15 oktober 2014 pagina 12

Ü www.zva.nu
Zeeuwsch Vlaams Advertentieblad • woensdag 15 oktober 2014 • 12
‡&DUZDVK$[HO, Drieschouwen-Zuid 14, Axel
‡&DUZDVK/DQGHJHQW, De Roterij 22, Burgh-Haamstede
‡$XWR:DV3DUN.X]HH, Pearyweg 9, Goes
‡$XWRZDVVWUDDWGH:DOYLV, Livingstoneweg 3a, Goes
GAS LOS!
‡3LFR%HOOR+XOVW, Glacisweg 44, Hulst
‡&DU:DVKYDQ+DOVW, Ruiterplaatweg 2B, Kamperland
‡$XWREHGULMI/RNHUVH, Zandweg 8E, Kruiningen
‡%HUNPDQ, Althoornweg 10, Middelburg
‡7H[DFR%XLWHQOXVW, Bredestraat 64, Oostburg
‡$XWR:DV3DUN.X]HH, Marie Curieweg 1, Oost-Souburg
‡7H[DFR6FKHUSHQLVVH, Spuidamstraat 5, Scherpenisse
‡$9,$&DUZDVK6OXLV, St. Annastraat 50, Sluis
‡6KHOO2WKHHQVH.UHHN, Serlippensstraat 45, Terneuzen
‡7H[DFR7HUQHX]HQ, Guido Gezellestraat 29, Terneuzen
‡7H[DFR.HQQHG\, Kennedylaan 20, Terneuzen
‡(VVR%DVNHQVEXUJ, Pres. Rooseveltlaan 731, Vlissingen
‡*DUDJH3LHWHUV, Stuerboutstraat 30, Waterlandkerkje
Uiterste inleverdatum: 1 december 2014
Niet geldig in combinatie met andere kortingsacties!
Alleen de bon uit de krant is geldig; kopieën worden niet
geaccepteerd.
BEKENDMAKINGEN
WET GELUIDHINDER
uBurgemeester en Wethouders van Terneuzen hebben op
grond van de Wet geluidhinder een hogere waarde vastgesteld
voor een dienstwoning aan de Sweelinckhof 9 in Terneuzen.
Het besluit houdt verband met een aanvraag voor omgevingsvergunning van de Stichting Bron van hoop om een opvanghuis
voor vrouwen met kinderen en een dienstwoning te realiseren
in het voormalige pand van de Koninklijke Marechaussee aan de
Sweelinckhof 9 in Terneuzen. Uit het bij de aanvraag behorende
akoestisch onderzoek blijkt dat de te verwachten geluidsbelasting
op de woning, vanwege het verkeer op de Guido Gezellestraat,
de voorkeursgrenswaarde van 48 dB overschrijdt. Maatregelen
ter beperking van het wegverkeerslawaai, zoals het vervangen
het huidige asfalt door geluidsreducerend asfalt, het plaatsen van
een geluidscherm, het verminderen van de hoeveelheid verkeer,
het verlagen van de maximum toegestane rijsnelheid en/of het
verplaatsen van de woning naar een minder geluidbelast deel
van het pand stuiten op stedenbouwkundige, verkeerskundige,
vervoerskundige en/of financiële bezwaren.
Het besluit en de daarop betrekking hebbende stukken liggen van 16
oktober tot en met 26 november 2014 voor iedereen ter inzage.
Het besluit is niet gewijzigd ten opzichte van het ontwerpbesluit.
Belanghebbenden kunnen tegen dit besluit van 16 oktober tot
en met 26 november 2014 een beroepschrift indienen bij de
Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus
20019, 2500 EA ’s-Gravenhage. Het beroepschrift dient te zijn
ondertekend en ten minste het volgende te bevatten:
rOBBNFOBESFTWBOEFJOEJFOFS
rEFEBHUFLFOJOH
rWFSNFMEJOHWBOEFEBUVNIFULFONFSLFOIFUPOEFSXFSQWBO
EJUCFTMVJU
rFFOPQHBWFWBOSFEFOFOXBBSPNUFHFOEJUCFTMVJUCFSPFQ
wordt ingesteld.
€2,50
autowasbeurt bij:
korting
SLIK OP DE WEG?
Met deze bon krijgt u €2,50 korting op een
Gemeente Terneuzen | Telefoon: 14 0115 | Website: www.terneuzen.nl
kan degene die een beroepschrift indient een verzoek doen tot
het treffen van een voorlopige voorziening. Het verzoek dient
te worden gericht aan de Voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA ’sGravenhage.Voor het behandelen van een dergelijk verzoek zijn
griffiekosten verschuldigd. Nadere informatie is te verkrijgen bij
de afdeling Omgeving en Economie, Stadhuisplein 1 in Terneuzen,
tel. 14 0115.
MELDING ACTIVITEITENBESLUIT
uOp 26 september 2014
is een melding in het kader van het
Activiteitenbesluit ontvangen van Veembedrijf De Rijke BV Sluiskil
gelegen aan de Mercuriusstraat 2 in Sas van Gent.
Het betreft een melding voor het veranderen van de inrichting.
De melding is geregistreerd onder nummer M-ACT143036.
Indien daaraan behoefte bestaat, kunnen inlichtingen worden
ingewonnen bij de RUD Zeeland, tel. 0115-745 174.
uOp 7 mei 2014
hebben wij een melding in het kader van het
Activiteitenbesluit ontvangen van Packaging Terminal Terneuzen
gelegen aan de Finlandweg 8 in Terneuzen. De melding is op
6 oktober 2014 geaccepteerd. Het betreft een melding voor het
opzakken van anorganische meststoffen.
De melding is geregistreerd onder nummer M-ACT142528.
met ingang van donderdag 16 oktober 2014 gedurende
zes weken te raadplegen onder zaaknummer W-AOV140290 bij
de publieksbalies in Axel en Terneuzen.
Beroep
Tegen het besluit kunnen belanghebbenden binnen zes weken na
de dag waarop het besluit ter inzage is gelegd beroep instellen, door het indienen van een gemotiveerd beroepschrift bij de
Rechtbank Zeeland-West-Brabant, Team Bestuursrecht, Postbus
90110, 4800 RA Breda. Het beroepschrift moet zijn ondertekend
FOEJFOUUFONJOTUFUFCFWBUUFOEFOBBNFOBESFTWBOEFJOEJFOFS
de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het
beroep is gericht en de gronden waarop het beroepschrift rust.
Geen beroep kan worden ingesteld door een belanghebbende aan
wie redelijkerwijs kan worden verweten dat hij geen zienswijze
naar voren heeft gebracht. Het besluit blijft gelden tot er beslist is
op het beroepschrift. Indien onverwijlde spoed dit vereist kunnen
belanghebbenden tevens, onder voorwaarden van het indienen van
een beroepschrift, een voorlopige voorziening vragen bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank Zeeland-West-Brabant, Team
Bestuursrecht, Postbus 90006, 4800 PA Breda. De indiener van het
verzoek om voorlopige voorziening moet griffierecht betalen.
BUITEN BEHANDELING GESTELDE
AANVRAAG OMGEVINGSVERGUNNING
uBurgemeester en Wethouders van de gemeente Terneuzen
Indien daaraan behoefte bestaat, kunnen inlichtingen worden
ingewonnen bij de RUD Zeeland, tel. 0115-745 174.
maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht hebben besloten de volgende aanvraag
buiten behandeling te stellen:
WET ALGEMENE BEPALINGEN
OMGEVINGSRECHT
uBurgemeester en Wethouders van Terneuzen maken volgens
Voor:
Activiteit:
Locatie:
Zaaknummer:
Reden:
Datum verzending:
Overschrijding van de termijn van indiening, kan er toe leiden dat
met het beroepschrift geen rekening wordt gehouden. Bovendien
zal degene die een beroepschrift indient moeten aantonen dat
hij of zij redelijkerwijs niet eerder in staat is geweest om een
zienswijze in te dienen tegen het ontwerpbesluit.
artikel 3.12, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
bekend dat zij op 14 oktober 2014 de omgevingsvergunning voor
afwijkend gebruik van het bestemmingsplan voor het verbouwen van een pand met logiesgebouw en beheerderswoning op
het adres Sweelinckhof 9 in Terneuzen (NL.IMRO.0715.
OMGTZW06-VG99) hebben vastgesteld. De afwijking van het
bestemmingsplan waarvoor deze uitgebreide procedure wordt
gevolgd, betreft uitsluitend het realiseren van de bedrijfswoning.
Het indienen van een beroepschrift schorst de werking van het
besluit niet. Op grond van artikel 8.81 van de Algemene wet
bestuursrecht juncto artikel 26 van de Wet op de Raad van State
De vastgestelde omgevingsvergunning is te raadplegen via de
website www.ruimtelijkeplannen.nl en via www.terneuzen.nl/
bestemmingsplannen. De omgevingsvergunning is ook digitaal,
het kappen van vier sparren
Kap
Reuzenhoek 15 in Zaamslag
W-AOV140578
vergunningsvrij project
6 oktober 2014
Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet
bestuursrecht binnen zes weken na de datum van bekendmaking
(is datum verzending) van het besluit tegen dit besluit bezwaar
maken. Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en bevat
ten minste naam en adres van de indiener, de dagtekening, een
omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar zich richt en
de gronden van het bezwaar. Het bezwaarschrift dient te worden
gericht aan het College van Burgemeester en Wethouders van
Terneuzen, Postbus 35, 4530 AA Terneuzen.