Verslag 1 - AMS Advocaten

EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET
FAILLISSEMENT VAN
DEES ONROEREND GOED B.V.
Gegevens onderneming
:
de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Dees
Onroerend Goed B.V. (KvK-nummer: 33251316), statutair gevestigd
te Amsterdam, bezoekadres: De Lairessestraat 109 te (1071 NX)
Amsterdam.
Faillissementsnummer
Datum uitspraak
:
:
C 13/14/624 F
18 november 2014
Curator
:
mr. H.F.C. Hoogendoorn, AMS Advocaten N.V.
Postbus 69111
1060 CD Amsterdam
telefoon: 020-3080315
telefax: 020-3080325
e-mail: [email protected]
Rechter-commissaris
Activiteiten onderneming
:
:
mr. L. van Berkum
SBI-code: 6810 Handel in eigen onroerend goed
SBI-code: 68204
woonruimte)
Verhuur van onroerend goed (niet van
Omzetgegevens
Personeel gemiddeld aantal
:
:
2
Datum verslag
Verslagperiode
:
:
9 december 2014
18 november 2014 tot en met 8 december 2014
Bestede uren in verslag periode
Bestede uren totaal
:
:
16 uur en 54 minuten
16 uur en 54 minuten
Saldo faillissementsrekening
:
Nihil.
ALGEMENE INLEIDING
De verslaglegging in dit faillissement is ingericht volgens de Recofa Richtlijnen voor faillissementen en
surseances van betaling 2009. Authentiek zijn alleen verslagen die zijn geprint op briefpapier van AMS
Advocaten te Amsterdam en die zijn voorzien van een authentieke handtekening van de curator.
1.
Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
Dees Onroerend Goed B.V. is opgericht op 30 maart 2001. Sinds dat moment zijn de heer en mevrouw
Dees enig aandeelhouder en bestuurder.
1.2 Winst en verlies
2012: -/2013: -/-
1/6
1.3 Balanstotaal
2012: 353.631,=
2013: 358.572,=
1.4 Lopende procedures
Voor zover bekend geen.
1.5 Verzekeringen
De curator brengt in kaart of gefailleerde nog verzekeringsovereenkomsten heeft lopen en zal deze in het
voorkomende geval op de kortst mogelijke termijn opzeggen.
1.6 Huur
Voor zover bekend geen.
1.7 Oorzaak faillissement
Gefailleerde hield zich bezig met de in- en verkoop van onroerende zaken. Haar activiteiten zouden al
enige tijd geleden zijn komen stil te liggen.
Gefailleerde is op 30 april 2014 bij vonnis van de rechtbank Noord-Nederland hoofdelijk veroordeeld tot
aangevraagd.
2.
Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Geen
2.2 Aantal in jaar voor faillissement
Het laatste personeelslid is op 31 oktober 2013 uit dienst getreden.
2.3 Datum ontslagaanzegging
Niet van toepassing.
3.
Activa
Onroerende zaken
3.1 Beschrijving
Uit kadastrale recherche volgt dat gefailleerde momenteel geen onroerende zaken in eigendom heeft. De
curator zal nader onderzoeken of dat in het recente verleden anders was.
3.2 Verkoopopbrengst
Niet van toepassing
3.3 Hoogte Hypotheek
Niet van toepassing
2/6
3.4 Boedelbijdrage
Niet van toepassing
Bedrijfsmiddelen
3.5 Beschrijving
Voor zover bekend geen. Op de meest recente balans staan als enige actiefpost nog wel geactiveerde
De waarde van dit actief is naar zeggen van de bestuurder nihil.
3.6 Verkoopopbrengst
Niet van toepassing
3.7 Boedelbijdrage
Niet van toepassing
3.8 Bodemvoorrecht fiscus
Nog niet bekend.
Voorraden / onderhanden werk
3.9 Beschrijving
Zie 3.5
3.10 Verkoopopbrengst
Niet van toepassing.
3.11 Boedelbijdrage
Niet van toepassing.
Andere activa
3.12 Beschrijving
Voor zover bekend geen.
3.13 Verkoopopbrengst
Niet van toepassing.
4.
Debiteuren
4.1 Omvang debiteuren
Voor zover bekend geen.
4.2 Opbrengst
Niet van toepassing.
4.3 Boedelbijdrage
Niet van toepassing.
3/6
5.
Bank / zekerheden
5.1 Vorderingen van bank(en)
Voor zover bekend zijn er geen bancaire vorderingen.
5.2 Leasecontracten
Voor zover bekend.
5.3 Beschrijving zekerheden
Voor zover bekend geen.
5.4 Separatistenpositie
Voor zover bekend geen.
5.5 Boedelbijdragen
Niet van toepassing.
5.6 Eigendomsvoorbehoud
Er hebben zich nog geen partijen met een eigendomsvoorbehoud gemeld.
5.7 Reclamerechten
Er hebben zich nog geen partijen met een reclamerecht gemeld.
5.8 Retentierechten
Er hebben zich nog geen partijen met een retentierecht gemeld.
6. Doorstart/voortzetten
Er is geen sprake van een doorstart of voortzetting van de activiteiten.
7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
De curator ontving inmiddels een deel van de administratie. Op het eerste gezicht lijkt aan de
boekhoudplicht te zijn voldaan.
7.2 Depot jaarrekeningen
2013: gedeponeerd op 02-05-2014.
2012: gedeponeerd op 31-01-2014.
2011: gedeponeerd op 09-05-2012.
7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
Niet van toepassing.
7.4 Stortingsverplichting aandelen
In verband met de oprichting in 2001 zou een eventuele vordering ter zake hiervan zijn verjaard. De curator
zal dit daarom niet nader onderzoeken.
4/6
7.5 Onbehoorlijk bestuur
Nog in onderzoek.
7.6 Paulianeus handelen
Nog in onderzoek.
8.
Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
Salaris curator; p.m.
8.2 Preferente vordering fiscus
Vooralsnog geen.
8.3 Preferente vordering UWV
Niet van toepassing
8.4 Andere preferente crediteuren
S.J.M. Erkamp-Langeveld, kosten faillissementsaanvrage; nog niet ingediend.
8.5 Aantal concurrente crediteuren
Nog niet bekend.
8.6 Bedrag concurrente crediteuren
Nog niet bekend.
8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
Nog niet bekend.
9. Procedures
Geen.
10. Overig
10.1 Termijn afwikkeling faillissement
Nog niet bekend.
10.2 Plan van aanpak
De curator doet onderzoek naar verrekeningen in het jaar voorafgaand aan faillissement en naar of
recentelijk nog (onroerende) goederen aan derden zijn overgedragen. Afhankelijk van de uitkomsten van
dat onderzoek in de komende verslagperiode zal in het volgende verslag een nader plan van aanpak
worden geformuleerd.
5/6
10.3 Indiening volgend verslag
Over drie maanden.
Amsterdam, 9 december 2014
H.F.C. Hoogendoorn,
curator
6/6