Verslag platform overleg

Verslag
naam bijeenkomst
Overleg Gouden Driehoek
datum
13 februari 2014
Kenmerk
JANSMA KUNSTSTOFFEN B.V.,
BURDAARD.
Aanwezig
Henk Stam - voorzitter centrale directie Dockingacollege,, Gerwin van Oene –
Plattelandsprojecten NOF, Jenna Bottema - ANNO-gemeenten, Akkie Visser gemeente Dantumadeel/ Onderwijs-vertegenwoordiging NOFA-gemeenten, Arjen de
Jong - Friese Poort; Ria Akkersdijk – KOF + Friesland College, Siemen Baarda - OSK
Kollumerland, Steffen Pilkes - Friesland ollege, Bert Spijksma -H&I Dokkum, Joop
Wolters - Ondernemers Federatie Noordoost Friesland en ABC, , Cees Fransooijs –
AOC Friesland, Bauke Schaafsma – Stichting Ondernemers Dantumadeel, Wouter de
Groot - Kamer van Koophandel Noord-Nederland, Willem Wouda – Basisonderwijs /
Zorg,
Ben Jansen - Venturaplus,
Hoofdpunten uit het overleg
1. Bedrijfsbezoek.
De heer Minne Jansma nodigt de aanwezigen uit voor een excursie door het bedrijf JANSMA. De
vertegenwoordiging van de Gouden Driehoek neemt met waardering kennis van de uitgebreide
toelichting, het producten assortiment (kozijnen, dakkapellen, serres, deuren e.d.) en de moderne
productiemethodes.. Het bedrijf biedt momenteel werk aan 34 personen. Ondanks de recessie is men
redelijk tevreden over de orderportefeuille en de bezetting van het bedrijf. Naast Fryslân worden ook
Groningen, Drente en een deel van Noord-Holland beleverd.
2.
Bedrijfsleven NO-Fryslân.
Naast de bestaande activiteiten die al opgezet waren, zijn er geen baanbrekende nieuwe zaken te
melden.
Wat het (beroeps)onderwijs betreft wordt aangegeven dat op Dockinga College de keuze voor een
N(atuur)-profiel op Havo en VWO stijgt. Dit lijkt te maken te hebben met de verhoogde aandacht voor
techniek in onze regio.
Joop Wolters meldt enkele actualiteiten uit het bedrijfsleven zoals de afwikkeling van PRINS Dokkum
en het faillissement van VDM Woningen te Drogeham (opmerking: vlg. persberichten zal doorstart
plaatsvinden met ca. 90 van de huidige 140 medewerkers). De vergadering vraagt aandacht voor de
gevolgen hiervan m.b.t. de arbeidsmarkt in de regio. Deze “schokken” in de economie geven ook
aanleiding tot actualisatie van de arbeidsmarktenquête van 2 jaren terug. Jenna Bottema gaat na of
hiervoor een stage-opdracht voor HBO-ers kan worden georganiseerd.
Verder heeft de ONOF op 3 februari jl. een Ondernemersbijeenkomst NO-Fryslân gehouden met als
thema “Toekomst en Duurzaamheid”. Hoofdspreker: Rob Creemers, trendwatcher, 200 bezoekers.
3.
ANNO. Zoals eerder is toegelicht is De Gouden Driehoek nu ondergebracht in de economische hoek
van Anno en staat als project op de agenda. Ook Via deze link wordt dan ook gewerkt aan het draagvlak
bij de gemeenten en indirect provincie. In de ERT-vergaderingen (Economie, Recreatie en
Toerisme)wordt de voortgang
Techniekprojecten en het onderwerp Zorg aan de orde gesteld. Op iets langere termijn wordt ook in de
sector Zorg rekening gehouden met aanzienlijke personeelstekorten .
Overigens worden mogelijke gevolgen van de komende gemeenteraadsverkiezing (19/3) met
belangstelling gevolgd. Ook volgrok zicht in Dantumadiel een burgemeesterswisseling.
4.




Technieksector
Provinciaal project "Technisch Beroepsonderwijs in Friesland 2012-2015"(TBOF): Gemeld wordt dat bij
het VMBO de Vakmanschapsroute wordt geïntroduceerd terwijl inmiddels met de Technologieroute de
eerste stappen worden gezet. Wat het LOB betreft is ter ondersteuning van de vakmanschapsroute in
2013 de oriëntatie op techniek met Technics4you en de ontwikkelingen van Technetkringen een
succesvol begin gemaakt..
Technetkring in Dokkum-Damwoude . Op 11 en 12 oktober is er een Technics4U evenement gehouden
met een open dag bij 5 techniekbedrijven op 12 oktober. Op 11 oktober werden ruim 425
leerlingen(groep 7) ontvangen op de VMBO-VAKschool van het Dockingacollege. Zaterdag 12 oktober
bezochten ze met hun ouders, broertjes en zusjes (totaal ca. 1000 personen) bij 5 technische bedrijven
in Dokkum e.o.
Technetkring Achtkarspelen-Kollumerland: in beide gemeentes heeft er op 15 maart een Techniekdag
plaats gevonden die zeer succesvol was en vergelijkbaar met Dokkum-Damwoude. De volgende is op 6
maart 2014 Jenna Bottema meldt dat het Technics4U evenement staat gepland op 16 en 17 mei. De
360 leerlingen van de basisscholen uit Achtkarspelen en Kollumerland worden ontvangen op het
Lauwerscollege in Kollum. Niet minder dan 23 bedrijven zijn bereid medewerking te verlenen!
Techniek in T-diel, de ondernemersvereniging ICT in Burgum heeft op 8 juni 2013 een eigen open dag
georganiseerd. Nu kan de aanhaking volgen in NOF voor de jaren 2014 e.v.en eventuele Technet-kring
opgestart worden.. Jan Sijtsma (Gem.T.diel) zal hierin initiatief nemen.
Hierop aansluitend meldt B. Spijksma dat onlangs een schoolbezoek aan het “Nordwin College” te
Buitenpost heeft plaatsgevonden. Men heeft met waardering kunnen vaststellen dat daar op
inspirerende wijze op de praktijk gericht onderwijs wordt lesgegeven. Het vervolg van de
schoolbezoeken wordt verder opgepakt.
5.
Zorgsector.
Ria Akkersdijk geeft als initiatiefnemer van dit project kan tot haar genoegen meedelen dat inmiddels
hiervoor diverse contouren zijn uitgezet.