunt tussen 19.00 en
20.30 uur binnenlopen om kennis te nemen van het ontwerp
bestemmingsplan en het inrichtingsplan. Eventuele vragen
kunnen direct worden beantwoord.
WET MILIEUBEHEER
Op 14 januari 2015 is besloten de behandeling van de
aanvragen op te schorten in verband met het beoordelen
aanvullende gegevens. Dit betekent dat wij uiterlijk 26
februari 2015 respectievelijk 10 april 2015 (termijn indiening
aanvullende gegevens) een beslissing nemen op de aanvraag.
MELDING VAN DUURZAAM
AFVALBEHEER ZEELAND BV
het maken van tien camperplaatsen en
sanitaire units
Activiteiten:
Boue en RO (handelen in strijd met
bestemmingsplan)
Locatie:
Kreekdreef 1 in Westdorpe
Zaaknummer:
W-AOV140669
Datum verzending: 13 januari 2015
Op 13 januari 2015 is besloten de behandeling van de
aanvragen op te schorten in verband met het opvragen
van de verplichte adviezen. Dit betekent dat wij uiterlijk
23 februari 2015 een beslissing nemen op de aanvraag.
INGEKOMEN AANVRAGEN
OMGEVINGSVERGUNNINGEN
fBurgemeester en Wethouders van de gemeente Terneuzen
maken bekend dat zij tot 17 januari 2015 de volgende aanvragen voor omgevingsvergunningen hebben ontvangen voor:
Globale locatie
Omschrijving
Ferlemanstraat 33 in Terneuzen
het plaatsen van een tuinoverkapping
Kamperseweg 16 in Zaamslag
het bouwen van een werktuigenberging
Lovenpolderstraat 2 A in Hoek
het verbouwen van kleedlokalen
Vlaanderenplein 2 in Sas van Gent
interne aanpassingen
Westkolkstraat 4 in Terneuzen
het realiseren van een rookruimte
Zaaknummer
Datum ontvangst
W-AOV150018
13 januari 2015
W-AOV150015
13 januari 2015
W-AOV150020
12 januari 2015
W-AOV150013
11 januari 2015
W-AOV150014
13 januari 2015
Voor het inzien van de plannen kunt u terecht bij de
publieksbalies in Axel en Terneuzen.
VERLEENDE OMGEVINGSVERGUNNINGEN
OPSCHORTEN BEHANDELING
OMGEVINGSVERGUNNING
fBurgemeester en Wethouders van de gemeente Terneuzen
maken bekend dat de volgende omgevingsvergunningen zijn
verleend voor:
fBurgemeester en Wethouders van de gemeente Terneuzen
maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene
bepalingen omgevingsrecht hebben besloten voor de
volgende aanvragen de behandeling op te schorten:
Globale locatie
Omschrijving
Voor:
Activiteiten:
Locatie:
het bouwen van twee woningen
Bouw en Kap
Graafjansdijk A 123 en 123A in
Westdorpe
Zaaknummer:
W-AOV140640
Datum verzending: 14 januari 2015
Zaaknummer
Datum verzending
Beukelsstraat 24 in Biervliet
het verbouwen van de woning
Braakmanweg 6 in Philippine
het uitbreiden van de verdieping en de garage
Diverse locaties langs het kanaal van
Gent naar Terneuzen
het vervangen van diverse damwanden
www.facebook.com/Terneuzen
W-AOV140593
13 januari 2015
W-AOV140636
14 januari 2015
W-AOV140647
16 januari 2015
@Gem_Terneuzen