Loevesteyn B.V.

Faillissementsverslag
LOEVESTEYN B.V.
FAILLISSEMENTSVERSLAG
Nummer: 6
16 december 2014
Gegevens onderneming
Loevesteyn B.V., gevestigd te (1316 BX) Almere aan de Randstad 2212;
Deze vennootschap was tot voor kort gevestigd aan de Hardwareweg 1
te (3821 BL) Amersfoort.
KvK Utrecht en omstreken
Faillissementsnummer
Datum uitspraak faillissement
Rechter-Commissaris
Curator
39086633
16/12/543 F
18september2012
mr D.M. Staal
mr C.A. Schreuder
Activiteiten onderneming
Omzetgegevens
Gefailleerde verrichtte activiteiten op het gebied van opleidingen,
advies, detachering werving en selectie.
volgt
Personeel gemiddeld aantal
geen
Verslagperiode
Verslagperiode aantal uren
Bestede uren totaal
15 september 2014 t/m 7 december 2014
2,10 uur
53,89 uur
Aanvullingen sedert het vorige verslag zijn in een cursieve letter in dit verslag opgenomen.
1.
1.1
INVENTARISATIE
Directie en organisatie:
Loevesteyn B.V. hierna te noemen Loevesteyn’, en LG Opleidingen B.V., hierna LGO’, zijn
onderdeel van het Loevesteyn-concern. Dit concern verleende ondermeer middels diverse
dochtervennootschappen diensten voor woningbouwvereningen, waaronder het verzorgen van
opleidingen en werving & selectie.
Het concern bestaat sinds 11 februari 2011: voordien werden de activiteiten rechtstreeks middels
Loevesteyn ontplooid. Op 11 februari 2011 zijn de activiteiten gesplitst, waarbij LGO en lckx BV.,
een andere dochtervennootschap, zijn ontstaan. Van deze vennootschappen werd Loevesteyn enig
Loevesteyn
enkel
als
Sindsdien
opereerde
bestuurder
en
100%-aandeelhouder.
holdingvennootschap en genereerde zij geen eigen inkomsten meer.
Middels LGO werden vervolgens
woningbouwverenigingen.
de
opleidingen
verzorgd
voor
(medewerkers
van)
lckx B.V. verkeert reeds geruime tijd in staat van faillissement; mr R. Dufour te Amersfoort is
(opvolgend) curator van deze vennootschap.
Daarnaast kent Loevesteyn nog een andere dochtervennootschap, te weten Coach en Advies Team
BV. Deze vennootschap is niet failliet: zij exploiteert een bedrijfspand te Bussum.
deAdvocaten
vanvan Riet
Aandeelhouders van Loevesteyn zijn de besloten vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid
Nexcon BV., Marcus Aurelius B.V. en Pegasus Holding B.V. Enig bestuurder van Loevesteyn is
Marcus Aurelius BV., waarvan de heer E.J.W. Stekelenburg enig bestuurder en aandeelhouder is.
De heer E.J.W. Stekelenburg is derhalve tevens (middellijk) bestuurder van Loevesteyn en LGO.
Situatie per 15 mei 2013:
Dochtervennootschap Coach en Advies Team BV. verkeert sedert 7 mei 2013 eveneens in staat van
faillissement. Mr C.A. Schreuder werd tot curator benoemd.
Situatie per 17 september 2014/situatie per 16 december2014:
Het faillissement van Coach en Advies Team B. V. zal naar verwachting in januari 2015, nadat het
zich in het faillissement bevindende onroerend goed verkocht en geleverd is, kunnen worden
afgewikkeld.
1.2
Winst en verlies:
Volgt.
1.3
Balanstotaal:
Volgt.
Situatie per 1 februari 2013:
per 30juni2011: € 467.306,00
per 1juli 2010:
€ 1.320.259,00
1 .4
Lopende procedures:
Fimahu B.V. (hierna Fimahu’) heeft op 31 augustus 2012 beslag gelegd op de zaken die zich in het
bedrijfspand te Amersfoort bevonden, waarin gefailleerden gevestigd waren. Voor zover de curator
thans kan overzien, is dit de directe aanleiding geweest voor het faillissement.
De achtergrond daarvan is als volgt.
De bestuurder van Fimahu, de heer Klee, heeft de activiteiten van gefailleerden in het verleden
ontwikkeld. In 2006 hebben gefailleerden met Fimahu een huurkoop-overeenkomst gesloten, op
basis waarvan zij alle roerende zaken die zich in het bedrijfspand te Amersfoort bevonden, alsmede
alle vermogensrechten (waaronder het intellectuele eigendom) huurden van Fimahu. Tevens
huurden zij het bedrijfspand te Amersfoort, dat eigendom van TPN B.V., een zustervennootschap
van Fimahu, is.
In feite kwam het erop neer dat gefailleerden de per 2006 bestaande onderneming, met alle op dat
moment bestaande roerende zaken en vermogensrechten, huurde van Fimahu.
Naar het zich laat aanzien bestaan van meet af aan ernstige conflicten tussen gefailleerden en
Fimahu, alsmede de bestuurder van Fimahu in privé. Deze conflicten zagen niet alleen op
voldoening van de huurpenningen, maar tevens op de wijze van bedrijfsvoering, waarop de
bestuurder van Fimahu grip wenste te behouden.
In de zomer van 2012 escaleerde de situatie, met name omdat gefailleerden de huur niet meer
konden voldoen aan Fimahu. Daarop heeft Fimahu de overeenkomsten opgezegd c.q. ontbonden en
heeft zij conservatoir beslag gelegd tot afgifte van alle zaken en goederen die gefailleerden van
Fimahu huurden. Tevens is gefailleerden de toegang tot het bedrijfspand ontzegd.
deAdvocaten
vanvanRiet
Hierdoor werd het voor gefailleerden onmogelijk om voort te gaan met de bedrijfsuitoefening,
aangezien zij niet meer beschikten over de daartoe benodigde zaken. Voor de bestuurder van
gefailleerden restte er geen andere optie dan het faillissement aan te vragen.
1.5
Verzekeringen:
Gefailleerden zouden over de gebruikelijke verzekeringen beschikken. De tussenpersoon heeft
contact met de curator gezocht en zal een opgave van afgesloten verzekeringen verstrekken.
Situatie per 1 februari 2013:
De opgave is verstrekt en de verzekeringen beëindigd.
1.6
Huur:
Zie ook onderdeel 1.4.
Het bedrijfspand te Amersfoort en de zaken en vermogensrechten waar gefailleerden gebruik van
maakten, werden gehuurd van Fimahu en haar zustervennootschap TPN.
1.7
Oorzaak faillissement:
Zie ook onderdeel 1.4.
In de komende verslagperiode zal de curator nader onderzoek doen naar de oorzaken van het
faillissement.
Situatie per 1 februari 2013:
In de afgelopen periode is duidelijk geworden dat de meningen over de oorzaken van het
faillissement nogal uiteenlopen. FiMaHu B.v. en de heer Klee zijn van mening dat de oorzaken
gezocht moeten worden in de kwaliteiten van de andere aandeelhouder en bestuurder en met name
in hun handelwijze in de maanden voorafgaand aan de faillissementen.
2
PERSONEEL
2.1
Aantal ten tijde van faillietverklaring:
Per datum faillissement: geen.
2.2
Aantal in jaar voor faillissement:
Geen
2.3
Datum ontslagaanzegging:
De werknemers van LGO zijn met machtiging van de rechter-commissaris per 21 september 2012
ontslagen.
Werkzaamheden:
Correspondentie met de werknemers en het UWV.
3
ACTIVA
Onroerende zaken
3.1
Beschrijving:
Niet van toepassing.
3.2
Verkoopopbrengst:
Niet van toepassing.
deAdvocaten
vanvan Riet
3.3
Hoogte hypotheek:
Niet van toepassing.
3.4
Boedelbijdrage:
Niet van toepassing.
Werkzaamheden:
Geen.
Bedriifsmiddelen
3.5
Beschrijving:
De zaken in het bedrijfspand te Amersfoort die na 2006 zijn aangeschaft, zijn eigendom van
Loevesteyn. Hieronder vallen ook diverse kunstvoorwerpen. De curator tracht deze op zo kort
mogelijke termijn te verkopen.
Situatie per 1 februari 2013:
De telefoon en laptops zijn verkocht. Verwezen wordt naar alinea 3.12.
Situatie per 1 februari 2013:
Tot nu toe is er nog geen koper voor de kunstvoorwerpen gevonden.
Situatie per 15 mei 2013:
De diverse kunstvoorwerpen zullen naar verwachting in juni 2013 door FDR & Associés worden
geveild.
Situatie per 5 september 2013:
De kunstvoorwerpen zijn op een veiling aangeboden, nadat via advertenties, onder andere in De
Telegraaf, aandacht voor de veiling was gevraagd. De voorwerpen zijn evenwel niet verkocht. Met
toestemming van de Rechter-Commissaris zijn de schilderijen vervolgens aan een goed doel
geschonken.
3.6
Verkoopopbrengst:
Vooralsnog niet van toepassing.
3.7
Boedelbijdrage:
Niet van toepassing.
3.8
Bodemvoorrecht fiscus:
Met een eventueel bodemvoorrecht van de fiscus wordt uiteraard rekening gehouden.
Werkzaamheden:
Onderzoek bedrijfsmiddelen.
Voorraden/onderhanden werk
De voorraden:
3.9
Alle voorraden die zich bevinden in het bedrijfspand te Amersfoort welke na 2006 zijn aangeschaft,
zijn eigendom van Loevesteyn.
3.10
Verkoopopbrengst:
Vooralsnog geen.
deAdvocaten
vanvanRiet
3.11
Boedelbijdrage:
Niet van toepassing.
Werkzaamheden:
Inventarisatie voorraden/onderhanden werk.
Andere activa
3.12 Beschrijving:
Loevesteyn houdt 100% van de aandelen in Coach en Advies Team B.V. De curator tracht
aandelen uit te winnen.
deze
Daarnaast beschikte Loevesteyn over € 646,84 aan kasgeld. Dit kasgeld is door de curator in
ontvangst genomen.
Situatie per 1 februari 2013:
Tot nu toe is de curator er niet in geslaagd deze aandelen te verkopen. De curator beraadt zich op
de ontstane positie.
Situatie per 15 mei 2013:
Sedert 7 mei 2013 verkeert deze vennootschap eveneens in staat van faillissement. Terzake van
deze vennootschap zal een separaat faillissementsverslag worden uitgebracht.
3.13
Verkoopopbrengst:
Vooralsnog geen.
Werkzaamheden:
Inventarisatie andere activa.
4
4.1
DEBITEUREN
Omvang debiteuren:
Gefailleerden factureerden alle diensten (waaronder cursussen) vooruit. De debiteurenportefeuille
bestaat dan ook enkel uit vooruit gefactureerde diensten, die nog niet zijn verleend. Voor zover de
curator thans kan overzien, zijn er derhalve geen debiteuren die geïncasseerd kunnen worden.
4.2
Opbrengst:
Geen.
4.3
Boedelbijdrage:
Geen.
Werkzaamheden:
Onderzoek debiteurenportefeuille.
5
5.1
BANK!ZEKERHEDEN
Vordering van bank(en):
Gefailleerden hielden een gezamenlijke bankrekening aan bij de Rabobank te Almere. Op de
rekening was per datum faillissement een creditsaldo van € 58,13 aanwezig. De curator heeft de
bank verzocht dit saldo over te maken naar de faillissementsrekening.
De Rabobank te Almere heeft ten behoeve van gefailleerden een bankgarantie afgegeven aan de
verhuurder van het bedrijfspand te Amersfoort.
deAdvocaten
vanvan Riet
5.2
Leasecontracten:
Loevesteyn heeft een kopieerapparaat geleased: de leasemaatschappij is in de gelegenheid gesteld
het apparaat op te halen. Daartoe is wel de medewerking van de verhuurder van het bedrijfspand te
Amersfoort benodigd, nu de curator daartoe geen toegang heeft. Derhalve is de verhuurder verzocht
medewerking te verlenen aan het verzoek van de leasemaatschappij.
5.3
Beschrijving zekerheden:
Vooralsnog niet van toepassing.
5.4
Separatistenpositie:
Vooralsnog niet van toepassing.
5.5
Boedelbijdragen:
Niet van toepassing.
5.6
Eigendomsvoorbehoud:
Enkele leveranciers hebben zich beroepen op een eigendomsvoorbehoud. Deze leveranciers zijn in
de gelegenheid gesteld hun zaken af te halen. Daartoe is wel de medewerking van de verhuurder
van het bedrijfspand te Amersfoort benodigd, nu de curator daartoe geen toegang heeft. Derhalve is
de verhuurder verzocht medewerking te verlenen aan de verzoeken van de leveranciers.
5.7
Reclamerechten:
Vooralsnog geen.
5.8
Retentierechten:
Vooralsnog geen.
Werkzaamheden:
Overleg met de Rabobank, leasemaatschappij en leveranciers.
6
DOORSTARTIVOORTZETTEN
Voortzetten
6.1
Exploitatie/zekerheden:
Niet van toepassing.
6.2
Financiële verslaglegging:
Niet van toepassing.
Werkzaamheden:
Met een geïnteresseerde partij wordt over een verkoop van activa gesproken.
Doorstart
6.3
Beschrijving:
Niet van toepassing.
Situatie per 1 februari 2013:
De curator heeft met toestemming van de Rechter-Commissaris aan FiMaHu B.V. verkocht alle
zaken van beide failliete vennootschappen en alle al dan niet in schriftelijke stukken belichaamde
vermogensrechten waaronder begrepen en voor zover nog aanwezig te Amersfoort, maar niet
beperkt tot de hardware en de server, laptops, software, inventaris, lesmateriaal, cursusgidsen,
boeken, archieven, etc. voor zover eigendom van de vennootschappen. Naast de roerende zaken is
ook de goodwill, handelsnaam en cursusmateriaal overgedragen, In totaal is een bedrag ad €
deAdvocaten
vanvan Riet
16.500,00 (inclusief BTW) terzake voldaan. De diverse kunstvoorwerpen zijn niet aan FiMaHu B.V.
verkocht.
6.4
Verantwoording:
Niet van toepassing.
6.5
Opbrengst:
Niet van toepassing.
Situatie per 1 februari 2013:
€ 16.500,00
6.6
Boedelbijdrage:
Niet van toepassing.
Situatie per 1 februari 2013:
Niet van toepassing.
Werkzaamheden:
Geen.
7
7.1
RECHTMATIGHEID
Boekhoudplicht:
In onderzoek.
Situatie per 15 mei 2013:
Aan de curator is vrijwel geen administratie verstrekt.
De server zou kort voor faillissement zijn gecrasht.
7.2
Depot jaarrekeningen:
Loevesteyn en LGO hanteerden boekjaren die liepen van 1 juli tot en met 30 juni.
De jaarrekeningen zijn op de volgende data gedeponeerd:
Jaarrekening 2007-2008:
20 januari 2009 (tijdig)
Jaarrekening 2008-2009:
14 oktober 2009 (tijdig)
Jaarrekening 2009-2010:
30 november 2010 (tijdig)
Jaarrekening 2010-2011:
26 maart 2012 (tijdig)
7.3
Goedkeurende verklaring accountant:
Niet van toepassing.
7.4
Stortingsverplichting aandelen:
Een eventuele vordering terzake is inmiddels verjaard.
Situatie per 5 september 2013:
Het onderzoek is afgerond. Dit onderzoek is uitgevoerd in samenwerking met de curator van lckx
B.V.. Gezamenlijk is onder andere onderzoek verricht naar feitelijke volstorting en de rol van de
accountants bij de afsplitsing van lckx B.V. uit Loevesteyn. In dat kader zijn ook diverse vragen
gesteld aan de notaris die bij de afsplitsing betrokken was. Hetzelfde geldt voor de betrokken
registeraccountants. De curator van lckx B.V. heeft een verzoek tot inzage in het gehele dossier met
betrekking tot het door de accountant verrichte onderzoek in het kader van de (af)splitsing van Ickx
B.V. gedaan. Dit is door het accountantskantoor geweigerd.
deAdvocaten
vanvan Riet
Vervolgens is door beide curatoren een kosten-batenanalyse gemaakt en besloten dat afronding van
het onderzoek thans gewenst is. De Rechter-Commissaris is hierover in de vertrouwelijke
correspondentie nader geïnformeerd.
7.5
Onbehoorlijk bestuur:
Het onderzoek naar eventueel onbehoorlijk bestuur zal in de komende verslagperiode worden
aangevangen.
Situatie per 1 februari 2013:
Dit onderzoek is nog gaande.
Situatie per 15 mei 2013:
Het onderzoek is nog niet afgerond.
Situatie per 5 september 2013:
In verband met het gebrek aan administratie heeft de curator onder andere niet c.q. onvoldoende
kunnen vaststellen op welke wijze onder andere de bedrijfsvoering heeft plaatsgevonden. Vaststaat
derhalve dat het bestuur zijn taak onbehoorlijk heeft vervuld. Op basis van artikel 2:248 BW wordt
vermoed dat onbehoorlijke taakvervulling een belangrijke oorzaak van het faillissement is. Gezien de
afwezigheid van zichtbaar verhaal, is de curator voornemens dit onderzoek op korte termijn te
beëindigen.
7.6
Paulianeus handelen:
Het onderzoek naar eventueel paulianeus handelen zal in de komende verslagperiode worden
aangevangen.
Situatie per 1 februari 2013:
Dit onderzoek is nog gaande.
Situatie per 5 september 2013:
Het onderzoek is afgerond, zie alinea 7.5..
Werkzaamheden:
Het rechtmatigheidsonderzoek is gestart en zal in de komende periode worden gecontinueerd.
8
CREDITEUREN
Veel crediteuren hebben de curator benaderd en zich beklaagd over de onduidelijkheden over het al
dan niet doorgaan van cursussen waarmee zij geconfronteerd zijn. Ook is door veel crediteuren het
cursusgeld vooruit voldaan. De indieningen van vorderingen komen nog dagelijks binnen.
8.1
Boedelvorderingen:
Afgezien van de kosten van de curator cs. zijn er vooralsnog geen boedelvorderingen bekend.
Situatie per 15 mei 2013:
Ongewijzigd.
Situatie per 5 september 2013:
Ongewijzigd.
Situatie per 17 september 2014:
Ongewijzigd.
deAdvocaten
vanvan Riet
Situatie per 16december2014:
Ongewijzigd.
8.2
Preferente vorderingen van de fiscus:
De fiscus heeft vooralsnog geen vorderingen ingediend.
Situatie per 1 februari 2013:
De fiscus heeft vorderingen ten bedrage van € 55.81759 ingediend.
Situatie per 15 mei 2013:
De fiscus heeft inmiddels vorderingen ten bedrage van € 244.226,92 ingediend.
Situatie per 5 september 2013:
De bij de fiscus ingediende bezwaren tegen diverse aanslagen zijn gehonoreerd. Er resteert thans
een vordering uit hoofde van artikel 29 lid 2 OB ad € 33.811,92.
Situatie per 17 september 2014:
Ongewijzigd.
Situatie per 16 december 2014:
Vordering uit hoofde van artikel 29 lid 2 08 ad €34.154,27.
8.3
Preferente vorderingen van het UWV:
Vooralsnog geen.
Situatie per 15 mei 2013:
Ongewijzigd.
Situatie per 5 september 2013:
Ongewijzigd.
Situatie per 17 september 2014:
Ongewijzigd.
Situatie per 16 december2014:
Ongewijzigd.
8.4
Andere preferente vorderingen:
Vooralsnog geen.
Situatie per 5 september 2013:
Ongewijzigd
Situatie per 17 september 2014:
Ongewijzigd.
Situatie per 16december2014:
Ongewijzigd.
deAdvocaten
vanvan Riet
8.5
Aantal concurrente crediteuren:
Situatie per 1 februari 2013
12
Situatie per 15 mei 2013
15
Situatie per 5 september 2013
15
Situatie per 17 september 2014:
Ongewijzigd.
Situatie per 16 december 2014:
16
8.6
Bedrag concurrente crediteuren:
€116.732,41.
Situatie per 1 februari 2013
€ 156.853,64
Situatie per 15 mei 2013
€ 249.800,64
Er is een bedrag ad €4.201.424,70 aan betwiste vorderingen genoteerd.
Situatie per 5 september 2013
Ongewijzigd
Situatie per 17 september 2014:
Ongewijzigd.
Situatie per 16 december 2014:
€251.773,21
Er is een bedrag ad €4.201.424,70 aan betwiste vorderingen genoteerd.
8.7
Verwachte wijze van afwikkeling:
Vooralsnog onbekend.
Het saldo van de faillissementsrekening van Loevesteyn bedraagt per 14mei2013 € 641,22.
Er is een bedrag ad € 16.500,00 (opbrengst verkoop activa) op de derdengeldrekening ontvangen
dat bij helfte naar de twee boedelrekeningen zal worden overgemaakt.
Het saldo van de faillissementsrekening van Loevesteyn BV. bedraagt per 4 september € 8.967,71.
Het saldo van de faillissementsrekening van Loevesteyn BV. bedraagt per 17 september 2014
€ 9.317,47.
deAdvocaten
vanvanRiet
Het saldo van de faillissementsrekening van Loevesteyn B. V. bedraagt per 10 december 2014
€9.339,08.
Werkzaamheden:
Crediteurencommunicatie.
9
9.1
OVERIG
Termijn afwikkeling faillissement:
Op dit moment is het nog niet mogelijk een termijn te noemen voor de afwikkeling van het
faillissement.
Situatie per 1 februari 2013:
Afhankelijk van met name de uitkomsten van de diverse oorzaken- en rechtmatigheidsonderzoeken
en de verkoop van kunstobjecten zullen de faillissementen dit jaar kunnen worden afgewikkeld.
Situatie per 5 september 2013:
Ten aanzien van dochtervennootschap LG Opleidingen BV. is dit verslag een slotverslag. Het
faillissement zal bij de Rechtbank worden voorgedragen voor opheffing bij gebrek aan baten ex
artikel 16 Faillissementswet. Dit impliceert dat het salaris van de curator gedeeltelijk voldaan zal
kunnen worden, terwijl aan de overige crediteuren geen uitkering gedaan zal kunnen worden.
Hierover zullen de crediteuren schriftelijk worden geïnformeerd.
Het faillissement van Loevesteyn BV. kan nog niet worden afgewikkeld omdat haar
dochtervennootschap Coach en Advies Team BV. nog in staat van faillissement verkeert. In deze
laatste boedel bevindt zich een bedrijfspand, dat verkocht dient te worden.
Situatie per 17 september 2014:
Het hiervoor bedoelde bedrijfspand is inmiddels verkocht en zal rond 1 januari 2015 aan de koper
worden geleverd. Daarna kan het faillissement van Coach en Advies Team BV. worden afgewikkeld.
In dat faillissement zal een verificatievergadering gehouden worden omdat aan de concurrente
crediteuren een uitkering gedaan zal kunnen worden.
Dat geldt niet in het faillissement van Loevesteyn BV. Dit faillissement zal worden voorgedragen
voor opheffing bij gebrek aan baten ex artikel 16 Faillissementswet nu de boedelkosten terzake niet
voldaan zullen kunnen worden. Aan preferente en concurrente crediteuren zal geen uitkering kunnen
volgen. Hierover zullen de crediteuren alsdan schriftelijk worden geïnformeerd.
Situatie per 16 december 2014:
De levering van het hiervoor genoemde bedrijfspand heeft inmiddels plaatsgevonden, waarmee alle
baten in dit faillissement zijn gerealiseerd. Zodra de fiscale positie van de vennootschap duidelijk is,
zal dit faillissement kunnen eindigen. Voor nadere informatie omtrent het faillissement van Coach en
Advies Team B. V. wordt naar de specifiek op deze vennootschap toegesneden verslaglegging
verwezen, die via de website www.vanvanrietnl of via www.îechtspraak.nIte raadplegen is.
De geschetste perspectieven in het faillissement van Loevesteyn 8. V. zijn onverkort ongunstig: zodra
het faillissement van moede,vennootschap Coach en Advies Team B. V. geëindigd is, zal ook dit
faillissement kunnen eindigen. Het zal dan worden voorgedragen voor opheffing bij gebrek aan baten
ex artikel 16 Faihissementswet. Eén en ander zal naar verwachting in januari2015 beslag krijgen.
9.2
Plan van aanpak:
De hierna onder werkzaamheden te noemen zaken zullen worden opgepakt.
deAdvocaten
vanvan Riet
9.3
Indiening volgend verslag:
Drie maanden na heden.
Werkzaamheden:
Ondermeer:
(Onderzoek) verkoop activa die zich in het bedrijfspand te Amersfoort bevinden, waaronder de
kunstvoorwerpen;
(Onderzoek) verkoop vermogensrechten;
Verkoop laptops en telefoons werknemers LGO;
Onderzoek administratie;
Onderzoek stortingsverplichting aandelen LGO;
Onderzoek kennelijk onbehoorlijk bestuur;
Onderzoek paulianeus handelen;
-
-
-
-
-
-
-
Situatie per 1 februari 2013:
(Onderzoek) verkoop activa die zich in het bedrijfspand te Amersfoort bevinden (afgerond),
waaronder de kunstvoorwerpen (is nog gaande);
(Onderzoek) verkoop vermogensrechten (afgerond);
Verkoop laptops en telefoons werknemers LGO (afgerond);
Onderzoek administratie (is nog gaande);
Onderzoek stortingsverplichting aandelen LGO (is nog gaande);
Onderzoek kennelijk onbehoorlijk bestuur (is nog gaande);
Onderzoek paulianeus handelen (is nog gaande).
-
-
-
-
-
-
-
Situatie per 15 mei 2013:
Veiling schilderijen (is aanstaande);
Onderzoek administratie, stortingsverplichting
paulianeus handelen: nog niet afgerond.
-
-
aandelen,
kennelijk
onbehoorlijk
bestuur
en
Situatie per 5 september 2013:
Veiling schilderijen (afgerond);
Onderzoek administratie stortingsverplichting aandelen, kennelijk onbehoorlijk bestuur en paulianeus
handelen (afgerond).
-
-
Utrecht, 16 december 2014
ator+
Het openbaar verslag en het bijbehorende financieel verslag zijn geen prospectus of jaarrekening. Hoewel
de informatie in dit openbaar verslag zo zorgvuldig mogelijk is samengesteld, staat de curator c.s. niet in
voor de volledigheid en juistheid ervan. Mogelijk is immers dat onder andere bepaalde informatie nog niet
beschikbaar is, nog niet geopenbaard kan worden, of
achteraf
bijgesteld dient te worden. Dit kan
ingrijpende gevolgen hebben voor de in dit verslag geschetste perspectieven voor crediteuren. Aan dit
verslag kunnen derhalve geen rechten worden ontleend.
—
—
BIJLAGE:
aan deze verslaglegging is gehecht een tussentijds financieel verslag met bijlagen.
-
deAdvocaten
vanvan Riet
Pagina 1
Financieel verslag per 1 0-12-2014
Naam
Loevesteyn B.V.
C.A. Schroudar
mrD.M. Staal
16/12/543 F
Curator
Rechter-CommIssarIs
Dlsclaimer:
Hef openbaar verslag en het bijbehorende tussentijds financieel verslag zijn geen prospectus ofjaarrekening Hoewel do informatie in dit openbaar verslag zo zorgvuldig
mogelijk is samengesteld, staat de curatoYbewindvoelder niet in voor de volledigheid en juistheid daarvan Mogelijk is immers dato a. bepaalde informatie nog niet
beschikbaar is, nog niet geopenbaard kan worden of—achteraf- bijgesteld dient te worden Dit kan ingnjpende gevolgen hebben voor de in dit verslag geschefste
erspectieven voor crediteuren Aan dit verslag kunnen derhalve geen rechten worden ontleend.
1 A.
Bat.n
IA.i
iIrIj acti.!
1.
mci. BTW.
‘
“
Immateriële vaste activa
Goodwill
Handelsnaam
Af: kosten
-
-
BTW.
‘
S
€
€
€
...v
‘
8.25000
€
€
8.250,00
2.
a
Materiële vaste activa
Onroerende za(a)k(-en) [niet 58 lid 1 Fw[
Af: rechten van derden
Af: kosten
€
€
€
b
Inventaris, mschinerieën
Af: rechten van derden
Af: kosten
€
€
€
-
-
€
€
€
270,00
€
€
€
27,00-
4686
4,69-
243,00
c
-
Vervoermiddelen
Af: rechten van derden
Af: kosten
3.
a
Financiële vaste actlva
Deelnemingen
Af: rechten van derden
-
Af: kosten
b
-
Intercompanyvorderingen
Af: rechten vart derden
Af: Kosten
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
4.
VoorradenlQHW
Voorraden
-
OHW
Af: rechten van derden
Ah kosten
-
€
€
€
€
€
€
€
€
€
5.
Deblteuren
Boedeldebiteuren
Prë-faillissement
Af: rechten van derden
Af: kosten
-
-
€
€
€
€
€
€
€
€
6.
Ligutde middelen
Kas
Bank
-
-
7.
Overige baten
Bankrente
Afdrachten van inkomen aan boedel
Restituties
29 lid 1 OB pre-failliosementsvordenngen
Boedelbijdrage(-n)
-
-
-
-
-
Totaal vrij actIef
€
€
€
€
€
€
€
€
64684
21,36
€
668,20
€
213,91
6
9.375,11
156,61
57,30
€
€
42,17
deAdvocaten
vanvan Riet
Financieel, 10-12-2014, dossier 20730
Pagina
2
Financieel verslag per 10-12-2014
Naam
Curator
Recht er.Commissaris
insolventienummer
Loevesteyn BV.
mr C.A. Schreuder
mr OM. Staal
16/12/543 F
IA.2 Gebonden actief
8.
tOntroerende goederen ex 58 lid 1 Fw
Opbrengst(en) ex 58 lid 1 Fw
Af: kosten
€
€
€
-
€
€
Af: rechten van derden
Subtotaal
1€
IE
€
9.
Opbrengst retentlerecht
Retentierecht 60 Fw
At kosten
€
€
-
IE
€
1€
10. Opbrengst 3:2879W
Schadepenningen 3:267 8W
Af: kosten
€
€
-
-
-
IE
II. Opbrengsten overige gebonden actlva
Opbrengsten overige gebonden activa
Af: kosten
Af: rechten van derden
€
€
€
-
-
1€
€
€
-
IE
Totaal gebonden actIef
IA.3
12.
67 lid 3 Fw-Acttef
-
€
‘-:‘
‘
.““
Bodemzaken
Inventaris, machinerieen [bodemzaken]
Atkoaten
Af: rechten van derden
Subtotaal
Af: reeds gedane afdracht aan pandhouder
-
€
€
€
€
€
13. Extracomptabeie opbrengst bodemzaken
inventaris, machinerie8n [bodemzaken, opbrengst buiten boedel]
-
1€
-
-
-
-
-
-
€
€
Totaal actIef
B.
Reeds betaald. elgemen. faltllss.mentskost.n
1.
2,
Salaris en verschotten curator
Publicatiekosten
Kamer van Koophandel 3x uittreksel factuxr 139400027988/28065/27987
-
-
-
1
€
€
-
-
IE
Totaal 57 lid 3 Fw-actIef
-
-
-
Extracomptabel
14. Overige opbrengsten 57 lid 3 Fw
Ovenge 57 lid 3 opbrengsten
Af: kosten
€
€
€
€
€
€
-
€
3.
4.
€
-
-
€
€
-
9.37611
-
-
IE
-
€
-
€
4217
mci. BTW.
BTW.
€
€
€
€
3,03- €
€
33,00- €
€
0,53-
€
36,03- €
0,53-
-
-
deAdvocaten
vanvan Riet
Financieel, 10-12-2014, dossier 20730
Pagina 3
Financieel verslag per 1 0-12-2014
Naam
Curator
Rechter.Commissans
Insolvantienummer
C.
Loevesteyn BV.
mr C.A. Schreuder
mrD.M. Staal
16/12/543 F
Thans nog beschikbaar
TotsalA(incl. BTW)
Totaal B (mci. BTW)
Reeds ontvangen boedel-BTW na aangifte (zie E.)
Saldo boedeirekening
1
9.375,11
36,03-
€
€
€
€
-
s.aaa,os
D.
Nog te betalen algemene falllissementakosten
1.
a.
b.
c.
d.
Super-preferent
Salaris en verschotten curator
Publicatiekostert
Publicatiekosten, voor zover te reserveren
Griffierecht deponering uitdelingslijst (reservering)
€
€
€
€
2.
a.
b.
Preferent
UWV, premies opzegtermijn (66-3 ‘MA’)
UWVlPersoneel, loonverplichtingen vanaf faillissement (3:288 sub e BW(
€
€
3.
a.
Concurrent
UWV, pensioenpremies in overgenomen verplichtingen na faillissement
€
-
€
-
IE.
€
€
€
-
-
-
-
-
-
Omzetbelasting
A
-1- 8
-1- D
Af te dragen omzetbelasting over activa
Terug te ontvangen omzetbelasting over betaalde kosten
Terug te ontvangen omzetbelasting over nog te betalen kosten
Reeds ontvangen boedel-BTW na aangifte
Af te dragen omzetbelasting
1F.
1.
2.
3.
€
€
€
€
€
€
€
42,17
0,534164
41,64
Berekening (voorlopig) tekort
Saldo Boedetrekening (C. inct. BTW)
Nagekomen baten (rente)
Alle dragen omzetbelasting (E)
€
9.33908
€
€
41,64
-
Nog te betaten algemene faillissementskoaten (0)
VoorlopIg voor uitdeling beschikbaar saldo
Al: ingediende preferente vorderingen
Ah ingediende concurrente vorderingen
Ingediende betwlsta concurrente vorderingen
Af. ingediende achtergestetde vordenngen
Voorlopig tekort
€
€
€
€
€
€
€
9.297,44
€
276.630,05.
-
9.297,44
34.154,27
251.773,21
4.201.424,70
-
Waarschuwing: Rubriek F geeft een indicatie van het tekort. Geze voodopige berekening houdt geen rekening met eventuele restanfrordedngen van separatisten en
berekeningen ingevcige art. 57 d 3 Fw
deAdvocaten
vanvan Riet
Financieel, 10-12-2014, dossier 20730