18 februari 2015 pagina 12

Ü www.zva.nu
Zeeuwsch Vlaams Advertentieblad • woensdag 18 februari 2015 • 12
BEKENDMAKINGEN
WET MILIEUBEHEER
fBurgemeester en Wethouders van de gemeente Terneuzen
maken, overeenkomstig het bepaalde in artikel 8:41, lid 4, van
de Wet milieubeheer, bekend dat bij hen de volgende meldingen
in het kader van het Activiteitenbesluit Milieubeheer zijn ingekomen:
Aanvrager:
Voor:
Locatie:
Datum ontvangst/
datum acceptatie:
Zaaknummer:
en
Aanvrager:
Voor:
Locatie:
Datum ontvangst/
datum acceptatie:
Zaaknummer:
P.C.A. de Munck
tijdelijke mestopslag
Middenweg ongenummerd in
Westdorpe (SAS00;K655)
5 februari 2015 / 11 februari 2015
141480
H. Blondeel
tijdelijke mestopslag
Rode Sluisweg en Zuiddorpseweg ongenummerd in Overslag (AEL00;M539 en
AEL00;M1208)
6 februari 2015 / 11 februari 2015
141514 / 141515
De genoemde meldingen kunnen met ingang van heden gedurende vier weken digitaal worden ingezien aan de publieksbalies
in Axel en Terneuzen.
SLOOPMELDINGEN
fBurgemeester en Wethouders van de gemeente Terneuzen
maken bekend dat de volgende sloopmeldingen zijn ontvangen
en geaccepteerd voor:
Globale locatie/
Omschrijving
Zaaknummer/
Datum ontvangst/
acceptatie
Beurtvaartkade 2 in Terneuzen
het slopen van een bedrijfsgebouw
met opstallen
IJsselstraat 44 in Terneuzen
het verwijderen van de aanbouw
M-SLM150012
3 februari 2015 /
10 februari 2015
M-SLM150010
29 januari 2015 /
10 februari 2015
M-SLM150011
2 februari 2015 /
10 februari 2015
M-SLM150009
30 januari 215 /
10 februari 2015
Merwedelaan 5 in Terneuzen
het verwijderen van asbest
Oranjestraat 17 in Terneuzen
het verwijderen van het dak
De genoemde meldingen zijn digitaal in te zien aan de publieksbalies in Axel en Terneuzen.
WEGENVERKEERSWET
fBurgemeester en Wethouders van Terneuzen maken bekend
dat besloten is dat (tussen haakjes staat de datum van verzending):
Verkeersbesluit gehandicaptenparkeerplaats:
- door het plaatsen van bord E6 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 en door het aanbrengen van
een kruisvak in de Tulpstraat in Hoek (aan de oneven zijde)
tegenover Tulpstraat 10, een parkeerplaats gereserveerd is als
gehandicaptenparkeerplaats voor een voertuig en dat tevens
het parkeren ter plaatse verboden wordt voor andere voertuigen dan waarvoor de plaats is gereserveerd (17 februari 2015);
Ingevolge de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden binnen zes weken na de tussen haakjes genoemde verzenddatum tegen een verleende vergunning een bezwaarschrift
indienen bij het College van Burgemeester en Wethouders. Het
bezwaarschrift moet worden ondertekend en moet de gronden bevatten waarop het bezwaar rust. Het indienen van een
bezwaarschrift schorst de werking van een vergunning niet. Om
de werking van een vergunning te schorsen kan een verzoek
tot voorlopige voorziening worden ingediend bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank Zeeland-West-Brabant te Breda
(postbus 90006, 4800 PA Breda). Voor het behandelen van een
dergelijk verzoek zijn griffiekosten verschuldigd.
Voor nadere informatie kunt u zich wenden tot mevrouw
Boogaard van de RUD Zeeland, tel. 0115–745 111.
Nadere informatie is te verkrijgen bij de afdeling Realisatie en
Beheer, Stadhuisplein 1 in Terneuzen, tel. 14 0115.
fOp 17 januari 2015 is een melding in het kader van het
Activiteitenbesluit ontvangen van Aannemingsbedrijf Broere
gelegen aan de Nijverheidsstraat 48 in Terneuzen. Het betreft
een melding voor verandering.
OPSCHORTEN BEHANDELING
OMGEVINGSVERGUNNINGEN
fBurgemeester en Wethouders van de gemeente Terneuzen
maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht hebben besloten voor de volgende aanvragen de behandeling op te schorten:
Voor:
het bouwen van een nieuwe rundveestal
en het plaatsen van nieuwe sleufsilo’s
Activiteiten:
Bouw
Locatie:
Axelsestraat 1 in Koewacht
Zaaknummer:
W-AOV140596
Datum verzending: 11 februari 2015
Op 11 februari 2015 is besloten de behandeling van de aanvraag
op te schorten. Dit betekent dat wij uiterlijk 30 maart 2015 een
beslissing nemen op de aanvraag.
en
Voor:
Activiteiten:
Locatie:
Zaaknummer:
Datum verzending:
het nieuw bouwen van een bedrijfshal
Bouw
Axelsestraat 19 in Koewacht
W-AOV140696
11 februari 2015
Op 11 februari 2015 is besloten de behandeling van de aanvraag
op te schorten. Dit betekent dat wij uiterlijk 28 maart 2015 een
beslissing nemen op de aanvraag.
VERLEENDE REGULIERE OMGEVINGSVERGUNNINGEN
fBurgemeester en Wethouders van de gemeente Terneuzen
maken bekend dat zij aan Elopak b.v. gelegen aan Mr. F.J.
Haarmanweg 44 in Terneuzen een reguliere omgevingsvergunning hebben verleend voor het intrekken van een maatwerkvoorschrift voor het aspect bodem.
De vergunning kan worden ingezien tot en met 1 april 2015 bij de
publieksbalie in Terneuzen van maandag tot en met vrijdag van
12.00 tot 16.30 uur.
Belanghebbenden kunnen tot en met 1 april 2015 tegen de
besluiten schriftelijk bezwaar maken bij de gemeente Terneuzen,
postbus 35, 4530 AA Terneuzen. Het bezwaarschrift moet uw
naam en adres bevatten, duidelijk maken tegen welk besluit u
bezwaar maakt en gemotiveerd, gedateerd en ondertekend zijn.
Alleen zij die een bezwaarschrift hebben ingediend kunnen om
een voorlopige voorziening vragen. U richt het verzoek aan de
voorzieningenrechter van de rechtbank Zeeland-West Brabant,
locatie Breda, team bestuursrecht, Postbus 90006, 4800 PA Breda.
Voor de behandeling van het verzoek is griffierecht verschuldigd.
Voor nadere informatie kunt u zich wenden tot mevrouw
Schelfhout-Boone van de RUD Zeeland, tel. 0115-745 170.
MELDING BESLUIT MOBIEL BREKEN
BOUW- EN SLOOPAFVAL
fHet College van Burgemeester en Wethouders van Terneuzen
hebben op 6 februari 2015 een melding in het kader van het Besluit
mobiel breken bouw- en sloopafval van Sando puinrecycling ontvangen voor het tijdelijk in werking hebben van een mobiele puinbreker voor het breken van metselpuin op het terrein van Cargill
B.V. aan de Nijverheidsstraat 1 in Sas van Gent.
MELDING VAN AANNEMINGSBEDRIJF
BROERE
De melding is geregistreerd onder nummer M-ACT150031.
Indien daaraan behoefte bestaat, kunnen inlichtingen worden
ingewonnen bij de RUD Zeeland, tel. 0115-745 187.
MELDING ACTIVITEITENBESLUIT
TIJDELIJKE OPSLAG VASTE MEST
fOp 22 januari 2015 is een melding in het kader van het
Activiteitenbesluit ontvangen van dhr. L. Dieleman. Het betreft
een melding voor het tijdelijk opslaan van vaste mest op (kop)
akkers gelegen aan de Boerenkavelweg in Koewacht (kadstrale gegevens: Axel O 369/370).
De melding is geregistreerd onder nummer M-ACT150050.
Indien daaraan behoefte bestaat, kunnen inlichtingen worden
ingewonnen bij de RUD Zeeland tel. 0115-745 169.
INGEKOMEN AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNINGEN
fBurgemeester en Wethouders van de gemeente Terneuzen
maken bekend dat zij tot 14 februari 2015 de volgende aanvragen voor omgevingsvergunningen hebben ontvangen voor:
Globale locatie
Omschrijving
Parkeerterrein Kennedylaan
in Terneuzen
het plaatsen van een bord met logo’s
winkels Schuttershof
Kreeksingel-Lovenpolderstraat
in Hoek
het aanleggen van verharding als
tijdelijke ontsluitingsweg
Langestraat 6 in Hoek
het plaatsen van een unit (noodkerk)
Margrietstraat 33 in Terneuzen
het plaatsen van een dakkapel
(opbouw)
Ds. Raamshof 38 in Hoek
het plaatsen van een tuinkamer
Westkade 75 in Sas van Gent
het plaatsen van een doorval
beveiliging t.b.v. dakterras
Zaaknummer
Datum ontvangst
W-AOV150068
12 februari 2015
W-AOV150067
12 februari 2015
W-AOV150064
11 februari 2015
W-AOV150065
12 februari 2015
W-AOV150066
12 februari 2015
W-AOV150060
11 februari 2015
Voor het inzien van de plannen kunt u terecht bij de publieksbalies in Axel en Terneuzen.
VERLEENDE OMGEVINGSVERGUNNINGEN
fBurgemeester en Wethouders van de gemeente Terneuzen
maken bekend dat de volgende omgevingsvergunningen zijn
verleend voor:
Globale locatie
Omschrijving
Zaaknummer
Datum verzending
Boterzandestraat 3 in Biervliet
het plaatsen van een nokverhoging
W-AOV140654
13 februari 2015
Hoofdweg Noord 3 a in Zuiddorpe
het plaatsen van een houtkachel
W-AOV140678
12 februari 2015
www.facebook.com/Terneuzen
@Gem_Terneuzen