SVD KORTEMARK - Dosko Beveren

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG (EX ART. 73A FW)
In het faillissement van
: DFFC Stores B.V.
Faillissementsnummer
: 15/13/709 F.
Verslagnummer
: 1
Datum uitspraak
: 24 december 2013
Curator
: mr. G.F.H. Velthuizen
Rechter Commissaris
: mr. H.J.M. Burg
Activiteiten onderneming
: werkzaamheden in de bouw
Omzetgegevens
: €
Aantal personeel
: 0
Boedelrekening Kas Bank N.V.
: NL21 KASA 0223211885
Saldo Kas Bank
: € 0,-
Verslagperiode
: 24 december 2013 t/m 30 januari 2014
1.
INVENTARISATIE
1.1 Directie en organisatie
Curanda is op 24 februari 2009 opgericht. Het bestuur is in handen van de heer M.
Yildiz. De aandelen van curanda zijn in handen van de heer Yildiz en de heer M.
Ulusan. Volgens opgave is de heer Ulusan vanaf 15 oktober 2010 niet meer
betrokken bij curanda.
1.2 Winst en verlies
Jaar
2011
2012
Omzet
174.358
118.269
Resultaat
43.672
11.468
Eigen Vermogen
949
12.417
Activa
118.532
131.287
Passiva
117.583
118.870
Eigen Vermogen
949
12.417
1.3 Balanstotaal
Jaar
2011
2012
1.4 Lopende procedures
Volgens opgave van het bestuur is curanda niet (meer) betrokken in procedures.
1.5 Verzekeringen
De verzekeringen zijn reeds voor datum van het faillissement beëindigd.
1.6 Huur
De onderneming was gevestigd in een bedrijfsruimte. Volgens het bestuur is de
huur al beeindigd door de datum van het faillissement en heeft de oplevering reeds
plaatsgevonden.
1.7 Oorzaak faillissement
Volgens opgave van het bestuur is sprake van een samenloop van
omstandigheden. De malaise in de bouw, het faillissement van een grote
opdrachtgever(s) en conflicten met voormalige werknemers.
2.
PERSONEEL
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
:
0
2.2 Aantal in jaar voor faillissement
:
4
2.3 Datum ontslagaanzegging
:
n.v.t.
2.4 Werkzaamheden
De beschikbare informatie is verstrekt aan het UWV.
3.
ACTIVA
Onroerende Zaken
3.1 Beschrijving
: Niet aanwezig,
3.2 Verkoopopbrengst
: n.v.t.
3.3 Hoogte hypotheek
: n.v.t.
3.4 Boedelbijdrage
: n.v.t.
Werkzaamheden
Geen.
DFFC Stores B.V.
15/13/709 F.
Pagina 2 van 6
Bedrijfsmiddelen
3.5 Beschrijving
Volgens opgave van het bestuur is deze niet meer aanwezig.
Er is een bestelauto getraceerd op een parkeerterrein te Haarlem. De auto had vier
lekke banden en in zeer slechte staat. De boedel heeft deze auto laten afvoeren.
Na verrekening van de transportkosten is de auto verkocht voor € 100,-.
3.6 Verkoopopbrengst
Verkoop van de sloopauto.
3.7 Boedelbijdrage
n.v.t.
Werkzaamheden
De boedel zal onderzoek doen naar de inventaris van de onderneming.
3.8 Bodemvoorrecht fiscus
Volgens het bestuur niet uitgeoefend voor het faillissement.
Voorraden / Onderhanden werk
3.9 Beschrijving
: Niet aanwezig.
3.10 Verkoopopbrengst
: n.v.t.
3.11 Boedelbijdrage
: n.v.t.
Werkzaamheden
Niet aangetroffen.
Andere Activa
3.12 Beschrijving
Niet aangetroffen.
Werkzaamheden
Is voorwerp van onderzoek.
4.
DEBITEUREN
4.1 Omvang debiteuren
: nihil
4.2 Opbrengst
: nihil
DFFC Stores B.V.
15/13/709 F.
Pagina 3 van 6
4.3 Boedelbijdrage
: n.v.t.
Werkzaamheden
Volgens het bestuur zijn er geen debiteuren.
5.
BANKEN/ZEKERHEDEN
5.1 Vordering van bank(en)
Niet bekend.
5.2 Leasecontracten
Niet aanwezig.
5.3 Beschrijving zekerheden
Niet van toepassing.
5.4 Separatistenpositie
Niet van toepassing.
5.5 Boedelbijdragen
Niet van toepassing.
5.6 Eigendomsvoorbehoud
Hierop is geen beroep gedaan.
5.7 Reclamerechten
Hierop is geen beroep gedaan.
5.8 Retentierechten
Deze worden niet uitgeoefend.
6. DOORSTART/VOORTZETTEN
Er is geen sprake van een doorstart en/of voortzetting.
7.
RECHTMATIGHEID
7.1 Boekhoudplicht
Is voorwerp van onderzoek.
7.2 Depot jaarrekeningen
Volgens opgave heeft deze plaatsgevonden.
DFFC Stores B.V.
15/13/709 F.
Pagina 4 van 6
7.3 Goedkeurende verklaring
Niet van toepassing
7.4 Stortingsverplichting op aandelen
Volgens de oprichtingsakte zijn deze volgestort in geld.
7.5 Onbehoorlijk bestuur
Is voorwerp van het reguliere onderzoek.
7.6 Paulianeus handelen
Is voorwerp van het reguliere onderzoek.
8.
CREDITEUREN (productie 1)
8.1 Boedelvorderingen
a. salaris en verschotten curator
b. UWV
c. verhuurder
:
:
:
8.2 Preferente vordering van de fiscus :
PM
€ 3.590,-
8.3 Preferente vordering van het UWV :
8.4 Andere preferente crediteuren
:
€ 112.121,01
8.5 Aantal concurrente crediteuren
:
13
8.6 Bedrag concurrente crediteuren
:
€ 41.359,50
8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
:
Werkzaamheden
9.
PROCEDURES
9.1
Naam wederpartij(en)
Niet bekend.
9.2
Aard van de procedure
Niet bekend.
9.3
Stand procedure
Niet bekend.
DFFC Stores B.V.
15/13/709 F.
Pagina 5 van 6
Werkzaamheden
In onderzoek.
10. OVERIGE
10.1 Termijn afwikkeling faillissement
Niet bekend.
10.2 Plan van aanpak
De boedel zal het reguliere onderzoek doen, met name de periode voorafgaand
aan het faillissement. Voorts zal worden nagegaan of curanda activa heeft.
10.3 Indiening volgend verslag
Over drie maanden.
Zaandam, 30 januari 2014
Mr G.F.H. Velthuizen, curator
DFFC Stores B.V.
15/13/709 F.
Pagina 6 van 6