29 oktober 2014 pagina 11

Ü www.zva.nu
www.facebook.com/Terneuzen
Zeeuwsch Vlaams Advertentieblad • woensdag 29 oktober 2014 • 11
@Gem_Terneuzen
4800 PA Breda). Voor het behandelen van een dergelijk verzoek
zijn griffiekosten verschuldigd.
Nadere informatie is te verkrijgen bij de afdeling Realisatie en
Beheer, Stadhuisplein 1 in Terneuzen, tel. 14 0115.
ALGEMENE PLAATSELIJKE
VERORDENING
XBurgemeester en Wethouders van de gemeente Terneuzen
maken bekend dat zij hebben besloten om ontheffing, met betrekking tot geluid, te verlenen aan de Combinatie VOC (datum verzending besluit 24 oktober 2014).
Met deze ontheffing verlenen wij onder voorschriften toestemming voor uitvoeren van wegwerkzaamheden op de locatie N61
aan de westzijde van het kanaal van Terneuzen naar Sas van Gent
in de nabijheid van de brug van Sluiskil. De werkzaamheden vinden plaats gedurende de periode van 3 november tussen 20.00 en
6.00 uur en 14 november 2014 tussen 20.00 en 6.00 uur.
De ontheffing en de bijbehorende stukken kunnen vanaf 29 oktober 2014 zes weken digitaal worden ingezien aan de publieksbalies in Axel en Terneuzen.
Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet
bestuursrecht binnen zes weken na de datum van verzending van
het besluit tegen dit besluit bezwaar maken. Het bezwaarschrift
moet worden ondertekend en bevat ten minste naam en adres
van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit
waartegen het bezwaar zich richt en de gronden van het bezwaar.
Het bezwaarschrift dient te worden gericht aan het College van
Burgemeester en Wethouders van Terneuzen, Postbus 35,
4530 AA Terneuzen.
zieningenrechter van de rechtbank Zeeland-West Brabant, locatie
Breda, team bestuursrecht, Postbus 90006, 4800 PA Breda. Voor
de behandeling van het verzoek is griffierecht verschuldigd.
Prinsenkade in Sas van Gent
het plaatsen van nieuwe puien in de
voor- en zijgevel van de garages
Voor nadere informatie kunt u zich wenden tot de heer V. Bol, tel
0115-745 165 van de RUD Zeeland. Het besluit heeft het kenmerk
W-MWP140013.
Ingevolge de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden binnen zes weken na datum bekendmaking (is datum
verzending) tegen een verleende vergunning een bezwaarschrift
indienen bij het College van Burgemeester en Wethouders. Het
bezwaarschrift moet worden ondertekend en moet de gronden
bevatten waarop het bezwaar rust. Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van een vergunning niet. Om de werking
van een vergunning te schorsen kan een verzoek tot voorlopige
voorziening worden ingediend bij de Voorzieningenrechter van
de Rechtbank Zeeland-West-Brabant, team bestuursrecht Breda,
Postbus 90006, 4800 PA Breda. Voor het behandelen van een
dergelijk verzoek (voorlopige voorziening) zijn griffiekosten verschuldigd.
INGEKOMEN AANVRAGEN
OMGEVINGSVERGUNNINGEN
XBurgemeester en Wethouders van de gemeente Terneuzen
maken bekend dat zij tot 25 oktober 2014 de volgende aanvragen
voor omgevingsvergunningen hebben ontvangen voor:
Globale locatie
Omschrijving
Zaaknummer
Datum ontvangst
Kennedystraat 12 in Sas van Gent
het aanbrengen van een rookkanaal
aan de buiten zijgevel
Molendijk 10 in Hoek
het vervangen van kozijnen
Nieuwe Kerkstraat 6 in Sluiskil
het plaatsen van een serre
Smitsschorreweg 10 in Westdorpe
het wijzigen van de verleende
vergunning voor een reeds gerealiseerd
kantoordeel bij een glastuinbouwbedrijf
Steenovens 4 in Zaamslag
het bouwen van een vrijstaande woning
W-AOV140602
22 oktober 2014
Nadere informatie is te verkrijgen bij het team Vergunningen en
Handhaving, Stadhuisplein 1 in Terneuzen, tel. 14 0115. Voor het
digitaal inzien van de plannen dient u telefonisch een afspraak te
maken.
W-AOV140603
23 oktober 2014
W-AOV140600
20 oktober 2014
W-AOV140599
17 oktober 2014
Terneuzen, woensdag 29 oktober 2014
Burgemeester en Wethouders van Terneuzen,
secretaris,
burgemeester,
F.M.L. Lauret RA
J.A.H. Lonink
W-AOV140601
20 oktober 2014
Voor het inzien van de plannen kunt u terecht bij de
publieksbalies in Axel en Terneuzen.
BESLUIT MAATWERKVOORSCHRIFT
ACTIVITEITENBESLUIT, SLUISKILTUNNEL,
KOEGORSSTRAAT 1B TERNEUZEN
VERLEENDE
OMGEVINGSVERGUNNINGEN
XBurgemeester en Wethouders van de gemeente Terneuzen
XBurgemeester en Wethouders van de gemeente Terneuzen
maken bekend dat de volgende omgevingsvergunningen zijn verleend voor:
hebben besloten om op grond van artikel 3.71d van de
Activiteitenregeling milieubeheer, maatwerkvoorschriften vast
te stellen voor de BV KKS, gelegen aan de Koegorsstraat 1b in
Terneuzen. Het besluit houdt verband met het opslaan van dieselolie in tanks op een etage. De stukken liggen tot en met 4 december 2014 ter inzage bij de publieksbalie in Terneuzen.
Belanghebbenden kunnen tot en met genoemde datum tegen
dit besluit schriftelijk bezwaar maken bij de gemeente Terneuzen,
postbus 35, 4530 AA Terneuzen. Het bezwaarschrift moet uw
naam en adres bevatten, duidelijk maken tegen welk besluit u
bezwaar maakt en gemotiveerd, gedateerd en ondertekend zijn.
Alleen zij die een bezwaarschrift hebben ingediend kunnen om een
voorlopige voorziening vragen. U richt het verzoek aan de voor-
W-AOV140533
21 oktober 2014
Globale locatie
Omschrijving
Zaaknummer
Datum verzending
Autrichehavenweg 20 in Westdorpe
oprichting BMC Axelse Vlakte
Emmabaan 94 in Koewacht
het bouwen van een vervangende woning
Kwakkel 16 in Zaamslag
het uitbreiden van de woning
Molendijk 10 in Hoek
het vervangen van kozijnen
Nijverheidsstraat 2 in Sas van Gent
het plaatsen van reclame
W-AOV140531
24 oktober 2014
W-AOV140510
21 oktober 2014
W-AOV140557
24 oktober 2014
W-AOV140603
24 oktober 2014
W-AOV140565
20 oktober 2014
Ter inzage liggende stukken kunnen worden ingezien bij de
publieksbalies in Axel en Terneuzen.
Adressen
Publieksbalie Terneuzen, Stadhuisplein 1 in Terneuzen
Publieksbalie Axel, Markt 1 in Axel
Openingstijden publieksbalies
Maandag tot en met vrijdag van 12.00 tot 16.30 uur.
Algemeen verbindende voorschriften (verordeningen)
Vanaf 1 januari 2014 plaatst de gemeente haar officiële
bekendmakingen van algemeen verbindende voorschriften
(verordeningen) in haar Elektronisch Gemeenteblad. Die
bekendmakingen zijn te vinden via de zoekfunctie op
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/zoeken/gemeenteblad. Burgers kunnen het Elektronisch Gemeenteblad na
afspraak kosteloos raadplegen bij de publieksbalies van de
gemeente Terneuzen. Op deze pagina zal voorlopig, bij wijze
van service, een onofficiële bekendmaking met een korte
zakelijke weergave worden geplaatst.
Contact
Postbus 35
4530 AA Terneuzen
tel. 14 0115 (vanuit het buitenland +31 115-455 000)
www.terneuzen.nl